Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Dzelzceļa likumā » trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Dzelzceļa likums

Grozījumi Dzelzceļa likumā

     

Grozījumi Dzelzceļa likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

24.pants. Valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanas kārtība

         

(1) Valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumi slēdzami atbilstoši šā likuma, likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" un citu normatīvo aktu noteikumiem.

aizstāt likuma 24.panta pirmajā daļā vārdus “likuma “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un citu normatīvo aktu noteikumiem” ar vārdiem “likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un citu normatīvo aktu noteikumiem”.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 24. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumi, nosaka Ministru kabinets.”

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumi slēdzami atbilstoši šā likuma, likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un citu normatīvo aktu noteikumiem. Kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumi, kā arī saskaņojami un slēdzami dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu līgumi, nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

1. 24. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “likuma “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un citu normatīvo aktu noteikumiem” ar vārdiem “likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un citu normatīvo aktu noteikumiem.”;

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumi, nosaka Ministru kabinets.”;

(2) Valsts un pašvaldības (turpmāk arī – pasūtītājs) ir tiesīgas sabiedrības interesēs pieprasīt, lai pārvadātājs, izpildot dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumu, nodrošina:

         

1) dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu atbilstību pasūtītāja noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz ātrumu, regularitāti, biežumu, apjomu un citiem rādītājiem;

         

2) pazeminātu braukšanas maksu (dzelzceļa tarifu) un īpašus nosacījumus attiecībā uz atsevišķām pasažieru kategorijām vai attiecībā uz atsevišķiem dzelzceļa maršrutiem, reģioniem;

         

3) pakalpojumu pielāgošanu reālajam tirgus pieprasījumam un citiem faktoriem.

         

(3) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumus pārvadātājs izpilda uz līguma pamata.

         

(4) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtītājs valsts vārdā var būt ieinteresētās ministrijas, pašvaldības vārdā – attiecīgā pašvaldība vai vairākas pašvaldības kopīgi.

         

(5) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma projektu sagatavo pasūtītājs, saskaņojot to ar pārvadātāju, ieinteresētajām ministrijām un institūcijām vai attiecīgo pašvaldību.

         

(6) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma projekts iesniedzams saskaņošanai Dzelzceļa administrācijai.

         

(7) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumus valsts vārdā slēdz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet pašvaldību vārdā – pašvaldības (pašvaldību) pilnvarota institūcija.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 24. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Kārtību, kādā saskaņojami un slēdzami dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu līgumi, nosaka Ministru kabinets”.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izslēgt 24. panta septīto daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Kārtību, kādā saskaņojami un slēdzami dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu līgumi, nosaka Ministru kabinets.”

(8) Pārvadātājam nav tiesību atteikties no dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanas, ja pasūtītājs kompensē starpību starp pārvadātāja faktiskajiem dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildes izdevumiem un par pārvadājumiem gūtajiem ieņēmumiem.

         

(9) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma noslēgšanas gadījumā pārvadātājs atver atsevišķu norēķinu kontu maksājumiem par dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildi.

         

(10) Noslēgtos dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumus reģistrē un to izpildi kontrolē Dzelzceļa administrācija.

         

Pārejas noteikumi

         

1. Šā likuma 10., 30., 31., 32., 33. un 34.pants piemērojams ar 1999.gada 1.jūliju.

(1999.gada 4.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 25.02.99.)

         

2. Prasība par pārvadātāja licences saņemšanu (34.pants) līdz 1999.gada 1.septembrim neattiecas uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saskaņā ar statūtiem līdz šā likuma pieņemšanas dienai faktiski uzsākuši dzelzceļa pārvadājumus.

(1999.gada 4.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 25.02.99.)

         

3. Līdz Ministru kabineta noteikumu izdošanai šā likuma izpildē piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

         

4. Līdz 1999.gada 1.jūlijam Ministru kabinets izveido Dzelzceļa tehnisko inspekciju.

         

5. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanas metodiku līdz tās noteikšanai saskaņā ar šo likumu (12.pants) apstiprina satiksmes ministrs.

(1999.gada 4.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 25.02.99.)

         
   

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

(Juridiskais birojs)

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets līdz 2003. gada ...........nosaka valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu organizēšanas un koordinēšanas kārtību, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu līgumu saskaņošanas un slēgšanas kārtību.”

 

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. decembrim nosaka valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu organizēšanas un koordinēšanas kārtību, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu līgumu saskaņošanas un slēgšanas kārtību.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. decembrim nosaka valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu organizēšanas un koordinēšanas kārtību, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumu līgumu saskaņošanas un slēgšanas kārtību.”