Projekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas

brīvās tirdzniecības līgumu

1.pants. 2002.gada 16.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 38.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas

brīvās tirdzniecības līgumu”

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Latvijas ārējās tirdzniecības politiku lielā mērā nosaka tās stratēģiskais mērķis iestāties Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka Latvija ārējās tirdzniecības politiku un t.sk. brīvās tirdzniecības telpu veido saskaņā ar ES politiku.

Līgumi, kas ir noslēgti starp ES un asociētajām valstīm, aptver 29 valstis. Latvija ir iekļāvusies brīvās tirdzniecības telpā, kas gala rezultātā apvienos šīs 29 valstis. Uz šodienu Latvija vēl nav noslēgusi brīvās tirdzniecības līgumus (BTL) ar Bulgāriju, kā arī Rumāniju, kas Latvijai vēl ir trūkstošais posms, lai sistēma būtu pilnībā pabeigta.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Latvijai noslēdzot brīvās tirdzniecības līgumu ar Bulgāriju, tiek palielināta Latvijas brīvās tirdzniecības telpa, kas nozīmē:

- pilnīgi brīvu tirdzniecību ar rūpniecības precēm,

-atvieglotu tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm,

-visu to valstu, ar kurām Latvijai ir noslēgti BTL, izcelsmes preču iespēju brīvi pārvietoties starp valstīm,

-kopēju izcelsmes noteikumu ievērošanas kontroli,

-kopēju muitas tarifu aizsardzību pret neizcelsmes precēm un izejvielām.

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Pieņemot šo likumprojektu, tirdzniecība ar rūpniecības precēm būs brīva, kā arī tiks samazinātas tirdzniecības barjeras ar Bulgārijas Republiku tirdzniecībā ar lauksaimniecības precēm. Rezultātā tiks veicināta Latvijas savstarpējā tirdzniecība ar Bulgāriju, kas pozitīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Bulgāriju 2000. gadā sastādīja 0,2 % no apgrozījuma kopapjoma, eksports uz Bulgāriju sastādīja 0,01% no Latvijas eksporta kopapjoma.

Pieņemot šo likumprojektu tiks sekmētas Latvijas ražotāju un eksportētāju tirdzniecības iespējas ar Bulgāriju, veicināta eksporta attīstība.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst.Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Ņemot vērā pēdējo četru gadu nelielo ārējās tirdzniecības apgrozījumu ar Bulgāriju, likumprojekts neradīs būtiskas izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos.

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

IV. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likums neietekmēs spēkā esošo tiesību normu sistēmu, nav nepieciešami grozījumi esošajos normatīvajos aktos.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Slēdzot LR-Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu, Latvija ir ņēmusi vērā ES saistības pret Bulgāriju, tādēļ būtiskas izmaiņas tirdzniecībā ar Bulgāriju pēc iestāšanās ES nav sagaidāmas.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojektā tiek ievērotas arī saistības brīvās tirdzniecības nodrošināšanā saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas prasībām.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ir notikušas ar rūpniecības nozaru asociācijām, kā arī ar lauksaimniecības produktu ražotājiem un pārstrādātājiem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju priekšlikumi ņemti vērā izstrādājot līguma projektu.

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Saskaņā ar brīvās tirdzniecības līguma 33. pantu, līguma īstenošanu uzrauga un pārvalda Apvienotā Komiteja (AK).

AK darbības procesuālās normas nosaka BTL 34. pants.

Ar BTL stāšanos spēkā paplašināsies Ekonomikas ministrijas veicamo darbu apjoms.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Indivīds var griezties tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

UN

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS

BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS LĪGUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULA

Latvijas Republika un Bulgārijas Republika (turpmāk tekstā – “Līgumslēdzējas Puses”),

Atkārtoti apliecinot savu uzticību tirgus ekonomikas principiem, uz kā balstītas šīs attiecības,

Ņemot vērā savu kopējo vēlmi aktīvi līdzdarboties starptautiskās ekonomiskās integrācijas procesā,

Izsakot savu gatavību sadarboties, lai atrastu līdzekļus un veidus šo procesu stiprināšanai;

Ņemot vērā Eiropas līguma par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses un Latvijas Republiku, no otras puses un Eiropas līguma par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses un Bulgārijas Republiku, no otras puses, piešķirtās tiesības,

Nolēmušas šajā nolūkā pakāpeniski novērst šķēršļus visiem savstarpējās tirdzniecības darījumiem saskaņā ar Vispārējās Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību (GATT 1994) noteikumiem un Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) izveidošanu,

Pārliecībā, ka šis Līgums radīs jaunu ekonomisko attiecību klimatu jo īpaši tirdzniecības, investīciju un ekonomikas un tehniskās sadarbības attīstībai,

Būdamas negrozāmi pārliecinātas, ka šis Līgums veicinās savstarpēji izdevīgu tirdzniecības darījumu intensifikāciju un dos ieguldījumu Eiropas integrācijas procesā,

Ņemot vērā, ka šī Līguma noteikumi nevar tikt interpretēti kā Līgumslēdzējas Puses atbrīvojoši no to pienākumiem saskaņā ar citiem starptautiskiem līgumiem, it īpaši no PTO Līguma;

Atsaucoties uz ciešo saistību ar Eiropas Drošības un Sadarbības Konferences gala aktu, Parīzes Hartu un it īpaši ar Bonnas konferences “Par ekonomisko sadarbību Eiropā” gala dokumenta principiem,

Vienojušās par sekojošo:

1.pants

Mērķi

 1. Līgumslēdzējas puses izveido brīvās tirdzniecības zonu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un saskaņā ar 1994.gada GATT noteikumiem, jo īpaši ar 1994.gada GATT XXIV pantu un Līgumu par PTO dibināšanu.
 2. Šī Līguma mērķi ir sekojoši:

(a) Ar savstarpēju tirdzniecības darījumu palīdzību veicināt harmonisku ekonomisko attiecību attīstību starp Līgumslēdzējām Pusēm un tādējādi veicināt Līgumslēdzēju Pušu ekonomisko aktivitāti, dzīves un nodarbinātības apstākļu uzlabošanos un palielināt ražīgumu un finansiālo stabilitāti.

(b) Nodrošināt godīgas konkurences apstākļus tirdzniecības darījumos starp Līgumslēdzējām Pusēm.

(c) Tādējādi, likvidējot visus šķēršļus tirdzniecībai, sniegt ieguldījumu harmoniskai pasaules tirdzniecības attīstībai un paplašināšanai.

(d) Pastiprināt sadarbību starp Līgumslēdzējām Pusēm.

 

I NODAĻA

Rūpnieciskie ražojumi

2.pants

Darbības sfēra

 1. Noteikumi, kas iekļauti šajā nodaļā attiecināmi uz rūpnieciskiem ražojumiem, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Līgumslēdzēju Pušu valstīm.
 2. Šī Līguma izpratnē termins “rūpnieciskie ražojumi” nozīmē preces, kas atbilst Harmonizētās Preču Klasificēšanas un Kodēšanas sistēmas 25.-97.sadaļā iekļautajām precēm, izņemot preces, kas iekļautas šī Līguma 1.pielikumā.

3.pants

Ievedmuitas nodokļi

 1. Ievedmuitas nodokļi Bulgārijas Republikā precēm, kuru izcelsme ir Latvijas Republika, ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.
 2. Ievedmuitas nodokļi Latvijas Republikā precēm, kuru izcelsme ir Bulgārijas Republika, ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.
 3. Līdz ar Līguma spēkā stāšanos, Līgumslēdzēju Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiek ieviesti nekādi jauni ievedmuitas nodokļi.

4.pants

Maksājumi ar importa nodokļiem līdzvērtīgu efektu

 1. Līgumslēdzēju Pušu savstarpējā tirdzniecībā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža nav ieviešami nekādi jauni maksājumi ar importa nodokļiem līdzvērtīgu efektu.
 2. Visi maksājumi ar importa nodokļiem līdzvērtīgu efektu ir atceļami līdz ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi.

5.pants

Fiskāla rakstura nodokļi

3.panta noteikumi attiecināmi arī uz fiskāla rakstura muitas nodokļiem.

6.pants

Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

 1. Līgumslēdzēju Pušu savstarpējā tirdzniecībā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža nav ieviešami nekādi jauni izvedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.
 2. Visi izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu ir atceļami līdz ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi.

7.pants

Kvantitatīvie ierobežojumi eksportam un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

 1. Līgumslēdzēju Pušu savstarpējā tirdzniecībā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža nav ieviešami nekādi jauni kvantitatīvie ierobežojumi eksportam vai pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.
 2. Visi kvantitatīvie ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu attiecībā uz tādu izstrādājumu eksportu, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Līgumslēdzējām Pusēm, ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

8.pants

Kvantitatīvie ierobežojumi importam un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

 1. Līgumslēdzēju Pušu savstarpējā tirdzniecībā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža nav ieviešami nekādi jauni kvantitatīvie ierobežojumi importam vai pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.
 2. Visi kvantitatīvie ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu attiecībā uz tādu izstrādājumu importu, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Līgumslēdzējām Pusēm, ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

9.pants

Tirdzniecības tehniskās barjeras

 1. Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumi attiecībā uz standartiem un tehniskajiem rādītājiem tiks noteikti atbilstoši PTO Līgumam par Tirdzniecības Tehniskajām Barjerām.
 2. Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, apmainās ar informāciju standartizācijas, metroloģijas, atbilstības novērtēšanā un akreditācijas jomā ar mērķi samazināt tirdzniecības tehniskās barjeras.

II NODAĻA

Lauksaimniecības produkti

10.pants

Darbības sfēra

 1. Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Līgumslēdzējām Pusēm.
 2. Šī Līguma izpratnē jēdziens “lauksaimniecības produkti” ir tādi izstrādājumi, kas ietverti Preču Klasificēšanas un Kodēšanas sistēmas 1.-24. nodaļā, kā arī izstrādājumi, kas minēti šī Līguma I pielikumā.

11.pants

Koncesiju apmaiņa

 1. Līgumslēdzējas Puses garantē viena otrai koncesijas, kas paredzētas 1.Protokolā saskaņā ar šīs nodaļas un Protokola noteikumiem.
 2. Līgumslēdzējas Puses deklarē apņemšanos savas lauksaimniecības politikas ietvaros veicināt harmoniskas lauksaimniecības produktu tirdzniecības attīstību un periodiski apspriest šos jautājumus Apvienotās Komitejas ietvaros.
 3. Ievērojot:

  Līgumslēdzējas Puses Apvienotās Komitejas ietvaros izskatīs iespējas garantēt viena otrai tālākās koncesijas.

   

  12.pants

  Koncesijas un lauksaimniecības politika

  1. Nemazinot saskaņā ar šī Līguma 1.Protokolu piešķirtās koncesijas, šīs nodaļas noteikumi nekādā veidā neierobežo Līgumslēdzēju Pušu attiecīgās lauksaimniecības politikas īstenošanu vai jebkādu šai politikai atbilstošu pasākumu veikšanu, ieskaitot PTO Lauksaimniecības Līguma un PTO dibināšanas līguma attiecīgo nosacījumu realizēšanu.
  2. Līgumslēdzējas Puses caur Apvienoto Komiteju oficiāli informē viena otru par īstenotajām izmaiņām attiecīgajā lauksaimniecības politikā, un par visiem piemērotajiem pasākumiem, ko plānots ieviest un kas var ietekmēt šajā Līgumā paredzētos tirdzniecības ar lauksaimniecības produktiem nosacījumus. Pēc ikvienas Līgumslēdzējas Puses lūguma nekavējoties ir sarīkojamas situācijas izpētes konsultācijas.

  13.pants

  Īpašie aizsardzības pasākumi

  Neatkarīgi no citiem šī Līguma un it īpaši 26.panta noteikumiem (Vispārējie aizsardzības pasākumi) un ņemot vērā lauksaimniecības produktu īpašo jūtīgumu, gadījumā, ja to izstrādājumu imports, kura izcelsmes valsts ir kāda no Līgumslēdzējām Pusēm un kam tiek piemērotas saskaņā ar doto Līgumu piešķirtās koncesijas, izraisa nopietnus otras Līgumslēdzējas Puses tirgus traucējumus, tad ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse nekavējoties rīko konsultācijas, lai atrastu piemērotu risinājumu. Gaidot šādu risinājumu, ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse drīkst veikt tādus pasākumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem.

  14.pants

  Veterinārie, sanitārie un fitosanitārie pasākumi

  1. Līgumslēdzējas Puses piemēro savus veterināros, sanitāros un fitosanitāros noteikumus nediskriminējošā veidā un neievieš nekādus jaunus pasākumus, kas nepamatoti ierobežotu tirdzniecību.
  2. Veterinārie un sanitārie pasākumi un veterināro dienestu darbs tiek realizēts saskaņā ar attiecīgām starptautiskām konvencijām.
  3. Fitosanitārie pasākumi un augu aizsardzības dienestu darbs tiek realizēts saskaņā ar attiecīgām starptautiskām konvencijām.

   

   

   

   

  III NODAĻA

  Vispārējie nosacījumi

  15.pants

  Preču izcelsmes noteikumi un sadarbība muitas administrācijā

  1. Šī Līguma 2. Protokolā formulēti preču izcelsmes noteikumi un attiecīgās administratīvās sadarbības metodes.
  2. Līgumslēdzējas Puses īsteno atbilstošus pasākumus, tajā skaitā arī regulāras Apvienotās Komitejas pārbaudes un administratīvas sadarbības shēmas, lai nodrošinātu šī Līguma 2. Protokola un šī Līguma pantu no 3. (Ievedmuitas nodokļi) līdz 8. (Kvantitatīvie ierobežojumi importam un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu), 12.(Koncesijas un lauksaimniecības politika), 16. (Iekšējā nodokļu sistēma) un 27. (Strukturālā regulēšana) noteikumu efektīvu un saskaņotu piemērošanu, lai iespēju robežās vienkāršotu ar tirdzniecību saistītās formalitātes, kā arī, lai panāktu savstarpēji pieņemamus jebkuru problēmu risinājumus, kas rodas sakarā ar šo noteikumu funkcionēšanu.
  3. Administratīvo institūciju savstarpēja palīdzība muitas jautājumos tiek veikta saskaņā ar šī Līguma 3.Protokolu.

  16.pants

  Iekšējā nodokļu sistēma

  1. Līgumslēdzējas Puses atturas no jebkādiem iekšējiem fiskāliem pasākumiem vai prakses, kas tieši vai netieši rada diskrimināciju starp precēm, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Līgumslēdzējām Pusēm.
  2. Eksportētāji nedrīkst gūt labumu no to iekšzemes nodokļu atmaksāšanas, kuru apjoms ir lielāks nekā tiešo vai netiešo nodokļu summa, ar kuru aplikti uz vienas Līgumslēdzējas Puses teritoriju eksportētie izstrādājumi.

  17.pants

  Vispārīgie izņēmumi

  Šis Līgums pieļauj tādus aizliegumus vai ierobežojumus importa, eksporta precēm, vai tranzītprecēm, kuri ir motivēti ar sabiedriskās morāles, valsts politikas vai valsts drošības interesēm; cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un dzīvības aizsardzības nepieciešamību; vides aizsardzību; nacionālo bagātību, ar māksliniecisku, vēsturisku vai arheoloģisku vērtību aizsardzību; intelektuālā īpašuma aizsardzību vai noteikumiem, kas attiecas uz zeltu un sudrabu vai noplicinātu dabas resursu saglabāšanu, ja šie pasākumi ir efektīvi saistībā ar iekšzemes ražošanas un patēriņa ierobežojumiem. Šādi aizliegumi vai ierobežojumi tomēr nedrīkst radīt patvaļīgu diskrimināciju vai maskētus ierobežojumus uz tirdzniecības darījumiem starp Līgumslēdzējām Pusēm.

  18.pants

  Ar drošības interesēm motivēti izņēmumi

  Šajā Līgumā nav nekā tāda, kas kādu Līgumslēdzēju Pusi atturētu no jebkuru pasākumu veikšanas, ja tā tos uzskata par nepieciešamiem:

  1. Lai neļautu izpaust tādu informāciju, kas kaitē tās būtiskām drošības interesēm;
  2. Tās būtisko drošības interešu aizsardzībai vai starptautisko saistību, vai nacionālās politikas īstenošanai:

  a) attiecībā uz ieroču, munīcijas un kara inventāra tirdzniecību, nodrošinot, ka šādi pasākumi nepasliktina konkurences nosacījumus izstrādājumiem, kas nav paredzēti specifiski militāriem mērķiem, un attiecībā uz šādu tirdzniecību ar citām precēm, materiāliem vai pakalpojumiem, kas tieši vai netieši tiek veikta militāra objekta apgādes nolūkā; vai

  b) attiecībā uz bioloģisko vai ķīmisko ieroču, kodolieroču un citu kodolspridzekļu neizplatīšanu; vai

  c) kuri veikti kara vai cita nopietna starptautiska saspīlējuma laikā, kā rezultātā pastāv kara briesmas.

  19.pants

  Valsts monopoli

  1. Līgumslēdzējas Puses pakāpeniski noregulē jebkuru komerciāla rakstura valsts monopola darbību tā, lai gada beigās pēc Līguma stāšanās spēkā tiktu nodrošināts, ka starp Līgumslēdzēju Pušu pavalstniekiem nepastāv nekāda diskriminācija attiecībā uz preču piegādes un realizācijas nosacījumiem. Apvienotā Komiteja tiek informēta par pasākumiem, kas ieviesti, lai šo mērķi īstenotu.
  2. Šī panta noteikumi attiecas uz jebkuru institūciju, ar kuras palīdzību Līgumslēdzēju Pušu kompetentās varas iestādes, caur likumu vai faktiski, tieši vai netieši uzrauga vai nosaka principus, vai ievērojami ietekmē Līgumslēdzēju Pušu savstarpējo importu vai eksportu. Šie nosacījumi līdzīgi tiek piemēroti arī monopoliem, kurus Līgumslēdzēja Puse ir deleģējusi citām institūcijām.

  20. pants

  Maksājumi

  1. Maksājumi brīvi konvertējamā valūtā sakarā ar Līgumslēdzēju Pušu savstarpējo tirdzniecību ar precēm, kā arī šādu maksājumu pārvedumi uz tās šī Līguma Līgumslēdzējas Puses teritoriju, kas ir kreditora rezidences valsts, netiek pakļauti nekādiem ierobežojumiem.
  2. Līgumslēdzējas Puses atturas no jebkādiem maiņas vai administratīviem ierobežojumiem attiecībā uz tādu īstermiņa vai vidēja termiņa kredītu piešķiršanu, atmaksāšanu vai akceptēšanu, kas attiecas uz preču tirdzniecības darījumiem, kurā piedalās kādas Līgumslēdzējas Puses rezidents.
  3. Neatkarīgi no 2.daļas noteikumiem, jebkuri pasākumi, kas attiecas uz tekošiem maksājumiem sakarā ar preču apriti, notiek saskaņā ar Līguma par Starptautisko Valūtas Fondu VIII panta noteikumiem.

  21.pants

  Konkurences noteikumi attiecībā uz uzņēmumiem

  1. Sekojošais ir nesavienojams ar šī Līguma pienācīgu darbību tādā mērā, ciktāl tas ietekmē Līgumslēdzēju Pušu savstarpējo tirdzniecību:

  a) visas vienošanās starp uzņēmumiem, uzņēmumu asociāciju pieņemtie lēmumi, kā arī uzņēmumu prakse, kuras mērķis vai rezultāts ir konkurences novēršana, ierobežošana vai izkropļošana;

  b) viena vai vairāku uzņēmumu dominējošās pozīcijas Līgumslēdzēju Pušu teritorijās, kā vienotā veselumā vai būtiskā to daļā, ļaunprātīga izmantošana.

  2. 1.daļas noteikumi attiecas uz visu uzņēmumu aktivitātēm, ieskaitot valsts uzņēmumus un uzņēmumus, kuriem Līgumslēdzējas Puses ir piešķīrušas speciālas vai ekskluzīvas tiesības. Uzņēmumi, kam uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārīgu ekonomisku nozīmi vai kuriem ir ieņēmuma gūšanas monopolraksturs ir pakļaujami 1.daļas noteikumiem tādā mērā, ciktāl šo noteikumu piemērošana netraucē tiem uzlikto īpašo valsts uzdevumu izpildi saskaņā ar likumu vai faktiski.

  3. 1.(a) punkta noteikumi II nodaļā aplūkoto izstrādājumu kontekstā neattiecas uz tādiem nolīgumiem, lēmumiem un praksi, kas ir neatņemama nacionālā tirgus organizācijas daļa.

  4. Ja Līgumslēdzēja Puse uzskata, ka noteiktā prakse nav savienojama ar šī panta 1., 2. un 3.daļu un, ja šāda prakse rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu šīs Līgumslēdzējas Puses interesēm vai būtisku kaitējumu tās iekšējai rūpniecībai, tad šī Līgumslēdzēja Puse drīkst veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 30. panta (Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra) noteikumiem un izklāstīto procedūru.

  22.pants

  Valsts palīdzība

  1. Ikkatra palīdzība, kuru sniedz valsts, kas ir šī Līguma Līgumslēdzēja Puse, vai kas piešķirta no valsts resursiem jebkurā formā, kas izkropļo vai draud izkropļot konkurenci, dodot priekšrocības noteiktiem uzņēmumiem vai noteiktu preču ražošanai tādā mērā, kas var ietekmēt Līgumslēdzēju Pušu savstarpējo tirdzniecību, nav savienojuma ar korektu šī Līguma darbību.
  2. 1.daļas noteikumi nav piemērojami II nodaļā minētiem izstrādājumiem.
  3. Kritērijiem, uz kuru pamata tiek veiktas darbības, kas ir pretrunā ar 1.daļas noteikumiem, tāpat kā to ieviešanas noteikumiem ir jābūt savienojamiem ar attiecīgajiem Eiropas Savienībā pielietotajiem kritērijiem un to ieviešanas noteikumiem, kas atrunāti katrai Līgumslēdzējai Pusei ar Eiropas Savienību atsevišķi.
  4. Līgumslēdzējas Puses garantē informācijas atklātību valsts palīdzības jomā, inter alia, ziņojot katru gadu Apvienotajai Komitejai par sniegtās palīdzības kopējo apjomu un sadalījumu, un sniedzot otrai Līgumslēdzējai Pusei, pēc tās pieprasījuma, informāciju par palīdzības programmām un konkrētiem valsts palīdzības gadījumiem.
  5. Ja Līgumslēdzēja Puse uzskata, ka kāds atsevišķs praktisks pasākums:

  - nav savienojams ar 1.daļas noteikumiem; vai

  tad šī Līgumslēdzēja Puse var veikt attiecīgos pasākumus, pamatojoties uz šī Līguma 30. panta (Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra) nosacījumiem un saskaņā ar tiem. Šādi attiecīgi pasākumi ir veicami tikai 1994.gada GATT un Līguma par PTO dibināšanu, un jebkura cita atbilstoša to paspārnē sarunu ceļā noslēgta dokumenta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar tā nosacījumiem, kas piemērojami Līgumslēdzēju Pušu starpā.

  23.pants

  Valsts pasūtījums

  1. Par šī Līguma mērķi Līgumslēdzējas Puses uzskata sava attiecīgā valsts pasūtījuma tirgus liberalizāciju. Līgumslēdzējas Puses darbojas ar mērķi palielināt valsts pasūtījuma piešķiršanas pieejamību pamatojoties uz nediskriminējošiem un savstarpējās sadarbības principiem.
  2. Līgumslēdzējas Puses pakāpeniski piemēro savus atbilstošos valsts pasūtījuma noteikumus, apstākļus un praksi nolūkā dot otras Līgumslēdzējas Puses piegādātājiem pieeju kontraktu piešķiršanas procedūrām attiecīgās valsts pasūtījuma tirgos, kas nebūtu mazāk labvēlīgas par jebkurai trešajai valstij paredzētajām procedūrām.
  3. Līgumslēdzējas Puses cenšas pievienoties PTO Līgumam par Valsts pasūtījumu.

   

  24. pants

  Intelektuālā īpašuma aizsardzība

  1. Līgumslēdzējas Puses apstiprina savu vēlmi respektēt PTO Līguma par ar tirdzniecību saistītajiem Intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem, kas veido Marakešas PTO dibināšanas līguma I.c pielikumu, saistības, kā arī citas konvencijas par intelektuālā īpašuma aizsardzību, kuras parakstījušas abas Līgumslēdzējas Puses un kas uzskaitītas šī Līguma II pielikumā.
  2. Šī Līguma kontekstā termins “intelektuālais īpašums” tiek lietots, lai apzīmētu visu kategoriju intelektuālo īpašumu, piemēram, autortiesības un līdzīgas tiesības, firmas zīmes, ģeogrāfiskas atzīmes, ieskaitot izcelsmes nosaukumu, rūpniecisko dizainu un modeļus, patentus, maketus un integrētās shēmas, un neizpaustu informāciju, tai skaitā tirdzniecības noslēpumus.
  3. Lai īstenotu apņemšanos, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem un normatīvajiem aktiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, Līgumslēdzējas Puses nepiešķir otras Līgumslēdzējas Puses valsts iedzīvotājiem mazāk labvēlīgu apiešanos kā jebkuras citas valsts iedzīvotājiem.
  4. Līgumslēdzējas Puses sadarbojas jautājumos, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību. Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma tās notur ekspertu apspriedes par šiem jautājumiem, konkrēti, par tādām aktivitātēm, kas saistītas ar pašlaik pastāvošām vai turpmākām starptautiskām konvencijām par industriālā īpašuma tiesību harmonizēšanu, administrēšanu un ievērošanu un par aktivitātēm tādās starptautiskās organizācijās kā PTO, Pasaules Intelektuālā Īpašuma Organizācija, kā arī par Līgumslēdzēju Pušu attiecībām ar jebkurām trešajām valstīm attiecībā uz intelektuālo īpašumu.
  5. Līgumslēdzējas Puses regulāri izskata šī panta īstenošanu. Sastopoties ar grūtībām tirdzniecības darījumos tieši intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm var pieprasīt steidzamas konsultācijas, lai rastu savstarpēju pieņemamu situācijas risinājumu.

  25.pants

  Dempings

  Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm konstatē, ka šī Līguma regulētajās tirdzniecības attiecībās tiek īstenots dempings dokumenta “1994.gada GATT” VI panta izpratnē, tad, saskaņā ar šī Līguma 30.pantā (Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra) minēto procedūru un pamatojoties uz šīs procedūras nosacījumiem, tā drīkst pret šādu praksi vērst attiecīgus pasākumus atbilstoši 1994.gada GATT VI pantam un dokumentam “Vienošanās par 1994.gada GATT VI panta īstenošanu”.

   

  26.pants

  Vispārējie aizsardzības pasākumi

  Ja jebkura veida izstrādājums tiek ievests tādos palielinātos apjomos un ar tādiem nosacījumiem, kas rada vai draud radīt:

  a) nopietnu kaitējumu tiem pašmāju ražotājiem, kuri kādas Līgumslēdzējas Puses teritorijā ražo analoģiskus vai tieši konkurējošus produktus, vai

  b) būtiskus traucējumus jebkurā attiecīgā ekonomikas sektorā vai grūtības, kuru dēļ būtiski pasliktinātos reģiona ekonomiskā situācija,

  tad ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse drīkst veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar šī Līguma 30.pantu (Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra).

   

  27.pants

  Strukturāla regulēšana

  1. Kā īpašu pagaidu pasākumu, kas daļēji vājina 4. panta noteikumus, jebkura Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga īstenot muitas nodokļu paaugstinājumu.
  2. Šie pasākumi drīkst būt saistīti tikai ar jaunām ražošanas nozarēm vai noteiktiem sektoriem, kuros norisinās restrukturizācija vai kuri saskaras ar nopietnām problēmām, it īpaši, ja šo grūtību dēļ rodas nozīmīgas sociālas problēmas.
  3. Šo pasākumu rezultātā ieviestie importa nodokļi, kas kādā no Līgumslēdzējām Pusēm tiek piemēroti izstrādājumiem, kuru izcelsmes valsts ir otra Līgumslēdzēja Puse, nedrīkst pārsniegt 25% ad valorem un ir jāsaglabā priekšrocības elements muitas nodokļa likmei izstrādājumiem, kuru izcelsmes valsts ir otra Līgumslēdzēja Puse. Šiem pasākumiem pakļaujamās preces importa summārā vērtība nedrīkst pārsniegt 15% no otrajā Līgumslēdzējā Pusē ražoto rūpniecības preču importa kopapjoma, atbilstoši 2. pantā dotajai definīcijai, tā pēdējā gada laikā, par kuru ir pieejami statistikas dati.
  4. Šādu pasākumu piemērošanas periods nedrīkst pārsniegt trīs gadus pēc kārtas.
  5. Šādi pasākumi attiecībā uz kādu izstrādājumu nav ieviešami, ja pagājuši vairāk kā trīs gadi kopš šī Līguma spēkā stāšanās brīža.
  6. Ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse informē Apvienoto Komiteju par visiem īpašiem pasākumiem, ko tā paredzējusi veikt un, pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma, notur konsultācijas Apvienotajā Komitejā par šiem pasākumiem un to aptvertajiem sektoriem. Šādu pasākumu veikšanas gadījumā, ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse iesniedz Apvienotajā Komitejā to muitas nodokļu atcelšanas plānu, kuri ir ieviesti saskaņā ar šo pantu. Šis plāns paredz, ka šādi nodokļi vienlīdzīgu ikgadēju likmju apmērā ir jāsāk samazināt vēlākais pēc viena gada, kopš šādu nodokļu ieviešanas. Apvienotā Komiteja var pieņemt lēmumu par savādāka kalendārā plāna apstiprināšanu.

