Protokols

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi

1.pants. 2001.gada 20.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokols par likuma izpildi (turpmāk – protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms protokols latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENOÐANÂS PROTOKOLS PAR LIKUMA IZPILDI

STARP

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN

AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBU

I. VISPĀRĪGI

Latvijas Republikas Valdība (LRV), ko pārstāv tieslietu ministre Ingrīda Labucka, un, Amerikas Savienoto Valstu Valdība (ASVV), ko pārstāv Treisija Anna Džakobsona, kopīgi vienojas izstrādāt un atbalstīt projektu, kura mērķis ir veicināt kriminālprocesa reformu, apkarot korupciju un nodrošināt robežas.

Turpmāk izklāstītās LRV un ASVV veicamās darbības un piešķiramos līdzekļus šo projektu atbalstīšanai šī protokola parakstītājas puses pieņem kā stingras saistības, ja vien kopējā vienošanās neparedz citādi. Kopējais ASVV palīdzības apjoms LRV ir USD 255 000, ieskaitot tehnisko palīdzību un apmācību, par ko līgumus slēgs ASVV aģentūras. Finansējums, kādu piešķir ASVV saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, ir precizēts atsevišķās lapās un tā kopējā summa ir USD 30000. Šo projektu finansējuma priekšnoteikums nākotnē ir attiecīgs kongresa lēmums, finansējuma piešķiršana un valsts sekretāra starptautiskajos narkotiku apkarošanas un likumu izpildes jautājumos apstiprinājums.

Šīs Vienošanās izmaiņas var tikt pieņemtas pēc parakstītāju pušu kopīgas vienošanās, noformējot tās kā šīs Vienošanās pielikumus.

Tieslietu ministre Ingrīda Labucka, kura pārstāv LRV, un vēstnieka pienākumu izpildītāja Treisija Anna Džakobsona, kura pārstāv ASVV, apņemas izpildīt visus šīs Vienošanās noteikumus no Vienošanās parakstīšanas brīža līdz tās pārtraukšanai, izņemot gadījumus, kad kopīgi pieņemtas šīs Vienošanās izmaiņas.

II. PROJEKTU APRAKSTS

Šo projektu mērķis ir nostiprināt LRV spēju apkarot noziedzību un korupciju. Šo mērķu sasniegšanai LRV un ASVV ik gadu veiks pasākumus un piešķirs līdzekļus saskaņā ar savu valstu attiecīgajiem likumdošanas procesiem, lai atbalstītu šos centienus.

Veicamās darbības aprakstītas šī dokumenta 1. pielikumā. Plānotais ASVV dalības laiks šajos projektos ir 1 – 2 gadi, atkarībā no finansējuma piešķiršanas nākotnē, un pēc šī laika LRV uzņemsies pilnu atbildību par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības turpināšanu un Kriminālprocesa kodeksa īstenošanu. ASVV finansējuma piešķiršana pēc šī finansu gada atkarīga no apmierinošas virzības uz projekta mērķiem un ASV kongresa ikgadēji piešķirtajiem līdzekļiem, ko apstiprina ASVV Valsts departamenta Starptautiskais narkotiku apkarošanas un likumu īstenošanas jautājumu birojs (SNL).

 

 

 

 

III. PROJEKTA MĒRĶIS UN SASNIEGTO REZULTĀTU PĀRBAUDE

Šo projektu konkrētie mērķi uzskaitīti šīs Vienošanās Pielikumā. Progress projekta mērķu sasniegšanā tiek vērtēts saskaņā ar 1. pielikumā konkretizētajiem noteikumiem. Projekta mērķu sasniegšanas pārbaudes metodes sevī ietver novērošanu, ko veic abu sadarbojošos valdību personāls, kā noteikts 1. pielikumā.

STANDARTA NOTEIKUMI

1. Finansējums

 1. ASVV finansējuma izmaksas preču un pakalpojumu iegādei tiks veiktas kā pret saistošiem dokumentiem izsniedzami maksājumi, kurus sagatavos un izsniegs ASV vēstniecība vai SNL.
 2. ASV piešķirto finansējumu, kurš nav ticis izmaksāts divpadsmit mēnešu laikā pēc tā finansu gada beigām, kurā parakstīta šī Vienošanās, ASVV var atsaukt. Finansējuma izmaksāšanas periods var tikt pagarināts pēc attiecīga pieprasījuma iesniegšanas ASV Valsts departamenta SNL.
 3. LRV nodrošinās efektīvu sadarbojošos aģentūru ikdienas darbību, piešķirot attiecīgu finansējumu parastajiem administratīvajiem un ar tiem saistītajiem izdevumiem, kā nomas maksai, komunālo pakalpojumu un telefonu apmaksai, algām un pabalstiem – ieskaitot veselības un citu apdrošināšanu, kā arī kompetenta personāla pieņemšanai darbā un pārkvalifikācijai.

  LRV veiks visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka saskaņā ar šo Vienošanos piešķirtie līdzekļi vai cita veida palīdzība nekādā veidā netiks izmantota narkotiku izplatīšanas atbalstīšanai.

2. Īpašuma tiesības

Īpašuma tiesības uz visu īpašumu, kas iegādāts par ASVV finansējumu, pieder LRV, ja nav noteikts citādi.

