Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību

īpašuma objektu novērtēšanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ja īpašuma objekts ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā, valsts vai pašvaldības kapitāla daļas novērtēšanu organizē institūcija, kas privatizē vai atsavina valsts kapitāla daļas, vai pašvaldība (tās pilnvarota institūcija), ja tiek privatizētas pašvaldības kapitāla daļas. Valsts vai pašvaldības kapitāla daļas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kas privatizē vai atsavina valsts kapitāla daļas, vai privatizācijas komisija."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šajā likumā noteiktās valsts īpašuma objektu novērtēšanas funkcijas Privatizācijas aģentūra veic līdz brīdim, kad ar Ministru kabineta rīkojumu šī funkcija tiks nodota citai institūcijai."

Pārejas noteikums

Šā likuma 1.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

Grozījums likumā

“Par privatizējamo valsts un pašvaldību

īpašuma objektu novērtēšanas kārtību”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spēkā esošā likuma 4.panta otrajā daļā ir noteikts, ka valsts vai pašvaldības pilnvarnieka pienākums ir veikt darbības, kas saistītas ar valsts vai pašvaldības ieguldījuma daļas novērtēšanu atbilstoši likumam par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un šīs uzņēmējsabiedrības statūtiem, ja privatizējamais īpašuma objekts ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā.

Likums nosaka, ka privatizējamo valsts īpašuma objektu novērtēšanu organizē un veic Privatizācijas aģentūra.

Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” Ministru kabinets Privatizācijas aģentūras funkcijas ir tiesīgs nodot citām institūcijām.

Privatizējamo valsts īpašuma objektu novērtēšanas funkciju Privatizācijas aģentūra veic, pildot citas funkcijas, tādēļ šī Privatizācijas aģentūras funkcija jānodod citām institūcijām, to nosakot attiecīgajos Ministru kabineta rīkojumos par citu funkciju nodošanu.

Likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kas 2002.gada 26.septembrī pieņemts Saeimā, neparedz esošo valsts un pašvaldību pilnvarnieku institūtu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Likumprojekts paredz 4.panta otrajā daļā noteiktās pilnvarnieka funkcijas nodot institūcijai, kas privatizē vai atsavina kapitāla daļas (kapitāla daļu turētājam), un noteikt, ka likumā minētās darbības, kuras veic Privatizācijas aģentūra, pēc Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas veic citas institūcijas.

Likuma pieņemšana novērsīs likuma “Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību” neatbilstību likumam “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un likumam “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.

3. Cita informācija

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija  

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme  

 

 

 

 

 

  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

 

 

 

 

 

6. Cita informācija 

 Valsts un pašvaldību privatizējamo īpašuma objektu novērtēšana tiek finansēta no privatizācijas ieņēmumiem, tādēļ likumprojekts neietekmē valsts un pašvaldību budžetus. 

  

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

 Papildus normatīvie akti nav jāizstrādā.

2. Cita informācija  

 

  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija  

 

  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis  

Informācija par valsts pilnvarnieku institūta likvidāciju un Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanu publicēta masu saziņas līdzekļos.

Sabiedriskās domas pētījumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija  

 

  

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas  

 Privatizācijas aģentūras funkcijas un pilnvarnieku pienākumus pildīs esošās valsts un pašvaldību institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu  

 Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 

4. Cita informācija 

 

 

Ministrs A.Kalvītis

 

03.10.2002 17:22

754

A.Bernāns

7013153, aivars.bernans@em.gov.lv

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Atbildīgā amatpersona

K.Gerhards

M.Līdumniece

A.Bernāns