  28.pants

  Re - eksports un nopietns deficīts

  1. Ja 6. panta (Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu) un 7.panta (Kvantitatīvie ierobežojumi eksportam un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu) noteikumu ievērošana izraisa:
  2. (a) re-eksportu uz kādu trešo valsti, pret kuru eksportējošā Līgumslēdzēja Puse piemēro kvantitatīvos eksporta ierobežojumus, eksporta nodokļus vai pasākumus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu attiecībā pret kādu preci; vai

   (b) nopietnu tāda izstrādājuma deficītu vai deficīta draudus, kurš ir būtisks eksportējošai Līgumslēdzējai Pusei;

   un, ja minētās situācijas rada vai spēj radīt lielas grūtības eksportējošai Līgumslēdzējai Pusei, tad šī Līgumslēdzēja Puse drīkst veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 30.panta (Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra) nosacījumiem un procedūru.

  3. Pasākumi, kas veikti 1.daļā aprakstītās situācijas rezultātā, tiek atcelti apstākļiem pārtraucot pastāvēt un 1(b) punkta gadījumā tiek veikti nediskriminējošā veidā.

  29.pants

  Saistību izpilde

  1. Līgumslēdzējas Puses veic visus pasākumus, kas nepieciešami šajā Līgumā noteikto saistību izpildei. Līgumslēdzējas Puses cenšas panākt šajā Līgumā formulēto saistību izpildi.
  2. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata, ka otra Līgumslēdzēja Puse nav izpildījusi kādu no šī Līguma izrietošu saistību, tad ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 30.panta (Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra) nosacījumiem un procedūru.

   

   

   

   

  30.pants

  Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra

  1. Pirms tiek uzsākta šī panta punktos izklāstītā aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūras īstenošana, Līgumslēdzējas Puses cenšas visas savstarpējās pretrunas atrisināt tiešu konsultāciju ceļā.
  2. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm pakļauj to preču importu, kuru dēļ var rasties 26.pantā (Vispārējie aizsardzības pasākumi) aplūkotā situācija, administratīvas kontroles procedūrai nolūkā gūt operatīvu informāciju par ārējās tirdzniecības procesu virzību, tad tā informē otru Pusi.
  3. Nekādi neietekmējot šī panta 7.daļu, tā Līgumslēdzēja Puse, kura apsver iespēju ieviest aizsardzības pasākumus, nekavējoties par to ziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei un piegādā visu atbilstošo informāciju. Savstarpēji pieņemama risinājuma meklēšanas nolūkā nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienas pēc šādu konsultāciju pieprasīšanas Apvienotajā Komitejā, tiek rīkotas Līgumslēdzēju Pušu konsultācijas.
  4. (a) 25. (Dempings), 26. (Vispārējie aizsardzības pasākumi) un 28. (Re-eksports un nopietns deficīts) pantu kontekstā Apvienotā Komiteja veic lietas vai situācijas izpēti un ir tiesīga pieņemt jebkādu lēmumu, kas nepieciešams, lai izbeigtu grūtības, par kurām ir paziņojusi ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse. Ja 30 dienu laikā pēc lietas nodošanas Apvienotajā Komitejā šāds lēmums nav pieņemts, ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga veikt pasākumus, kuri nepieciešami situācijas normalizēšanai.
  5. (b) 29 .panta (Saistību izpilde) kontekstā ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga īstenot attiecīgos pasākumus pēc konsultāciju pabeigšanas vai pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši kopš datuma, kurā otrajai Līgumslēdzējai Pusei tika iesniegta pirmā notifikācija.

   (c) 21. panta (Konkurences noteikumi attiecībā uz uzņēmumiem) un 22.panta (Valsts palīdzība) kontekstā ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse sniedz Apvienotajai Komitejai jebkādu palīdzību, kas vajadzīga lietas izskatīšanai un, kur nepieciešams, prakses, pret kuru izvirzīti iebildumi, izbeigšanai. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neizbeidz praksi, pret kuru ir izvirzīti iebildumi Apvienotās Komitejas noteiktā perioda laikā vai, ja Apvienotā Komiteja nepanāk vienošanos trīsdesmit dienu laikā pēc attiecīgās lietas saņemšanas, ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu aplūkojamās prakses radītās grūtības.

  6. Apvienotajai Komitejai tiek nekavējoties sniegts paziņojums par veiktajiem aizsardzības pasākumiem. Tiem ir jābūt ierobežotiem apjoma un ilguma ziņā tā, kā ir absolūti nepieciešams, lai normalizētu situāciju, kura bija par iemeslu to piemērošanai un tie nedrīkst pārsniegt to kaitējumu, ko izraisījusi aplūkotā prakse vai problēma. Prioritāte ir piešķirama tiem pasākumiem, kuri vismazāk traucē šī Līguma darbību.
  7. Veiktie aizsardzības pasākumi ir periodiski jāapspriež konsultācijās Apvienotajā Komitejā ar nolūku veicināt to pēc iespējas ātrāku atvieglošanu tad, kad apstākļi vairs neattaisno to piemērošanu.
  8. Ja kādu ārkārtēju apstākļu dēļ ir nepieciešama tūlītēja rīcība un nav iespējama iepriekšēja pārbaude, tad 25. (Dempings) un 26. (Vispārējie aizsardzības pasākumi) un 28. (Re-eksports un nopietns deficīts) pantam atbilstošos gadījumos, ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse drīkst nekavējoties piemērot situācijas uzlabošanai absolūti nepieciešamos pagaidu pasākumus. Par šādiem pasākumiem bez kavēšanās tiek paziņots un tiek noturētas Līgumslēdzēju Pušu konsultācijas Apvienotajā Komitejā.

   

  31.pants

  Maksājumu bilances grūtības

  1. Līgumslēdzējas Puses pieliek visas pūles, lai nebūtu jāpiemēro ierobežojoši pasākumi, tajā skaitā tādi pasākumi, kas attiecas uz importu maksājumu bilances noregulēšanas nolūkā.
  2. Ja vienai no Līgumslēdzējām Pusēm ir vai nenovēršami draud rasties nopietnas maksājumu bilances grūtības, tad šī Puse drīkst, saskaņā ar normām, kas paredzētas dokumentā “1994.gada GATT” un Līguma par SVF VIII pantā, veikt tādus ierobežojošus pasākumus, tajā skaitā arī attiecībā uz preču importu, kuru piemērošanas laiks ir ierobežots un kuri ir absolūti nepieciešami tikai maksājumu bilances normalizēšanai. Šie pasākumi tiek pakāpeniski mīkstināti līdz ar maksājumu bilances uzlabošanos, un tie ir atceļami tikai tad, kad apstākļi vairs neattaisno to piemērošanu. Attiecīgā Līgumslēdzēja Puse nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju Pusi par to ieviešanu un, kad vien praktiski iespējams, par to likvidēšanas kalendāro plānu.

  32.pants

  Muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas un pierobežas tirdzniecība

  1. Šis Līgums neaizliedz muitas ūniju, brīvās tirdzniecības zonu vai pierobežas tirdzniecības saglabāšanu vai izveidošanu, ja vien tas negatīvi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tirdzniecības režīmu un it īpaši normas, kas attiecas uz šajā Līgumā paredzētiem preču izcelsmes noteikumiem.

  2. Pēc attiecīga pieprasījuma notiek Līgumslēdzēju Pušu konsultācijas Apvienotās Komitejas ietvaros ar mērķi savstarpēji vienai otru informēt par jebkuru vienošanas veidot muitas ūniju vai brīvās tirdzniecības zonu.

  IV NODAĻA

  Institucionālie un nobeiguma noteikumi

  33.pants

  Apvienotā Komiteja

  1. Līgumslēdzējas Puses vienojas izveidot Apvienoto Komiteju, kurā ir pārstāvētas abas Līgumslēdzējas Puses.
  2. Apvienotā Komiteja atbild par šī Līguma administrēšanu un nodrošina tā pienācīgu izpildi.
  3. Šī Līguma pienācīgas izpildes nolūkā Līgumslēdzējas Puses apmainās ar informāciju un pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma notur konsultācijas Apvienotās Komitejas ietvaros. Apvienotā Komiteja pastāvīgi analizē iespējas, kā turpmāk novērst visus šķēršļus Līgumslēdzēju Pušu savstarpējā tirdzniecībā.
  4. Šajā Līgumā paredzētajos gadījumos Apvienotā Komiteja, saskaņā ar 34.panta 3.daļu (Apvienotās Komitejas darbības procesuālās normas), drīkst pieņemt lēmumus. Citos jautājumos Apvienotā Komiteja drīkst sniegt rekomendācijas.

  34.pants

  Apvienotās Komitejas darbības procesuālās normas

  1. Lai nodrošinātu šī Līguma attiecīgu izpildi, Apvienotā Komiteja notur apspriedes, kad vien tas ir nepieciešams, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga lūgt noturēt apspriedi.
  2. Apvienotās Komiteja rīcības pamatā ir kopēja vienošanās.
  3. Ja kādas šī Līguma Puses pārstāvis Apvienotajā Komitejā ir pieņēmis kādu lēmumu, kas īstenojas tikai pēc nacionālo normatīvo aktu prasību izpildes, tad šis lēmums stājas spēkā, ja vien nav norādīts vēlāks datums, nākamā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kad tiek rakstiski paziņots par šādu prasību izpildi.
  4. Šī Līguma aspektā Apvienotā Komiteja pati pieņem savas darbības procesuālās normas, kurās, inter alia, tiek iekļauti noteikumi par sapulču sasaukšanu, Priekšsēdētāja iecelšanu un viņa pilnvaru termiņu.
  5. Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu izveidot tādas apakškomitejas un darba grupas, kādas tā uzskata par nepieciešamām savu uzdevumu izpildes veicināšanai.

   

   

   

   

  35.pants

  Līguma tālākā attīstība

  Ja kāda Līgumslēdzēja Puse u zskata, ka šī Līguma iedibināto attiecību pilnveidošana un izvēršana, tās attiecinot uz vēl neaptvertajām nozarēm, atbilst abu Pušu saimnieciskajām interesēm, tad šī Līgumslēdzēja Puse iesniedz otrajai Līgumslēdzējai Pusei pamatotu lūgumu. Līgumslēdzējas Puses ir tiesīgas dot Apvienotajai Komitejai norādījumu izskatīt šo lūgumu un, kur tas ir nepieciešams, sniegt rekomendācijas, it īpaši attiecībā uz sarunu uzsākšanu.

  36.pants

  Grozījumi, pielikumi un protokoli

  1. Šī Līguma grozījumi, kuri nav 34.panta 3.daļā minētie grozījumi un kurus ir apstiprinājusi Apvienotā Komiteja, stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, kas apstiprina, ka ir izpildītas visas saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem nepieciešamās procedūras, lai grozījumi stātos spēkā.
  2. Šī Līguma Pielikumi un Protokoli ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
  3. Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu par Pielikumu un Protokolu grozījumiem saskaņā ar 34.panta 3.daļas noteikumiem.

  37.pants

  Darbības laiks un denonsēšana

  1. Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.
  2. Jebkura Līgumslēdzēja Puse drīkst denonsēt šo Līgumu, iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai Līgumslēdzējai Pusei. Šajā gadījumā Līguma darbība izbeidzas tā sestā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi šādu rakstveida paziņojumu.
  3. Abas Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka gadījumā, ja Līgumslēdzēja Puse kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti, attiecīgā Līgumslēdzēja Puse denonsē Līgumu pēdējā dienā pirms stājas spēkā dalībvalsts statuss un tai nav jākompensē otrai Līgumslēdzējai Pusei Līguma denonsēšanas izdevumi.

  38.pants

  Stāšanās spēkā

  1. Šis Līgums ir ratificējams.
  2. Šis Līgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kad abas Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskiem kanāliem ir informējušas viena otru par to, ka ir izpildītas visas saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem nepieciešamās procedūras, lai Līgums stātos spēkā.

   

   

  APLIECINOT IEPRIEKŠMINĒTO, attiecīgas pilnvarotās personas ir parakstījušas šo Līgumu.

  PARAKSTĪTS Rīgā 2002. gada 16. oktobrī divos autentiskos oriģināleksemplāros latviešu, bulgāru un angļu valodās. Domstarpību gadījumā par pamatu tiek ņemts Līguma teksts angļu valodā.

   

   

   

  LATVIJAS REPUBLIKAS BULGĀRIJAS REPUBLIKAS

  VĀRDĀ: VĀRDĀ:

   

  Kaspars Gerhards Lachezar Petkov

  Valsts sekretārs Ārkārtējais un pilnvarotais

  Ekonomikas ministrija vēstnieks Polijā

   

   

   

   

   

   

  05.09.2002 15:58

  4220

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

   

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

   

   

  I PIELIKUMS

  (atsauce dota Līguma 2. un 10. pantā)

  KN kods

  Apraksts

  2905 43 00

  --Mannīts

  2905 44

  --D-glucīts (sorbīts)

  2905 45 00

  --Glicerīns

  3301 90 21

  --- No lakricas un apiņiem

  3301 90 30

  ---pārējie

  3301 90 90

  -- pārējie

  3302 10 10

  ----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 0,5%

  3302 10 21

  -----kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5% piena tauku, 5% saharozes vai izoglikozes, 5% glikozes vai cietes

  3302 10 29

  ----- pārējie

  3501 10

  -Kazeīns

  3501 90 90

  -- pārējie

  3502 11 90

  --- pārējie

  3502 19 90

  --- pārējie

  3502 20 91

  --- Izkaltēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī)

  3502 20 99

  --- pārējie

  3505 10 10

  --Dekstrīni

  3505 10 90

  --- pārējie

  3505 20

  -Līmes

  ex 3809 10

  - Apretūras un virsmas apstrādes vielas uz cieti saturošu vielu pamata

  3823

  Rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes; no rafinēšanas skābas eļļas; rūpnieciskie taukainie spirti

  3824 60

  - Sorbitols, izņemot 2905 44. subpozīcijā minēto

  4501

  Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā; korķa atkritumi; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis

  5201 00

  Kokvilnas šķiedras, nekārstas vai neķemmētas

  5301

  Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)

  5302

  Kaņepāju šķiedra (Cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)

  05.09.2002 16:00

  253

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

  II PIELIKUMS

  INTELEKTUÂLÂ ÎPAÐUMA AIZSARDZÎBA

  (atsauce dota 24.panta 1.daïâ)

  Daudzpusējie līgumi, kas minēti 24.panta 1.daļā ir sekojoši:

  1. 1883.gada 20.marta Parīzes konvencija par Rūpnieciskā Īpašuma Aizsardzību (Stokholmas akts, 1967.gads, papildināta 1979.gadā).
  2. 1886.gada 9.septembra Bernes Literāro un Mākslas darbu aizsardzības konvencija (Parīzes akts, 1971.gads).
  3. 1961.gada 26.oktobra Starptautiskā konvencija par Izpildītāju, Fonogrammu producentu un Raidorganizāciju aizsardzību (Romas konvencija).
  4. Madrides līgums par Starptautisko preču zīmju reģistrāciju (Stokholmas akts, 1967.gads, papildināts 1979.gadā).
  5. Budapeštas vienošanās par Starptautisko Mikroorganismu depozītu atzīšanu Patentu procedūras vajadzībām (1977.gads, papildināts 1980.gadā).
  6. Vienošanās par Sadarbību patentu jomā (Vašingtona 1970.gads, papildināts 1979. un 1984. gadā).
  7. Konvencija par Pasaules Intelektuālā Īpašuma organizācijas dibināšanu (Stokholmas akts, 1967.gads, papildināts 1979.gadā);
  8. Konvencija par Fonogrammu producentu aizsardzību pret neatļautu viņu fonogrammu pavairošanu (Ženēva 1971.gads).

   

  05.09.2002 16:00

  148

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

  1.PROTOKOLS

  (kas minēts 11.pantā)

  LAUKSAIMNIECĪBAS KONCESIJAS STARP

  LATVIJAS REPUBLIKU

  UN

  BULGĀRIJAS REPUBLIKU

   

  1.pants

  Protokols attiecas uz precēm, kas minētas šī Līguma II nodaļā.

  2.pants

  Latvijas Republika nodrošina koncesijas lauksaimniecības precēm, kuru izcelsmes valsts ir Bulgārijas Republika, un kas uzskaitītas I pielikumā tādā apjomā, kā tas aprakstīts šajā Pielikumā un saskaņā ar šī Līguma 2.Protokola formulētiem izcelsmes noteikumiem. Latvijas Republikā piemērotie muitas nodokļi importam attiecībā uz Bulgārijas Republikas izcelsmes precēm, kas uzskaitītas šī Protokola I pielikumā, tiek atcelti vai samazināti tarifu kvotu ietvaros līdz šajā Pielikumā noteiktajam līmenim no Līguma spēkā stāšanās brīža.

  3.pants

  Bulgārijas Republika nodrošina koncesijas lauksaimniecības precēm, kuru izcelsmes valsts ir Latvijas Republika, un kas uzskaitītas II pielikumā tādā apjomā, kā tas aprakstīts šajā Pielikumā un saskaņā ar šī Līguma 2.Protokola formulētiem izcelsmes noteikumiem. Bulgārijas Republikā piemērotie muitas nodokļi importam attiecībā uz Latvijas Republikas izcelsmes precēm, kas uzskaitītas šī Protokola II pielikumā, tiek atcelti vai samazināti tarifu kvotu ietvaros līdz šajā Pielikumā noteiktajam līmenim no Līguma spēkā stāšanās brīža.

  4.pants

  1. Pamatnodokļi, par kuriem notikusi vienošanās saskaņā ar šo Protokolu un tā Pielikumiem, atbilst likmei, kuru nosaka Vislielākās Labvēlības tirdzniecības režīms importēšanas laikā. Muitas nodokļi, kas minēti šajā Protokolā ietver ad valorem un specifiskos nodokļus.
  2. Ja, pamatojoties uz erga omnes principu, pēc šī Līguma stāšanās spēkā tiek piemērots jebkāds tarifu samazinājums, tad tādi samazināti nodokļi aizstāj 1. daļā minētos pamatnodokļus, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

   

  5.pants

  Līgumslēdzējas Puses savlaicīgi informē viena otru par tās nodomiem palielināt Vislielākās Labvēlības tirdzniecības režīma tarifa likmes precēm, kas minētas šī Protokola Pielikumos.

   

   

  11.09.2002 16:00

  276

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

   

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

   

   

  1.Protokola I pielikums

  (kas minēts 1.Protokola 2.pantā)

  Eksports no Bulgârijas uz Latviju

  KN kods

  Apraksts

  Likme

  Tarifa

  kvota (t)

  1

  2

  3

  4

  0406 90 29

  0406 90 50

  0406 90 69

  0406 90 99

  Sieri un biezpiens:

  --- Kashkaval

  ---- sieri no aitu piena vai bifeļmātītes piena konteineros ar sālījumu vai maisos no aitu vai kazu ādas

  ------- pārējie

  ----- pārējie

  50%

  samazinājums no MFN

  500

  0702 00 001

  0702 00 006

  Tomāti, svaigi vai atdzesēti:

  - no 1.janvāra līdz 14.maijam

  - no 1.novembra līdz 31.decembrim

  50%

  samazinājums no MFN

  300

   

  0707 00 051

  0707 00 052

  0707 00 055

  0707 00 056

  0707 00 90

  Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti:

  - Gurķi:

  -- no 1.janvāra līdz februāra beigām

  -- no 1.marta līdz 30.aprīlim

  -- no 1.oktobra līdz 31.oktobrim

  -- no 1.novembra līdz 31.decembrim

  - pipargurķīši

  50%

  samazinājums no MFN

  300

  0709 30 00

  0709 60

  0709 90 70

  0709 90 90

  Pārējie dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:

  - baklažāni

  - Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari

  -- kabači

  -- pārējie

  50%

  samazinājums no MFN

  300

  0710 21 00

  0710 22 00

  0710 29 00

  0710 80

  0710 90 00

  Saldēti dārzeņi (nevārīti vai tvaicēti vai ūdenī vārīti):

  -- zirņi

  -- pupiņas

  -- pārējie

  - pārējie dārzeņi

  - dārzeņu maisījumi

  50%

  samazinājums no MFN

  100

   

  0713 10

  0713 31 00

  0713 32 00

  0713 33

  0713 40 00

  Žāvēti pākšaugu dārzeņi bez pākstīm, tai skaitā lobīti vai sasmalcināti:

  -zirņi

  -- Vigna munga šķirnes pupas

  -- mazās sarkanās pupiņas

  --parastās pupiņas, tai skaitā baltās pupiņas

  - lēcas

  50%

  samazinājums no MFN

  100

  1108 11 00

  1108 12 00

  1108 14 00

  1108 19

  1108 20 00

  Ciete; inulīns

  -- kviešu ciete

  -- kukurūzas ciete

  -- maniokas (kassava) ciete

  -- pārējā ciete

  - inulīns

  30%

  samazinājums no MFN

  500

   

   

  1512 11

  Saulespuķu, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

  -- neattīrīta eļļa

  50%

  samazinājums no MFN

  200

  1601 00

  Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata

  30%

  samazinājums no MFN

  50

  1602

  Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

  30%

  samazinājums no MFN

  50

   

  2001 10

  2001 20 00

  2001 90 70

  2001 90 85

  2001 90 96

  Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

  - gurķi un pipargurķīši

  - sīpoli

  -- saldie pipari

  -- sarkanie galviņkāposti

  -- pārējie

  30%

  samazinājums no MFN

  100

  2002 10

  2002 90

  Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti:

  - veseli vai sagriezti tomāti,

  - pārējie

  30%

  samazinājums no MFN

  100

   

  2003 10

  Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konser vētas sēnes un trifeles:

  • sēnes

  30%

  samazinājums no MFN

  50

   

  2005 10 00

  2005 90

  Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču pozīcijā minētos:

  - homogenizēti dārzeņi

  - pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi

  30%

  samazinājums no MFN

  50

   

   

  2008 40

  2008 50

  2008 60

  2008 70

  2008 99

  Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamas daļas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas, kas citur nav minētas:

  - bumbieri

  - aprikozes

  - ķirši

  - persiki

  -- pārējie

  30%

  samazinājums no MFN

  100

   

   

  2009 50

  2009 60

  2009 80

  2009 90

  Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, kas neraudzētas un bez spirta piedevas, ar vai bez cukura piedevas vai citām saldinātājvielām:

  - tomātu sula

  - vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu):

  - pārējo parasto augļu vai dārzeņu sulas

  - Sulu maisījumi

  30%

  samazinājums no MFN

  100

  2204 10

  Dzirkstošais vīns

  4%

  2500 hl

   

   

  2208 20

  2208 50

  2208 60

  2208 70

  2208 90

  Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie spirtotie dzērieni:

  - stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti vīnogu vīna vai vīnogu čagu destilācijas rezultātā

  - džins un kadiķogu uzlējums

  - degvīns

  - liķieris un kordiāls

  - pārējie

  30%

  samazinājums no MFN

  1000 hl

   

  11.09.2002 11:00

  686

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

  1. Protokola II pielikums

  (kas minēts 1. Protokola 3.pantā)

  Eksports no Latvijas uz Bulgāriju

  KN kods

  Apraksts

  Likme

  Tarifa kvota (t)

  1

  2

  3

  4

   

  0303 50 000

  0303 60

  0303 71 800

   

  0304 10 310

  0304 20 130

   

   

   

  0304 20 210

  0304 20 290

  Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un pārējo zivju gaļu, kas minēta 0304. preču pozīcijā:

  - Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii),

  - Menca (Gadus morhua, gadus ogac, Gadus mecrocephalus), izņemot aknas un ikrus;

  --- Brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

  Svaiga, atdzesēta vai saldēta zivju fileja vai pārējā zivju gaļa (ieskaitot maltu vai nē):

  ---- Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un boreogadus saida sugas zivju

  ---Klusā okeāna laša (Oncorhynchus nerka, Onvorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laša (Salmo salar) un Donavas laša (Hucho hucho)

  --- Gadus macrocephalus sugas mencas

  --- pārējo

  0%

  neierobežots

   

  0402 10

  0402 21

   

  0402 91

  0402 99

  Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām:

  - pulverī, granulās vai citās cietās formās ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5%

  -- pulverī, granulās vai citās cietās formās ar tauku saturu vairāk nekā 1,5%, bez cukura vai citām saldinātājvielām

  - pārējie

  -- bez cukura vai citām saldinātājvielām

  -- pārējie

  50% samazinājums no MFN

  300

  0406 30

  Sieri un biezpiens:

  -kausēti sieri, izņemot rīvējamos vai pulverveida sierus

  50% samazinājums no MFN

  100

  0406 90 210

  0406 90 230

  Sieri un biezpiens:

  --- Cheddar

  --- Edam

  60% samazinājums no MFN

  400

  0704

  Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, brokoļi un citi līdzīgi Brassicas ģints augu pārtikas produkti, svaigi vai atdzesēti

  50% samazinājums no MFN

  300

  0706

  Burkāni, rāceņi, galda bietes, puravlapu plostbārdis, sakņu selerijas, redīsi un līdzīgi pārtikas sakņaugi, svaigi vai atdzesēti

  50% samazinājums no MFN

  200

   

  1102 10

  1102 90

  Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma miltus:

  - rudzu milti

  - pārējie

  30% samazinājums no MFN

  200

   

  1103 11

  110312

  1103 19

  Graudu putraimi, milti un granulas:

  - putraimi un milti:

  -- kviešu

  -- auzu

  -- pārējo graudaugu

  40% samazinājums no MFN

  200

   

   

   

  1104 11

  1104 12

  1104 19

   

  1104 21

  1104 22

  1104 29

  Graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram, izkulti, sasmalcināti, saspiesti, slīpēti, pulēti vai drupināti), veseli graudu dīgļi, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti:

  - sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā:

  -- miežu

  -- auzu

  -- pārējo graudaugu

  - Graudi, kas apstrādāti citādā veidā (izkulti, slīpēti, pulēti vai drupināti):

  -- miežu

  -- auzu

  -- pārējo graudaugu

  40% samazinājums no MFN

  200

   

  1601 00 10

  1601 00 91

  1601 00 99

  Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata

  - no aknām

  -- desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

  -- pārējie

  30% samazinājums no MFN

  50

  1602

  Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

  30% samazinājums no MFN

  50

  1604

  Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs vai kaviāra aizstājēji, sagatavoti no zivju ikriem

  0%

  200

   

  2001 10

  2001 90

  Etiķi vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

  - gurķi un pipargurķīši

  - pārējie

  30% samazinājums no MFN

  100

  2004 90

  Pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi

  - Pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi

  30% samazinājums no MFN

  50

   

  2005 20

  2005 40

  2005 90

  Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi

  - kartupeļi

  - zirņi

  - pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi

  30% samazinājums no MFN

  75

   

  2009 70 30

  2009 70 93

  2009 70 99

  2009 80 79

  2009 90 59

  Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas

  • Ābolu sula:

  --- Ar vērtību kas pārsniedz 18 eiro par 100/kg masas, ar cukura piedevu

  --- ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%

  --- Bez cukura piedevas

  - Pārējo parasto augļu vai dārzeņu sulas

  ---- Bumbieru sula (pārējā)

  - Sulu maisījumi

  ----- pārējie

  30% samazinājums no MFN

  100

  ex 2105 00 10

   

  ex 2106 90 98

  - sulu vai atspirdzinošu dzērienu koncentrātu saturošs pārtikas ledus, kas satur mazāk kā 30% cukuru un nesatur piena taukus

  - sulu vai atspirdzinošu dzērienu koncentrātu saturošs šķidrums, kas satur mazāk kā 30% cukuru un nesatur piena taukus, un kuru sasaldējot iegūst preču pozīcijā ex 2105 00 10 aprakstīto preci

  0%

  100

  2203

  Iesala alus

  50% samazinājums no MFN

  2000hl

   

   

  2208 20

  2208 60

  2208 70

  2208 90

  Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni

  - stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti vīnogu vīna vai vīnogu čagu destilācijas rezultātā

  - degvīns

  - Liķieri un kordiāls

  - pārējie

  30% samazinājums no MFN

  1000 hl

   

  11.09.2002 11:05

  774

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

   