3. Īpašums un personāls

 1. Īpašums
  (1) Īpašums, kas tiks piegādāts LRV par ASVV finansējumu, tiks nodots Projektu rīcībā, un tādējādi tiks izmantots projektu mērķu īstenošanai. LRV apņemas atdot ASVV, vai atmaksāt ASVV par jebkādu īpašumu, ko tā ieguvusi par ASVV finansējuma līdzekļiem, bet kurš netiek izmantots saskaņā ar šo noteikumu. Līdzekļi, kas iegūti, pārdodot jebkādu īpašumu, kuru ASVV ieguldījusi projektā, tiks izmantoti projekta mērķu veicināšanai.

  (2) Par visu aprīkojumu, līdzekļiem un materiāliem to gala lietotājs atskaitīsies ASV vēstniecībai ne mazāk precīzi, kā tas atskaitītos, ja aprīkojumu, līdzekļus un materiālus LRV būtu ieguvusi par LRV līdzekļiem.
 2. Personāls
  (1) Pirms līdzekļu piešķiršanas stipendijām vai LRV ieteiktā personāla apmācībai saskaņā ar šo Vienošanos, apmācībai paredzētajam personāla locekļiem jāsniedz apliecinājums saskaņā ar šīs Vienošanās 2. pielikumu, ka viņi pēdējo desmit gadu laikā nav sodīti par ar narkotikām saistītiem pārkāpumiem vai nav piedalījušies narkotiku izplatīšanā.

  (2) L
  RV apņemas paturēt darbā personālu, kurš saņēmis apmācību par līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā ar šo Vienošanos, vismaz divus gadus pēc šādas apmācības pabeigšanas. Šo prasību var atcelt ar rakstisku vienošanos starp LRV un ASVV pilnvarotiem pārstāvjiem.

4. Novērošana un vērtēšana

 1. Katrai no pusēm ir tiesības: (1) apsekot jebkādu īpašumu, ko šī puse iegādājusies vai finansējusi saskaņā ar šo projektu, lai noteiktu, vai šis īpašums tiek izmantots saskaņā ar projekta noteikumiem, un (2) inspicēt un auditēt jebkādas atskaites un rēķinus attiecībā uz līdzekļiem, īpašumu un līgumpakalpojumiem, ko šī puse piegādājusi saskaņā ar šo projektu, lai noteiktu, vai šie līdzekļi, īpašums vai pakalpojumi tiek izmantoti saskaņā ar projekta noteikumiem.
 2. Puses vienojas kopīgi novērot projekta progresu, kā arī vismaz reizi gadā projekta darbības laikā novērot projekta aprīkojuma un materiālu izmantošanu. Katra no pusēm norīkos kvalificētu personālu, kas piedalīsies novērošanas un vērtēšanas procesā.
 3. Katra no pusēm piegādās otrai pusei informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu projekta darbības efektivitāti saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem. Pārtraucot projekta darbību, jāsastāda nobeiguma ziņojums, kurš ir šī procesa neatņemama sastāvdaļa. Nobeiguma ziņojumā jāiekļauj kopsavilkums par ASV valdības un LRV ieguldījumu projektā, atskaite par veiktajām darbībām, sasniegtajiem mērķiem un ar augšminēto saistītajiem galvenajiem datiem.

5. Pielietojamā likumdošana

 1. Abas valdības izlietos finansējumu un atbalstīs projekta darbības saskaņā ar attiecīgās valdības pielietojamajiem likumiem un noteikumiem.
 2. Visas preces un pakalpojumi, kas tiks iegādāti par ASVV finansējumu, tiks iepirkti ASV un piegādāti no ASV, izņemot gadījumus, kad šī Vienošanās paredz citādi, vai ASVV atļāvusi rīkoties citādi.

6. Valūtas apmaiņa

LRV veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka līdzekļi, ko ASVV ieguldījusi Latvijā ar mērķi pildīt ASVV saistības saskaņā ar šo Vienošanos, tiks konvertēti saņēmējas valsts valūtā pēc konvertēšanas brīdī augstākā apmaiņas kursa, kāds nav pretrunā ar likumu.

 

7. Nodokļi

 1. Materiāli un aprīkojums

 2. Jebkādi līdzekļi, materiāli un aprīkojums, ko ASVV ieguldījusi Latvijā saskaņā ar šo Vienošanos, Latvijā tiek atbrīvoti no nodokļiem, līdzekļu apkalpošanas izdevumiem, prasībām attiecībā uz ieguldījumiem vai depozītiem un valūtas kontroles, un jebkāda šāda īpašuma vai līdzekļu imports, eksports, iegūšana, izmantošana vai izvietojums saskaņā ar šo Vienošanos Latvijā tiek atbrīvots no jebkādiem tarifiem, muitas
  nodevām, importa un eksporta nodokļiem, pirkuma vai izvietojuma nodokļiem un jebkādiem citiem nodokļiem vai līdzīgiem maksājumiem.

 3. Līgumpakalpojumi

Jebkādi ārzemju apakšuzņēmēji, ieskaitot jebkādas konsultantu firmas, un jebkāds šādu saskaņā ar projektu finansētu apakšuzņēmēju personāls, jebkādi īpašumi vai darījumi, kas tieši attiecas uz šādiem līgumiem, kā arī jebkādi preču iegādes darījumi, kas tiek finansēti projekta ietvaros, tiek atbrīvoti no konkrētiem nodokļiem, tarifiem, nodevām vai citiem maksājumiem, kādi Latvijā ir noteikti ar likumu.

