Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes nolīgumu par atbilstības novērtēšanu un rūpniecisko preču atzīšanu

 

 

1.pants. 2002.gada 26.septembrī Briselē parakstītais Latvijas Republikas un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes nolīgums par atbilstības novērtēšanu un rūpniecisko preču atzīšanu un tā pielikumi (turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UN ISLANDES REPUBLIKas, LIHTENŠTEINAS Firstistes, NORVĒĢIJAS KARALISTes

NOLĪGUMS

PAR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANU UN RŪPNIECISKO PREČU ATZĪŠANU

LATVIJAS REPUBLIKA, turpmāk tekstā saukta Latvija, no vienas puses, un ISLANDES REPUBLIKA, LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE, NORVĒĢIJAS KARALISTE, turpmāk tekstā, kad minētas kolektīvi, sauktas EEZ EBTA valstis, no otras puses,

KOPĀ turpmāk tekstā sauktas “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ ciešās saites, kas pastāv starp Latviju un EEZ EBTA valstīm, it īpaši kopš EBTA valstu un Latvijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma parakstīšanas 1995.gada 7.decembrī,

ŅEMOT VĒRĀ ciešo sadarbību starp Eiropas Kopienu un EEZ EBTA valstīm, pamatojoties uz 1992.gada 2.maijā parakstīto Eiropas Ekonomikas Zonas Nolīgumu, turpmāk saukts EEZ Nolīgums”, un ka EEZ EBTA valstis ir integrētas Iekšējā Tirgū un tādējādi pārņem un ievieš Kopienas normatīvos aktus,

IEVĒROJOT, ka Latvija ir iesniegusi pieteikumu dalībai Eiropas savienībā un šāda dalība prasa efektīvu Eiropas Kopienas acquis ieviešanu,

Ievērojot, ka ir iespējams noslēgt šo paralēlo līgumu par atbilstības novērtēšanu un rūpniecisko produktu atzīšanu starp Latviju un EEZ EBTA valstīm, turpmāk tekstā sauktu “Nolīgums”, kurš ir līdzvērtīgs Eiropas līguma par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, Protokolam par atbilstības novērtēšanu un rūpniecisko preču atzīšanu, turpmāk tekstā saukts “PECA”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka sektoros, kurus aptver šis Nolīgums, Latvijas normatīvajos aktos tiek pārņemti Kopienas normatīvie akti, kuri ir iekļauti arī EEZ Nolīgumā,

ŅEMOT VĒRĀ kopējo ieinteresētību brīvā preču kustībā un preču kvalitātes paaugstināšanā, lai nodrošinātu vides aizsardzību un pilsoņu veselību un drošību,

VĒLOTIES noslēgt šo Nolīgumu, kurš nodrošina to rūpniecisko preču savstarpējo atzīšanu, kuras atbilst prasībām, lai tiktu likumīgi ievietotas tirgū vienā no Pusēm, un savstarpēju rūpniecisko preču atbilstības novērtēšanas rezultātu atzīšanu saskaņā ar EEZ normatīvajiem aktiem vai Latvijas nacionālajiem normatīvajiem aktiem,

PATUROT PRĀTĀ, ka attiecībā uz atbilstības novērtēšanu attiecības starp EEZ EBTA valstīm nosaka EEZ Nolīgums,

PATUROT prātā savu kā Līgumslēdzēju pušu statusu Līgumā par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu un apzinoties pienākumus saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas Līgumu par tirdzniecības tehniskajām barjerām,

VIENOJĀS PAR SEKOJOšO:

1. pants

Mērķis

1. Šī Nolīguma mērķis ir sekmēt tirdzniecības tehnisko barjeru likvidēšanu attiecībā uz rūpnieciskajām precēm gan no Latvijas puses, gan no EBTA individuālo valstu puses. Tādēļ būtiska nozīme ir nepārtrauktai tādu Latvijas Republikas nacionālo normatīvo aktu pieņemšanai un ieviešanai, kas ir līdzvērtīgi EEZ Nolīgumā iekļautajiem Kopienas normatīvajiem aktiem.

2. Šis Nolīgums nodrošina:

a) savstarpēju rūpniecisko preču atzīšanu, kuras norādītas pielikumos par rūpniecisko preču savstarpējo atzīšanu un atbilst prasībām, lai likumīgi tiktu ievietotas tirgū vienā no Pusēm;

b) savstarpēju rūpniecisko preču atbilstības novērtēšanas rezultātu atzīšanu saskaņā ar EEZ normatīvajiem aktiem un atbilstošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem, kas norādīti pielikumos par atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpējo atzīšanu.

2. pants

Definīcijas

Šī Līguma ietvaros:

“EEZ EBTA valstis” ir Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas biedri, kuras ir Eiropas ekonomiskās telpas līguma dalībvalstis, t.i., Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

“rūpnieciskās preces” ir produkti, kas norādīti Eiropas līguma par asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, par atbilstības novērtēšanu un rūpniecisko produktu atzīšanu (PECA) Protokola 2. pantā .