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

  2.PROTOKOLS

  PAR ’’IZCELSMES PRODUKCIJAS’’ JĒDZIENA DEFINĒJUMU UN ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS METODĒM

  Satura rādītājs

  I nodaļa Vispārējie nosacījumi

  1.pants Definīcijas

  II nodaļa ‘’Izcelsmes produkcijas’’ jēdziena definējums

  2.pants Vispārējās prasības

  3.pants Kumulācija Bulgārijā

  4.pants Kumulācija Latvijā

  5.pants Pilnībā iegūtā produkcija

  6.pants Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

  7.pants Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes operācijas

  8.pants Kvalifikācijas vienība

  9.pants Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

  10.pants Komplekti

  11.pants Neitrālie elementi

  III nodaļa Teritoriālās prasības

  12.pants Teritoriālais princips

  13.pants Tiešie pārvadājumi

  14.pants Izstādes

  IV nodaļa Muitas nodokļu atmaksāšana vai atbrīvošana no tiem

  15.pants Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

  V nodaļa Izcelsmes apliecinājums

  16.pants Vispārīgie noteikumi

  17.pants EUR.1 kustības sertifikātu izsniegšanas kārtība

  18.pants Retrospektīvi izsniegtie kustības sertifikāti EUR.1

  19.pants EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta izsniegšana

  20.pants Kustības sertifikāta EUR.1 izsniegšana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai izrakstītu izcelsmes apstiprinājumu

  20.a Uzskaites dalīšana (segregācija)

  21.pants Rēķina - faktūras deklarācijas izrakstīšanas nosacījumi

  22.pants Atzīts eksportētājs

  23.pants Izcelsmes apliecinājuma derīgums

  24.pants Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

  25.pants Importēšana pa daļām

  26.pants Izņēmumi formālajam izcelsmes apliecinājumam

  27.pants Papildus dokumenti

  28.pants Izcelsmes apstiprinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

  29.pants Atšķirības un formālas kļūdas

  30.pants EIRO izteiktās summas

  VI nodaļa Administratīvās sadarbības pasākumi

  31.pants Savstarpējā palīdzība

  32.pants Izcelsmes apstiprinājumu pārbaude

  33.pants Strīdu izšķiršana

  34.pants Sodi

  35.pants Brīvās zonas

  VII nodaļa Nobeiguma nosacījumi

  36.pants Muitas apakškomiteja

  37.pants Protokola labojumi

  38.pants Tranzītā un uzglabāšanā esošās preces

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I NODAĻA

  VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

  1.pants

  Definīcijas

   

  Šī Protokola izpratnē:

  1. "ražošana" nozīmē jebkāda veida apstrādi vai pārstrādi, tajā skaitā salikšanu vai specifiskas operācijas;
  2. "materiāls" nozīmē jebkādu sastāvdaļu, izejvielu, komponentu vai daļu u.tml., kura tiek izmantota produkcijas ražošanai;
  3. "produkcija" nozīmē produkciju, kas tiek ražota, pat ja tā ir paredzēta vēlākai izmantošanai citās ražošanas operācijās;
  4. "preces" nozīmē gan materiālus, gan produkciju;
  5. "muitas vērtība" nozīmē vērtību, kas noteikta saskaņā ar Līguma par 1994.gada Vispārējās Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību VII. panta ieviešanu (PTO Līgums par Muitas Novērtējumu);
  6. "ex-works cena" nozīmē produkcijas rūpnīcas cenu, kas samaksāta ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta pēdējā apstrāde vai pārstrāde; ar noteikumu, ka dotajā cenā ietilpst visu izmantoto materiālu vērtība, atņemot visus iekšējos nodokļus, kuri ir vai var tikt atmaksāti, kad iegūtā produkcija tiek eksportēta;
  7. "materiālu vērtība" nozīmē izmantoto neizcelsmes materiālu muitas vērtību importēšanas brīdī vai, ja tā nav zināma vai nevar tikt noskaidrota, tad pirmā noskaidrotā tirgus cena, kas samaksāta par materiāliem kādas Līgumslēdzējas Puses valstī;
  8. "izcelsmes materiālu vērtība" nozīmē (g) punktā minētu materiālu vērtību, kas piemērojama mutatis mutandis;
  9. “pievienotā vērtība” ir ex-works cena mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 3. un 4. pantos, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma – pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem Līgumslēdzējā Pusē;
  10. "grupas" un "pozīcijas" nozīmē grupas un pozīcijas (četru ciparu kodus), kurus lieto nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kas šajā Protokolā ir minēta kā "Harmonizētā sistēma" vai "HS";
  11. "klasificēts" attiecas uz produkcijas vai materiāla klasifikāciju attiecīgajā pozīcijā;
  12. "sūtījums" nozīmē produkciju, kas visa tiek vienlaicīgi sūtīta no viena eksportētāja vienam kravas saņēmējam, vai kuras pārvadājumu no eksportētāja pie kravas saņēmēja noformē ar vienu un to pašu transporta dokumentu vai, ja tāda nav, tad ar vienu un to pašu rēķinu;
  13. “teritorijas’’ ietver teritoriālos ūdeņus.

  II NODAĻA

  "IZCELSMES PRODUKCIJAS" JĒDZIENA DEFINĒJUMS

  2. pants

  Vispārējās prasības

  Šī Līguma izpildes nolūkā sekojoša produkcija tiks uzskatīta par Līgumslēdzējas Puses izcelsmes produkciju:

  1. produkcija, kas pilnībā iegūta kādas Līgumslēdzējas Puses valstī, kā noteikts šī Protokola 5. pantā;
  2. produkcija, kas iegūta kādā Līgumslēdzējā Pusē un satur materiālus, kuri nav pilnībā tur iegūti, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi tādā Pusē, kā tas ir noteikts šī Protokola 6. pantā.

  3. pants

  Kumulācija Bulgārijā

  1. Produkcija, neietekmējot 2.pantā minēto, tiek uzskatīta par Bulgārijas izcelsmes produkciju, ja tā tur tiek arī iegūta un satur materiālus, kuru izcelsmes valstis ir Bulgārija, Eiropas Kopiena, Polija, Ungārija, Čehijas Republika, Slovākijas Republika, Rumānija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Slovēnija, Islande, Norvēģija, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu) vai Turcija saskaņā ar Protokola noteikumiem par preču izcelsmi, kas pievienoti attiecīgajiem Līgumiem starp Bulgāriju un katru no minētajām valstīm, nodrošinot, ka tās apstrāde vai pārstrāde Bulgārijā pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Nav nepieciešams, lai šie materiāli būtu izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.
  2. Tur, kur Bulgārijā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtā produkcija tiek uzskatīta par Bulgārijas izcelsmes produkciju tikai, kad pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto materiālu vērtību, kuru izcelsmes valsts ir jebkura no 1.daļā minētām valstīm. Pretējā gadījumā iegūtā produkcija tiek uzskatīta par radītu tajā valstī, kur ir visaugstākā to izcelsmes materiālu vērtība, kas izmantoti ražošanā Bulgārijā.
  3. Produkcija, kuras izcelsmes valsts ir kāda no 1.daļā minētajām valstīm, kas netiek nekādā veidā apstrādāta vai pārstrādāta Bulgārijā, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēta uz kādu no šīm valstīm.
  4. Šajā pantā minētā kumulācija tiek attiecināta tikai uz tiem materiāliem un produkciju, kas ieguvuši izcelsmes statusu tikai šim Protokolam identisku izcelsmes noteikumu piemērošanas ceļā.

  4. pants

  Kumulācija Latvijā

  1. Produkcija, neietekmējot 2.pantā minēto, tiek uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju, ja tā tur tiek arī iegūta un satur materiālus, kuru izcelsmes valstis ir Bulgārija, Eiropas Kopiena, Polija, Ungārija, Čehijas Republika, Slovākijas Republika, Rumānija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Slovēnija, Islande, Norvēģija, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu) vai Turcija saskaņā ar Protokola noteikumiem par preču izcelsmi, kas pievienoti attiecīgajiem Līgumiem starp Latviju un katru no minētajām valstīm, nodrošinot, ka tās apstrāde vai pārstrāde Latvijā pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Nav nepieciešams, lai šie materiāli būtu izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.
  2. Tur, kur Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtā produkcija tiek uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju, taču tikai tur, kur pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto materiālu vērtību, kuru izcelsmes valsts ir jebkura no 1.daļā minētām valstīm. Pretējā gadījumā iegūtā produkcija tiek uzskatīta par radītu tajā valstī, kur ir visaugstākā to izcelsmes materiālu vērtība, kas izmantoti ražošanā Latvijā.
  3. Produkcija, kuras izcelsmes valsts ir kāda no 1.daļā minētām valstīm, kas netiek nekādā veidā apstrādāta vai pārstrādāta Latvijā, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēta uz kādu no šīm valstīm.
  4. Šajā pantā minētā kumulācija tiek attiecināta tikai uz tiem materiāliem un produkciju, kas ieguvuši izcelsmes statusu tikai šim Protokolam identisku izcelsmes noteikumu piemērošanas ceļā.

  5. pants

  Pilnībā iegūtā produkcija

  1. Sekojošais tiek uzskatīts par pilnībā iegūtu kādas Līgumslēdzējas Puses valstī:

  1. minerāli, kas iegūti no to augsnes vai jūras dzīlēm;
  2. tur novākta dārzeņu produkcija;
  3. dzīvi dzīvnieki, tur dzimuši un auguši;
  4. produkcija, kas iegūta no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;
  5. tur medībās vai makšķerējot iegūtā produkcija;
  6. jūras zvejas produkcija, vai cita produkcija, ko jūrā ārpus Pušu teritoriālajiem ūdeņiem, iegūst to kuģi;
  7. produkcija, kas ražota uz to pārstrādes kuģiem tikai no produkcijas, kas minēta (f) punktā;
  8. tur savākti lietoti izstrādājumi, kas der tikai izejmateriālu iegūšanai, tai skaitā lietotas riepas, kuras der tikai atjaunošanai vai kā atkritumi;
  9. atkritumi un lūžņi, kas radušies ražošanas procesā, kas tur veikts;
  10. produkcija, kas iegūta no jūras dzīlēm vai dzīlēm ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, ar noteikumu, ka tām vienīgajām ir tiesības izstrādāt šo jūras dibenu un dzīles zem tā;
  11. preces, kas ražotas no produkcijas, kas minēta punktos no (a) līdz (j).

  2. Jēdzieni "to kuģi" un "to pārstrādes kuģi" 1.(f) un (g) punktos tiek attiecināti tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

  1. kuri ir reģistrēti vai uzskaitīti kādas Līgumslēdzējas Puses valstī;
  2. kuri kuģo zem šīs Līgumslēdzējas Puses karoga;
  3. kuri vismaz 50% apmērā pieder tās Līgumslēdzējas Puses pilsoņiem, vai uzņēmumam, kura galvenā mītne ir vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstīm, vai kura vadītājs/a vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padome un šādu padomju locekļu vairākums ir tās Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņi, un kurā, turklāt, līgumsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību gadījumā, vismaz puse kapitāla pieder šai valstij, tās valdības iestādēm vai pilsoņiem;
  4. kuru kapteinis un virsnieki ir attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņi;
  5. uz kuriem vismaz 75% apkalpes ir attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņi.

  6.pants

  Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

  1. 2. panta nolūkos, produkcija, kas nav pilnībā iegūta, tiek uzskatīta par tur pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu, ja tā atbilst II Pielikuma nosacījumiem.
  2. Augšminētie nosacījumi nosaka, ka uz visu Līgumā iekļauto produkciju, apstrāde vai pārstrāde, kas veicama ar neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti produkcijas ražošanā un ka tas tiek attiecināts tikai uz šādiem materiāliem. Tādēļ, ja produkcija, kas ieguvusi izcelsmes statusu izpildot visus šai produkcijai piemērojamos nosacījumus, tiek izmantota citas produkcijas ražošanā, uz produkciju, kurā ietverta iepriekšminētā produkcija, šie nosacījumi neattiecas un netiek ņemti vērā tie neizcelsmes materiāli, kas var tikt lietoti tās ražošanā.

  3. Neraugoties uz 1.daļas nosacījumiem, neizcelsmes materiāli, kas, saskaņā ar šai produkcijai piemērojamo nosacījumu sarakstu nedrīkst tikt lietoti produkcijas ražošanā, tomēr var tikt izmantoti, ar noteikumu, ka:
   1. to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no produkcijas ex-works cenas;
   2. ja sarakstā dotās neizcelsmes materiālu maksimālās procentuālās vērtības netiek pārsniegtas, piemērojot šīs daļas nosacījumus.

  Šis punkts neattiecas uz produktiem, kas minēti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupās.

  3. 1. un 2. daļa tiek piemērota saskaņā ar 7.panta nosacījumiem.

   

  7. pants

  Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

  1. Neietekmējot 2.daļu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

  1. operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;
  2. iepakojuma izjaukšana un salikšana;
  3. mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;
  4. tekstilpreču gludināšana vai presēšana;
  5. vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;
  6. graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;
  7. cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;
  8. augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;
  9. beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;
  10. sijāšana, kārtošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);
  11. vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;
  12. preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;
  13. vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu, produktu sajaukšana;
  14. preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

  (o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) punktos minēto operāciju apvienojums;

  (p) dzīvnieku kaušana.

  2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrēto preci Līgumslēdzējās Pusēs, tiek uzskatītas par kopumu, nosakot vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.daļas izpratnē.

  8. pants

  Kvalifikācijas vienība

  1. Par kvalifikācijas vienību šī Protokola noteikumu lietošanas aspektā, tiek uzskatīta attiecīgā produkcija, kura tiek atzīta par pamata vienību, nosakot klasifikāciju ar Harmonizētās Sistēmas nomenklatūras palīdzību.

  Tādējādi:

  1. kad produkcija, kas sastāv no izstrādājumu grupas vai komplekta, tiek klasificēta Harmonizētā Sistēmā kā viena grupa, tad viss kopums veido vienu kvalifikācijas vienību;
  2. kad sūtījums sastāv no vairākiem identiskiem produktiem, kurus klasificē vienā un tajā pašā Harmonizētās Sistēmas grupā, katrs šāds produkts ir jāuztver atsevišķi, lietojot šī Protokola nosacījumus.

  2. Tur, kur saskaņā ar Harmonizētās Sistēmas 5. vispārīgo noteikumu, iepakojums klasifikācijas nolūkos tiek iekļauts produkcijā, tam jābūt tāpat iekļautam arī izcelsmes noteikšanas nolūkos.

  9. pants

  Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

  Piederumi, rezerves daļas un instrumenti, kurus nosūta ar iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli, un kuri ir to parastās komplektācijas daļa un ir iekļauti to cenā, vai kuri netiek pieprasīti apmaksai ar atsevišķu rēķinu, šajā gadījumā tiek uzskatīti par vienu veselumu ar atbilstošo iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli.

  10. pants

  Komplekti

  Komplekti, pēc Harmonizētās sistēmas 3. vispārīgā noteikuma definīcijas, tiek uzskatīti par izcelsmes komplektiem, ja katra tos veidojošā sastāvdaļa ir izcelsmes produkcija. Tomēr, ja komplekts sastāv no izcelsmes un neizcelsmes produkcijas, tas kopumā tiek atzīts par izcelsmes produkciju, nodrošinot, ka neizcelsmes produkcijas vērtība nepārsniedz 15 procentus no komplekta ex-works cenas.

  11. pants

  Neitrālie elementi

  Lai noteiktu, vai produkcijai ir izcelsme, nav nepieciešams noteikt sekojošo elementu izcelsmi, kas var būt izmantoti šīs produkcijas ražošanā:

  (a) enerģija un degviela;

  (b) aprīkojums un iekārtas;

  (c) mašīnas un instrumenti;

  (d) preces, kas neietilpst un nav paredzētas iekļaušanai produkcijas galīgajā komplektā.

   

  III NODAĻA

  TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

  12. pants

  Teritoriālais princips

  1. II Nodaļā minētos nosacījumus attiecībā uz izcelsmes statusa iegūšanu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās ir jāpilda nepārtraukti, izņemot gadījumus, kas atrunāti 3.un 4. pantā, kā arī šī panta 3.daļā.
  2. Izņemot 3.un 4.pantā minētos gadījumus, ja izcelsmes preces, kas ir eksportētas no vienas Līgumslēdzējas Puses uz otru, tiek atsūtītas atpakaļ, tās uzskata par neizcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nevar pierādīt, ka:

  1. atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un
  2. tās nav apstrādātas ne ar kādām operācijām, izņemot tām, kas nepieciešamas to saglabāšanai labā stāvoklī tajā valstī vai eksporta laikā.

  3. Apstrāde vai pārstrāde, kas veikta ārpus Līgumslēdzējām Pusēm ar materiāliem, kas eksportēti no Pušu valstīm un pēcāk atkārtoti importēti šajās valstīs, neietekmē izcelsmes statusa ieguvi saskaņā ar II Nodaļā minētiem nosacījumiem, ar nosacījumu, ka:

  1. minētie materiāli ir pilnībā iegūti Līgumslēdzējās Pusēs vai ir izgājuši apstrādi vai pārstrādi, kas ir plašāka par 7.pantā minētajām operācijām pirms to eksporta; un
  2. ir iespējams pārliecinoši nodemonstrēt muitas iestādēm, ka

   1. reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un
   2. kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Līgumslēdzējām Pusēm, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10% no gala produkta ex-works cenas, kuram tiek pieprasīts izcelsmes statuss.

  4. 3.daļas nolūkos, II nodaļas noteikumi izcelsmes statusa iegūšanai netiek attiecināti uz apstrādi vai pārstrādi, kas notiek ārpus Līgumslēdzējām Pusēm. Tomēr, tur, kur tiek attiecināts II Pielikuma sarakstā minētais noteikums par maksimālās vērtības noteikšanu visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, lai identificētu izcelsmes statusu beigu produktam, kopējā neizcelsmes materiālu vērtība, kas izmatoti attiecīgās Puses teritorijā, ņemta kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus Līgumslēdzējām Pusēm, saskaņā ar šī panta nosacījumiem, nepārsniedz tur minētos procentus.

  5. 3.un 4.daļas lietošanas nolūkā, ar “kopējo pievienoto vērtību” saprot visas izmaksas, kas rodas ārpus Līgumslēdzēju Pušu valstīm, ieskaitot tur iestrādāto materiālu vērtību.

  6. 3. un 4.daļas noteikumi netiek attiecināti uz produkciju, kas neapmierina II Pielikuma sarakstā minētos nosacījumus vai arī, kuru var uzskatīt par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu tikai, ja tiek piemērotas 6. (2) pantā minētās vispārējās vērtības.

  7. 3.un 4.daļas noteikumi neattiecas uz produktiem, kas pieder pie Harmonizētās Sistēmas 50-63 grupām.

  8. Jebkura tāda veida apstrāde vai pārstrāde, kas minēta šī panta noteikumos un notiek ārpus Līgumslēdzēju Pušu valstīm, tiek veikta saskaņā ar vienošanos par ārējo apstrādi vai līdzīgiem principiem.

  13. pants

  Tiešie pārvadājumi

  1. Priekšrocības, kuras sniedz šis Līgums, tiek attiecinātas tikai uz produkciju, kas atbilst šī Protokola noteikumiem, un kura tiek pārvadāta starp Līgumslēdzējām Pusēm tieši vai caur citu valstu teritorijām, kuras ir minētas 3.un 4. pantā. Tomēr, produkcija, kas veido vienotu, nedalītu sūtījumu, var tikt pārvadāta caur citu teritoriju, ar, ja tas nepieciešams, pārkraušanu vai pagaidu uzglabāšanu šajā teritorijā, nodrošinot, ka preces paliek tranzīta valsts muitas iestāžu uzraudzībā vai uzglabāšanā un ka ar tām netiks veiktas citas operācijas, kā tikai izkraušana, pārkraušana, vai jebkura cita operācija, kas preces saglabā labā stāvoklī.

  Izcelsmes produkcija var tikt transportēta pa cauruļvadiem cauri teritorijai, kura nav Līgumslēdzēju Pušu teritorija.

  2. Kā pierādījums tam, ka 1. daļas nosacījumi ir izpildīti, importējošās valsts muitas iestādēm jāuzrāda:

  1. vienotu kravas pavadzīmi, kurā uzrādīts ceļš no eksportējošās valsts caur tranzīta valsti; vai

  (b) tranzīta valsts muitas iestāžu izsniegts sertifikāts:

  (i) dodot produkcijas precīzu aprakstu;

  (ii) norādot produkcijas izkraušanas un pārkraušanas datumus un, ja iespējams, izmantoto kuģu vai citu transporta līdzekļu nosaukumus; un

  (iii) apliecinājums par apstākļiem, kādos produkcija atradās tranzīta valstī; vai

  (c) augšminētajam iztrūkstot, jebkādus citus pamatojošus dokumentus.

  14. pants

  Izstādes

  1. Izcelsmes produkcija, kura sūtīta izstādei trešajā valstī, citā kā norādīts 3.un 4. pantos un kas pēc izstādes ir pārdota importēšanai uz kādu Līgumslēdzējas Puses valsti, importējot iegūst priekšrocības no šī Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka muitas iestāžu prasību apmierināšanai tiek uzrādīts, ka:
   1. eksportētājs ir nosūtījis šo produkciju no Līgumslēdzējas Puses valsts uz valsti, kurā ir notikusi izstāde un ir to tur izstādījis;
   2. produkcija ir tikusi pārdota vai citādi nodota no eksportētāja kādas Līgumslēdzējas Puses personai;
   3. produkcija ir tikusi nosūtīta izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes no valsts, kurā tā tika sūtīta uz izstādi; un
   4. produkcija, kopš tā nosūtīta uz izstādi, nav lietota nekādiem nolūkiem, izņemot demonstrēšanu izstādē.

  2. Izcelsmes apliecinājumam jābūt izsniegtam un izrakstītam saskaņā ar V Nodaļas nosacījumiem un iesniegtam importējošās valsts muitas iestādēm parastajā veidā. Tajā jābūt minētam izstādes nosaukumam un adresei. Kur nepieciešams, var tikt pieprasīti papildus pierādījumu dokumenti par apstākļiem, kādos produkcija tika izstādīta.
  3. 1.daļas noteikumi jāattiecina uz jebkurām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām izrādēm vai demonstrējumiem, kuri netiek organizēti privātiem mērķiem veikalos vai darījumu telpās ar nolūku pārdot ārzemju produkciju, un, kuru laikā produkcija paliek muitas kontrolē.

   

  IV NODAĻA

  MUITAS NODEVU ATMAKSĀŠANA VAI

  ATBRĪVOŠANA NO TĀM

  15. pants

  Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

  1. Par neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti Līgumslēdzējas Puses vai kādas no 3.un 4. pantā minētās valsts izcelsmes produkcijas ražošanā un kurai ir izdots vai izrakstīts izcelsmes apstiprinājums saskaņā ar V Nodaļas nosacījumiem, nav atļauts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā šādas Puses valstī.
  2. 1.daļas aizliegums attiecas uz jebkuru atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtību, daļēju vai pilnīgu, muitas nodokļiem un maksājumiem ar līdzvērtīgu efektu, kas tiek pielietoti Līgumslēdzējas Puses valstī attiecībā uz materiāliem, kas tiek izmantoti ražošanā, ja šāda atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtība tiek attiecināta, teorētiski vai faktiski, tad, kad produkcija, kas iegūta no iepriekšminētajiem materiāliem, tiek eksportēta un netiek attiecināta, kad tā tiek atgriezta iekšējai lietošanai šajā valstī.
  3. Produkcijas, kurai izdots izcelsmes apstiprinājums, eksportētājam ir jābūt gatavam jebkurā brīdī, pēc muitas iestāžu pieprasījuma, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas apstiprina, ka nav saņemts atlīdzinājums attiecībā uz neizcelsmes materiāliem, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā un ka visi muitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, kas attiecināmi uz šādiem materiāliem ir faktiski nomaksāti.
  4. 1. līdz 3. daļas nosacījumi attiecas arī uz iepakojumu 8. (2) panta skaidrojumā, piederumiem, rezerves daļām un instrumentiem 9. panta skaidrojumā un komplektiem 10. panta skaidrojumā, ja tiem nav izcelsmes.
  5. 1.līdz 4. daļas nosacījumi attiecas tikai uz tāda veida materiāliem, uz kuriem šis Līgums attiecas. Turklāt, tas nenoliedz eksporta kompensācijas sistēmas pielietojumu zemkopības produkcijai, kas tiek attiecināta uz eksportu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  V NODAĻA

  IZCELSMES APLIECINĀJUMS

  16. pants

  Vispārējās prasības

  1. Vienas Līgumslēdzējas Puses izcelsmes produkcija, importējot to otras Līgumslēdzējas Puses valstī, gūst labumu no šī Līguma, iesniedzot:

  1. kustības sertifikātu EUR.1, kura paraugs dots III Pielikumā; vai
  2. 21.(1) pantā konkretizētajos gadījumos, deklarāciju, (turpmāk tekstā “deklarācija uz rēķina-faktūras”), ko iesniedz eksportētājs uz rēķina-faktūras, preču piegādes pavadzīmes vai jebkura cita komerciāla dokumenta un kas pietiekami detalizēti apraksta attiecīgo produkciju, lai to varētu identificēt. Rēķina –faktūras deklarācijas teksts atspoguļots IV pielikumā.

  1. Neievērojot 1.daļas nosacījumus, izcelsmes produkcija šī Protokola izpratnē, 26. pantā konkretizētajos gadījumos, gūst labumu no šī Līguma bez nepieciešamības iesniegt kādu no augstākminētajiem dokumentiem.

  17. pants

  EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanas kārtība

  1. EUR.1 kustības sertifikātu izsniedz eksportētājas valsts muitas iestādes, pamatojoties uz eksportētāja vai eksportētāja atbildībā esošā pilnvarotā pārstāvja rakstisku iesniegumu.
  2. Šim nolūkam eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāaizpilda gan EUR.1 kustības sertifikāts, gan iesnieguma veidlapa, kuru paraugi doti III. Pielikumā. Šīm veidlapām jābūt aizpildītām angļu, bulgāru vai latviešu valodā saskaņā ar eksportējošās valsts nacionālās likumdošanas nosacījumiem. Ja tās tiek aizpildītas ar roku, tās jāaizpilda ar tinti un drukātiem burtiem. Produkcijas apraksts jādod šim nolūkam paredzētajā rūtiņā, neatstājot nevienu brīvu līniju. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, zem apraksta pēdējās rindas jānovelk horizontāla svītra, svītrojot tukšo laukumu.
  3. Eksportētājam, kurš ir griezies pēc EUR.1 sertifikāta izsniegšanas, jebkurā laikā, pēc eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma, kurās EUR.1 kustības sertifikāts tiek izsniegts, jābūt gatavam iesniegt visus atbilstošus dokumentus, kuri apliecinātu attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī šī Protokola citu prasību izpildi.
  4. Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes izsniedz kustības sertifikātu EUR.1, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par Līgumslēdzējas Puses valsts vai kādas no 3.un 4. pantā minēto valstu izcelsmes produkciju un tā atbilst pārējām šī Protokola prasībām.
  5. Kustības sertifikātu EUR.1 izsniedzošā muitas iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu produkcijas izcelsmes statusu un šī Protokola pārējo prasību izpildi. Šim nolūkam tai ir tiesības pieprasīt jebkurus pierādījumus un veikt jebkuru eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par derīgu. Tāpat tās pārliecinās, ka 2. daļā minētās anketas tiek pienācīgi aizpildītas. Jo sevišķi tās pārbauda, vai ailes, kas domātas produkcijas aprakstam, tiek aizpildītas tā, lai izslēgtu jebkuru iespēju tās papildināt viltošanas nolūkos.
  6. Kustības sertifikāta EUR.1 izdošanas datums tiek uzrādīts sertifikāta 11. ailē.
  7. EUR.1 kustības sertifikātu izsniedz muitas iestādes un tam jābūt pieejamam eksportētājam, tiklīdz notiek vai ir nodrošināta faktiskā eksportēšana.

  18. pants

  Retrospektīvi izsniegtie kustības sertifikāti EUR.1

  1. Neievērojot 17.(7) panta nosacījumus, EUR.1 kustības sertifikāti var izņēmuma veidā tikt izsniegti pēc produkcijas eksporta, ja:

  1. tie netika izsniegti eksportēšanas laikā, kļūdu vai netīšas nolaidības vai īpašu apstākļu dēļ; vai
  2. muitas iestādēm tiek pierādīts, ka EUR.1 kustības sertifikāts ticis izsniegts, bet tehnisku iemeslu dēļ nav akceptēts importēšanai.