8. ASVV personāla statuss Latvijā

 1. LRV apņemas uzņemt personas, kuras ASVV ir norīkojusi izpildīt ASVV saistības saskaņā ar šo Vienošanos. Pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas no ASVV LRV apņemas nodrošināt šādām personām tādas pašas privilēģijas un imunitāti, kāda attiecināma uz ASVV administratīvi tehnisko personālu un piešķirta ASV vēstniecībai, izņemot gadījumus, kad šī Vienošanās paredz citādi.
 2. Viss ASVV personāls, kurš Latvijā norīkots izpildīt saistības saskaņā ar sadarbības un tehniskās palīdzības programmām un projektiem, kā arī viņus pavadošie ģimenes locekļi tiek atbrīvoti no visiem Latvijas ienākuma un sociālajiem nodokļiem attiecībā uz viņu Latvijā pavadītajā laikā gūtajiem ienākumiem, kā arī no viņu personiskajā lietošanā esošā personiskā īpašuma nodokļiem. Uz šādu personālu un viņu ģimenes locekļiem tiek attiecināti tādi paši noteikumi attiecībā uz muitas un importa nodevām personiskajām lietām, iekārtām un materiāliem, kas paredzēti viņu personiskajai lietošanai, kādus LRV attiecina uz ASV vēstniecības Latvijā diplomātiskajiem pārstāvjiem.

9. Cilvēktiesības

Puses atzīst un piekrīt, ka cilvēktiesību aizsardzība ir būtisks šīs divpusējās Vienošanās elements. Šajā sakarā puses saprot un vienojas, ka:

 1. ASVV palīdzība LRV centienos apkarot narkotikas un noziedzību tiek sniegta ar noteikumu, ka LRV aktīvi aizstāv cilvēktiesības Latvijā, un
 2. Saskaņā ar ASV likumdošanu un politiku ASVV palīdzība vai līdzekļi saskaņā ar šo Vienošanos netiek piešķirti kādai LRV drošības struktūrai vai nodoti tās lietošanā, ja ASV valsts sekretāra rīcībā ir ticami pierādījumi tam, ka šāda struktūra ir rupji pārkāpusi cilvēktiesības, izņemot gadījumu, ja ASV valsts sekretārs nosaka, ka LRV jāveic efektīvi pasākumi, lai nodotu tiesai šādas drošības struktūras atbildīgos darbiniekus. Puses saprot un vienojas, ka “efektīvi pasākumi” nozīmē to, ka LRV veic pienācīgu izmeklēšanu, un ka iesaistītās personas saņem atbilstošu disciplinārsodu vai tiek apsūdzētas saskaņā ar vietējo likumdošanu.

 1. Pārtraukšana

 1. Šī Vienošanās stājas spēkā tad, kad to parakstījuši abu valdību pilnvaroti pārstāvji. Katra no pusēm var pārtraukt šo Vienošanos, paziņojot par šādu nodomu otrai pusei 90 dienas iepriekš. Šīs Vienošanās pārtraukšana atceļ jebkādas abu pušu saistības veikt ieguldījumus saskaņā ar šo Vienošanos, izņemot maksājumus vai saistības, par kādām noslēgti līgumi ar trešajām personām pirms paziņojuma par šīs Vienošanās pārtraukšanu.
 2. ASVV patur tiesības pārtraukt palīdzības sniegšanu saskaņā ar šo Vienošanos vai veikt citus piemērotus pasākumus, ja tiek atklāts, ka kāda LRV struktūra, kurai vai ar kuras starpniecību tiek sniegta palīdzība, vai kāds no šādas struktūras vadošajiem darbiniekiem, vai jebkurš stipendijas vai apmācības saņēmējs no finansējuma saskaņā ar šo Vienošanos ir sodīts par narkotiku pārkāpumiem vai arī ir vai ir bijis iesaistīts narkotiku izplatīšanā, kā definēts 22 CFR 140. sadaļā.
 3. Ir skaidri saprotams, ka saistības saskaņā ar šīs Vienošanās 3. punktu attiecībā uz īpašuma lietošanu paliek spēkā arī pēc šīs Vienošanās pārtraukšanas.

Sastādīts divos eksemplāros Rīgā, Latvijā, 2001. gada _____ ( ).

 

Latvijas Republikas Amerikas Savienoto

Valdības vārdā Valstu Valdības vārdā

 

 

 

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Labucka

A.Maldups

G.Kūtris

I.Brazauska

R.Kalniņš

07.11.2002 6:22 A11/P11

762

R.Kalniņš

7036764, Rudolfs.Kalnins@tm.gov.lv

 

 

 

 

1. pielikums

2001. FINANSU GADA NOZIEDZĪBAS UN KORUPCIJAS APKAROŠANAS PROJEKTI SADARBĪBĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU

1. PROJEKTS: KRIMINĀLPROCESA KODEKSA REFORMA

Tiks sniegta palīdzība, lai atbalstītu Latvijas Republikas Valdības (LRV) centienus pabeigt jauna Kriminālprocesa kodeksa izstrādi. Projektā iekļauts seminārs par projekta izstrādi, konference, kurā pirmais projekta variants tiks nodots publiskai apspriešanai un debatēm, kā arī ASV ekspertu palīdzības vizītes pie LRV visā projekta ilgumā.

