Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā” trešajam lasījumam ( reģ. nr 6)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija (reģ. nr.6, dok. nr. 282 )

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauku atbalsta dienesta likuma

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

     

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

     

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Ministru kabinets (Likumproj. reģ. nr. 130)

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1. 1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošinājums – drošības nauda, bankas garantija vai atbildības apdrošināšanas polise attiecībā uz to, ka par labu valstij tiks samaksāta, pilnīgi vai daļēji ieturēta noteikta naudas summa, ja licences saņēmējs neimportē vai neeksportē licencē noteikto preču daudzumu licences derīguma termiņā."

 

     

 

 

2. Papildināt 1.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošinājums – drošības nauda, bankas garantija vai atbildības apdrošināšanas polise attiecībā uz to, ka par labu valstij tiks samaksāta, pilnīgi vai daļēji ieturēta noteikta naudas summa, ja licences saņēmējs neimportē vai neeksportē licencē noteikto preču daudzumu licences derīguma termiņā."

 

4.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

         
 

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju par saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu;

     

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju par saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu;

 

18) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā administrē nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai."

     

18) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā administrē nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai."

 

5. pants. Dienesta finansēšana

Dienesta finansu līdzekļus veido:

  1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

3.Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

5. pants. Dienesta funkciju veikšanai nepieciešamie finansēšanas avoti

(1)Dienestam deleģēto valsts funkciju finansēšanas avoti ir šādi:

1)valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

     

4.Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

5. pants. Dienesta funkciju veikšanai nepieciešamie finansēšanas avoti

(1)Dienestam deleģēto valsts funkciju finansēšanas avoti ir šādi:

1)valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2)ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

2)ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

     

2)ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

3)dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

3)dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

     

3)dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

 

(2) Intervences pasākumu finansēšanai izmanto šim mērķim paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumi izmantojami tikai turpmākai intervences pasākumu finansēšanai.”

     

(2) Intervences pasākumu finansēšanai izmanto šim mērķim paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumi izmantojami tikai turpmākai intervences pasākumu finansēšanai.”

9.pants. Dienesta direktors

Dienesta direktors:

         

8) izskata sūdzības par Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus;

 

2

Ministru kabinets (Likumproj. reģ. nr. 130)

2. Izteikt 9.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus lietās par Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu;".

 

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 9.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus lietās par Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu;".

10.pants. Pārvaldes vadītājs

Pārvaldes vadītājs:

         

3) izskata sūdzības par pakļauto struktūrvienību vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus;

 

3

Ministru kabinets (Likumproj. reģ. nr. 130)

Izteikt 10.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus lietās par pakļauto struktūrvienību vadītāju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu;".

Atbalstīt

6. Izteikt 10.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus lietās par pakļauto struktūrvienību vadītāju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu;".

IV nodaļa Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde un to pārsūdzēšanas kārtība

 

4

Ministru kabinets (Likumproj. reģ. nr. 130)

. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa

Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība".

Atbalstīt

7. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa

Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība".

13.pants. Dienesta amatpersonu lēmumu un rīkojumu pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus var pārsūdzēt rakstveidā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas šādā kārtībā:

 

5

Ministru kabinets (Likumproj. reģ. nr. 130)

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:

Atbalstīt

8. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:

1) pārvaldes amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami attiecīgās pārvaldes vadītājam;

   

1) pārvaldes struktūrvienību vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgās pārvaldes vadītājam attiecīgu iesniegumu;

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

1) pārvaldes struktūrvienību vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgās pārvaldes vadītājam iesniegumu;

 

2) pārvalžu vadītāju pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami Dienesta direktoram;

   

2) Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot Dienesta direktoram attiecīgu iesniegumu;

 

 

2) Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot Dienesta direktoram attiecīgu iesniegumu;

 

3) Dienesta direktora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā.

   

3) Dienesta direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā."

 

3) Dienesta direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā."

Pārejas noteikumi

1. Dienests ir Zemkopības ministrijas pakļautībā esošā Lauku atbalsta dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas

   

 

 

 

 

   
   

6

Ministru kabinets (Likumproj. reģ. nr. 130)

Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Dienesta amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem, kuri stājušies spēkā pirms 2003.gada 1.jūlija un kuru apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņš nav beidzies, piemērojami Administratīvā procesa likumā noteiktie apstrīdēšanas un pārsūdzības termiņi."

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

4. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

7

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu 1. un 2. punktu.

Atbalstīt

 
 

“Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2003.gada 1.maijā.

 

.

   
 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.; 2002, 2.nr.).

       
   

8

Juridiskais birojs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

 

Atbalstīt

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.,5.,6. un 7. punktu šādā redakcijā:

 

3. Lauku atbalsta dienests ir bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” tiesību, saistību, īpašuma un personāla pārņēmējs.

 

 

“4. Lauku atbalsta dienests ir bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” tiesību un saistību pārņēmējs.

 

“4. Lauku atbalsta dienests ir bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” tiesību un saistību pārņēmējs.

 

4. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” izsniegtās speciālās atļaujas ( licences) eksportam un importam ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.”

 

 

5. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” izsniegtās speciālās atļaujas ( licences) eksportam un importam ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.”

 

5. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” izsniegtās speciālās atļaujas ( licences) eksportam un importam ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

   

9

Tauts., agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

 “Grozījumi likuma 9.panta 8.punktā, 10.panta 3.punktā, IV nodaļas nosaukumā un 13.pantā attiecībā par administratīvo aktu apstrīdēšanu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likumu”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6.Grozījumi likuma 9.panta 8.punktā, 10.panta 3.punktā, IV nodaļas nosaukumā un 13.pantā attiecībā par administratīvo aktu apstrīdēšanu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likumu

   

10

Juridiskais birojs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Ar 2003.gada 1.maiju spēku zaudē likums “Par Latvijas Labībās tirgu un valsts labības rezervi (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22/23nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5.,20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.; 2002, 2.nr.).”

 

 

Atbalstīt

7. Ar 2003.gada 1.maiju spēku zaudē likums “Par Latvijas Labībās tirgu un valsts labības rezervi (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22/23nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5.,20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.; 2002, 2.nr.).”

   

11

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu pēc tā teksta ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2003. gada 1. maijā.”

Atbalstīt

 

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. maijā.

   

12

Ministru kabinets (Likumproj. reģ. nr. 130)

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

Daļēji atbalstīt, iekļauts 9. priek\šlikumā