  1. 1.daļas izpildes nodrošināšanai eksportētājam šajā iesniegumā ir jāuzrāda produkcijas, uz kuru attiecas EUR.1 kustības sertifikāts, eksportēšanas vieta un datums un jānorāda savas prasības iemesli.
  2. Muitas iestādes var izsniegt EUR.1. kustības sertifikātu retrospektīvi tikai pēc pārbaudes, vai eksportētāja iesniegumā sniegtā informācija atbilst norādītajiem datiem.
  3. Retrospektīvi izsniegtajiem EUR.1 kustības sertifikātiem jābūt apstiprinātiem ar vienu no sekojošām frāzēm:
  4. “ISSUED RETROSPECTIVELY’’

   “ИЗДАДЕН В ПОСЛЕДСТВИЕ”

   “IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA’’

  5. 4.daļā minētajam apstiprinājumam jābūt ievietotam EUR.1 kustības sertifikāta ailē "Piezīmes".

  19. pants

  EUR.1 kustības sertifikātu dublikātu izsniegšana

  1. EUR.1 kustības sertifikāta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var griezties pie muitas iestādēm, kuras to izsniedza, pēc dublikāta, kuru sastāda uz to rīcībā esošo eksporta dokumentu pamata.
  2. Šādā veidā izsniegtajam dublikātam jābūt apstiprinātam ar vienu no sekojošiem vārdiem
  3. “DUPLICATE”

   “ДУБЛИКАТ”

   “DUBLIKĀTS”

  4. 2.daļā minētajam apstiprinājumam jābūt iekļautam EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta ailē "Piezīmes".
  5. Dublikāts, kuram jāsatur EUR.1 kustības sertifikāta oriģināla izsniegšanas datums, stājas spēkā no šī datuma.

  20. pants

  Kustības sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz izdotu

  vai iepriekš izrakstītu izcelsmes apstiprinājumu

  Ja izcelsmes produkcija atrodas kādas Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes kontrolē, ir iespējams aizvietot oriģinālo izcelsmes apstiprinājumu ar vienu vai vairākiem kustības sertifikātiem EUR.1 ar mērķi nosūtīt visu vai daļu produkcijas citām muitas iestādēm Līgumslēdzēju Pušu teritorijā. Aizvietojošais kustības sertifikāts(i) EUR.1 tiek izsniegts muitas iestādē, kuras kontrolē atrodas attiecīgā produkcija.

  20.a pants

  Uzskaites nodalīšana

  1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto “uzskaites nodalīšanas” metodi šādu krājumu izmantošanā.
  2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par “izcelsmes” precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.
  3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.
  4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami preces ražošanas valstī.
  5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma, saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.
  6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā.

  21. pants

  Deklarācijas uz rēķina - faktūras izrakstīšanas nosacījumi

  1. Deklarāciju uz rēķina - faktūras, kā minēts 16. (1) (b) pantā, var izrakstīt:

  1. atzīts eksportētājs 22. panta izpratnē;
  2. jebkurš cits eksportētājs sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem iepakojumiem, kas satur izcelsmes produkciju, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 6 000 eiro.

  1. Deklarācija uz rēķina - faktūras var tikt izrakstīta, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par Līgumslēdzējas Puses vai 3.un 4. pantā uzskaitīto valstu izcelsmes produkciju un izpilda citas šī Protokola prasības.
  2. Eksportētājam, kas izraksta deklarāciju uz rēķina - faktūras, jābūt gatavam jebkurā brīdī pēc eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus atbilstošos dokumentus, kas apstiprina attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī garantēt citu šī Protokola prasību izpildi.
  3. Eksportētājam deklarācija uz rēķina - faktūras, kuras teksta piemērs dots IV Pielikumā, ir jānoformē drukātā vai iespiestā uz rēķina - faktūras, kravas pavadzīmes, vai cita komerciāla dokumenta, lietojot vienu no lingvistiskajām versijām, kas minētas šajā Pielikumā, saskaņā ar eksportētājvalsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Ja deklarācija ir rakstīta ar roku, tad tai jābūt aizpildītai ar tinti un drukātiem burtiem.
  4. Deklarācijām uz rēķina-faktūras ir jābūt parakstītām ar eksportētāja paraksta oriģinālu. Tomēr, atzītam eksportētājam, 22. panta izpratnē, nav jāparaksta šādu deklarāciju, nodrošinot, ka tas iesniedz eksportējošās valsts muitas iestādēm rakstisku solījumu par to, ka uzņemas pilnu atbildību par katru rēķinu - faktūru, kas identificē to kā parakstītāju.
  5. Deklarāciju uz rēķina-faktūras var sastādīt eksportētājs tad, kad produkcija, uz kuru tā attiecas, tiek eksportēta vai pēc arī tam ar nosacījumu, ka tā tiek iesniegta importējošās valsts muitas iestādēm ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo preču importa.

   

   

   

  22. pants

  Atzīts eksportētājs

   

  1. Eksportētājvalsts muitas iestādes var pilnvarot jebkuru eksportētāju, turpmāk tekstā – “Atzīts eksportētājs”, kas veic regulārus šī produkcijas sūtījumus šī Līguma ietvaros, aizpildīt deklarācijas uz rēķina – faktūras, neatkarīgi no attiecīgās produkcijas vērtības. Eksportētājam, kas vēlas saņemt šādu pilnvarošanu, muitas iestādēs ir jāiesniedz produkcijas izcelsmes, kā arī citu dotā Protokola nosacījumu izpildes pierādījumus.
  2. Muitas iestādes var garantēt atzīta eksportētāja statusu, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.
  3. Muitas iestādes piešķir Atzītam eksportētājam muitas pilnvaras numuru, kas jāuzrāda deklarācijā uz rēķina - faktūras.
  4. Muitas iestādes uzrauga Atzītā eksportētāja pilnvarojuma izmantošanu.
  5. Muitas iestādes var pārtraukt pilnvarojumu jebkurā brīdī. Tās to dara, ja Atzītais eksportētājs vairs nenodrošina garantijas, kas minētas 1.daļā, vairs nepilda nosacījumus, kas uzskaitīti 2. daļā vai pilnvarojumu nepareizi izmanto savādāk.

  23. pants

  Izcelsmes apliecinājuma derīgums

  1. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četru mēnešu laikā no izsniegšanas datuma eksportējošā valstī un tas norādītajā periodā jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm.
  2. Izcelsmes apliecinājumi, kas ir iesniegti importētājas valsts muitas iestādēm pēc pēdējās 1. daļā noteiktās dienas, var tikt akceptēti labvēlīga tirdzniecības režīma nodrošināšanas nolūkos, ja šo dokumentu iesniegšanas kavējums ir radies ārkārtēju iemeslu dēļ.
  3. Citos nokavētas iesniegšanas gadījumos importējošās valsts muitas iestādes var akceptēt izcelsmes apliecinājumu, ja produkcija tiek uzrādīta pirms norādītā beigu datuma.

   

  24. pants

  Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

  Izcelsmes apliecinājums jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, kas ir spēkā šajā valstī. Norādītās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu. Tās var arī prasīt pievienot importa deklarācijai importētāja paziņojumu par to, ka produkcija atbilst šī Līguma izpildei nepieciešamajiem nosacījumiem.

  25. pants

  Importēšana pa daļām

  Ja pēc importētāja pieprasījuma un importējošās valsts muitas iestāžu noteikumiem izjaukta vai nesalikta produkcija, Harmonizētās Sistēmas 2.(a) vispārējo noteikumu, kas ietilpst nodaļās XVI un XVII vai HS pozīcijās 7308 un 9406 izpratnē, tiek importēta pa daļām, tad šādas produkcijas vienots izcelsmes apliecinājums jāiesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

  26. pants

  Izņēmumi formālajam izcelsmes apliecinājumam

   

  1. Produkcija, ko privātpersona sūta nelielā iepakojumā citai privātpersonai vai kas veido daļu no ceļotāju personiskās bagāžas, tiek atzīta par izcelsmes produkciju bez formāla izcelsmes apliecinājuma, nodrošinot, ka šāda produkcija netiek importēta tirdzniecības nolūkos un ir deklarēta kā šī Protokola nosacījumus izpildoša, ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumā, ja produkcija ir nosūtīta pa pastu, šī deklarācija var tikt aizpildīta uz muitas deklarācijas CN22/CN23 vai uz papīra lapas, kas pievienota šim dokumentam.
  2. Gadījuma rakstura imports, kas sastāv pamatā no saņēmēja vai ceļotāja, vai to ģimenes locekļu personiskās lietošanas priekšmetiem netiek uzskatīts kā imports tirdzniecības veidā, ja no produkcijas dabas un daudzuma ir acīmredzams, ka tur nav komerciāla rakstura nodomu.
  3. Turklāt, kopējā šādas produkcijas vērtība nedrīkst pārsniegt 500 EUR nelielu iepakojumu gadījumā vai 1 200 EUR gadījumā, ja šī produkcija veido daļu no ceļotāja personiskās bagāžas.

  27. pants

  Papildus dokumenti

  Dokumenti, kas minēti 17. (3) un 21. (3) pantos un lietoti EUR.1 kustības sertifikātā vai deklarācijā uz rēķina - faktūras minētās produkcijas izcelsmes apstiprināšanai kādā Līgumslēdzējas Puses valstī vai arī kādā no 3.un 4. pantā uzskaitītām valstīm, kā arī kas izpilda šī Protokola citas prasības, var sastāvēt inter alia no sekojošiem komponentiem:

  1. tieša liecība par eksportētāja vai piegādātāja veiktām operācijām nolūkā iegūt attiecīgo produkciju, kas ietverta, piemēram, tā rēķinos vai iekšējā grāmatvedībā;
  2. dokumenti, kas apstiprina izmantoto materiālu izcelsmi, kurus izdevusi vai kuri ir izrakstīti kādā Līgumslēdzējā Pusē, kur šie dokumenti tiek lietoti saskaņā ar šīs valsts nacionālo likumdošanu;
  3. dokumenti, kas apstiprina attiecīgās produkcijas apstrādi vai pārstrādi kādā Līgumslēdzējā Pusē, kurus izdevusi vai izrakstījusi attiecīgā Līgumslēdzēja Puse un, kur šie dokumenti tiek lietoti saskaņā ar šīs valsts nacionālo likumdošanu;
  4. EUR.1 kustības sertifikāti vai deklarācijas uz rēķina - faktūras, kas apstiprina izmantoto materiālu izcelsmi, kurus izdevusi vai izrakstījusi kāda Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šo Protokolu vai kāda no 3.un 4.pantā minētajām valstīm, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas ir identiski šajā Protokolā atrunātajiem noteikumiem.

  28. pants

  Izcelsmes apliecinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

  1. Eksportētājs, kas iesniedz pieprasījumu EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanai, uzglabā 17. (3) pantā minētos dokumentus vismaz trīs gadus.
  2. Eksportētājs, kas izraksta deklarāciju uz rēķina-faktūras, uzglabā šīs deklarācijas kopiju un 21. (3) pantā minētos dokumentus vismaz trīs gadus.
  3. Eksportētājvalsts muitas iestādes, kuras izdod EUR.1 kustības sertifikātu, uzglabā vismaz trīs gadus 17. (2) pantā minētā pieteikuma veidlapu.
  4. Importētājvalsts muitas iestādēs uzglabā vismaz trīs gadus tām iesniegtos EUR.1 kustības sertifikātus un deklarācijas uz rēķina - faktūras.

  29. pants

  Nesakritības un formālas kļūdas

  1. Nelielu nesakritību starp ziņām, kuras sniegtas izcelsmes apliecinājumā un tām, kuras sniegtas muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ar nolūku veikt produkcijas importēšanas formalitātes, atklāšana nevar ipso facto padarīt izcelsmes apliecinājumu par likumīgu spēku zaudējušu, ja ir pienācīgi pamatota šo dokumentu saistība ar piegādāto produkciju.
  2. Acīmredzamas formālas kļūdas, tādas kā drukas kļūdas izcelsmes apliecinājuma dokumentos, nevar būt par iemeslu šī dokumenta noraidīšanai, ja šīs kļūdas nav tādas, kuras rada šaubas par šajā dokumentā sniegto ziņu precizitāti.

  30. pants

  Eiro izteiktās summas

  1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 3. un 4.pantos minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek noteiktas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.
  2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts noteikto summu.
  3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama no nākamā gada 1.janvāra. Līgumslēdzējas Puses tiek informētas par attiecīgajām summām.
  4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.daļā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.
  5. Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam Apvienotā komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

  VI NODAĻA

  ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS NOSACĪJUMI

  31. pants

  Savstarpējā sadarbība

  1. Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes apmainās ar zīmogu paraugiem, kurus tās lieto EUR.1 sertifikātu izsniegšanai un muitas iestāžu adresēm, kuras atbildīgas par šo sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras pārbaudi.
  2. Nolūkā nodrošināt šī Protokola pareizu pielietošanu, Līgumslēdzējas Puses sniedz palīdzību viena otrai, caur kompetentām muitas administrācijām, EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras autentiskuma un tajos uzrādītās informācijas pareizības pārbaudē.

  32. pants

  Izcelsmes apliecinājuma pārbaude

  1. Sekojoša EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras pārbaude jāveic izlases kārtībā vai jebkurā brīdī, kad importējošās valsts muitas iestādēm ir pamats apšaubīt šo dokumentu autentiskumu, attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu vai šī Protokola citu prasību izpildi.
  2. 1.daļas nosacījumu izpildes nolūkā, importējošās valsts muitas iestādēm jāatdod EUR.1 kustības sertifikāts un rēķins - faktūra, ja tas ir iesniegts, deklarācija uz rēķina-faktūras vai šo dokumentu kopijas eksportējošās valsts muitas iestādēm, paziņojot, kur tas ir nepieciešams, izmeklēšanas iemeslus. Jebkurš iegūtais dokuments vai informācija, kas liek domāt, ka izcelsmes apliecinājumā ietvertā informācija ir nepareiza jānosūta, lai sniegtu papildus atbalstu lietas pārbaudīšanai.
  3. Pārbaude jāveic eksportējošās valsts muitas iestādēm. Šim nolūkam tām ir jābūt tiesīgām pieprasīt jebkādas liecības un veikt jebkādu eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par nepieciešamu.
  4. Ja importējošās valsts muitas iestādes nolemj apturēt priekšrocību režīmu attiecīgajai produkcijai, kamēr tiek gaidīti pārbaudes rezultāti, tām jāpiedāvā izsniegt produkciju importētājam, pakļaujot to drošības pasākumiem, kuri tiek atzīti par nepieciešamiem.
  5. Muitas iestādes, kuras pieprasa pārbaudi, tiek informētas par šīs pārbaudes rezultātiem cik ātri vien iespējams. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par Līgumslēdzējas Puses vai kādas citas valsts, kas uzskaitītas 3.un 4.pantā izcelsmes produkciju un vai tā izpilda šī Protokola citas prasības.
  6. Ja pamatotu šaubu gadījumos atbilde netiek saņemta desmit mēnešu laikā pēc pārbaudes pieprasīšanas vai ja šī atbilde nesatur pietiekošu informāciju, lai noteiktu apšaubāmā dokumenta autentiskumu vai reālo produkcijas izcelsmi, pieprasījumu izteikušās muitas iestādes atsakās sniegt muitas atvieglojumus, izņemot ārkārtējus apstākļus.

  33. pants

  Strīdu izšķiršana

  Ja rodas strīdi attiecībā uz 32. panta pārbaudes procedūrām, kuri nevar tikt izšķirti starp muitas iestādēm, kuras pieprasa pārbaudi un muitas iestādēm, kuras ir atbildīgas par pārbaudes veikšanu, vai, ja tie izraisa jautājumu par šī Protokola interpretāciju, tiem jābūt iesniegtiem izskatīšanai Apvienotajā Komitejā.

  Visos gadījumos strīdu starp importētāju un importējošās valsts muitas iestādēm izšķiršana notiek pēc šīs Līgumslēdzējas Puses likumdošanas.

   

   

   

   

   

  34. pants

  Sodi

  Jebkura persona, kura izraksta vai liek izrakstīt dokumentu, kurš satur neprecīzu informāciju ar mērķi iegūt privileģētu attieksmi pret attiecīgo produkciju, ir sodāma.

  35. pants

  Brīvās zonas

  1. Līgumslēdzējām Pusēm jāsper visi nepieciešamie soļi, lai nodrošinātu, ka produkcija, kuru tirgo saskaņā ar izcelsmes apliecinājuma noteikumiem, un kuru transportējot izmanto brīvo zonu, kas atrodas to teritorijā, netiek aizstāta ar citām precēm un, ka tā netiek pakļauta kaut kādai darbībai, izņemot normālas operācijas, lai pasargātu to no bojāšanās.
  2. Kā izņēmumu 1. daļas nosacījumiem, kad kādas Līgumslēdzējas Puses izcelsmes produkcija tiek importēta brīvajā zonā kā izcelsmes produkcija un tur tiek pakļauta apstrādei vai pārstrādei, attiecīgajām iestādēm pēc eksportētāja pieprasījuma jāizsniedz jauns transportēšanas sertifikāts EUR.1, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde ir atbilstoša šī Protokola nosacījumiem.

   

  VII NODAĻA

  NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

  36. pants

  Muitas apakškomiteja

  1. Apvienotās komitejas ietvaros tiek izveidota Muitas un izcelsmes jautājumu apakškomiteja, lai atvieglotu tās pienākumu veikšanu un pastāvīgi sniegtu informāciju un konsultācijas, kas notiek starp ekspertiem.
  2. Apakškomitejas sastāvā darbojas abu Līgumslēdzēju Pušu eksperti, kas atbild par izcelsmes un muitas jautājumiem.

  37. pants

  Protokola grozījumi

  Apvienotā komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu par šī Protokola grozījumiem.

   

   

  38. pants

  Tranzītā vai uzglabāšanā esošās preces

  Šī Līguma nosacījumi var tikt piemēroti precēm, kas atbilst šī Protokola nosacījumiem un kuras Līguma spēkā stāšanās brīdī atrodas tranzītā vai pagaidu uzglabāšanā muitas noliktavās kādā no Līgumslēdzējām Pusēm vai brīvajās zonās, pamatojoties uz importējošās Līgumslēdzējas Puses muitas iestāžu iesniegumu, četru mēnešu laikā no datuma, kad eksportētājas Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes izsniedz tām EUR.1 sertifikātu retrospektīvi kopā ar citiem dokumentiem, kas pierāda, ka preces tikušas transportētas tieši.

  11.09.2002 11:10

  5784

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

  2.PROTOKOLA I PIELIKUMS

  Ievadpiezīmes tabulai 2. Protokola II pielikumā

  1. piezīme:

  Tabulā doti nepieciešamie nosacījumi visai produkcijai, lai tā tiktu uzskatīta par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu šī Protokola 6. panta izpratnē.

  2. piezīme:

  2.1. Tabulas pirmās divas ailes ietver iegūtās produkcijas aprakstu. Pirmā ailē norādīts pozīcijas numurs vai grupas numurs, kurus izmanto harmonizētajā sistēmā un otrā ailē - preču apraksts, kuru izmanto šajā sistēmā atbilstošajai pozīcijai vai grupai. Katram ierakstam pirmajās divās ailēs atbilst 3. vai 4. ailē norādītie noteikumi. Dažos gadījumos, ierakstu pirmajā ailē ievada "ex", tas norāda, ka 3. vai 4. ailes noteikumi attiecas tikai uz to pozīcijas daļu, kura aprakstīta 2. ailē.

  2.2. Tur, kur vairāki pozīciju numuri tiek grupēti kopā 1.ailē, kā arī tiek dots grupas numurs un produkcijas apraksts 2.ailē, tādējādi, dots vispārīgos jēdzienos, kopīgie noteikumi 3. vai 4. ailēs attiecas uz visu produkciju, kura pēc harmonizētās sistēmas tiek klasificēta kā šīs grupas pozīcijas vai uz jebkuru pozīciju, kas sagrupēta kopā 1.ailē.

  2.3. Ja sarakstā ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz dažādu produkciju vienā pozīcijā, katra atkāpe satur aprakstu tai pozīcijas daļai, kurai atbilst blakus esošie 3. vai 4.ailes noteikumi.

  2.4. Ja ierakstam pirmajās divās ailēs atbilstošie noteikumi ir aprakstīti gan 3. gan 4.ailē, eksportētājs var izvēlēties, kā alternatīvu, pielietot vienu vai otru noteikumu. Ja 4.ailē nav doti izcelsmes noteikumi, jāvadās no 3.ailē minētajiem.

  3. piezīme:

  3.1. Šī Protokola 6. panta noteikumi attiecībā uz produkciju, kas ir ieguvusi izcelsmes statusu un kura tiek izmantota citas produkcijas iegūšanā, jāpiemēro neatkarīgi no tā vai šis statuss iegūts rūpnīcā, kurā šī produkcija tiek izmantota vai arī citā rūpnīcā Līgumslēdzējas Puses valstī.

  Piemērs:

  8407. pozīcijas dzinējs, kuram noteikums nosaka, ka neizcelsmes materiālu, kuri var tikt iestrādāti, vērtība nedrīkst pārsniegt 40% no ex-works cenas, ir izgatavots no 7224. pozīcijas "citiem tērauda sakausējumiem, kuri rupji apstrādāti ar kalšanu".

  Ja šis kalums ir kalts kādas Līgumslēdzējas Puses valstī no neizcelsmes stieņiem, tad kalums jau ir ieguvis izcelsmi, saskaņā ar No ex 7224. pozīcijas noteikumu. Šis kalums var tikt ieskaitīts dzinēja vērtības aprēķinā kā izcelsmes materiāls neatkarīgi no tā, vai tas ir ražots tajā pašā vai citā Līgumslēdzējas Puses valsts rūpnīcā. Neizcelsmes stieņu vērtība tādējādi netiek ņemta vērtā, kad tiek saskaitīta izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība.

  3.2. Noteikumi sarakstā atspoguļo minimālo apstrādes vai pārstrādes apjomu, kas nepieciešams, jo lielāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana arī piešķir izcelsmes statusu; attiecīgi pretēji - mazāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana nevar nodrošināt izcelsmes statusu. Tādējādi, ja noteikumi nodrošina, ka neizcelsmes materiāli noteiktā ražošanas stadijā var tikt izmantoti, šādu materiālu izmantošana agrīnā ražošanas stadijā ir atļauta, bet vēlākā - nē.

  3.3. Neietekmējot 3.2. piezīmes nosacījumus, kas saka, ka “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem’’, tad jebkuras pozīcijas materiāli/s (pat materiāli ar to pašu aprakstu un pozīciju kā produkts) var tikt izmantoti, tomēr pakļaujot tos specifiskiem ierobežojumiem, kuri arī var būt ietverti noteikumos.

  Tomēr izteiciens “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus no pozīcijas Nr. ...” vai “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tai skaitā citiem materiāliem tajā pašā pozīcijā kā produkts” nozīmē, ka jebkuras pozīcijas materiāli var tikt izmantoti, izņemot tos, kam tāds pats apraksts kā produkcijai saraksta 2.ailē.

  3.4. Kad noteikums tabulā nosaka, ka produkcija var tikt ražota no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka jebkurš viens vai vairāki materiāli var tikt izmantoti. Netiek prasīts, lai tiktu izmantoti visi.

  ;Piemērs:

  Noteikums par audumu no HS 5208 līdz 5212 nosaka, ka var tikt izmantotas dabīgās šķiedras un var tikt izmantoti, citu materiālu starpā, ķīmiskie materiāli. Tas nenozīmē, ka abiem jābūt izmantotiem; var tikt izmantoti kā viens, tā otrs, vai abi kopā.

  3.5. Kad noteikums tabulā nosaka, ka produkcijai jābūt ražotai no noteikta materiāla, tas, acīmredzot, nenoliedz citu materiālu izmantošanu, kuri nevar izpildīt noteikumu tiem piemītošas dabas dēļ (skat. arī piezīmi 6.2. attiecībā uz tekstilu).

  Piemērs:

  1904. pozīcijas noteikums par gataviem pārtikas produktiem, kurš īpaši izslēdz labības vai tās atvasinājumu izmantošanu, neliedz izmantot minerālos sāļus, ķimikālijas vai citus papildinājumus, kuri netiek iegūti no labības.

  Tomēr, tas neattiecas uz produkciju, kas, lai arī nevar tikt ražota no konkrētā materiāla, kas minēts tabulā, var tomēr tikt izgatavota no līdzīgas dabas materiāla agrākā ražošanas stadijā.

  Piemērs:

  Gadījumā, kad ex 62.grupas apģērbs ir izgatavots no neaustajiem materiāliem, ja tiek pieļauta tikai neizcelsmes dzijas izmantošana šai izstrādājumu klasei, nav iespējams sākt ar neausto audumu - pat tad, ja neaustie audumi nevar normāli tikt izgatavoti no dzijas. Šādos gadījumos, sākuma materiāls varētu būt pirms dzijas, tas ir, šķiedras stadijā.

  3.6. Ja tabulas noteikumā tiek noteiktas divas procentuālās vērtības neizcelsmes materiālu, kuri var tikt izmantoti, maksimālā satura apzīmēšanai, tad šie procentu rādītāji nevar tikt saskaitīti kopā. Visu izmantoto neizcelsmes materiālu maksimālā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt augstāko no dotajiem procentu rādītājiem. Bez tam, individuālie procentu rādītāji nedrīkst tikt pārsniegti attiecībā uz noteiktajiem materiāliem, uz kuriem tie attiecas.

  4. piezīme:

  4.1. Jēdziens "dabīgās šķiedras" tabulā tiek lietots attiecībā uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Tas attiecas uz ierobežotu stadiju pirms vērpšanas, ieskaitot atkritumus, un, ja nav noteikts citādi, iekļauj šķiedras, kuras ir kārstas, ķemmētas vai citādi pārstrādātas, bet nevērptas.

  4.2. Jēdziens "dabīgās šķiedras" ietver 0503. pozīcijas zirgu astrus, 5002. un 5003. pozīciju zīdu, kā arī 5101. līdz 5105. pozīciju vilnas šķiedru, smalkus vai rupjus dzīvnieku matus, 5201. līdz 5203. pozīciju kokvilnas šķiedras un citas 5301. līdz 5305. pozīciju augu šķiedras.

  4.3. Jēdzieni "tekstila pulpa", "ķīmiskie materiāli" un "papīra ražošanas materiāli" tiek lietoti tabulā, attiecībā uz materiālus, kuri nav klasificēti 50. līdz 63. grupās, un kuri var tikt izmantoti mākslīgo, sintētisko vai papīra šķiedru, vai dziju ražošanai.

  4.4. Jēdziens "mākslīgā štāpeļšķiedra" tiek lietots attiecībā uz 5501. līdz 5507. pozīciju sintētisko vai mākslīgo pavedienu auklu, štāpeļšķiedrām vai atkritumiem.

  5. piezīme:

  5.1. Gadījumā, ja produkcija tabulā ir nosaukta ar atsauci uz šo Piezīmi, tad tabulas 3.ailes nosacījumi netiek attiecināti uz nevienu tekstila pamatmateriālu, kurš izmantots tās ražošanā un kas, kopā ņemot, sastāda 10% vai mazāk no izmantoto tekstila pamatmateriālu svara (skat. zemāk arī 5.3. un 5.4. piezīmi).

  5.2. Tomēr, 5.1.piezīmes pieļāvums var tikt attiecināts tikai uz jaukto produkciju, kura izgatavota no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

  Zemāk minētie materiāli ir tekstila pamatmateriāli:

   

  - zīds,

  - vilna

  - rupjie dzīvnieku mati,

  - smalkie dzīvnieku mati,

  - zirgu astri,

  - kokvilna,

  - papīra ražošanas materiāli un papīrs,

  - lini,

  - kaņepāji,

  - džuta un citu tekstila lūksnu šķiedras,

  - sizāls un citas Agave dzimtas tekstila šķiedras,

  - kokosriekstu, abakas, rāmijas un citu tekstilaugu šķiedras,

  - sintētiskie pavedieni,

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no poliakrilonitrila,

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no polimīda,

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoroetilēna,

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no poli(fenilēna sulfīda),

  - sintētiskās štāpeļšķiedras no poli(vinilhlorīda),

  - citas sintētiskās štāpeļšķiedras,

  - no poliuretāna izgatavota šķiedra (dzija), pārklāta ar elastīgu polietera kārtu, gluda vai reljefa,

  - no poliuretāna izgatavota šķiedra, pārklāta ar elastīgu poliestera kārtu, gluda vai reljefa,

  - Nr.5605 pozīcijas (metalizētā šķiedra) produkti, kurā ir alumīnija sloksnes, kas sastāv no alumīnija folijas serdes vai plastmasas plēves serdes, pārklātas ar alumīnija pulveri vai nepārklātas, platumā, kas nepārsniedz 5 mm, saspiestas ar caurspīdīgu vai krāsainu lipīgu materiālu starp plastmasas plēves divām kārtām,

  - citi 5605 pozīcijas produkti.

  Piemērs:

  5205. pozīcijas dzija, izgatavota no 5203. pozīcijas kokvilnas šķiedras un 5506. pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras, ir jauktā dzija. Tādējādi, neizcelsmes sintētiskā štāpeļšķiedra, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), var tikt izmantota, ar nosacījumu, ka kopējais svars nepārsniedz līdz 10% no dzijas svara.