Projekts ir sadalīts trijās fāzēs. Pirmās projekta fāzes rezultātā tiks izstrādāts kodeksa projekts. Par nākamo fāzu mērķiem tiks panākta vienošanās starp LRV un ASVV, noturot plānotās konsultācijas un izvērtējot iepriekšējo mērķu sasniegšanas rezultātus, un šajos mērķos būs ietverta likumdošanas bāzes stratēģijas izveidošana un jaunā kodeksa iekļaušana likumdošanas darba kārtībā. Sekojošās ASVV vizītes un nākamās fāzes notiks tikai pēc iepriekšējās fāzes mērķu sasniegšanas. Turpmākā ASVV palīdzība katrā fāzē būs atkarīga no tā, vai LRV būs sasniegusi iepriekš noteiktos robežpunktus. Kad jaunais kodekss būs ieviests, atkarībā no līguma starp LRV un ASVV un finansējuma esamības palīdzības ietvaros varētu sniegt apmācību un palīdzību likumu īstenošanas vadības amatpersonām, prokuratūrai un tiesu sistēmai, lai varētu efektīvi īstenot un izmantot jauno kodeksu.

Progress projekta mērķu sasniegšanā tiks novērtēts pēc tam, kad LRV būs pieņēmusi reformētu kriminālprocesa kodeksu projekta darbības beigās, kuras paredzētas 2002. gada jūlijā.

2. PROJEKTS: PALĪDZĪBA KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJA IZVEIDOŠANĀ

Tiks sniegta palīdzība, lai izveidotu starpstruktūru (tieslietu, iekšlietu, prokuratūras) organizāciju, kuras uzdevums būtu publiskās korupcijas un kriminālās ietekmes izmeklēšana un apsūdzība. Kā jau visi projekti, arī šis projekts ir atkarīgs no tā, kā LRV demonstrēs savu dalību un vienlīdzīgu ieguldījumu (piem. Biroja telpu ierādīšana un personāla norīkošana darbam korupcijas apkarošanas Birojā). Katras projekta īstenošanas fāzes pamatā būs savstarpēji saskaņoto iepriekšējās fāzes mērķu sasniegšana un LRV atbalsts birojam. LRV un ASVV centīsies saistīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izveidošanu ar kriminālprocesa kodeksa reformu, lai nodrošinātu to, ka attiecīgās likumdošanas iestādes varētu atbalstīt korupcijas apkarošanas biroja koncepciju.

ASV ir paredzējusi palīdzēt LRV ar programmu, kurā ekspertu konsultācijas būs apvienotas ar apmācību un zināmas aprīkojuma daļas piegādi. Programmas pamatā būs regulāras ASV ekspertu grupas vizītes (pa 7 – 10 dienām ik pēc 6 – 8 nedēļām). LRV šai iniciatīvai ierādīs vietu, norīkos personālu un sniegs likumdošanas atbalstu. LRV un ASVV vienosies par konkrētiem termiņiem un rezultātiem, kādi LRV jāsasniedz laikā starp vizītēm; nākamās vizītes būs atkarīgas no tā, vai LRV būs sasniegusi šos konkrētos rādītājus. Sākotnējās konsultācijas būs veltītas, piemēram, biroja personāla pieņemšanai darbā un darbinieku kandidatūru pārbaudei, aizsardzības metodēm pret politisku un cita veida spiedienu, kā arī starpstruktūru organizācijas vadībai.

Progress projekta mērķu sasniegšanā tiks novērtēts pēc tā, kā LRV ierādīs birojam telpas un norīkos darbiniekus; kā tiks komplektēts un sākotnēji apmācīts biroja personāls; un kā tiks konkretizēts un iegādāts aprīkojums. Bez tam LRV nodrošinās piemērotu likumdošanu un likumdošanas atbalstu un finansējumu.

Pārbaudes metodes būs novērošana, ko veiks LRV un ASVV personāls, kā arī oficiālas atskaites, ko sniegs projekta dalībnieki no LRV un ASVV puses.

Šajā projekta komponentā iekļauta summa USD 20 000 datortehnikas un cita Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aprīkojuma iegādei. Bez tam projektā paredzēta summa USD 10 000 ASV advokāta ceļojumiem un uzturam, lai sniegtu nepieciešamās konsultācijas un atbalstu.

3. PROJEKTS: APMĀCĪBA “KONTROLĒTAJĀS PIEGĀDĒS”

USD 30 000

Šo divu nedēļu apmācību kursu vadīs ASV muitas dienesta speciālie aģenti, muitas inspektors un ASV prokurors, kuram ir pazīstama ar “kontrolētajām piegādēm” saistītā likumdošana un procedūras. Apmācības ietvaros notiks mācības klasē, praktiskas nodarbības īstā vidē un robežas šķērsošanas nodarbības, kas uzlabos sadarbību starp valstīm. Apmācība aptvers visus likuma īstenošanas aspektus, kuru rezultātā jāpanāk aizturēšana, jāveic aizturēšanas noformēšana, aizdomās turamo nopratināšana, sadarbības partneru palīdzība un sekmīga “kontrolētās piegādes” īstenošana.

