Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību” » (reģ. nr. 1)

otrajam lasījumam (steidzams)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 4)

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību

Grozījumi likumā “Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību”

     

Grozījumi likumā “Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību”

 

Izdarīt likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Īpašuma objekta nosacītās cenas noteikšana

Īpašuma objekta nosacīto cenu noteic Privatizācijas aģentūra vai privatizācijas komisija, ievērojot īpašuma objekta aktīvu, pasīvu un saistību novērtējumu un pieaicināto ekspertu atzinumus, kā arī novērtējot nemantiskos faktorus, kas ietekmē īpašuma objekta nosacīto cenu.

         

Ja īpašuma objekts ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā, valsts vai pašvaldības pilnvarnieka pienākums ir veikt darbības, kas saistītas ar valsts vai pašvaldības ieguldījuma daļas novērtēšanu atbilstoši likumam par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un šīs uzņēmējsabiedrības statūtiem. Valsts vai pašvaldības kapitāla daļas nosacīto cenu apstiprina Privatizācijas aģentūra vai privatizācijas komisija.

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ja īpašuma objekts ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā, valsts vai pašvaldības kapitāla daļas novērtēšanu organizē institūcija, kas privatizē vai atsavina valsts kapitāla daļas, vai pašvaldība (tās pilnvarota institūcija), ja tiek privatizētas pašvaldības kapitāla daļas. Valsts vai pašvaldības kapitāla daļas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kas privatizē vai atsavina valsts kapitāla daļas, vai privatizācijas komisija."

1.

(Juridiskais birojs)

Izteikt likumprojekta 1.pantu (likuma 4.panta otro daļu) šādā redakcijā:

“1. Izteikt likumprojekta 1.pantu (likuma 4.panta otro daļu) šādā redakcijā:

“Ja tiek privatizēta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā, valsts vai pašvaldības kapitāla daļas novērtēšanu organizē un kapitāla daļas nosacīto cenu apstiprina attiecīgi Privatizācijas aģentūra vai privatizācijas komisija.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ja tiek privatizēta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā, valsts vai pašvaldības kapitāla daļas novērtēšanu organizē un kapitāla daļas nosacīto cenu apstiprina attiecīgi Privatizācijas aģentūra vai privatizācijas komisija.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šajā likumā noteiktās valsts īpašuma objektu novērtēšanas funkcijas Privatizācijas aģentūra veic līdz brīdim, kad ar Ministru kabineta rīkojumu šī funkcija tiks nodota citai institūcijai."

2.

(Juridiskais birojs)

Izteikt likumprojekta 2.pantu (pārejas noteikumu 2.punktu) šādā redakcijā:

“2. Šajā likumā minēto valsts īpašuma objekta novērtēšanu organizē un valsts īpašuma objekta nosacīto cenu nosaka Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad ar Ministru kabineta rīkojumu šīs funkcijas tiek nodotas citām institūcijām.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2. Šajā likumā minēto valsts īpašuma objekta novērtēšanu organizē un valsts īpašuma objekta nosacīto cenu nosaka Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad ar Ministru kabineta rīkojumu šīs funkcijas tiek nodotas citām institūcijām.

 

Pārejas noteikums

Šā likuma 1.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

3.

(Juridiskais birojs)

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumu kā likuma pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījumi šā likuma 4.panta otrajā daļā stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

 

 

Atbalstīt.

 

3. Grozījumi šā likuma 4.panta otrajā daļā stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”