  Piemērs:

  5112. pozīcijas vilnas audums, kurš izgatavots no 5107. pozīcijas vilnas dzijas un 5509. pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras dzijas, ir jaukts audums. Tādējādi, sintētiskā dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), vai vilnas dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no nekārstajām vai neķemmētajām un citādi vērpšanai nesagatavotām dabīgajām šķiedrām), vai šo divu kombinācija var tikt izmantota ar nosacījumu, ka to kopējais svars nepārsniedz 10%.

  Piemērs:

  5802. pozīcijas cauršūtie tekstila audumi, kuri izgatavoti no 5205. pozīcijas kokvilnas dzijas un 5210. pozīcijas kokvilnas auduma, tikai tad uzskatāma par jauktu produkcija, ja pats kokvilnas audums ir jaukts audums, kurš ir izgatavots no dzijām, kuras klasificētas divās atsevišķās pozīcijās vai, ja izmantotās kokvilnas dzijas pašas ir jauktas.

  Piemērs:

  Ja attiecīgais cauršūtais tekstila audums būtu izgatavots no 5205. pozīcijas kokvilnas dzijas un 5407. pozīcijas sintētiskā auduma, tad, izmantotās dzijas ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un cauršūtais tekstila audums, attiecīgi, ir jaukta produkcija.

  5.3. Gadījumā, ja audumā iestrādāta "grodota vai negrodota dzija, kura izgatavota no poliuretāna segmentiem ar poliestera lokaniem segmentiem", šis pieļāvums ir 20% attiecībā pret tādu dziju.

  5.4. Gadījumā, ja audumi, kuri satur lentu ar alumīnija folijas serdeni vai plastikāta plēves serdeni ar vai bez alumīnija pulvera seguma, kuru platums nepārsniedz 5 mm, kuras no abām pusēm kā sviestmaizē iespiestas ar caurspīdīga vai krāsaina līmmateriāla palīdzību starp diviem plastikāta plēves slāņiem, šis pieļāvums sastāda 30% attiecībā uz šo lentu.

  6. piezīme

  6.1. Ja tabulā ir atsauce uz šo Piezīmi, tad var tikt izmantoti arī tekstila materiāli (izņemot oderes un starplikas), kas neatbilst šīs tabulas 3.ailes noteikumiem attiecīgajai gatavajai produkcijai, ar nosacījumu, ka tie tiek klasificēti citā pozīcijā, nekā produkcija, un ka to vērtība nepārsniedz 8% no šīs produkcijas ex works cenas.

  6.2. Neietekmējot 6.3. piezīmes nosacījumus, materiāli, kuri netiek klasificēti 50. līdz 63. grupās, var tikt brīvi izmantoti tekstilprodukcijas ražošanai, neatkarīgi no tā vai tie satur vai nesatur tekstilu.

  Piemērs:

  Ja noteikums tabulā nosaka, ka noteiktam tekstila priekšmetam, piemēram, biksēm, jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piemēram, pogas, jo pogas netiek klasificētas 50. līdz 63. grupās. Tāda paša iemesla dēļ, tas neliedz izmantot rāvējslēdzējus pat tad, ja šie rāvējslēdzēji parasti satur tekstilu.

  6.3. Tur, kur tiek piemēroti procentuālie noteikumi, apdares un piederumu vērtībai ir jābūt ņemtai vērā, kad tiek saskaitīta iestrādāto neizcelsmes materiālu vērtība.

  7. piezīme

  7.1. Pozīciju ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 nolūkos, ‘’specifiski procesi’’ ir sekojošie:

  (a) vakuuma destilēšana;

  (b) redestilācija ļoti uzmanīgi frakcinējot

  (c) krekings;

  (d) reformēšana;

  (e) izvilkšana ar atsevišķu šķīdinātāju palīdzību;

  (f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmu aģentiem; dekolorizācija un attīrīšana ar dabiski aktīvu zemi, aktivizētu zemi, aktivizētu kokogli vai boksītu;

  (g) polimerizācija;

  (h) alkilēšana;

  (i) izomerizācija.

  7.2. 2710, 2711 un 2712 pozīciju mērķiem “specifiski procesi” ir:

  (a) vakuuma destilēšana;

  (b) redestilēšana ar pārtvaicēšanu;

  (c) krekings;

  (d) reformēšana;

  (e) izvilkšana ar atsevišķu šķīdinātāju palīdzību;

  (f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmu aģentiem; dekolorizācija un attīrīšana ar dabiski aktīvu zemi, aktivizētu zemi, aktivizētu kokogli vai boksītu;

  (g) polimerizācija;

  (h) alkilēšana;

  (ij) izomerizācija;

  (k) attiecībā uz smagajām eļļām, kas aprakstītas tikai ex 2710. pozīcijā, desulfurizācija ar ūdeņradi, kā rezultātā apstrādātie produkti zaudē vismaz 85 % sēra satura (metode ASTM D 1266-59 T);

  (l) attiecībā uz precēm, kas aprakstītas tikai 2710. pozīcijā - deparafēšana ar kādu procesu, citu kā filtrēšana;

  (m) attiecībā uz smagajām eļļām, kas aprakstītas tikai ex 2710. pozīcijā, darbība ar ūdeņradi zem spiediena vairāk kā 20 bāri pie temperatūras vairāk kā 250º C, pielietojot katalizatorus, citus kā tos, kas izraisa desulfurizāciju, ja ūdeņradis veido aktīvu elementu ķīmiskajā reakcijā. Turpmākā ex. 2710. preču pozīcijā klasificēto smēreļļu apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidrogenēšana vai atkrāsošana), lai uzlabotu krāsu vai stabilitāti, netiek uzskatīta par specifisku procesu;

  (n) attiecībā uz smago šķidro kurināmo, kas ietilpst tikai ex 2710.pozīcijā, atmosfēriskā destilēšana, ar nosacījumu, ka mazāk nekā 30% no šiem produktiem pārtvaicējas apjomā, ieskaitot zudumus, 300 grādos pēc ASTM D 86 metodes;

  (o) attiecībā uz smagajām eļļām, izņemot vieglo dīzeļdegvielu un smago šķidro kurināmo, kuras ietilpst tikai ex 2710.pozīcijā, apstrāde ar augstfrekvences elektrisko attīrīšanu-izvadīšanu;

  (p) attiecībā uz jēlproduktiem, kas klasificēti tikai ex 2712. preču pozīcijā (citiem kā petrolejas želeja, ozekerīts, lignītvasks vai kūdras vasks, parafīna vasks ar eļļas saturu mazāku kā 0,75%), eļļas sadalīšana frakcionēti kristalizējot.

  7.3. 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403.pozīciju nolūkos, vienkāršas operācijas kā tīrīšana, atsālīšana, ūdens izdalīšana, filtrēšana, iekrāsošana, apzīmēšana, sēra satura iegūšana, sajaukšanas ar dažādiem sēra saturošiem materiāliem rezultātā, jebkura šo operāciju kombinācija vai līdzīgas operācijas nepiešķir izcelsmi.

  11.09.2002 11:15

  2015

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.PROTOKOLA II PIELIKUMS

  APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES OPERĀCIJU SARAKSTS, KAS VEICAMS AR NEIZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI RAŽOTĀ PRODUKCIJA VARĒTU IEGŪT IZCELSMES STATUSU

   

   

   

  Visas sarakstā uzskaitītās preces var arī nebūt iekļautas šajā Līgumā. Tādēļ nepieciešams ņemt vērā citas Līguma daļas.

   

   

  HS

  preču pozīcija

  Preces apraksts

  Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde

  vai pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  1. grupa

  Dzīvi dzīvnieki

  Visiem dzīvniekiem 1. grupā pilnībā ir izcelsme

   

  2. grupa

  Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti

  Ražošana, kurā visiem 1. un 2. grupas materiāliem ir izcelsme

   

  3. grupa

  Zivis un vēžveidīgie, moluski un pārējie ūdens bezmugurkaulnieki

  Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. grupas materiāliem ir izcelsme

   

  ex 4. grupa

  Lauksaimniecības produkti; putnu olas, dabiskais medus, dzīvnieku valsts pārtikas produkti, kas nav minēti vai klasificēti citās preču pozīcijās, izņemot:

  Ražošana, kurā visi lietotie 4. grupas materiāli ir ar izcelsmi

   

  0403

  Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentētie un skābpiena produkti, iebiezināts vai neiebiezināts, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām vai aromatizētājvielām, ar vai bez augļiem, riekstiem vai kakao

  Ražošana, kurā:

  - visiem 4. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

  - visām 2009 preču pozīcijas sulām (izņemot ananāsu, citronu un greipfrūtu) jābūt izcelsmei;

  - visu 17. grupā izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 5. grupa

  Citur neminēti dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot:

  Ražošana, kurā visiem 5. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  ex 0502

  Pārstrādāti cūku un kuiļu sari

  Saru tīrīšana, dezinficēšana, šķirošana, izstiepšana

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  6. grupa

  Augoši koki un pārējie augi; bumbuļi, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

  Ražošana, kurā:

  - visiem 6. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  7. grupa

  Pārtikas dārzeņi, sakņaugi un bumbuļaugi

  Ražošana, kurā visiem 7. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  8. grupa

  Pārtikas augļi un rieksti; citrusaugļu un ķirbjaugu mizas

  Ražošana, kurā:

  - visiem augļiem un riekstiem jau ir izcelsme;

  - visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas.

   

  ex 9. grupa

  Kafija, tēja, matē un garšvielas, izņemot:

  Ražošana, kurā visiem 9. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  0901

  Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna, kafijas čaumalas, kafijas aizvietotāji ar kafijas saturu dažādās proporcijās

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

   

  0902

  Tēja, aromatizēta vai nearomatizēta

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

   

  ex 0910

  Garšvielu maisījumi

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

   

  10. grupa

  Graudaugu kultūras

  Ražošana, kurā visiem 10. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  ex 11. grupa

   

   

   

   

  ex 1106

  Miltrūpniecības produkcija; ciete, iesals, inulīns, kviešu lipeklis, izņemot:

   

   

  Milti, rupja maluma milti un pulveris no žāvētiem, lobītiem pākšaugu dārzeņiem, kas minēti 0713 preču pozīcijā

  Ražošana, kurā visiem graudiem, ēdamiem dārzeņiem, saknēm un citiem 0714 preču pozīcijas augiem vai lietotajiem augļiem jau ir izcelsme

  0708 preču pozīcijas pākšaugu dārzeņu malšana un izžāvēšana

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  12. grupa

  Eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas, augļi, augi rūpniecības un medicīnas vajadzībām, salmi un lopbarība

  Ražošana, kurā visiem 12. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  1301

  Šellaka, dabiskie sveķi, sveķainas vielas, sveķu atlikumi un oleosveķi (piem., balzāms)

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no 1301 preču pozīcijas izmantoto materiālu produkcijas ex works cenas

   

  1302

  Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni; pektināti un pektāti; agars un pārējās augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

     
   

  - Augu izcelsmes līme un biezinātāji, pārveidoti

  Ražošana no nepārveidotas augu līmes un sabiezinātājiem

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  14. grupa

  Augu izcelsmes materiāli, augu un dārzeņu produkti, kas citur nav minēti

  Ražošana, kurā visiem 14. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  ex 15. grupa

  Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to sašķelšanas produkti, sagatavoti pārtikas tauki, dzīvnieku vai augu vaski, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  1501

  Cūku tauki (ieskaitot lardu), mājputnu tauki, izņemot 0209 vai 1503 preču pozīcijā minētos

     
   

  - Tauki no kauliem vai atliekām

  Ražošana no jebkuras citas preču pozīcijas, izņemot 0203, 0206, 0207 vai 0506 preču pozīcijas kauliem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - pārējie

  Ražošana no gaļas vai ēdamiem subproduktiem no cūkām, kas klasificēti 0203 vai 0206 preču pozīcijā, vai no gaļas, vai ēdamiem gaļas subproduktiem no putnu gaļas preču pozīcijas 0207

   

  1502

  Liellopu, aitu un kazu tauki, izņemot 1503.preču pozīcijā minētos

     
   

  - kaulu vai atkritumu tauki

  Ražošana no jebkuras citas preču pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus no 0201, 0202, 0204 vai 0206 preču pozīcijas vai kauliem no 0506 preču pozīcijas

   
   

  - pārējie

  Ražošana, kurā visiem 2. grupas materiāliem jau ir izcelsme

   

  1504

  Zivju un jūras zīdītāju tauki un eļļa, kā arī to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

     
   

  - cietās frakcijas

  Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 1504 preču pozīcijas materiālus

   
   

  - pārējie

  Ražošana, kurā visiem 2. un 3. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  ex 1505

  Rafinēts lanolīns

  Ražošana no nepārstrādātas vilnas taukiem no 1505 preču pozīcijas

   

  1506

  Pārējie dzīvnieku tauki, eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

     
   

  - cietās frakcijas

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus no 1506 preču pozīcijas

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - pārējie

  Ražošana, kurā visiem 2. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  1507-1515

  Augu eļļas un to frakcijas:

     
   

  - sojas, zemes riekstu, palmas, kopras, palmriekstu, babassu, tunga un oitišas eļļas, miršu vasks un Japānas vasks, jojoba eļļas frakcijas, eļļas tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija

   
   

  - cietās frakcijas, izņemot jojoba eļļu

  Ražošana no citiem materiāliem no 1507 līdz 1515 preču pozīcijai

   
   

  - pārējie

  Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  1516

  Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti, reesterificēti vai elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, bet bez tālākas apstrādes

  Ražošana, kurā:

  - visiem 2.grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

  - visiem augu izcelsmes materiāliem jābūt izcelsmei, bet var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 preču pozīcijā minētos materiālus

   

  1517

  Margarīns, dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu vai dažādu tauku vai eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516 preču pozīcijā

  Ražošana, kurā:

  - visiem 2.,4.grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme; un

  - visiem augu izcelsmes materiāliem jau ir izcelsme, var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 preču pozīcijā minētos materiālus

   

  16. grupa

  Gaļas, zivju un vēžveidīgo, molusku un pārējo ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

  Ražošana:

  - no 1. grupas dzīvniekiem, un/vai

  - visiem 3. grupas izmantotajiem materiāliem ir izcelsme

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 17. grupa

  Cukurs un konditorejas izstrādājumi no cukura, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija

   

  ex 1701

  Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs, ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī, ar aromātiskām un krāsojošām piedevām

  Ražošana, kurā visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas

   

  1702

  Pārējie cukura veidi, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltoze, glikoze un fruktoze cietā stāvoklī; cukura sīrups bez aromātiskām vai krāsojošām piedevām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabīgo medu; grauzdēts cukurs

     
   

  - Ķīmiski tīra fruktoze un maltoze

  Ražošana no citu grupu materiāliem, ieskaitot citus materiālus no 1702 preču pozīcijas

   
   

  - pārējie cukura veidi cietā stāvoklī, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

  Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas

   
   

  - pārējie

  Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

   

  ex 1703

  Melase, kas iegūta cukura rafinēšanas rezultātā, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

  Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas

   

  1704

  Konditorejas izstrādājumi no cukura (tai skaitā baltā šokolāde) bez kakao piedevas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;

  - visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  18. grupa

  Kakao un kakao izstrādājumi

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;

  - visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

  1901

  Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk nekā 40% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas 0401 līdz 0404 preču pozīcijā, kas nesatur vai satur mazāk nekā 5% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti:

     
   

  - Iesala ekstrakts

  Ražošana no 10. grupā minētajām graudaugu kultūrām

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;

  - jebkura cita 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

  1902

  Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (gaļa vai citi produkti) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, gnoči, ravioli, kanneloni; kuskussmakaroni, sagatavoti vai nesagatavoti:

     

  - kas satur 20 % (no svara) vai mazāk gaļas, gaļas subproduktu, zivju vai vēžveidīgo vai molusku

  Ražošana, kurā visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) jau ir izcelsme

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - kas satur vairāk nekā 20 % (no svara) gaļas, gaļas subproduktu, zivju vai vēžveidīgo vai molusku

  Ražošana, kurā:

  • visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) jau ir izcelsme;
  • visiem 2. un 3. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme
   

  1903

  Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, kliju formā vai līdzīgā formā

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 1108 preču pozīcijā klasificēto kartupeļu cieti

   

  1904

  Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piem., kukurūzas pārslas); pārējie graudaugi, izņemot kukurūzu, graudu vai pārslu veidā, vai citādā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus) iepriekš novārīti vai sagatavoti citā veidā, citur neminēti.

  Ražošana, kurā:

  • neizmanto 1806 preču pozīcijā minētos materiālus;
  • kurā visai izmantotajai labībai un miltiem (izņemot ziemas kviešus un Zea indurata kukurūza un tās atvasinājumus) jau ir izcelsme pilnībā;
  • kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas
   

  1905

  Maizes un miltu izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas;

  vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 11. grupas materiālus

   

  ex 20. grupa

  Izstrādājumi no dārzeņiem, augļiem, riekstiem vai citām augu daļām, izņemot:

  Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem, riekstiem un dārzeņiem jau ir izcelsme pilnībā

   

  ex 2001

  Jamsi, etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti saldie kartupeļi, kuru saturā ir vismaz 5% ciete

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 2004 un

  ex 2005

  Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai

   

  2006

  Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augļu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

  Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas

   

  2007

  Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi vai pastas, termiski apstrādātas, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas

  Ražošana, kurā:

  • visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai;
  • visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas
   

  ex 2008

  - Rieksti bez spirta vai cukura piedevas

  Ražošana, kurā izcelsmes riekstu un eļļas sēklu no 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 preču pozīcijas vērtība pārsniedz 60 % no ex works cenas

   
   
  • Zemesriekstu sviests, uz graudaugu pamata veidots maisījums; palmu kodoli;

  kukurūza

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   
   

  - Pārējie, izņemot augļus un riekstus, kas nav gatavoti vārot, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura, sasaldēti

  Ražošana, kurā:

  • visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;
  • jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  2009

  Augļu sulas, dārzeņu sulas, ieskaitot vīnogu misu, neraudzētas, bez spirta piedevas, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām

  Ražošana, kurā:

  • visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;
  • jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas
   

  ex 21. grupa

  Jaukti pārtikas produkti, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkciju

   

  2101

  Kafijas, tējas, matē, grauzdētu cigoriņu un citu kafijas aizvietotāju ekstrakti, esences un koncentrāti uz kafijas tējas vai matē pamata, grauzdēti cigoriņi un citi kafijas aizvietotāji, to ekstrakti un koncentrāti

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkciju;

  - cigoriņiem jau jābūt izcelsmei pilnībā

  2103

  Produkti mērču gatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas; sinepju pulveris un smelkne un gatavas sinepes:

     
   

  - Produkti mērču gatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkciju. Tomēr var izmantot sinepju pulveri, miltus un gatavas sinepes

   
   

  - sinepju pulveris un gatavas sinepes

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

   

  ex 2104

  Gatavas zupas un buljoni un produkti to sagatavošanai

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 2002 līdz 2005 preču pozīcijās minētos jau sagatavotus vai konservētus dārzeņus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  2106

  Pārtikas produkti, kas citur nav minēti

  - Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai;

  - jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas

   

  ex 22. grupa

  Bezalkoholiskie, alkoholiskie dzērieni un etiķis, izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visas vīnogas jeb to frakcijas, kas tiek lietotas ir jau ar izcelsmi

   

  2202

  Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas, kas minētas 2009 preču pozīcijā

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu 17. grupā izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas;

  - jebkurai izmantotajai augļu sulai (izņemot ananāsu, citronu un greipfrūtu sulu) jau ir izcelsme

  2207

  Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% un vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

  Ražošana:

  • kurā izmanto materiālus, kas nav klasificēti 2207 vai 2208 preču pozīcijā
  • visām vīnogām vai visiem materiāliem, kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei pilnībā, vai ja visi pārējie lietotie produkti jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot līdz 5 % no tilpuma
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  2208

  Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri, un pārējie alkoholiskie dzērieni

  Ražošana, kurā:

  - izmanto materiālus, kas nav klasificēti 2207 un 2208 preču pozīcijā;

  - visām vīnogām vai visiem materiāliem, kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei pilnībā, vai ja visi pārējie lietotie produkti jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot līdz 5 % no tilpuma

   

  ex 23. grupa

  Pārtikas rūpniecības atliekas, gatavā dzīvnieku barība, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 2301

  Cilvēku uzturā nederīga vaļa gaļa; cilvēku uzturā nederīgi no zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai ūdens bezmugurkaulniekiem iegūti milti, rupja maluma milti un granulas

  Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. grupas materiāliem ir izcelsme pilnībā

   

  ex 2303

  Cietes ražošanas atlikumi no kukurūzas (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar olbaltumvielu saturu, pārrēķinot sausnā, vairāk nekā 40%

  Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai ir izcelsme pilnībā

   

  ex 2306

  Eļļas rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti olīveļļas ekstrakcijas rezultātā, kas satur 3% vai vairāk olīveļļas

  Ražošana, kurā visām olīvām ir izcelsme pilnībā

   

  2309

  Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai

  Ražošana, kurā

  - visiem graudiem, cukuriem, melasei, pienam un izmantotajai gaļai jau ir izcelsme;

  - kurā visiem 3. grupas materiāliem jau ir izcelsme

   

  ex 24 grupa

  Tabaka un rūpnieciskie tabakas aizstājēji, izņemot:

  Ražošana, kurā visiem 24. grupas materiāliem jau ir izcelsme

   

  2402

  Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas, cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

  Ražošana, kurā vismaz 70 % no tabakas svara vai no 2401 preču pozīcijā minētajām tabakas atliekām jau ir izcelsme

   

  ex 2403

  Smēķējamā tabaka

  Ražošana, kurā vismaz 70 % no tabakas svara vai no 2401 preču pozīcijā minētajām tabakas atliekām jau ir izcelsme

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 25. grupa

  Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 2504

  Dabīgais kristāliskais grafīts, ar bagātinātu oglekļa saturu, attīrīts un malts

  Dabīgā kristāliskā grafīta oglekļa satura bagātināšana, attīrīšana un malšana

   

  ex 2515

  Marmors, sazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūra (to skaitā kvadrāta) blokos vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

  Marmora (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

   

  ex 2516

  Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie akmeņi monumentiem un celtniecībai, sazāģēti vai citādi apstrādāti taisnstūrveida (to skaitā kvadrāta) blokos vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

  Akmens (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

   

  ex 2518

  Kalcinēts dolomīts

  Nekalcinēta dolomīta kalcinēšana

   

  ex 2519

  Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts), kas hermētiski noslēgts konteineros, un magnija oksīds, ar vai bez piemaisījumiem, citi kā kausēts magnēzijs vai pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

   

  ex 2520

  Zobārstniecībai īpaši sagatavots ģipsis

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 2524

  Dabīgās azbesta šķiedras

  Ražošana no azbesta koncentrāta

   

  ex 2525

   

   

   

   

  Vizlas pulveris

  Vizlas vai vizlas atbiru malšana

   

  ex 2530

  Krāszemes, kalcinētas vai pulverizētas (maltas)

  Krāszemju kalcinēšana vai malšana

   

  26. grupa

  Rūdas, sārņi un pelni

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 27. grupa

  Minerālais kurināmais, minerāleļļas un tās pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvasks; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai

   

  ex 2707

  Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru, analoģiskas minerāleļļām, kas iegūtas akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaices rezultātā, no kura tilpuma vairāk par 65% destilē 250º C (to skaitā naftas spirtu un benzola maisījumi) izmantošanai kā motoru degvielu un apkurei

  Attīrīšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcija, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  ex 2709

  Naftas eļļa iegūta no bitumenminerāliem

  Destruktīva bitumenminerālu destilācija

   

  2710

  Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citā vietā neminēti produkti, kas satur 70% un vairāk naftas eļļas, no bitumenminerāliem iegūtas eļļas un ir šo produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

  Attīrīšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi2

  vai

  citas darbības, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var tikt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  ________________________________

  1 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.1 un 7.3

  2 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmi 7.2

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  2711

  Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži

  Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi1

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcija, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  2712

  Naftas vazelīns, Parafīna vasks, Mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks un pārējie minerālvaski un līdzīgi produkti, kas iegūti sintēzes vai citu procesu rezultātā, krāsoti vai nekrāsoti

  Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi2

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  2713

  Naftas kokss, naftas bitumens un pārējie naftas produktu vai no bitumenminerāliem iegūto produktu pārstrādes atlikumi

  Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi3

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

  1Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.2

  2 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmi 7.2

  3Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.1 un 7.3

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  2714

  Dabīgs bitumens un asfalts, bitumena vai naftas slānekļi un darvas smiltis, asfaltīti un asfalta ieži

  Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi1

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  2715

  Bitumena maisījumi, kuru pamatā ir dabīgs asfalts, dabīgs bitumens, naftas bitumens, minerāldarva un minerāldarvas piķis (piemēram, bitumena mastika, asfalta bitumena atliekas)

  Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi2

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  ex 28. grupa

  Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu un retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie savienojumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 2805

  "Mischmetall"

  Ražošana elektrolītiski un termiski apstrādājot, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 2811

  Sēra trioksīds

  Ražošana no sēra dioksīda

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 2833

  Alumīnija sulfāts

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 2840

  Nātrija perborāts

  Ražošana no Nātrija tetraborāta pentahidrāta

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 29. grupa

  Organiskie ķīmiskie savienojumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot materiālus, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā, nodrošinot, ka materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 2901

  Acikliskie ogļūdeņraži, kurus lieto enerģijai vai kā kurināmo

  Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi1

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 2902

  Ciklāni un ciklēni (kas nav azulēni), benzols, toluols, ksiloli, kurus izmanto enerģijai vai kā kurināmo

  Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi1

  vai

  Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  ex 2905

  Šīs preču pozīcijas spirti, kā arī etilspirta vai metālu spirti

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 2905 preču pozīcijā klasificētos. Tomēr var izmantot šīs preču pozīcijas metāla spirtus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedx 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  2915

  Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogēnanhidrīti, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem. Tomēr 2915 un 2916 preču pozīciju visu izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 2932

  - Cikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

  Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2909 preču pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

   

  - Cikliskie acetāti un cikliskie pusacetāti, kā arī to halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  2933

  Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu (us)

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2932 un 2933 preču pozīcijās izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  2934

   

   

   

   

   

   

  ex 2939

  Nukleīnskābes un to sāļi; neatkarīgi no tā, vai to ķīmiskais sastāvs ir noteikts; pārējie heterocikliskie savienojumi

   

   

  Magoņu stiebru koncentrāts, kas satur ne mazāk kā 50% alkaloīdu

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2932, 2933 un 2934 preču pozīcijās izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 30. grupa

  Farmācijas produkti; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr drīkst izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% ex works cenas

   

  3002

  Cilvēku asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; antiserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiskie produkti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un līdzīgi produkti:

     
   

  - Produkti, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas terapijas vai profilakses vajadzībām, vai nesajaukta produkcija šīm pašām vajadzībām, fasēta precīzās devās vai formās vai iesaiņota mazumtirdzniecībai

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002.preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie:

     

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  -- Cilvēku asinis

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Terapijas un profilakses vajadzībām sagatavotas dzīvnieku asinis

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Asins daļas, citas kā imūnserumi, hemoglobīns un serumglobulīns

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Hemoglobīns, asins globulīns un serumglobulīns

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  3003 un 3004

  Medikamenti (izņemot 3002, 3005 un 3006 preču pozīcijas):

     
   

  - Iegūti no amikamicīna no 2941 preču pozīcijas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 3003 vai 3004 preču pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ex 3006

  • Pārējie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Farmācijas produkti, kas minēti šīs grupas 4(k).piezīmē.