Strādājot kopā ar ASV konsultantiem, LRV konkretizēs šīs apmācības dalībniekus, kuri paliks darbā valdības struktūrās vismaz 2 gadus. LRV nodrošinās attiecīgus likumdošanas mehānismus, lai atvieglotu operatīvas kontrolētās piegādes un izmantotu seminārā gūtās zināšanas šādu programmu īstenošanai visas valsts mērogā.

Pārbaudes metodes būs ASV konsultantu veikta sekošana projekta gaitai sešu mēnešu ilgā periodā, lai novērotu apmācības kursa īstenošanu.

 

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Labucka

A.Maldups

G.Kūtris

I.Brazauska

R.Kalniņš

07.11.2002 6:22 A11/P11

667

R.Kalniņš

7036764, Rudolfs.Kalnins@tm.gov.lv

 

 

 

2. Pielikums

DALĪBNIEKA APLIECINĀJUMS

PAR NARKOTIKU PĀRKĀPUMIEM UN NARKOTIKU IZPLATĪŠANU

1. Ar šo es apliecinu, ka pēdējo desmit gadu laikā:

 1. Es neesmu sodīts par jebkādu ASV vai citu valstu likumu vai noteikumu pārkāpumu vai pārkāpuma atbalstīšanu attiecībā uz narkotikām, psihotropajiem medikamentiem vai citām kontrolējamām vielām.
 2. Es neesmu un neesmu bijis nelegāls jebkādu šādu narkotiku vai kontrolējamu vielu izplatītājs.
 3. Es neesmu un neesmu bijis apzināts palīgs, atbalstītājs, konspirators vai slepenas vienošanās dalībnieks nelegālā jebkādu šādu narkotiku vai kontrolējamu vielu izplatīšanā.

2. Es apzinos, ka ASV Valsts departaments (VD) var pârtraukt manu apmâcîbu, ja noskaidrojas, ka es esmu iesaistîjies augstâk minçtajâs darbîbâs pçdçjo desmit gadu laikâ vai VD finansçtâs manas apmâcîbas laikâ.

 

Paraksts: _____________________

Vārds, uzvārds: _____________________

Datums: _____________________

 

NORÂDÎJUMS

1. Jums ir jâparaksta ðis Apliecinâjums saskaòâ ar 22 CFR 140. nodaïas “Aizliegums sniegt palîdzîbu narkotiku izplatîtâjiem” noteikumiem. Ðos noteikumus izdevis Valsts departaments, un tajos tiek prasîts, lai noteikti dalîbnieki parakstîtu ðo Apliecinâjumu.

 1. Nepatiesa Apliecinājuma sniegšanas gadījumā Jūs esat pakļauts ASV kriminālvajāšanai saskaņā ar 18 U. S. C. 1001.

 

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Labucka

A.Maldups

G.Kūtris

I.Brazauska

R.Kalniņš

07.11.2002 6:22 A11/P11

667

R.Kalniņš

7036764, Rudolfs.Kalnins@tm.gov.lv

 

 

 

 

 

LETTER OF AGREEMENT ON LAW ENFORCEMENT,

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

 

 

I. GENERAL

 

The Government of the Republic of Latvia, represented by Minister of Justice, Ingrida Labucka, and the Government of the United States of America (USG), represented by Charge d’Affaires Tracey Jacobson, jointly agree to establish and to support a project designed to promote criminal procedure reform, combat corruption and secure borders.

The actions to be taken and the resources to be provided by the Government of the Republic of Latvia and the USG in support of these projects as set forth below are accepted by the signatories as firm commitments unless otherwise amended by joint agreement. Total USG assistance to the Government of the Republic of Latvia is $255,000, including technical assistance and training contracted through USG agencies. Funds granted by the USG by the terms of this Agreement are specified in the cover sheets and total $30,000. Future funding for these projects is contingent upon the congressional authorization and appropriation of funds and approval by the Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs.

Modification to this Agreement may be made as jointly agreed by the signatories and issued as amendments to the Agreement.

The Minister of Justice, Ingrida Labucka representing the Government of the Republic of Latvia, and Charge d’Affaires Tracey Jacobson, representing the USG, agree to support all provisions of this agreement from the date of signing through its termination, except as this agreement may be jointly amended.

 

 

 

II. PROJECT DESCRIPTION

These projects are designed to establish the Government of the Republic of Latvia’s capability to combat crime and corruption. Toward those goals, the USG and the Government of the Republic of Latvia will take actions and commit resources on an annual basis as authorized by their respective legislative processes to support this effort.

Actions to be taken include those described in Annex 1 of this document. The planned life of the USG contribution to these projects is 1-2 years, pending future availability of funding, following which the Government of the Republic of Latvia will assume full responsibility for supporting the continuation of the Task Force against corruption and the implementation of the Code of Criminal Procedure. Provision of USG grant funding beyond the current fiscal year is conditioned upon satisfactory progress toward project goals and the availability of funds authorized and appropriated on a year-to-year basis by the U.S. Congress and approved by the USG Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

 

 1. Project Goal and Achievement Verification

 

The specific goal of these projects is listed in the Annex to this agreement. Progress toward achievement of the project goal will be measured in terms specified in the Annex 1. Methods of verification of project achievement include observation by personnel of the two cooperating governments, as specified in the Annex 1.