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 3003 vai 3004 preču pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

  Produktu izcelsme tās izcelsmes klasifikatorā tiks saglabāta

   

  ex 31. grupa

  Mēslojumi, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3105

  Minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju: pārējie mēslojumi; šīs grupas preces tabletēs un citās līdzīgās formās vai iepakojumā, kura svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

   

  - Nātrija nitrātu

  - Kalcija cianamīdu

  - Kālija sulfātu

  - Magnēzija kālija sulfātu

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 32. grupa

  Miecvielu un krāsošanas ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un pārējās krāsvielas; krāsas un lakas; tepes un pārējās mastikas; tinte; izņemot

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3201

  Tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un pārējie atvasinājumi

  Ražošana no augu izcelsmes tanīna ekstraktiem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  3205

  Krāsu lakas;

  uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs grupas 3.piezīmē1

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 3203, 3204 un 3205. Tomēr var izmantot 3205 preču pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 33. grupa

  Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  3301

  Ēteriskas eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), to skaitā cietās un attīrītās; rezinoīdi; ekstraktāti oleorezīni; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos vai līdzīgās vielās, kas iegūti šķīdināšanas vai ziedu ekstrahēšanas ceļā; terpēnu blakusprodukti, kas iegūti atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no šīs pašas preču pozīcijas citas "grupas"1 materiāliem. Tomēr var izmantot tās pat grupas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 34. grupa

  Ziepes, virsmaktīvās organiskās vielas, mazgāšanas un eļļošanas līdzekļi, mākslīgie un gatavie vaski, pulēšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, "zobu vasks" un zobu sastāvi uz ģipša pamata; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkta ex-works cenas

  ex 3403

  Smērvielas, kas satur 70 % vai mazāk naftas vai naftas produktu, kas iegūti no bitumenminerāliem

  Refinēšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi2

  vai

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  3404

  Mākslīgie un gatavie vaski:

     
   

  - Uz parafīna, naftas vasku, no bitumena materiāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmoglakas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot:

  - 1516 preču pozīcijas hidrogenizētās eļļas, kurām ir vasku īpašības;

  - 3823 preču pozīcijas ķīmiski nedefinētās taukskābes vai rūpnieciskie taukspirti, kuriem ir vasku īpašības;

  - 3404 preču pozīcijas materiālus

  Tomēr šos materiālus var izmantot, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 35. grupa

  Olbaltumvielas, modificētas cietes, līmes; fermenti; izņemot

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  3505

  Dekstrīni un pārējās modificētās cietes (piem., želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes, kas iegūtas uz cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu pamata:

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Esterificētas un ēterificētas cietes

  Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā citiem 3505 preču pozīcijas materiāliem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

   

  - Pārējās

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 1108 preču pozīcijas materiālus

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3507

  Gatavie fermenti, kas citur nav minēti

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  36. grupa

  Sprāgstvielas; pirotehniskie izstrādājumi; sērkociņi; piroforie sakausējumi; daži degvielu veidi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 37. grupa

  Fotopreces un kinopreces; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  3701

  Neeksponētas gaismjūtīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkādiem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas gaismjūtīgas plakanas filmas momentfotogrāfijai, iesaiņotas vai neiesaiņotas:

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Iesaiņotas neeksponētas gaismjūtīgas filmas krāsu momentfotogrāfijai

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702. Tomēr var izmantot 3702 preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702. Tomēr 3701 un 3702 preču pozīcijās klasificētos materiālus var izmantot, ja vien to vērtība saskaitot nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  3702

  Neeksponētas gaismjūtīgas fotofilmas ruļļos no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas gaismjūtīgas filmas momentfotogrāfijai ruļļos

  Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli tiek klasificēti preču pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  3704

  Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

  Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli tiek klasificēti preču pozīcijā, citā kā 3701 līdz 3704

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 38. grupa

  Pārējie ķīmiskie produkti, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja vien to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3801

  - Koloīdais grafīts eļļas suspensijā un puskoloīdais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā 30% grafīta pēc svara, maisījums ar minerāleļļām

  Ražošana, kurā visu izmantoto 3403 preču pozīci jas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3803

  Rafinēta taleļļa

  Neattīrītas taleļļas rafinēšana

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3805

  Attīrīti sulfātterpentīna spirti

  Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana ar destilāciju vai rafinēšanu

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3806

  Esteru sveķi

  Ražošana no sveķus saturošām skābēm

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3807

  Koka darva (koka darvas piķis)

  Koka darvas destilācija

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  3808

  Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējoši līdzekļi un līdzīgi produkti, iesaiņoti mazumtirdzniecībai vai preparātu un izstrādājumu veidā (piem., ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces, mušpapīrs)

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3809

  Virsmas apstrādes vielas, krāsas nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie produkti un preparāti (piem., apretūras un kodinātāji), izmantojami tekstil-, papīra, ādas vai līdzīgās rūpniecības nozarēs, kas citur nav minētas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  3810

  Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un pārējie palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un pārējiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā stieņus vai serdeņus metināšanas elektrodiem vai pārklājumiem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3811

  Antidetonācijas sastāvi, oksidācijas inhibitori, sveķainu izdalījumu inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un pārējās gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai pārējiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas

     
   

  - Gatavas piedevas smēreļļai, kas satur naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

  Ražošana, kurā visi 3811 preču pozīcijā klasificētie izmantotie materiāli nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3812

  Gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuku vai plastmasas plastificējošie savienojumi, kas citur nav minēti; antioksidanti un pārējie kaučuku un plastmasas stabilizējoši savienojumi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works

   

  3813

  Sastāvi un lādiņi ugunsdzēšamajiem aparātiem; uzlādēti ugunsdzēšanas aparāti

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3814

  Organiski salikti šķīdinātāji un atšķaidītāji, citur neminēti; gatavi krāsas vai lakas noņemšanas sastāvi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  3818

  Leģētie ķīmiskie elementi, ko izmanto elektronikā, disku, plātņu vai līdzīgās formās; ķīmiskie savienojumi, ko izmanto elektronikā

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3819

  Bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70% naftas eļļu vai eļļu, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3820

  Šķīdumi pret sasalšanu un apledošanu

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3822

  Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata vai bez tā, izņemot 3002 vai 3006 preču pozīcijā minētos; sertificēti standarta materiāli

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  3823

  Rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes, skābas eļļas no rafinēšanas procesiem; rūpnieciskie taukainie spirti

     
   

  - Rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes, skābas eļļas no rafinēšanas procesiem

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   
   

  - rūpnieciskie taukainie spirti

  Ražošana no jebkuras grupas materiāliem, ieskaitot 3823 preču pozīcijā minētos

   

  3824

  Gatavās saistvielas, kuras izmanto liešanas veidņu un serdeņu ražošanā; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (ieskaitot dabisko produktu maisījumus), kas citur nav minēti:

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  Sekojošais no šīs pozīcijas:

  - Gatavās saistvielas, kuras izmanto liešanas veidņu un serdeņu ražošanā uz dabīgo sveķu pamata

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

   

  - Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

     
   

  - Sorbitols, izņemot 2905 preču pozīcijā minēto

     
   

  - Naftas sulfonāti, izņemot naftas sulfonātus, kas iegūti no sārmu metāliem, amonjaka vai etanolamīniem; sēru saturošas sulfonskābes, kas iegūtas no bitumenminerāliem un tā sāļiem

     
   

  - Jonu apmaiņas sveķi

     
   

  - Elektrovakuumaparātu gāzes absorbētāji

     
   

  - Sārmains dzelzs oksīds gāzes attīrīšanai

     
   

  - Sālskābe, kas bagātināta ar amonjaku un oksīds, kas iegūts akmeņogļu attīrīšanas procesā

     
   

  - Sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

     
   

  - Fusela un Dipela eļļa

     
   

  - Sāļu maisījumi, kam ir dažādi anjoni

     
   

  - Pastas kopēšanai uz želatīna pamata, ar vai bez papīra vai tekstila pamatnes

     
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  3901 līdz 3915

  Polimēri primārās formās, plastmasas atkritumi, atlūzas un lūžņi; izņemot preču pozīcijas ex 3907 un 3912, kuriem noteikumi doti zemāk:

     
   

  - Papildus homopolimerizācijas produkti, kuros vienkāršo monomēru ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva

  Ražošana, kurā:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas;

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

     

  - visu 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas1

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas2

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3907

  Kopolimērs, kas iegūts no polikarbonāta un akrilonitrila-butadiēna- stirola kopolimēra (ABS)

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas3

   
   

  - Poliesteri

  Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas un/vai ražošana no tetrabromo- polikarbonāta (bisfenols A)

   

  3912

  Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi primārās formās, citur neminētas

  Ražošana, kurā jebkura materiāla, kas aprakstīts tajā pašā grupā, vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ex works cenas

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  3916 līdz 3921

  Plastmasas pusfabrikāti, kā arī tās izstrādājumi, izņemot ex 3916, ex 3917, ex 3920 un ex 3921 preču pozīcijas, kam noteikumi minēti zemāk

     
   

  - Plakani izstrādājumi, kas pakļauti tālākai apstrādei, ne tikai virsmu apstrāde vai sagriezti formās, citās kā taisnstūrveidīgās (to skaitā kvadrātveida); pārējie izstrādājumi, kas pakļauti apstrādei, ne tikai virsmas apstrāde

  Ražošana, kurā izmantotā 39. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

   

  - Pārējie;

     
   

  -- Papildus homopolimerizācijas produkti, kuros vienkāršie monomeri ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva

  Ražošana, kurā:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas;

  - izmantotā 39. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas1

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

  -- Pārējie

  Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas2

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

  ex 3916 un ex 3917

  Profili un caurules

  Ražošana, kurā:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas;

  - visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 3920

  - Jonomēru loksne vai plēve

  Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metaakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

   

  - Reģenerētas celulozes plātnes, poliamīdi vai polietilēns

  Ražošana, kurā visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

   

  ex 3921

  Metalizēta plastmasas folija

  Ražošana no ārkārtīgi caurspīdīgas poliesteru folijas, kam biezums ir mazāks par 23 mikroniem1

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

  3922 līdz 3926

  Plastmasas izstrādājumi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 40. grupa

  Kaučuks un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 4001

  Laminētas loksnes vai krepa gumija apaviem

  Dabīgās gumijas plākšņu laminēšana

   

  4005

  Pildītais, nevulkanizētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentās

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu, izņemot dabīgo gumiju, vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  4012

  Atjaunotas vai lietotas pneimatiskās gumijas riepas; cietās vai puspneimatiskās gumijas riepas, riepas ar maināmiem protektoriem un loka lentes:

     
   

  - Atjaunotas pneimatiskās, cietās vai puspneimatiskās gumijas riepas

  Lietotu riepu atjaunošana

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Pārējie

  Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 4011 un 4012 preču pozīcijā klasificētos

   

  ex 4017

  Izstrādājumi no cietās gumijas

  Ražošana no cietās gumijas

   

  ex 41. grupa

  Jēlādas (izņemot kažokādas) un izstrādāta āda, izņemot

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija

   

  ex 4102

  Aitu vai jēru jēlādas bez apmatojuma

  Apmatojuma noņemšana no aitu vai jēru ādām

   

  4104 līdz 4106

  Miecētas vai pirmēji apstrādātas ādas bez apmatojuma, arī šķeltas, bet tālāk neapstrādātas

  Nemiecētas ādas miecēšana vai

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  4107, 4112, 4113

   

   

   

   

  ex 4114

  Āda, kas tālāk apstrādāta pēc miecēšanas vai pirmapstrādes, ieskaitot pergamentētu ādu, bez vilnas vai apmatojuma, arī šķeltas, kas neietilpst preču pozīcijā 4114

   

   Lakāda, dabiskā lakāda, lakādas imitācija; metalizētā āda

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 4104 līdz 4113

   

   

  Ražošana no 4104 līdz 4106, 4112 vai 4113 preču pozīcijas materiāliem, nodrošinot, ka tā kopējā vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  42. grupa

  Izstrādājumi no ādas; iejūga piederumi un zirglietas; ceļojuma piederumi; somas un līdzīgi izstrādājumi, izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu)

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā produkcijai

   

  ex 43. grupa

  Kažokādas un mākslīgās kažokādas; izstrādājumi no tām; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 4302

  Miecētas vai izstrādātas kažokādas, salikta

     
   

  - Plātnes, krusti un līdzīgas formas

  Balināšana vai krāsošana kā papildinājums miecētu un izstrādātu nesaliktu kažokādu apgriešanai un salikšanai

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Pārējās

  Ražošana no miecētām vai izstrādātām nesaliktām kažokādām

   

  4303

  Izstrādājumi no kažokādām apģērba piederumi un pārējie kažokādu izstrādājumi

  Ražošana no miecētām vai izstrādātām nesaliktām 4302 preču pozīcijā klasificētām kažokādām

   

  ex 44. grupa

  Koksne un tās izstrādājumi; kokogles; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 4403

  Brusoti kokmateriāli

  Ražošana no mizotiem vai nemizotiem, vai neaptēstiem apaļkokiem

   

  ex 4407

  Garumā sazāģēti vai sašķelti kokmateriāli, ēvelēti vai lobīti, aptēsti, slīpēti vai savienoti ar tapām, resnāki par 6 mm

  Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām

   

  ex 4408

  Vienslāņa finiera plāksnes finierskaidas saplāksnim, resnumā līdz 6 mm, salīmētas; kā arī gareniski sazāģēta, ēvelēta vai lobīta koksne resnumā līdz 6 mm, aptēsta, slīpēta vai savienota ar tapām

  Salīmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām

   

  ex 4409

  Zāģmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai šķautnēm ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām:

     
   

  - Slīpēti vai savienoti ar tapām

  Slīpēšana vai savienošana ar tapām

   
   

  - Noapaļoti vai fasonēti

  Noapaļošana vai fasonēšana

   

  ex 4410 līdz ex 4413

  Izstrādājumi ar noapaļotām malām, kā arī fasonēti izstrādājumi, to skaitā grīdlīstes un citi fasonēti dēļi

  Noapaļošana vai fasonēšana

   

  ex 4415

  Kastes, sprosti, grozi, toveri un citi analoģiski izstrādājumi iesaiņošanai no koka

  Ražošana no pēc izmēra neapgrieztiem dēļiem

   

  ex 4416

  Mucas, muciņas, kubli, toveri un citi mucenieku izstrādājumi, kā arī to daļas no koka

  Ražošana no skaldītiem mucu dēlīšiem, kas nav citādāk apstrādāti, kā tikai zāģēti divās pamatvirsmās

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 4418

  - Koka celtniecības un galdniecības izstrādājumi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus un jumta lubiņas

   
   

  - Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

  Noapaļošana un fasonēšana

   

  ex 4421

  Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

  Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot 4409 preču pozīcijā klasificēto piesūcināto koksni

   

  ex 45. grupa

  Korķis un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija

   

  4503

  Izstrādājumi no dabīgā korķa

  Ražošana no 4501 preču pozīcijā klasificētā korķa

   

  46. grupa

  Izstrādājumi no salmiem, esparto vai pārējiem pīšanas materiāliem; grozi un pārējie pinumi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  47. grupa

  Koksnes vai pārējo celulozes šķiedrvielu papīra masa, pārstrādāts (atkritumi un makulatūra) papīrs un kartons

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 48. grupa

  Papīrs un kartons; izstrādājumi no papīra masas, papīra vai kartona, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 4811

  Papīrs un kartons, ruļļos, loksnēs vai vienīgi sagriezts

  Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

   

  4816

  Kopējamais papīrs, paškopējošais vai cits kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot to, kas klasificēts 4809 preču pozīcijā), trafareti kopējamiem aparātiem un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai neiepakotas

  Ražošana no papīra izgatavošanas materiāliem, kas minēti 47. grupā

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  4817

  Aploksnes, pastkartes, atklātnes bez zīmējuma un kartītes sarakstei no papīra vai kartona; kārbas papīra somas, piezīmju grāmatiņas no papīra vai kartona, rakstāmlietu komplekti, kas satur papīru

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 4818

  Tualetes papīrs

  Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

   

  ex 4819

  Kastes, kārbas, maisi, somas un citi iesaiņojuma priekšmeti no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   
     

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 4820

  Vēstuļu bloki

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 4823

  Pārējie papīra veidi, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru audums, sagriezts pēc noteikta izmēra un formas

  Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

   

  ex 49. grupa

  Grāmatas, avīzes, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksta teksti un rasējumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  4909

  Iespiestas vai ilustrētas atklātnes; apsveikuma, ielūguma vai līdzīga satura kartītes, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez rotājumiem

  Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909 vai 4911 preču pozīcijās

   

  4910

  Visu veidu kalendāri, ieskaitot noplēšamos:

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909 vai 4911 preču pozīcijās

   

  ex 50. grupa

  Zīda; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 5003

  Zīda atlikumi (to skaitā kokoni, nederīgi attīšanai, vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas), kārstas vai ķemmētas

  Zīda atlikumu kāršana un ķemmēšana

   

  5004 līdz ex 5006

  Zīda dzija un no zīda atlikām vērpta dzija

  Ražošana no1 :

  - jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

   
     

  - citām dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   
     

  - ķīmiskā materiāla vai tekstila pulpas,

  vai

   
     

  - no materiāliem, no kuriem ražo papīru

   

  5007

  Audumi no dabīgā zīda vai zīda atlikumiem:

     
   

  - Saturoši gumijas diegu

  Ražošana no vienkāršas dzijas2

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no3:

   
     

  - kokosšķiedru dzijas,

  - dabīgajām šķiedrām,

   
     

  - sintētiskās štāpeļšķiedras, kas nav kārsta vai ķemmēta, vai kā citādi sagatavota vērpšanai,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  • papīra
   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 51. grupa

  Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un audums; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  5106 līdz 5110

  Vilnas dzija no smalkiem un rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

  Ražošana no1:

  - jēlzīda vai zīda atlikām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   
     

  - dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   
     

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

  vai

   
     

  - materiāliem, no kā ražo papīru

   

  5111 līdz 5113

  Audumi no vilnas, no smalkiem un rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem:

     

  __

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Saturoši gumijas pavedienu

  Ražošana no vienkāršas dzijas1

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no2:

  - kokosšķiedras dzijas,

  - dabīgajām šķiedrām,

   
     

  - sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - papīra

   
     

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 52. grupa

  Kokvilna; izņemot:

  Ražošana, kurā visu izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai

   

  5204 līdz 5207

  Kokvilnas dzija un diegi

  Ražošana no3:

  • jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām, vai citādi sagatavotām vērpšanai,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  - dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

  vai

  - materiāliem, no kā ražo papīru

   

  5208 līdz 5212

  Kokvilnas audumi:

     
   

  -Saturoši gumijas pavedienu

  Ražošana no vienkāršas dzijas1

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no2:

  - kokosšķiedras dzijas,

  - dabīgajām šķiedrām,

   

   

   

  - sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - papīra

   
     

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 53. grupa

  Pārējās augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un to audumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  5306 līdz 5308

  Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām, papīra dzija

  Ražošana no3:

  - jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  - dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   
     

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   
     

  - materiāliem, no kā ražo papīru

   

  5309 līdz 5311

  Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas:

     
   

  - Saturoši gumijas pavedienu

  Ražošana no vienkāršas dzijas1

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no2:

  - kokosšķiedras dzijas,

  - dabīgajām šķiedrām,

  - sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - papīra

   
     

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalende-rēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  5401 līdz 5406

  No sintētiskā pavediena iegūta dzija, monopavediens un diegi

  Ražošana no3:

  • jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  - dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   
     

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   
     

  - materiāliem, no kā ražo papīru

   

  5407 un 5408

  Audumi no sintētiskās šķiedras pavedieniem:

     
   

  - Saturoši gumijas pavedienu

  Ražošana no vienkāršas dzijas1

   
   

  - Pārējās

  Ražošana no2:

  - kokosšķiedras dzijas,

  - dabīgajām šķiedrām,

  - sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - papīra

   
     

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  5501 līdz 5507

  Sintētiskās štāpeļšķiedras

  Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

  5508 līdz 5511

  Sintētisko štāpeļšķiedru dzija un diegi šūšanai

  Ražošana no3:

  - jēlzīda vai zīda atlikām,

   
     

  kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  - dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   
     

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   
     

  - materiāliem, no kā ražo papīru

   

  5512 līdz 5516

  Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām

     
   

  - Saturoši gumijas pavedienu

  Ražošana no vienkāršas dzijas1

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no2:

   
     

  -kokosšķiedras dzijas,

  -dabīgajām šķiedrām,

  -sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  -papīra

  vai

   

   

   

  Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 56. grupa

  Vate, tūba un neaustie materiāli; speciāla dzija, auklas, tauvas un virves, kā arī to izstrādājumi, izņemot:

  Ražošana no3:

  - kokosšķiedru dzijas,

  - dabīgajām šķiedrām,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - materiāliem, no kā ražo papīru

   

  5602

  Tūba, piesūcināta vai nepiesūcināta, ar vai bez apvalka, ar segumu, vai bez tā, laminēta vai nelaminēta

     

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Filcs, iegūts ar adatošanas paņēmienu

  Ražošana no1:

  - dabīgajām šķiedrām,

   
     

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   
     

  Tomēr var izmantot:

  - 5402 preču pozīcijas polipropilēna pavedienus,

  - 5503 vai 5506 preču pozīcijas polipropilēna šķiedras

   
     

  vai

  - 5501 preču pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no2:

  - dabīgām šķiedrām,

  - no kazeīna ražotām mākslīgām štāpeļšķiedrām, vai

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

  5604

  Gumijas pavedieni un kords ar tekstila segumu; 5404 vai 5405 preču pozīcijās klasificētā tekstildzija un lenta un līdzīgi izstrādājumi, piesūcināti, ar segumu, apklāti vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasu:

     
   

  - Gumijas pavediens un aukla ar tekstila segumu

  Ražošana no gumijas pavediena, kas nav pārklāts ar tekstilmateriāliem

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no3:

  - nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - papīra izejvielām

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  5605

  Metalizēti pavedieni, dekorēti vai nedekorēti; 5404 vai 5405 preču pozīcijā klasificētiem tekstila pavedieniem un lentām un līdzīgiem izstrādājumiem, kas kombinēti ar metāla pavedienu, lentu vai pulveri vai apklāti ar metālu

  Ražošana no1:

  - dabīgajām šķiedrām,

  - nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - papīra izejvielām

   

  5606

  Pozumenta pavediens, lenta vai līdzīgi 5404 vai 5405 preču pozīcijās klasificēti izstrādājumi, dekoratīvie (izņemot 5605 preču pozīcijā klasificētos un dekoratīvos izstrādājumus no zirgu astriem); šenila dzijas to skaitā šenila dzija no pūkām; fasonētā cilpainā dzija

  Ražošana no2:

  - dabīgajām šķiedrām,

  - nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

  - papīra izejvielām

   

  57. grupa

  Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas:

     
   

  - No adatu cauršūtā filca

  Ražošana no3:

  - dabīgajām šķiedrām, vai

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   
     

  Tomēr var izmantot:

  - 5402 preču pozīcijā klasificēto polipropilēna pavedienu,

   
     

  - 5503 vai 5506 preču pozīcijā klasificētos polipropilēna pavedienus vai

   
     

  - 5501 preču pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, ar nosacījumu, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - No pārējā filca

  Ražošana no1:

  - nekārstām vai neķemmētām vai citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no2:

  - kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

  - sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

  - dabīgām šķiedrām, vai

  - nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām

  Džutas audums var tikt izmantots oderējumam

   

  ex 58. grupa

  Speciālie audumi, audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi, izņemot:

     
   

  - Kombinēti ar gumijas diegu

  Ražošana no monopavediena3

   

   

  - Pārējie

  Ražošana no4:

  - dabīgajām šķiedrām,

   
     

  - sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  5805

  Ar rokām austi gobelēni flanders, aubusson, beauvais tehnikās un līdzīgi izstrādājumi, izšūti gobelēni (piem., sīkdūrienā, krustdūrienā), komplektēti vai nē

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  5810

  Izšuvumi gabalos, lentās vai atsevišķu izšuvumu veidā

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cena

   

  5901

  Tekstilizstrādājumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu iesiešanai un līdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgie audumi zīmēšanai; gruntētais linaudekls gleznošanai, stīvdrēbe un līdzīgi audumi cepuru karkasiem

  Ražošana no dzijas

   

  5902

  Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai pārējiem poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

     
   

  - Saturoši pēc svara ne vairāk kā 90% tekstilmateriālu

  Ražošana no dzijas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilcelulozes

   
         

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

         

  5903

  Tekstilaudumi, izņemot 5902.preču pozīcijā minētos, piesūcināti, segti vai dublēti ar plastmasām

  Ražošana no dzijas

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  5904

  Linolejs, piegriezts vai nepiegriezts pēc formas; grīdas seguma materiāli uz tekstila pamatnes, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

  Ražošana no dzijas1

   

  5905

  Tapetes no tekstilmateriāliem:

     
   

  - Piesūcinātas, pārklātas, segtas vai laminētas ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem

  Ražošana no dzijas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no2:

  - kokosrieksta šķiedrām,

  - dabīgajām šķiedrām,

  - sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

  - ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas,

  vai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā beršana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  5906

  Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot 5902 preču pozīcijas materiālus

     
   

  - adīti vai tamborēti materiāli

  Ražošana no1:

  - dabīgajām šķiedrām,

  - mākslīgajām štāpeļšķiedrām, nekārstām, neķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

  vai

  - ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilcelulozes

   
   

  - Pārējie audumi no sintētisko pavedienu dzijas, saturoši pēc svara vairāk par 90% tekstilmateriālu

  Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no dzijas

   

  5907

  Tekstilmateriāli, piesūcināti, nosegti vai pārklāti; apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju foniem un līdzīgiem mērķiem

  Ražošana no dzijas

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  5908

  Daktis no auduma, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem, piesūcināti vai nepiesūcināti:

     
   

  - Piesūcināti vāciņi kvēllampām

  Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  5909 līdz 5911

  Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti rūpnieciskai lietošanai:

     
   

  - Pulēšanas diski vai gredzeni, citi kā veltie no preču pozīcijas 5911

  Ražošana no dzijas vai 6310 preču pozīcijas audumu vai paklāju lupatām

   
   

  - Austi audumi, kādus mēdz lietot papīra ražonēs vai citos tehniskos lietojumos, velti vai nevelti, var būt vai nebūt piesūcināti vai pārklāti, cauruļveida vai bezgalīgi, ar vienu vai vairākiem šķēru un/vai audu vai plakanausti ar vairākām sķēru un vai audu sistēmām no 5911 preču pozīcijas

  Ražošana no1:

  - kokosšķiedras dzijas,

  - sekojošiem materiāliem:

  - politetrafluoroetilēna diegiem2

  - kārtoti poliamīda pavedieni, pārklāt impregnējot vai pārklājot ar poliamīda sveķiem

  - aromātisko poliamīdu šķiedras, iegūtas polidensējot

  m-fenilendiamīdu un izoftalskābi

  - politertrafluoretilēna monošķiedra3

  - poli-p-fenilena tereftalamīda sintētisko tekstilšķiedru pavedieni,

  - stikla šķiedru pavedieni, pārklāti ar fenola sveķiem un cauršūta ar akrila diegiem4

  • kopoliestera monofilamenti un tereftalskābes sveķi un 1,4 cikloheksandimetanola un izoftalskābe
   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     
  • dabīgajām šķiedrām
  • sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,
  • ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes
   
   

  - Pārējie

  Ražošana no1:

  - kokosšķiedras dzijas,

  - dabīgajām šķiedrām,

  - mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

  - ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

  60. grupa

  Trikotāžas audumi

  Ražošana no2:

  - dabīgajām šķiedrām,

  - sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

  - ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

  61. grupa

  Trikotāžas apģērbs un apģērba piederumi:

     
   

  - Šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

  Ražošana no dzijas3 4

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no5:

   
     

  - dabīgajām šķiedrām,

  - sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

  - ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

  ex 62. Grupa

  Apģērbi un apģērba piederumi, bet ne adīti vai tamborēti; izņemot:

  Ražošana no dzijas 6 7

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 6202,

  ex 6204,

  ex 6206,

  ex 6209,

  ex 6211

  Sieviešu, meiteņu un bērnu apģērbs un apģērba piederumi bērniem, izšūti

  Ražošana no dzijas1

  vai

  Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas2

   

  ex 6210 un ex 6216

  Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

  Ražošana no dzijas3

  vai

  Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas4

   

  6213 un 6214

  Kabatas lakatiņi, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un analogi izstrādājumi:

     

   

  - Izšūti

  Ražošana, no nebalinātas vienkāršas dzijas5 6

  vai

  Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Pārējie

  Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas1 2

  vai

  Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur 6213 un 6214 preču pozīciju izmantoto neapdrukāto preču vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

   

  6217

  Pārējie gatavie apģērba piederumi; apģērba daļas vai tā piederumi, citi kā 6212 preču pozīcijā minētie:

     
   

  - Izšūtie

  Ražošana no dzijas3

  vai

  Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas4

   
   

  - Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

  Ražošana no dzijas5

  vai

  Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai, un

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no dzijas1

   

  ex 63. Grupa

  Pārējie gatavie izstrādājumi no tekstila; komplekti; apģērbi un izstrādājumi no tekstila; lupatām; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  6301 līdz 6304

  Segas, ceļotāju pledi, gultas veļa utt., aizkari utt., pārējie mēbeļu izstrādājumi:

     
   

  - No filca vai neaustajiem materiāliem

  Ražošana no2:

  - dabīgajām šķiedrām, vai

  - ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

   

  - Pārējie:

     
   

  -- Izšūti

  Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas3 4

  vai

  Ražošana no neizšūtiem audumiem (bet ne trikotāžas), nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   

  -- Pārējie

  Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas5 6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  6305

  Maisi un somas preču iesaiņošanai

  Ražošana no1:

  - dabīgajām šķiedrām,

  - sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

  - ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

  6306

  Brezents, audekla nojumes un sauljumi; teltis; buru laivām, buru dēļiem vai sauszemes līdzekļiem; kempinga piederumi:

     
   

  - No neaustajiem materiāliem

  Ražošana no2 3:

  - no dabīgajām šķiedrām, vai

  - no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas4 5

   

  6307

  Pārējie gatavie izstrādājumi, to skaitā apģērbu piegrieztnes

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  6308

  Komplekti, kas satāv no auduma un dzijas ar vai bez piederumiem paklāju, gobelēnu, izšūto galdautu vai salvešu vai līdzīgu tekstila izstrādājumu izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai

  Katram šī komplekta priekšmetam jāizpilda tas noteikums, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu iekļauts komplektā. Tomēr, neizcelsmes izstrādājumi var tikt iestrādāti, nodrošinot, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

   

  ex 64. grupa

  Apavi, getras un līdzīgi izstrādājumi, izņemot:

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 6406 preču pozīcijas virsas daļas, kas piestiprinātas saistzolei vai citiem zoles komponentiem

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  6406

  Apavu daļas (to skaitā virsas daļas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolei, bet ne ieliekamās saistzoles); pieskrūvējamie papēži un analoģiski priekšmeti; getras, galošas un analoģiski priekšmeti, kā arī to daļas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 65. grupa

  Galvassegas, un to daļas; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  6503

  Filca cepures un citas galvassegas, izgatavotas no 6501 preču pozīcijas cepuru pusfabrikātiem vai plakanām sagatavēm, ar vai bez oderes vai apdares

  Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām1

   

  6505

  Cepures un citas galvassegas, adītas vai tamborētas, vai kas izgatavotas no mežģīnēm vai filca vai citiem tekstilmateriāliem, kas izgatavotas no viena gabala, bet ne sloksnēm, ar vai bez oderes vai apdares; dažādu materiālu matu tīkliņi ar vai bez oderes vai apdares

  Ražošana no tekstilšķiedru dzijas2

   

  ex 66. grupa

  Lietussargi, saulessargi, spieķi, pātagas un to daļas; izņemot:

  Ražošana, kurā visus materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  6601

  Lietussargi un saulessargi (to skaitā lietussargi-spieķi, dārza saulessargi un līdzīgi izstrādājumi

  Ražošana, kurā visu izmantoto vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  67. grupa

  Apstrādātas spalvas un dūnas, izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 68 grupa

  Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un līdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 6803

  Izstrādājumi no dabiskā slānekļa vai aglomerātā slānekļa

  Ražošana no apstrādāta slānekļa

   

  ex 6812

  Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai maisījumiem uz azbesta un magnija karbonāta bāzes

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

   

  ex 6814

  Izstrādājumi no vizlas, to skaitā aglomerētā vai reģenerētā vizla uz papīra, kartona vai cita materiāla pamata

  Ražošana no apstrādātas vizlas (to skaitā no aglomerētās vai reģenerētās vizlas)

   

  69. grupa

  Keramikas izstrādājumi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 70. Grupa

  Stikls un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   
  < P>ex 7003

  ex 7004

  ex 7005

  Stikls ar nespīdošu virsmu

  Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

   

  7006

  Preču pozīcijās 7003, 7004 vai 7005 klasificētais stikls, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citādā veidā apstrādāts, bez rāmja, un nav kombinēts ar citiem materiāliem:

     
   
  • stikla plāksne, kas pārklāta ar dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorija saskaņā ar SEMII standartiem1

  Ražošana no nepārklāta stikla plāksnes, kas klasificēta 7006 preču pozīcijā

   
   
  • pārējie

  Ražošana no 7001 preču pozīcijā klasificētiem materiāliem

   

  7007

  Neplīstošs stikls, ieskaitot rūdīto vai daudzkārtaino stiklu

  Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

   

  7008

  Daudzkārtainie stikla izolatori

  Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  7009

  Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem, to skaitā atpakaļskata spoguļi

  Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

   

  7010

  Baloni, pudeles, pudelītes, flakoni, burkas, pialas, ampulas un citas stikla tilpnes preču glabāšanai, iesaiņošanai; stikla burkas konservēšani; aizbāžņi, vāciņi un citi analoģiski stikla izstrādājumi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

  vai

  Stikla izstrādājumu sagriešana, ja vien negrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  7013

  Galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, telpu iekārtojuma un līdzīga pielietojuma priekšmeti (citi kā 7010 un 7018 preču pozīcijā)

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

  vai

  Stikla izstrādājumu sagriešana, nodrošinot, ka nesagrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

  vai

   
     

  Manuāli pūstā stikla dekorēšana ar rokām (izņemot sietspiedi), nodrošinot, ka manuāli pūstā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 7019

  Izstrādājumi (citi kā dzija) no stiklšķiedras

  Ražošana no:

  - nekrāsotām šķipsnām, pavedieniem, dzijas vai sagrieztiem pavedieniem, vai

  - stikla vates

   

  ex 71. grupa

  Dabiskās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, parastie metāli, pārklāti vai plakēti ar dārgmetālu, un to izstrādājumi; juvelierizstrādājumu imitācijas; monētas, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 7101

  Dabiskās vai kultivētās pērles, pagaidu apstrāde transportēšanai

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

   

  ex 7102,

  ex 7103,

  ex 7104

  Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie)

  Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

   

  7106, 7108, 7110

  Dārgmetāli

     
   

  - Neapstrādāti

  Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 7106, 7108 vai 7110 preču pozīcijās

  vai

  7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju dārgmetālu elektrolītiskā, termiskā un ķīmiskā atdalīšana

  vai

  7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju dārgmetālu sakausēšana savā starpā vai ar parastiem metāliem

   
   

  - Pusfabrikāti vai pulverveida

  Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

   

  ex 7107, ex 7109, ex 7111

  Ar dārgakmeņiem pārklāti parastu metālu pusfabrikāti

  Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas pārklāti ar dārgmetāliem

   

  7116

  Izstrādājumi no dabiskajām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, mākslīgiem, reģenerētiem)

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vārtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  7117

  Juvelierizstrādājumu imitācijas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

  vai

   
     

  Ražošana no parasto metālu daļām, kas nav pārklātas vai apklātas ar dārgmetāliem, nodrošinot, ka visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 72. grupa

  Tērauds un dzelzs; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  7207

  Dzelzs un neleģētā tērauda pusfabrikāti

  Ražošana no 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 preču pozīcijās klasificētiem materiāliem

   

  7208 līdz 7216

  Dzelzs vai neleģētā tērauda plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

  Ražošana no 7206 preču pozīcijas lietņiem vai citām pamatformām

   

  7217

  Dzelzs vai neleģētā tērauda stieple

  Ražošana no 7207 preču pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

   

  ex 7218, 7219 līdz 7222

  Nerūsējoša tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

  Ražošana no 7218 preču pozīcijas lietņiem vai citām pamatformām

   

  7223

  Nerūsējošā tērauda stieple

  Ražošana no 7218 preču pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

   

  ex 7224, 7225 līdz 7228

  Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, neregulāri satīti ruļļos;

  Pārējo leģēto tēraudu pārējās loksnes un stieņi, leņķdzelži, profili un sekcijas; leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

  Ražošana no 7206, 7218 vai 7224 preču pozīciju lietņiem vai citām pamatformām

   

  7229

  Pārējo leģēto tēraudu stieple

  Ražošana no 7224 preču pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

   

  ex 73. grupa

  Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 7301

  Rievkonstrukcijas

  Ražošana no 7206 preču pozīcijā klasificētiem materiāliem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  7302

  Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem; sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citi šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, ķīļi, pamatnes, balstpaliktņi, savilcēji, āķskrūves un citas detaļas sliežu savienošani un nostiprināšanai

  Ražošana no 7206 preču pozīcijā klasificētajiem materiāliem

   

  7304, 7305 un 7306

  Dzelzs vai tērauda (bet ne čuguna) lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili

  Ražošana no 7206, 7207, 7218, vai 7224 preču pozīcijā klasificētajiem materiāliem

   

  ex 7307

  No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr.X5Cr NiMo 1712)

  Kaltu sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, un atgratēšana, kuru vērtība nepārsniedz 35% no produkcijas ex works cenas

   

  7308

  Dzelzs vai tērauda konstrukcijas (izņemot 9406 preču pozīcijā klasificētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piem., tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, ažūri masti, jumti, jumtu pārsegumi, būvsastatnes, durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas, balustrādes, kolonnas un kolonnu balsti); plāksnes, stieņi, leņķdzelži, profili, sekcijas, caurules un līdzīgi izstrādājumi izmantošanai dzelzs un tērauda konstrukcijās

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7301 preču pozīcijā klasificētos leņķdzelžus, profilus un sekcijas

   

  ex 7315

  Pretslīdes ķēdes

  Ražošana, kurā visu 7315 preču pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 74. grupa

  Varš un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  7401

  Vara kausējumi; cementējies varš

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  7402

  Neattīrīts varš, vara anodi elektrolīzei

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  7403

  Neapstrādāts attīrīts varš un vara sakausējumi:

     
   

  - Attīrīts varš

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   
   

  - Vara sakausējumi un pārstrādāts varš, kas satur citus elementus

  Ražošana no neapstrādāta vara, attīrīta vai atgriezumiem un lūžņiem

   

  7404

  Vara atgriezumi un lūžņi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  7405

  Vara šablonsakausējumi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 75. grupa

  Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  7501 līdz 7503

  Niķeļa kausējumi, tā plāva un pārējie niķeļa metalurģijas produkti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 76. grupa

  Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  7601

  Neapstrādāts alumīnijs

  Ražošana, kurā:

  - visi izmantotie materiāli tiek klasificēti citā preču pozīcijā kā produkts; un

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkta ex-works cenas

  vai

  Ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta neleģēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

   

  7602

  Alumīnija atgriezumi un lūžņi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 7616

  Alumīnija izstrādājumi, citi kā stiepļu sieti, pinumi, režģi, tīkli, žogi, armētie audumi un līdzīgie materiāli (to skaitā bezgalīgās lentas) no alumīnija stieplēm un stieptā alumīnija

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot alumīnija stieples un stieptā alumīnija izstrādājumus, citus kā stiepļu sietus, pinumus, režģus, tīklus, žogus, armētos audumus un līdzīgus materiālus (to skaitā bezgalīgās lentas);

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  77. grupa

  Rezervēta iespējamai izmantošanai nākotnē

     

  ex 78. grupa

  Svins un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  7801

  Neapstrādāts svins:

     
   

  - Rafinētais svins

  Ražošana no "buljona" vai "darba" svina

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7802 preču pozīcijās klasificētos atgriezumus un lūžņus

   

  7802

  Svina atgriezumi un lūžņi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 79. grupa

  Cinks un tā izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  7901

  Neapstrādāts cinks

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7902 preču pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

   

  7902

  Cinka atgriezumi un lūžņi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai ( 4)

  ex 80. grupa

  Alva un tās izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  8001

  Neapstrādāta alva

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 8002 preču pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

   

  8002 un 8007

  Alvas atgriezumi un lūžņi; pārējie izstrādājumi no alvas

  Ražošana, kurā visus materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  81. grupa

  Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

     
   

  - Pārējie parastie metāli, apstrādāti; to izstrādājumi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā kā produkcija nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  ex 82. grupa

  Parasto metālu instrumenti, naži, karotes un dakšiņas; to daļas no parastiem metāliem; izņemot

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  8206

  Divu vai vairāku 8202 līdz 8205 preču pozīcijās klasificēto instrumentu komplekti, kas paredzēti mazumtirdzniecībai

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā 8202 un 8205. Tomēr 8202 līdz 8205 preču pozīciju instrumentus var iestrādāt komplektā, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8207

  Maināmie instrumenti rokas darbarīkiem ar vai bez piedziņas vai mehāniskiem darbarīkiem (piem., presēšanai, štancēšanai, vītņošanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai savērpšanai), to skaitā instrumenti metāla vilkšanai vai presēšanai, instrumenti klinšu un grunts urbšanai

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8208

  Naži un asmeņi mašīnām un mehāniskajām ierīcēm

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 8211

  Naži ar zāģveida vai citādiem asmeņiem (to skaitā naži koka griešanai) citi kā 8208 klasificētie

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot nažu asmeņus un rokturus no parastiem metāliem

   

  8214

  Pārējie griezējinstrumenti (piem., matu griešanas mašīnas, miesnieku vai virtuves naži, cērtņi, papīrnaži); manikīra vai pedikīra komplekti un instrumenti (to skaitā nagu vīles)

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

   

  8215

  Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, tortes lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un līdzīgi virtuves vai galda piederumi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

   

  ex 83. grupa

  Pārējie parasto metālu izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8302

  Citi montējumi, daļas un objekti, kas izmantojami celtniecībā ēkām un automātiskajiem durvju aizvērējiem

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 8302 preču pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 8306

  Parasto metālu statuetes un citi rotājumi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 8306 preču pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 84. grupa

  Kodolreaktori, katli, iekārtas un mehāniskās ierīces, to daļas; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  ex 8401

  Kodolenerģijas elementi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai1

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8402

  Tvaika katli vai citi tvaiku ģenerējoši katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas arī spēj ražot tvaiku zemā spiedienā); katli ļoti augstai temperatūrai

  Ražošana, kurā: visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8403, ex 8404

  Centrālapkures katli, citi kā 8402 preču pozīcijā klasificētie, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 8403 vai 8404

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  8406

  Ūdenstvaika turbīnas un citas tvaika turbīnas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8407

  Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8408

  Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (dīzeļi un pusdīzeļi)

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8409

  Daļas, kas speciāli vai galvenokārt paredzētas 8407 vai 8408 preču pozīcijās klasificētiem motoriem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8411

  Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un pārējās gāzes turbīnas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8412

  Pārējie dzinēji un spēkiekārtas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 8413

  Rotorsūkņi

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 8414

  Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tiem analogas ierīces

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8415

  Gaisa kondicionēšanas iekārtas ar motoru darbināmo ventilatoru un ierīcēm gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai, to skaitā tādas iekārtas, kurās gaisa mitrums nevar būt regulēts šķirti

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8418

  Dzesinātāji, saldētavas un citas elektriskās dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, siltumsūkņi, citi kā 8415 preču pozīcijas gaisa kondicionēšanas iekārtas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālu klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

     

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 %no produkcijas ex works cenas;

  - visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

   

  ex 8419

  Iekārtas kokapstrādes, papīra pulpa, un papīra un kartona rūpniecībai

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcijai, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8420

  Kalandri un citas ruļļu mašīnas, izņemot metālam vai stiklam, un to cilindri

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstāk minētājās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcija tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8423

  Iekārtas svēršanai (izņemot ļoti precīzus svarus no 5 cg vai vēl precīzākus), ieskaitot mašīnas svara pārbaudei; visu veidu atsvarus

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8425 līdz 8428

  Iekārtas pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

  Ražošana:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 preču pozīcijā tiek, izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8429

  Pašgājēji buldozeri, pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi (angledozers), greideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

     
   

  - Ceļa veltņi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 preču pozīcijā tiek izmantots tikai līdz 10 % no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8430

  Pārējās mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; pāļu dzinēji un izvilcēji, sniega arkli un sniega tīrītāji

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 preču pozīcijā tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  ex 8431

  Daļas, ko lieto vienīgi vai galvenokārt ar ceļa veltņiem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8439

  Iekārtas papīra masas un celulozes šķiedrmateriālu ražošanai vai papīra vai kartona ražošanai un apstrādei

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8441

  Pārējās iekārtas papīra masas, papīra vai kartona ražošanai, ieskaitot visa veida mašīnas papīra vai kartona griešanai

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8444 līdz 8447

  Šajās preču pozīcijās klasificētās mašīnas izmantošanai tekstilrūpniecībā

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 8448

  Palīgierīces, paredzētas izmantošanai kopā ar 8444 un 8445 preču pozīcijās klasificētām mašīnām

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8452

  Šujmašīnas, izņemot 8440 preču pozīcijā klasificētās grāmatu brošēšanas mašīnas; šujmašīnām paredzētie skapīši, galdiņi un vāki; šujmašīnu adatas:

     
   

  - Šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru galviņas svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

   
     

  - kur visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti galviņas salikšanā (bez motora), vērtība nepārsn iedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību;

  - kur izmantotiem diega nostiepšanas, izšūšanas un zigzaga mehānismiem jau ir izcelsme

   
   

  - Pārējās

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8456 līdz 8466

  Darbgaldi un iekārtas, kā arī to daļas, kas klasificētas 8456 līdz 8466 preču pozīcijās

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8469 līdz 8472

  Mašīnas birojam (piem., rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas)

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8480

  Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes (izņemot kokiles) metālu, metālkarbīdu, stikla, minerālmateriālu, gumijas vai plastmasas liešanai

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  8482

  Lodīšu vai rullīšu gultņi

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8484

  Starplikas un līdzīgi savienojumi no metāla lokšņu materiāla kombinācijā ar citu materiālu vai no divām vai vairākām metāla kārtām; starpliku un līdzīgu savienojumu komplekti vai sortiments ar atšķirīgu uzbūvi, ievietoti maisos, aploksnēs vai citos līdzīgos saiņojumos; mehāniskās plombas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8485

  Elektriskos savienojumus, izolatorus, kontaktus, spoles, vadus un citas līdzīgas detaļas nesaturošas mašīnu daļas, nekur citur šajā grupā neminētas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 85. grupa

  Elektriskās mašīnas un iekārtas, to daļas; skaņu ierakstu un atskaņošanas aparatūra; aparatūra TV attēla un skaņas ierakstīšanai un reproducēšanai, tās daļas un piederumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  • visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8501

  Elektromotori un ģeneratori (izņemot ģeneratoru- iekārtas)

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8503 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8502

  Elektriskoģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8501 vai 8503 preču pozīcijās, tās apkopojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  ex 8504

  Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 8518

  Mikrofoni un to statīvi; skaļruņi, iemontēti vai neiemontēti korpusos; zemas frekvences elektriskie pastiprinātāji; elektriskās skaņas pastiprināšanas iekārtas

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8519

  Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un pārējā atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

   

  8520

  Magnetofoni un pārējā skaņu ierakstu aparatūra ar vai bez atskaņošanas ierīcēm

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8521

  Video ierakstu vai atskaņošanas aparatūra, ar vai bez video atskaņošanas ierīcēm

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

     

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

   

  8522

  Daļas un piederumi lietošanai galvenokārt ar 8519 līdz 8521 preču pozīcijās klasificētajiem aparātiem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8523

  Gatavi, neierakstīti skaņu vai līdzīgi kodu ierakstu nesēji, izņemot 37. grupas produkciju

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8524

  Skaņu plates, lentas un citi ierakstīti skaņu un līdzīgi kodu nesēji, to skaitā skaņu plašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. grupas produkciju:

     
   

  - Skaņu plašu ražošanas matricas un veidnes

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Pārējie

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8523 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8525

  Raidaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai vai televīzijai, kas satur vai nesatur uztverošo, skaņu ierakstošo vai atskaņojošo aparatūru; televīzijas kameras, videokameras ar apturamo materiālu un citi videokameru magnetofoni; digitālās kameras

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8526

  Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8527

  Uztvērējaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas noņēmēju, vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas, un kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8528

  Televizori, kombinēti vai nekombinēti ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ieraksta vai reproducēšanas aparatūru, video monitori un video projektori

  Ražošana:

  - kurā, visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8529

  Daļas, kas paredzētas galvenokārt vai tikai 8525 līdz 8528 preču pozīcijās klasificētai aparatūrai:

     
   

  - Kas paredzēta galvenokārt vai tikai video ieraksta un reproducēšanas aparatūrai

  Ražošana, kur visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

     

  - kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

   

  8535 un 8536

  Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai vai aizsardzībai elektriskajās ķēdēs vai kontaktiem pie elektriskajām ķēdēm vai tajās

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8538 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8537

  Pultis, paneļi, konsoles, galdi, sadales dēļi un pārējie elektroaparatūras pamati, kas apgādāti ar diviem vai vairākiem 8535 vai 8536 preču pozīcijās klasificētiem aparātiem, strāvas kontrolei vai sadalei, to skaitā 90. grupā klasificētos instrumentus un aparātus, izņemot 8517 preču pozīcijā klasificētās komutācijas ierīces

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8538 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex work cenas

  ex 8541

  Diodes, tranzistori un analogi pusvadītāji, izņemot tos, kas nav ieslēgti integrālajā shēmā (mikroshēmā)

  Ražošana: kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8542

  Elektroniskās integrālās un mikroshēmas

  -monolītās integrālās ciparu shēmas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -Pārējie

   

   

   

   

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8541 vai 8542 preču pozīcijās, tās apvienojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  vai

  Difūzijas darbība (kurā integrālshēmas veido uz pusvadītāja apakšējā slāņa selektīvi ievadot atbilstošu piemaisījumu), samontēti vai nesamontēti un/vai pārbaudīti valstī citā kā norādīts 3.un 4.pantā

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas; un

  - kur augstākminētajās robežās visu izmantoto materiālu, kas klasificēti 8541 un 8542 preču pozīcijās, vērtība nepārsniedz 10% no produkcijas ex works cenas

   

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  8544

  Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos) un citi izolētie elektrības vadi ar vai bez savienojošām detaļām; šķiedru optiskie kabeļi, kuru šķiedrām ir individuāli apvalki, ar vai bez pārslēdzējiem vai savienojumu elementiem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8545

  Ogles elektrodi, ogles sukas, lampu vai bateriju ogles vai citi grafīta vai citu oglekļa veidu izstrādājumi ar vai bez metāla, paredzēti izmantošanai elektrotehnikā

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8546

  Elektroizolatori no jebkura materiāla

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8547

  Izolācijas piederumi elektriskām mašīnām, ierīcēm vai iekārtām, kas kā armatūra pilnīgi veido izolācijas materiālus savrup no sīkām metāla sastāvdaļām (piem., spuldzes vītņu patrona), kas liešanas procesā iekļauti vienīgi komplektēšanas nolūkiem, citi kā 8546 preču pozīcijā klasificētie izolācijas materiāli; elektriskie cauruļvadi un to savienojumi, no pamatmetāla izklāti ar izolācijas materiālu

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8548

  Pirmelementu, pirmbateriju, un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori; elektroiekārtu daļas un piederumi, kas citur šajā grupā nav minēti

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 86. grupa

  Dzelzceļa vai tramvaja lo komotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaja ceļu ierīces un to daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās), signalizācijas iekārtas; izņemot:

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8608

  Dzelzceļa vai tramvaja ceļu ierīces; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšzemes ūdensceļiem, stāvvietās, ostu iekārtojumos vai lidlaukos, to daļas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 87. grupa

  Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu un tramvajus, to daļas un iekārtas: izņemot:

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  8709

  Ar celšanas vai takelāžas ierīcēm neapgādāti pašgājēji kravas transportētāji, kas izmantojami rūpnīcās, noliktavās, ostās un lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, ko izmanto dzelzceļu platformās; to daļas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8710

  Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, motorizētas, ar vai bez bruņojuma, to daļas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8711

  Motocikli (ieskaitot mopēdus) un velosipēdi ar tiem uzstādītiem palīgmotoriem, ar blakusvāģi vai bez tā; blakusvāģi:

     
   

  - ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindra tilpums:

     
   

  - nepārsniedz 50cm3

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   

  - pārsniedz 50 cm3

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

     

  - kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

   
   

  - Pārējie

  Ražošana:

  - kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  - kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  ex 8712

  Divriteņi bez lodīšu gultņiem

  Ražošana no 8714 preču pozīcijā neklasificētiem materiāliem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

  8715

  Bērnu ratiņi un to daļas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  8716

  Piekabes un puspiekabes; citi nepašgājēji transportlīdzekļi; to daļas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  ex 88. grupa

  Lidaparāti, kosmiskie aparāti, to daļas; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  ex 8804

  Rotošūti

  Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 8804 preču pozīcijas materiāliem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  8805

  Lidmašīnu pacelšanās ierīces, klāja bremzes un analogas nosēšanās ierīces; lidotāju sauszemes trenažieri; minēto izstrādājumu daļas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  89. grupa

  Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 8906 preču pozīcijā klasificētos korpusus

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  ex 90. grupa

  Optiskās, fotogrāfiskās kino ierīces un aparāti, mēraparāti, kontroles, precizējošas ierīces, medicīnā vai citā ķirurģijā lietojamās ierīces un aparāti; to daļas un piederumi; izņemot:

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā kā produkcija;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  9001

  Optiskās šķiedras un optiskās šķiedras grīstes; optiskās šķiedras kabeļi, citi kā 8544 preču pozīcijā klasificētie; loksnes un plāksnes no polarizētajiem materiāliem; lēcas (to skaitā kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi nesamontēti optiskie materiāli no jebkādiem materiāliem, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9002

  Lēcas, prizmas, spoguļi un pārējie samontētie optiskie elementi no jebkuriem materiāliem, kas ir instrumentu vai aparātu daļas vai piederumi, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9004

  Brilles, aizsargbrilles un tām līdzīgas ierīces, koriģējošās un aizsargājošās, un pārējās

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 9005

  Binokļi, monokļi, pārējās optiskās caurules un to statīvi, izņemot astronomiskās ierīces un statīvus

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  -visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  ex 9006

  Fotokameras (izņemot kinokameras); zibspuldzes, citas kā gāzizlādes lampas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  -visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  9007

  Kinoaparāti un projektori ar skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas ierīcēm vai bez tām

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  -visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  9011

  Sarežģīti optiskie mikroskopi, to skaitā mikrofotogrāfijai, mikrokinouzņemšanai vai mikroprojicēšanai

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  -visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  ex 9014

  Pārējās navigācijas ierīces un instrumenti

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9015

  Kartogrāfiskās (to skaitā fotogrammetriskās), hidrogrāfiskās, okeanogrāfiskās, hidroloģiskās, meteoroloģiskās vai ģeofiziskās ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9016

  Svari, kuru jūtīgums ir 5 cg vai lielāks, ar vai bez atsvariem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9017

  Rasēšanas, iezīmēšanas vai matemātisko aprēķinu instrumenti (piem., rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, stieņcirkuļi, transportieri, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori); rokas instrumenti līnijizmēru mērīšanai (piem., mērstieņi, ruletes, mikrometri, stieņcirkuļi), nekur citur šajā grupā neminēti

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9018

  Medicīniskie, ķirurģiskie, stomatoloģiskie un veterinārie instrumenti un ierīces (ieskaitot scintigrāfisko aparatūru), pārējā elektriskā medicīniskā aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai:

     

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

   

  - Stomatoloģiskie krēsli ar attiecīgām ierīcēm un spļaujamtrauki

  Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 9018 preču pozīcijā klasificētos materiālus

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  9019

  Mehanoterapijas aparatūra; masāžas aparatūra; psiholoģisko testu aparatūra; ozona, skābekļa terapijas un aeroterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra un pārējā elpināšanas aparatūra

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  9020

  Pārējās ierīces elpināšanai un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām daļām un nomaināmiem filtriem

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  9024

  Mašīnas un ierīces materiālu (piem., metāla, koksnes, tekstila, papīra, plastmasas) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības un citu mehānisko īpašību noteikšanai

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9025

  Hidrometri un analogi šķidrumā gremdējami rīki, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar vai bez pieraksta iespējām, šo rīku jebkura kombinācija

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  9026

  Ierīces un aparatūra šķidrumu un gāzes plūsmas, līmeņa, spiediena vai citu lielumu mērīšanai vai pārbaudei (piem., plūsmas mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma mērītāji), izņemot 9014, 9015, 9028 un 9032 preču pozīcijās klasificētos instrumentus un ierīces

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9027

  Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piem., polarimetri, refraktometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma utt. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai gaismas daudzuma mērīšanai vai kontrolei (to skaitā eksponometri); mikrotomi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9028

  Gāzes, šķidruma un elektrības padeves vai ražošanas mērītāji, ieskaitot kalibrējošos

     
   

  - Daļas un piederumi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējie

  Ražošana, kurā:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  -visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  9029

  Apgriezienu skaita un produkcijas skaitītāji, taksometri, mileometri, soļu skaitītāji un tiem analogas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot 9014 un 9015 preču pozīcijās klasificētos; stroboskopi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  9030

  Osciloskopi, spektrometri un pārējās ierīces un aparatūra elektrisko lielumu m ērīšanai vai kontrolei, izņemot 9028 preču pozīcijā klasificētās mērierīces; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmisko vai citu jonizējošo starojumu mērīšanai vai noteikšanai

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9031

  Mērīšanas un kontroles ierīces, palīgierīces un mašīnas, nekur citur šajā grupā neminētas; profila projektori

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9032

  Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces un aparatūra

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9033

  90. grupā klasificēto mašīnu, ierīču un aparatūras daļas un piederumi (kas nekur citur šajā grupā nav minēti)

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 91. grupa

  Pulksteņi un to daļas, izņemot:

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  9105

  Pārējie pulksteņi

  Ražošana, kurā:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

  -visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  9109

  Nokomplektēti un samontēti pulksteņu mehānismi

  Ražošana, kurā:

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas; - visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  9110

  Nesamontēti vai daļēji samontēti nokomplektēti pulksteņu mehānismi (mehānismu komplekti); samontēti nenokomplektēti pulksteņu mehānismi; iepriekš nepilnīgi salikti pulksteņu mehānismi

  Ražošana, kurā:

  - visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn.40% no produkcijas ex works cenas;

  -augstākminētas robežās materiāls, kas klasificēts 9114 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  9111

  Rokas pulksteņu korpusi, to daļas

  Ražošana, kurā:

  -visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  9112

  Pulksteņu korpusi un līdzīgi korpusi citām šīs grupas precēm un to daļas

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  9113

  Rokas pulksteņu siksniņas, lentas un aproces, kā arī to daļas:

     
   

  - No parastā metāla ar vai bez plakēšanas vai pārklāšanas ar dārgmetāliem

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   

  - Pārējās

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  92. grupa

  Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

  93. grupa

  Ieroči un munīcija, to daļas un piederumi

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  ex 94. grupa

  Mēbeles, gultas piederumi, matrači, matraču pamati, dīvānspilveni, un analoģiski polsterēti mēbeļu piederumi; lampas un to daļas, kas citā vietā nav minētas; gaismas rādītāji, tablo un analoģiski izstrādājumi; samontētas būvkonstrukcijas; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

  ex 9401 un ex 9403

  Mēbeles no parastajiem metāliem, kas satur nepolsterētu kokvilnas audumu, kam svars ir 300 g/m2 vai mazāks

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai

  vai

  Ražošana no jau tādās formās piegriezta kokvilnas auduma, kas gatavs izmantošanai 9401 vai 9403 preču pozīcijām, nodrošinot, ka:

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

     

  - tā vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  • visi citi izmantotie materiāli ir izcelsmes un ir klasificēti citā preču pozīcijā kā 9401 vai 9403
   

  9405

  Lampas un apgaismes ierīces, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minēti; gaismas rādītāji, tablo un līdzīgas ierīces ar pastāvīgi uzstādītiem gaismas avotiem, to daļas, kas citviet nav minētas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  9406

  Saliekamās būvkonstrukcijas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cena

   

  ex 95. grupa

  Rotaļlietas, spēles un sporta inventārs, to daļas un piederumi, izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  9503

  Pārējās rotaļlietas; samazināta lieluma ("apjoma") modeļi un analoģiski izklaidēšanās modeļi, darbojošies vai nē; dažādas atjautības spēles

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 9506

  Golfa nūjas un to daļas

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr golfa nūju uzgaļu pagatavošanai var izmantot rupji aptēstus blokus

   

  ex 96. grupa

  Dažādi gatavie izstrādājumi; izņemot:

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā produkcijai

   

  ex 9601 un ex 9602

  No dzīvnieku, augu vai minerālu izcelsmes materiāliem grieztie izstrādājumi

  Ražošana no tās pašas preču pozīcijas "apstrādāta" materiāla griešanai

   

  ex 9603

  Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un līdzīgus izstrādājumus un no caunu vai vāveru matiem pagatavotās otas), bezmotora rokas mehāniskās ierīces grīdas uzkopšanai, krāsošanas spilventiņi un ruļļi, špakteļlāpstiņas

  Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  9605

  Ceļojuma komplekti personiskai higiēnai, šūšanai vai apģērba vai apavu tīrīšanai

  Katram priekšmetam komplektā jāizpilda noteikumi, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu komplektā. Tomēr var iekļaut neizcelsmes izstrādājumus, nodrošinot, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3) vai (4)

  9606

  Pogas un spiedpogas, aizdares līdzekļi un spiedpogas, pogu formas un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  9608

  Lodīšu pildspalvas; pildspalvas un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla uzgali; tintes pildspalvas; stilogrāfi un pārējās pildspalvas; kopēšanas spalvas; izbīdāmie skrūvjveida zīmuļi vai slīdzīmuļi; pildspalvu turētāji, zīmuļturētāji un līdzīgi turētāji; iepriekšminēto izstrādājumu daļas (ieskaitot uzgaļus un saspraudes), izņemot 9609.preču pozīcijas izstrādājumus

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija. Tomēr, rakstāmspalvas vai spalvu galiņi no tās pašas grupas kā produkcija var tikt izmantoti.