 

STANDARD PROVISIONS

 

1. Financing

 

 1. Disbursement of USG funds for procurement of goods and services will be made as charges against sub-obligating documents prepared and issued by the American Embassy or by INL.
 2. Funds obligated by the United States that have not been subobligated within twelve months following the close of the U.S. Government fiscal year in which this agreement is signed may be de-obligated by the USG. An extension of the subobligation period may be granted upon request to the U.S. Department of State, INL.
 3. The Government of the Republic of Latvia will ensure effective day-to-day operation of the cooperating agencies by providing adequate funding for normal administrative and related expenses, such as payment of rents and utilities, telephone costs, salaries and benefits--including medical and other insurance protection, and by recruiting and retaining competent personnel.

The Government of the Republic of Latvia shall make such reasonable efforts as are necessary to ensure that funds or other support provided under this agreement are not employed in any way in support of drug trafficking.

 

2. Title

 

Title to all property procured through financing by the USG shall be in the Government of the Republic of Latvia unless otherwise specified.

 

3. Property and Personnel

 

 1. Property
 2. (1) Property furnished to the Government of the Republic of Latvia through financing by the USG shall be devoted to the Projects, and thereafter shall be used to further the project's objectives. The Government of the Republic of Latvia agrees to return to the USG, or reimburse the USG for, any property that it obtains through USG financing which is not used in accordance with this provision. Funds derived from the sale of any property furnished by the USG to the project shall be used in the furtherance of the objectives of the project.

  (2) All equipment, supplies, and material will be accounted for to the American Embassy by the end-user in no less rigorous manner than would be used if the equipment, supplies and material were acquired by the Government of the Republic of Latvia with the Government of the Republic of Latvia’s funds.

 3. Personnel

 1. Before scholarships, fellowships or participant training for personnel proposed by the Government of the Republic of Latvia can be funded under this agreement, personnel proposed for the training must execute a certification, as set forth Annex 2 to this agreement, that they have not been convicted of a narcotics offense or been involved in narcotics trafficking within the last ten years.
 2. The Government of the Republic of Latvia agrees to retain personnel who have received training financed under this agreement for a minimum of two years after completing such training. This requirement may be waived by written agreement of appropriate representatives of the Government of the Republic of Latvia and the USG.

 

 1. Monitoring and Evaluation

 

 1. Each party shall have the right: (1) to examine any property procured through or financed by that party under this project to determine that such property is being used in accordance with the terms of the project and (2) to inspect and audit any records and accounts with respect to funds, property and contract services furnished by that party under this agreement to determine that such funds, services or property are being utilized in accordance with the terms of this agreement.
 2. The parties agree to monitor the progress of the project jointly and to monitor the use of project equipment and materiel at least annually during the life of the project. Each party will assign qualified personnel to participate in the monitoring and evaluation process.
 3. Each party will furnish the other with information necessary to evaluate the effectiveness of project operations under the terms of this agreement. At the termination of the project a completion report shall be issued as an integral part of this process. The completion report will include a summary of the Government of the Republic of Latvia and the United States Government project contributions, a record of activities performed, objectives achieved and related basic data.

 

 1. Applicable Laws

 

  1. Both governments shall expend funds and support project operations in accordance with their respective government's applicable laws and regulations.
  2. All goods and services procured with USG funds will be procured in and shipped from the United States unless otherwise provided for in this agreement or as otherwise authorized by the USG.

 

 1. Currency Exchange
 2.  

  The Government of the Republic of Latvia shall make such arrangements as may be necessary to ensure that funds introduced into Latvia by the USG for the purpose of carrying out obligations of the USG under this agreement shall be convertible into currency of the host nation at the highest rate which at the time of conversion is not unlawful.

   

 3. Taxes
 1. Material and Equipment
 2. Any funds, material and equipment introduced into Latvia by the USG pursuant to this agreement shall be exempt from taxes, service charges and investment or deposit requirements and currency control in Latvia, and the import, export, acquisition, use or disposition of any such property or funds in connection with this agreement shall be exempt from any tariffs, custom duties, import and export taxes, taxes on purchases or disposition and any other taxes or similar charges in Latvia.

 3. Contract Services

Any foreign contractor, including any consulting firm, and any foreign personnel of such contractor financed under the project and any property or transaction related directly to such contracts, and any commodity procurement transaction financed under the project are exempt from identifiable taxes, tariffs, duties or other levies imposed under law in effect in Latvia.

 

 1. Status of USG Personnel in Latvia

 

A. The Government of the Republic of Latvia agrees to receive persons designated by the USG to discharge the responsibilities of the USG under this Agreement. Upon appropriate notification from the USG, the Government of the Republic of Latvia will grant such persons the privileges and immunities accorded to the Administrative Technical Staff of the USG and assigned to the US Embassy except as otherwise provided in this agreement.

 1. All personnel in the USG assigned to duties in Latvia in connection with cooperative/technical assistance programs and projects and accompanying members of their families shall be exempt from all Latvia income taxes and social security taxes with respect to income earned while in Latvia, and from property taxes on personal property intended for their own personal use. Such personnel and accompanying members of their families shall receive the same treatment with respect to the payment of customs and import duties on personal effects, equipment and supplies imported into Latvia for their own use, as is accorded by the Government of the Republic of Latvia to diplomatic agents of the US Embassy in Latvia.

 

 1. Human Rights

 

The parties recognize and agree that the protection of human rights is an important element of this bilateral agreement. To this end, the parties understand and agree that:

  1. USG assistance to the Government of the Republic of Latvia's narcotics and crime control effort is conditioned on the Government of the Republic of Latvia actively protecting human rights in Latvia, and
  2. in accordance with United States law and policy, no USG assistance or funds will be provided under this agreement to or for use by a unit of the security forces of the Government of the Republic of Latvia if the US Secretary of State has credible evidence that such a unit has committed gross violations of human rights, unless the US Secretary of State determines that the Government of the Republic of Latvia is taking effective measures to bring the responsible members of the security forces unit to justice. The parties understand and agree that "effective measures" means that the Government of the Republic of Latvia is carrying out a credible investigation and that the individuals involved face appropriate disciplinary action or impartial prosecution in accordance with local law.

 

 

 1. Termination

 

 1. This agreement shall enter into force when
 2. signed by authorized representative of both governments. Either party may terminate this agreement by giving the other party a 90-day prior written notice of intent. Termination of this agreement shall cancel any obligations of the two parties to make contributions pursuant to this agreement, except for payments to commitments entered into with third parties prior to the notice of cancellation of the agreement.

 3. The USG reserves the right to terminate assistance provided under this agreement or take appropriate other measures if an agency of the Government of the Republic of Latvia, to or through which assistance is being provided under this agreement or a key individual of such agency or any recipient of scholarships, fellowships or training financed under this agreement is found to have been convicted of a narcotics offense or to be or have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140.

C. It is expressly understood that the obligations under paragraph 3 of this agreement relating to the use of property shall remain in force after termination of this agreement.

 

 

Done in duplicate at Riga, Latvia, this ____day of ( ) of 2001.

 

 

For the Government of For the Government of the

the Republic of Latvia United States of America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Labucka

A.Maldups

G.Kūtris

I.Brazauska

R.Kalniņš

 

 

 

07.11.2002 6:22 A11/P11

2047

R.Kalniņš

7036764, Rudolfs.Kalnins@tm.gov.lv

 

 

 

Annex 1

FY 2001 ANTI-CRIME AND CORRUPTION

PROJECTS WITH THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

PROJECT 1: CRIMINAL PROCEDURE CODE REFORM

Assistance will be provided to support GOL efforts to finalize a new Code of Criminal Procedure. The project includes an offsite drafting workshop, a conference to present the first draft for public discussion and debate, and US expert visits to assist the GOL throughout the life of the project.

The project is divided into the three phases. The first phase of the project will result in a draft code. Subsequent phases’ goals will be agreed upon by the USG and GOL through scheduled consultations and assessment of achievement of previous goals, and include developing a strategy for legislative support and placing the new code on the legislative agenda. USG follow-up visits and consequent phases will only occur once the goals of the previous phase are achieved. USG continued assistance for each phase would be contingent on GOL reaching agreed-upon milestones. Once a new code is in place, and pending USG and GOL agreement and availability of funding, out-year assistance may include training and assistance necessary for officials in law enforcement, the prosecutor’s office, and the judiciary to effectively implement and use it.

Progress toward achievement of the project will be measured by GOL passage of a reformed criminal procedure code by the end of the project life, estimated to be July 2002.

PROJECT 2: SUPPORT FOR CREATION OF AN ANTI-CORRUPTION TASK FORCE

Assistance will be provided to develop an interagency (justice, interior, prosecutor) task force focused on investigating and prosecuting public corruption and criminal influences. As with all projects, this project will depend on demonstrations of commitment and equal contribution from the GOL (e.g. identification of personnel and office space for task force). Each phase of implementation will be based on accomplishment of the mutual agreed upon goals of the previous phase and continued GOL support for the Task Force. The USG and GOL will strive to link the task force and code of criminal procedure reform to ensure the proper legislative authorities exist to allow for the task force concept.

The US proposes to assist the GOL through a program that combines expert consultations with training and some provision of equipment. The core of the program will be regular visits (7-10 days every 6 to 8 weeks) by a U.S. team of experts. The GOL will identify location, personnel and legislative support for this initiative. The USG and the GOL will agree on specific timelines and performance milestones for the GOL to meet between visits; future visits will depend on the GOL reaching those specified benchmarks. Initial consultations will focus, for example, on recruiting and vetting task force staff, establishing methods of protection against political and other pressure, and interagency task force management.

Progress toward achievement of the project goal will be measured by GOL identification of task force location and members; formation and initial training of task force; and identification and procurement of equipment. Additionally, the GOL will ensure compliant legislation and legislative support and funding.

Methods of verification will include observation by USG and GOL personnel, and official reports by USG and GOL project participants.

This component of the project includes $20,000 for the procurement of computers and other equipment for the Task Force. Additionally, it includes $10,000 for the travel and per diem of a US attorney for consultations and support.