   

  9612

  Rakstāmmašīnu vai līdzīgas lentas, piesūcinātas ar tinti vai citādi sagatavotas nospiedumu iegūšanai, spolēs vai kasetēs vai bez tām; tintes spilventiņi, piesūcināti vai nepiesūcināti ar tinti, ar vai bez kastītēm

  Ražošana, kurā:

  - visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

  -visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 9613

  Šķiltavas ar pjezoaizdedzi

  Ražošana, kurā visu 9613 preču pozīcijā klasificēto un izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

  ex 9614

  Pīpes un pīpju kausiņi

  Ražošana no rupji tēstiem blokiem

   

  97. grupa

  Mākslas darbi, kolekcionēšanas un antikvārie priekšmeti

  Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

   

  11.09.2002 11:20

  19336

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

   

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

  2. PROTOKOLA III PIELIKUMS

  EUR. 1 KUSTĪBAS SERTIFIKĀTS UN PIETEIKUMA IESNIEGŠANA EUR.1 KUSTĪBAS SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI

  Iespieðana

  1. Katrai veidlapai jābūt 210 x 297 mm lielai; pieļaujamā garuma nobīde ir līdz mīnus 5 mm vai plus 8 mm. Tās izgatavošanā jāizmanto balts, izmēriem atbilstošs rakstāmpapīrs, kas nesatur mehāniskos piemaisījumus un sver ne mazāk par 25 g/m2. Tam jāsatur iespiestu zaļu kopējošos aizmugures pamatni, kas padara acīmredzamu jebkādu viltošanu ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.
  2. Šī Līguma Pušu muitas iestādes var paturēt tiesības pašām iespiest veidlapas vai var nodot to iespiešanu pilnvarotām spiestuvēm. Pēdējā gadījumā, katrai veidlapai ir jāsatur atsauce uz šādu pilnvarošanu. Uz katras veidlapas jābūt iespiedēja vārdam un adresei vai zīmei, pēc kuras iespiedēju var identificēt. Uz tās jābūt arī sērijas numuram, iespiestam vai neiespiestam, pēc kura veidlapu var identificēt.

   

  KUSTĪBAS SERTIFIKĀTS

  (1) Ja preces nav iepakotas, uzrādiet priekšmetu skaitu vai norādiet “berama prece”

  1.Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

  EUR. 1 No. A 000 000

   

  Skat. piezīmes otrā pusē pirms veidlapas aizpildīšanas

  2. Sertifikāts tiek lietots atvieglotā tirdzniecībā starp

  ......................................................................................

  un

  ......................................................................................

  (ierakstiet atbilstošās valstis, valstu grupas vai teritorijas)

  3.Saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

  (pēc izvēles)

   
   

  4. Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas tiek uzskatīta par izcelsmes vietu

   

  5. Valsts vai valstu grupa, uz kuru preces tiek eksportētas

  6. Ziņas par transportu (pēc izvēles)

  7. Piezīmes

     
   

  8. Preces kārtas numurs, iesaiņojuma marķējums un numurs, iesaiņojumu skaits un veids (1) , preču apraksts

   

   

   

  9. Bruto svars (kg) vai citi kvantitatīvie rādītāji (litri,

  m 3 utt.)

   

   

  10. Pavadzīmes

  (pēc izvēles)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (2) Tiek aizpildīts, ja to pieprasa eksportētājas valsts vai teritorijas noteikumi

  11. MUITAS APSTIPRINĀJUMS

  Deklarācija ir sertificēta

  Eksporta dokuments (2 )

  Veidlapa .......... Nr. ...........

  Muitas iestāde........................ Zīmogs

  Izdevēja valsts vai teritorija.........

  .....................................

  .....................................

  Datums ................................

  .....................................

  ( Paraksts)

  12. EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

  Es, apakšā parakstījies, deklarēju, ka augstākminētās preces atbilst sertifikāta iesniegšanas noteikumiem

  Datums un vieta .................

  ................................

  ................................

  (Paraksts)

   

   

   

   

   

  13. PĀRBAUDES PIEPRASĪJUMS

  14. PĀRBAUDES REZULTĀTS

   

  Adresēta:

   

   

   

   

  Veiktā pārbaude apliecina, ka šī sertifikāta (1)

   norādītā muitas iestāde ir šī sertifikāta izdevēja un tajā norādītā informācija ir precīza

   

   autentiskums un precizitāte neatbilst prasībām (skat. pievienotās piezīmes)

   

  Tiek pieprasīta šī sertifikāta autentiskuma un precizitātes pārbaude.

   

  .............................................................

  (Datums un vieta)

  Zīmoga vieta

   

   

   

   

   

   

   

  ................................................................

  (Datums un vieta)

  Zīmoga vieta

   

   

   

   

  .........................

  (Paraksts)

   

   

  ............................

  (Paraksts)

  _________________

  (1) Atzīmējiet ar X pareizo

   

  PIEZÎMES

  1. Sertifikātā nedrīkst būt labojumi vai pārrakstīti vārdi. Jebkurš precizējums jāveic svītrojot nepareizo un pievienojot nepieciešamos labojumus. Šādi precizējum i jāparaksta personai, kas aizpilda sertifikātu un tas jāapstiprina izdevējas valsts vai teritorijas muitas iestādei.
  2. Starp sertifikātā norādītajām precēm nedrīkst būt brīva vieta un katrai precei jāpiešķir kārtas numurs. Tieši zem pēdējās preces jānovelk horizontāla līnija. Jebkura neaizpildīta vieta jāizslēdz tā, lai vēlāk nebūtu iespējams veikt nekādus labojumus.
  3. Preces jāapraksta saskaņā ar tirdzniecības praksi un pietiekami detalizēti, lai tās varētu identificēt.

  PIETEIKUMS KUSTĪBAS SERTIFIKĀTAM

  1Ja preces nav iepakotas, uzrādiet priekšmetu skaitu vai norādiet “berama prece”

  1. Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

  EUR. 1 No. A 000 000

   

  Skat. piezīmes otrajā pusē pirms veidlapas aizpildīšanas

   

  2. Pieteikums sertifikātam lietošanai tirdzniecībā starp

  ......................................................................................

  un

  ......................................................................................

  (Ierakstiet atbilstošās valstis, valstu grupas vai teritorijas).

   

   

   

  3. Saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts) (Pēc izvēles)

   

  4. Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas tiek uzskatīta par izcelsmes vietu

   

  5. Valsts vai valstu grupa, uz kuru preces tiek eksportētas

  6. Ziņas par transportu (Pēc izvēles)

  7. Piezīmes

     
         
           
           

  8. Preces kārtas numurs; iesaiņojuma marķējums un numurs; iesaiņojumu skaits un veids (1), preču apraksts

  9.Bruto svars

  (kg) vai citi kvantitatīvie rādītāji (litri, m3, utt.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.Pavadzīmes (pēc izvēles)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

   

  Es, apakšā parakstījies, otrā pusē aprakstīto preču eksportētājs,

  DEKLARĒJU, ka preces atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami pievienotā sertifikāta izsniegšanai;

  NORĀDU sekojošus apstākļus, kuru rezultātā šīs preces atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem:

  ......................................................................................................................……………………………………………………….…….…………………….................................................

  ...................................................................................................

  IESNIEDZU sekojošus papildus dokumentus 1:

  ..........................................................................................................................................................................……………………………………………………….…………………………..............................................................................................

  APŅEMOS, iesniegt, pēc attiecīgu institūciju pieprasījuma, jebkuru papildus apliecinājumu, kuru šīs institūcijas var pieprasīt pievienotā sertifikāta izsniegšanai un apņemos, ja nepieciešams, piekrist jebkurai manu rēķinu pārbaudei un jebkurai iepriekšminēto preču ražošanas procesa pārbaudei, kuru veiks iepriekšminētās institūcijas;

  PIEPRASU izsniegt pievienoto sertifikātu šīm precēm.

   

  .........................................................

  (Vieta un datums)

  .........................................................

  (Paraksts)

  _________________________

  1 Piemēram: importa dokumenti, kustības sertifikāts, rēķins - faktūra, ražotāja deklarācija u.tml., attiecībā uz ražošanā izmantotajām precēm vai uz tajā pašā valstī reeksportētajām precēm.

   

  11.09.2002 11:25

  708

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

   

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

   

  2. PROTOKOLA IV PIELIKUMS

  Rēķina - faktūras deklarācija

   

  Rēķina-faktūras deklarācija, kuras teksts ir dots zemāk, ir jāaizpilda, atbilstoši atsaucēs dotajiem norādījumiem. Atsauču teksts uz deklarācijas nav jāpārraksta.

  Bulgāru valodā

  ИЗНОСИТЕЛЯТ НА ПРОДУКТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ (МИТНИЧЕСКО РАЗРЕШЕНИЯ No. …….1) ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ОСВЕН КЬДЕТО Е ОТБЕЛЯЗАНО ДРУГО, ТЕЗИ ПРОДУКТА СА С …….. ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ПРОИЗВОД2.

  Latviešu valodā:

  EKSPORTĒTĀJS PRODUKTIEM, KURI IETVERTI ŠAJĀ DOKUMENTĀ (MUITAS PILNVARA Nr…….1) DEKLARĒ, KA IZŅEMOT TUR, KUR IS CITĀDI SKAIDRI NOTEIKTS, ŠIEM PRODUKTIEM IR PRIEKŠROCĪBU IZCELSME NO …….2.

  Angļu valodā:

  THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT (CUSTOMS AUTHORIZATION NO …….1) DECLARES THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF …….. PREFERENTIAL ORIGIN2.

  ...................................................3

  (vieta un datums)

  ..................................................4

  (eksportētāja paraksts;

  skaidri salasāms deklarācijas

  parakstītāja vārds un uzvārds)

  ___________________________________________

  1 Ja rēķina-faktūras deklarāciju sastāda atbilstoši šī Protokola 22.pantam, tad pilnvarotā eksportētāja atļaujas numurs ir jāieraksta šajā laukumā. Ja pilnvarotais eksportētājs nesastāda rēķina-faktūras deklarāciju, tad vārdi iekavās ir jāizlaiž vai laukums jāatstāj neaizpildīts

  2 Jānorāda produktu izcelsme

  3 Šī atzīme var tikt izlaista, ja informācija ir uzrādīta pašā dokumentā.

  4 Skat. Protokola 21(5). pantu. Gadījumos, kad eksportētājam nepieprasa dokumentu parakstīt, tad atbrīvošana no paraksta ietver sevī atbrīvošanu no parakstītāja vārda minēšanas.

   

   

  11.09.2002 11:25

  220

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

   

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone

   

  3.PROTOKOLS

  PAR SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU MUITAS JAUTĀJUMOS

   

  1.pants

  Definīcijas

  Šī Protokola mērķiem:

  1. “muitas likumdošana” nozīmē jebkādus likumdošanas vai regulējoša rakstura noteikumus, kurus pieņēmušas Līgumslēdzējas Puses, kas regulē preču importu, eksportu un tranzītu un muitas procedūras piemērošanu šīm precēm, tai skaitā noteikumus par aizliegumiem, ierobežojumiem un kontroli;
  2. “prasītāja iestāde” nozīmē to kompetento administratīvo iestādi, kuru šim mērķim nozīmējusi Līgumslēdzēja Puse un kura vēršas ar lūgumu pēc palīdzības muitas jautājumos;
  3. “atbildētāja iestāde” nozīmē to kompetento administratīvo iestādi, kuru šim mērķim nozīmējusi Līgumslēdzēja Puse un kas saņem pieprasījumu pēc palīdzības muitas jautājumos;
  4. “personas dati” nozīmē visu informāciju attiecībā uz identificēto vai identificējamo personu;
  5. “muitas iestāde” nozīmē Latvijas Republikā – Valsts ieņēmumu dienesta Galveno Muitas pārvaldi, savukārt Bulgārijas Republikā - Finansu ministrijas Nacionālo Muitas aģentūru, Centrālo Muitas direktorātu.

  2.pants

  Darbības sfēra

  1. Līgumslēdzējas Puses sniedz palīdzību viena otrai savas jurisdikcijas ietvaros un saskaņā ar šī Protokola noteikumiem un tajā noteiktajā veidā, lai nodrošinātu pareizu muitas likumdošanas pielietošanu, it īpaši lai novērstu, konstatētu un izmeklētu visas darbības, kas ir pretrunā ar šo likumdošanu.
  2. Palīdzība muitas jautājumos, kā to nosaka šis Protokols, attiecas uz jebkuru Līgumslēdzējas Puses administratīvu iestādi, kas atbild par šī Protokola pielietojumu un īstenošanu. Tā nav par šķērsli noteikumiem, kuri nosaka savstarpējo palīdzības sniegšanu krimināllietās, tā neietver arī informāciju, kas iegūta izmantojot juridisko iestāžu pilnvaras, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas sniegšanai ir minēto instanču iepriekš izsniegta atļauja.

   

  3.pants

  Palīdzība pēc pieprasījuma

  1. Pēc prasītājas iestādes pieprasījuma atbildētāja iestāde sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas varētu nodrošināt prakses atbilstību muitas likumdošanai, tai skaitā informāciju par darbībām, par kurām ziņots vai kas tiek plānotas un kas varētu būt pretrunā ar šādu likumdošanu.
  2. Pēc prasītājas iestādes pieprasījuma atbildētāja iestāde sniedz informāciju, vai eksportētās preces, kas no vienas Līgumslēdzējas Puses ir atbilstoši importētas otras Puses teritorijā, precizējot, ja nepieciešams, kāda muitas procedūra precēm piemērota.
  3. Pēc prasītājas iestādes lūguma atbildētāja iestāde savas likumdošanas ietvaros veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu sekojošā uzraudzību:
   1. fizisku vai juridisku personu, par kurām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tās pārkāpj vai ir pārkāpušas muitas likumdošanu;
   2. vietas, kur preces tiek glabātas tā, ka ir pamats aizdomām, ka tās varētu papildināt darbības, kas nav saskaņā ar muitas likumdošanu;
   3. preču kustību, par kurām ziņots, ka tās varētu izraisīt muitas likumdošanas pārkāpumu;
   4. transporta līdzekļiem, attiecībā uz kuriem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tie ir izmantoti vai varētu tikt izmantoti darbībās, lai pārkāptu muitas likumdošanu.

  4.pants

  Brīvprātīga palīdzība

  Līgumslēdzējas Puses sniedz viena otrai palīdzību pēc savas iniciatīvas un saskaņā ar saviem likumiem, noteikumiem un citiem likumdošanas dokumentiem, ja tās uzskata, ka tas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu pareizu muitas likumdošanas īstenošanu, it īpaši gadījumos, ja tās saņem informāciju par sekojošo:

  1. darbībām, kas ir vai šķiet esam nesaskaņā ar šīs likumdošanas normām un kas varētu būt Līgumslēdzējas Puses interesēs;
  2. jauniem līdzekļiem un metodēm, kas tiek izmantotas šādu darbību veikšanai;
  3. preces, par kurām ir zināms, ka tās tiek pakļautas muitas likumdošanas pārkāpumiem.

   

   

   

  5.pants

  Nosūtīšana/Paziņošana

  Pēc prasītājas iestādes notas, atbildētāja iestāde saskaņā ar tās likumdošanu veic visus nepieciešamos pasākumus, lai:

  - piegādātu visus dokumentus;

  - paziņotu par visiem lēmumiem, kas ietilpst šī Protokola darbības sfērā, adresātam, kas dzīvo vai atrodas tās teritorijā. Šādā gadījumā piemērojams 6. (3) panta nosacījumi.

  6.pants

  Pieprasījumu pēc palīdzības forma un saturs

  1. Pieprasījumi saskaņā ar šī Protokola noteikumiem tiek iesniegti rakstiski. Tiem jāpievieno visa dokumentācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pieprasījuma izpildi. Ja pieprasījums tiek veikts esošās situācijas steidzamības dēļ, var tikt pieņemti mutiski pieprasījumi, bet tiem nekavējoties jātiek izteiktiem rakstiski.
  2. Pieprasījumi atbilstoši šī panta 1. daļai ietver sekojošu informāciju:
   1. prasītāja iestāde, kas iesniedz pieprasījumu;
   2. pasākums, par kuru tiek izteikts pieprasījums;
   3. pieprasījuma mērķis un iemesls;
   4. likumi, noteikumi un citi iesaistītie likumdošanas elementi;
   5. pēc iespējas precīzāka un visaptverošāka informācija par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras ir izmeklēšanas mērķis;
   6. atbilstošo faktu un jau veikto aptauju kopsavilkums, izņemot 5.pantā minētos gadījumus.

  3. Pieprasījumi tiek iesniegti atbildētājas iestādes oficiālajā valodā vai valodā, kas šai iestādei ir pieņemama.
  4. Ja pieprasījums neatbilst formālajām prasībām, var tikt pieprasīti tā labojumi vai papildinājumi, tomēr var tikt noteikti aizsardzības pasākumi.

   

  7.pants

  Pieprasījumu izpilde

  1. Lai apmierinātu pieprasījumu pēc palīdzības, atbildētāja iestāde, vai administratīvais departaments, pie kura vēršas šī iestāde, gadījumā ja minētā iestāde nevar rīkoties individuāli, rīkojas atbilstoši savai kompetencei un tās rīcībā esošajiem resursiem tā it kā tā rīkotos pati savā vārdā vai pēc citu tās Līgumslēdzējas Puses iestāžu lūguma, sniegt visu informāciju, kas jau ir tās rīcībā, veikt nepieciešamo izmeklēšanu vai organizēt tām to veikšanu.
  2. Pieprasījumi pēc palīdzības tiek izpildīti saskaņā ar atbildētājas Līgumslēdzējas Puses likumiem, noteikumiem vai citiem likumdošanas dokumentiem.
  3. Attiecīgi pilnvarotas šīs Līgumslēdzējas Puses amatpersonas var ar otras iesaistītās Līgumslēdzējas Puses piekrišanu un atbilstoši tās noteikumiem saņemt informāciju no atbildētājas iestādes institūcijām vai citām institūcijām, par kurām atbild atbildētāja iestāde, attiecībā uz muitas likumdošanas pārkāpumiem, kas nepieciešama prasītājai iestādei šī Protokola mērķiem.
  4. Līgumslēdzēju Pušu oficiālās personas pēc otras Līgumslēdzējas Puses piekrišanas un pēc tās izvirzītajiem noteikumiem var piedalīties izmeklēšanā, kas tiek veikta tās teritorijā.

  8.pants

  Informācijas sniegšanas forma

  1. Atbildētāja iestāde paziņo par izmeklēšanas rezultātiem prasītājai iestādei dokumentu formā, apstiprinātu dokumentu kopiju, ziņojumu un līdzīgu dokumentu formā.
  2. Dokumentus, kas minēti 1.daļā, var aizstāt ar datorizētu informāciju jebkādā formā šim pašam mērķim. Dokumentu un to failu oriģināli tiek pieprasīti tikai gadījumos, ja ar apstiprinātām kopijām nepietiek. Oriģināli, kas šādā veidā tikuši nodoti, jāatgriež cik ātri vien iespējams.

  9.pants

  Izņēmumi pienākumam sniegt palīdzību

  1. Līgumslēdzējas Puses var atteikties sniegt palīdzību saskaņā ar šī Protokola noteikumiem, ja šādas palīdzības sniegšana:
   1. varētu apdraudēt Latvijas Republikas vai Bulgārijas Republikas, kas lūgta palīdzēt saskaņā ar šī Protokola noteikumiem, suverenitāti;
   2. varētu apdraudēt sabiedriskās rīcībpolitikas, drošības vai pamatinterešu ievērošanu atsevišķos gadījumos, kas pieminēti 10. (2) pantā;
   3. varētu būt saistīti ar valūtas vai nodokļu, kas nav muitas likumdošana, noteikumiem;
   4. neievēro rūpniecisku, komerciālu vai profesionālu noslēpumu saglabāšanu.

  2. Gadījumos, kad prasītāja iestāde pieprasa palīdzību, ko tā pati nespētu sniegt, ja tai tas tiktu lūgts, tā uz šādas situācijas esamību norāda pieprasījumā pēc palīdzības. Tādā gadījumā atbildētāja iestāde izlemj, kā uz šādu pieprasījumu atbildēt.
  3. Ja palīdzības pieprasījums tiek noraidīts, bez kavēšanās par šādu lēmumu un tā pieņemšanas iemesliem jāziņo iesniedzējai iestādei.

  10.pants

  Informācijas apmaiņa un konfidencialitāte

  1. Visa informācija, kas sniegta jebkādā formā atbilstoši šim Protokolam, ir konfidenciāla vai ierobežotas pieejamības, atkarībā no tiem noteikumiem, kas spēkā Līgumslēdzējās Pusēs. Tā ir pakļauta prasībai par oficiālu slepenību un tai piemērojama aizsardzība, kādu paredz atbilstošie likumi, kas ir piemērojami tajā Līgumslēdzējas Puses likumiem, kas informāciju saņēmusi.
  2. Personas dati var tikt nodoti tikai gadījumā, ja saņēmēja Līgumslēdzēja Puse apņemas šādus datus aizsargāt tāpat kā to darītu šo datu iesniedzēja Līgumslēdzēja Puse.
  3. Nosūtītāja Līgumslēdzēja Puse pārbauda nosūtāmās informācijas precizitāti. Jebkurā gadījumā, kad sniegtā informācija nav bijusi precīza vai tā jāanulē, saņēmējai Līgumslēdzēja Puse par to tiek nekavējoties paziņots. Pēdējās pienākums ir veikt labojumus vai anulēšanu.
  4. Iegūtā informācija tiek izmantota tikai šī Protokola paredzētajiem mērķiem. Gadījumos, ja viena Līgumslēdzēja Puse pieprasa informācijas izmantošanu citiem mērķiem, tai iepriekš jālūdz rakstiska tās iestādes atļauja, kura sniegusi informāciju. Tā ir pakļauta jebkuriem ierobežojumiem, kurus noteikusi šī iestāde. Šie nosacījumi nav piemērojami informācijai attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar narkotiskajām un psihotropajām vielām. Šādu informāciju var nodot citām iestādēm pieprasītāja Līgumslēdzēja Pusē, kuras ir tieši saistītas ar cīņu pret nelikumīgu narkotiku tirdzniecību, 2. pantā noteiktajās robežās.
  5. 3.daļas noteikumi netraucē informācijas izmantošanu jebkādos juridiskos vai administratīvos procesos, kas ierosināti sakarā ar muitas likumdošanas neievērošanu. Kompetentā iestāde, kas šo informāciju sniegusi, šādā gadījumā tiek informēta.
  6. Līgumslēdzējas Puses, saskaņā ar šī Protokola nosacījumiem, savos pierādījumu protokolos, ziņojumos, liecībās un tiesas procesos var izmantot kā pierādījumu iegūto informāciju un dokumentus.

  11.pants

  Eksperti un liecinieki

  Atbildētājas varas iestādes pārstāvis var būt pilnvarots uzstāties doto pilnvaru ierobežojumu ietvaros kā eksperts vai liecinieks tiesas vai administratīvos procesos saistībā ar jautājumiem, ko aptver šis Protokols atbilstoši otras Līgumslēdzējas Puses jurisdikcijai, un sagatavot šādas lietas, dokumentus vai to autentiskas kopijas, kas var būt nepieciešamas lietas izskatīšanai. Lūgumā uzstāties precīzi jānorāda, par kādu jautājumu, un pamatojoties uz kādu ieņemamo amatu vai kvalifikāciju, pārstāvis tiks pratināts.

  12.pants

  Ar palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi

  Līgumslēdzējas Puses atsakās no visām prasībām vienai pret otru attiecībā uz tādu izdevumu atmaksu, kas radušies atbilstoši šim Protokolam, izņemot gadījumus, ja nepieciešams segt izdevumus par ekspertu pakalpojumiem, lieciniekiem, tulku un tulkotāju pakalpojumiem, kas nav sabiedrisko iestāžu darbinieki.

  13.pants

  Piemçroðana

  1. Šī Protokola piemērošana tiek uzticēta kompetentām iestādēm Latvijas Republikā no vienas puses un galvenajām muitas iestādēm Bulgārijas Republikā no otras puses. Tās lemj par visiem praktiskajiem līdzekļiem un pasākumiem, kas nepieciešami tā piemērošanai, ievērojot spēkā esošos likumus datu aizsardzības jomā.
  2. Līgumslēdzējas Puses viena ar otru konsultējas un sekojoši informē viena otru par detalizētiem ieviešanas noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šī Protokola nosacījumiem.
  3. Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes saviem pētījumiem var izveidot dienestus, kas savā starpā sadarbojas tieši.

   

  11.09.2002 11:35

  1474

  D.Klinsone

  7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

  Ekonomikas ministrs

  Valsts

  sekretārs

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  A.Kalvītis

  K.Gerhards

  M.Līdumniece

  V.Zvejs

  D.Klinsone