PROJECT 3: TRAINING FOR CONTROLLED DELIVERIES

$30,000

This two-week training course will be conducted by Special Agents of the United States Customs Service, a Customs Inspector, and a U.S. prosecutor familiar with the laws and procedures relating to “controlled deliveries.” It will consist of classroom instruction, realistic field practical exercises, and cross border exercises that would enhance inter-country cooperation. The training will cover all enforcement aspects leading to a seizure, processing the seizure, interviewing suspects, gaining the assistance of cooperating sources, and doing a successful “controlled delivery.”

Working with US advisors, the GOL will identify participants for this training who will remain in their agencies for at least 2 years. The GOL will ensure appropriate legislative mechanisms to facilitate operational controlled deliveries and use the knowledge from the seminar to implement such programs nationally.

Methods of verification will include a six-month follow-up by US advisors to review implementation of training.

 

 

 

 

 

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Labucka

A.Maldups

G.Kūtris

I.Brazauska

R.Kalniņš

 

 

 

07.11.2002 6:22 A11/P11

743

R.Kalniņš

7036764, Rudolfs.Kalnins@tm.gov.lv

 

 

 

 

Annex 2

PARTICIPANT CERTIFICATION

NARCOTICS OFFENSES AND DRUG TRAFFICKING

 1. I hereby certify that within the last ten years:

 1. I have not been convicted of a violation of, or a conspiracy to violate, any law or regulation of the United States or any other country concerning narcotics or psychotropic drugs or other controlled substances.
 2. I am not and have not been an illicit trafficker in any such drug or controlled substance.
 3. I am not and have not been a knowing assistor, abettor, conspirator, or colluder with others in the illicit trafficking in any such drug or substance.

 1. I understand that United States Department of State (DOS) may terminate my training if it is determined that I engaged in the above conduct during the last ten years or during my DOS-financed training.

Signature: ______________________

Name: ______________________

< /P>

Date: ______________________

NOTICE

 1. You are required to sign this Certification under the provisions of 22 CFR Part 140, Prohibition on Assistance to Drug Traffickers. These regulations were issued by the Department of State and require that certain participants must sign this Certification.

2. If you make a false Certification you are subject to U.S. criminal prosecution under 18 U.S.C. 1001.

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Labucka

A.Maldups

G.Kūtris

I.Brazauska

R.Kalniņš

07.11.2002 6:22 A11/P11

225

R.Kalniņš

7036764, Rudolfs.Kalnins@tm.gov.lv

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi”

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ministru kabinetā 2000. gada 8. augustā tika akceptēta Korupcijas novēršanas koncepcija, kas kā vienu no veicamajiem uzdevumiem noteica specializētas institūcijas izveidi cīņā ar korupciju. Lai realizētu Korupcijas novēršanas koncepcijā noteikto, ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotā darba grupa izstrādāja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu, kas Saeimā tika pieņemts 2002.gada 18.aprīlī un stājās spēkā 2002.gada 1.maijā.

Saskaòâ ar augstâkminçto, Amerikas Savienoto Valstu valdîba izstrâdâja atbalsta projektu korupcijas novçrðanas un apkaroðanas institûcijas izveidei, kriminâlprocesa kodeksa reformas îstenoðanai un ‘’kontrolçto piegâþu’’ muitas jomâ apmâcîbu nodroðinâðanai. Projekta kopçjais finansçjums ir 255 tûkstoði ASV dolâru. Lai minçtais projekts tiktu realizçts starp Latvijas Republikas valdîbu un ASV valdîbu ir jânoslçdz lîgums.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

 

  

  Līgums starp Latvijas Republikas valdību un ASV valdību ietver sevī trīs projektus, kas tiks realizēti ar ASV finansiālo atbalstu:

 1. korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izveide,
 2. kriminālprocesa kodeksa reformas īstenošana
 3. ‘’kontrolēto piegāžu’’ muitas jomā apmācību nodrošināšana.

 

  

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

 

 Korupcijas novēršanas un apkarošanas sekmēšana, kā arī jaunas kriminālprocesuālās likumdošanas izstrādāšana un attīstība pozitīvi ietekmēs makroekonomisko vidi.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu būs pozitīva, jo to attīstību veicinās korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izveide un jaunas, modernas kriminālprocesuālās likumdošanas pieņemšana.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Negatīvas sociālās sekas netiek paredzētas.

 4. Ietekme uz vidi

  Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

  

Trīs nākamie gadi

 

  

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 2002

 2003

 2004

 2005

 

  Saskaņā ar noslēgto Vienošanās protokolu ASV paredz piešķirt finansējumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 20 tūkstošu ASV dolāru apmērā biroja aprīkojuma iegādei.

 

 20.000,00 USD

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

 

  Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

 

   Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

    Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Vienošanās protokola ietvaros veiktās apmācības, semināri un ekspertu padomi veicinās Eiropas Savienības prasību ieviešanu Latvijas tiesību aizsardzības sistēmā

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

   Likumprojekts šo jomu neskar

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

  Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Konsultācijas nav notikušas

 

  

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Konsultācijas nav notikušas

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Līguma izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Tieslietu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Iekšlietu ministrija, iesaistot attiecīgus speciālistus

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

    Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Tieslietu ministre I.Labucka

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

A.Maldups

G.Kūtris

I.Brazauska

R.Kalniņš

07.11.2002 6:22 A11/P11

637

R.Kalniņš

7036764, Rudolfs.Kalnins@tm.gov.lv