“EEZ normatīvie akti” ir jebkurš Eiropas Kopienas normatīvais akts un ieviešanas prakse atbilstoši attiecīgajai situācijai, riskam vai rūpniecisko produktu kategorijai, kā tas ir iekļauts EEZ Nolīgumā un pēc tam labots ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumiem.

"Latvijas normatīvie akti" ir jebkurš normatīvais akts un ieviešanas prakse, saskaņā ar kuru Latvijas Republika pārņem attiecīgajai situācijai, riskam vai rūpniecisko preču kategorijai atbilstošo Kopienas normatīvo aktu.

Šajā Nolīgumā izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā EEZ normatīvajos aktos un Latvijas normatīvajos aktos.

 

 

 

 

3. pants

Rūpniecisko preču savstarpējā atzīšana

Savstarpējās atzīšanas jomā Puses vienojas, ka rūpnieciskās preces, kas norādītas pielikumos par “rūpniecisko preču savstarpējo atzīšanu” un kuras atbilst prasībām, lai tiktu likumīgi ievietotas vienas no Pusēm tirgū, var tikt ievietotas otras Puses tirgū bez papildus ierobežojumiem. Tas nedrīkst ietekmēt importa, eksporta vai tranzītpreču aizliegumu vai ierobežojumus, kuri pamatojas uz sabiedrisko morāli, sabiedrisko politiku vai sabiedrisko drošību; cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības un dzīvības aizsardzību; ierobežotu nacionālo resursu aizsardzību; nacionālo mākslas, vēstures vai arheoloģijas vērtību aizsardzību vai intelektuālo, rūpniecisko un komerciālo īpašumu aizsardzību, vai likumus attiecībā uz zeltu un sudrabu. Šādi aizliegumi vai ierobežojumi tomēr nedrīkst pamatot patvaļīgu diskrimināciju vai maskētus ierobežojumus tirdzniecībai starp Pusēm.

4. pants

Atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātu savstarpējā atzīšana

Puses vienojas atzīt atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātus, kas veikti saskaņā ar EEZ normatīvajiem aktiem vai Latvijas normatīvajiem aktiem, kas norādīti pielikumos par “rūpniecisko preču savstarpējo atzīšanu”. Attiecībā uz atbilstības atzīšanu, Puses nevar prasīt ne procedūru atkārtošanu, ne noteikt papildus prasības.

5. pants

Drošības pasākumi

Ja viena Puse atklāj, ka saskaņā ar šo Nolīgumu tās teritorijā ievietotā rūpnieciskā prece, kas lietota atbilstoši tai paredzētajam mērķim, apdraud lietotāju vai citu personu veselību vai drošību, vai izraisa citas pamatotas problēmas, kas atrunātas pielikumos norādītajos normatīvajos aktos, tad tā drīkst veikt atbilstošus pasākumus, lai šādu preci izņemtu no apgrozības, aizliegtu tās ievietošanu tirgū, pielietošanu vai ierobežotu tās brīvu kustību. Šādiem gadījumiem atbilstoša procedūra ir noteikta pielikumos.

6. pants

Sfēras paplašināšana

Ja Latvijas Republika, pārņemot Kopienas normatīvos aktus, pieņem un ievieš jaunus nacionālos normatīvos aktus, kuri ir iekļauti arī EEZ Nolīgumā, tad saskaņā ar 13.pantā noteikto kārtību Puses var veikt grozījumus esošajos pielikumos vai parakstīt jaunus pielikumus.

7. pants

Izcelsme

Nolīguma nosacījumi attiecas uz rūpnieciskajām precēm, neatkarīgi no to izcelsmes.

8. pants

Pušu pienākumi attiecībā uz pārvaldes iestādēm un institūcijām

1. Puses nodrošina, ka to pārvaldes iestādes, kuras ir atbildīgas par efektīvu EEZ normatīvo aktu un Latvijas normatīvo aktu ieviešanu, tos pastāvīgi piemērotu. Puses papildus nodrošina, ka šīs pārvaldes iestādes, ja nepieciešams, var paziņot institūciju, atlikt paziņošanu, atcelt lēmumu par paziņojuma atlikšanu un anulēt paziņojumus par institūcijām, lai nodrošinātu rūpniecisko preču atbilstību ar EEZ normatīvo aktu vai Latvijas normatīvajiem aktiem, vai pieprasīt šo institūciju nepiedalīšanos tirgū.

2. Puses nodrošina, ka institūcijas, kas paziņotas atbilstoši to likumdošanai, lai veikti atbilstības novērtēšanu saskaņā ar pielikumos norādīto EEZ normatīvo aktu vai Latvijas normatīvo aktu prasībām, pastāvīgi atbilstu Kopienas normatīvo aktu vai nacionālo normatīvo aktu prasībām. Puses papildus veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs institūcijas saglabā atbilstošo kompetenci veikt tām uzticētos uzdevumus atbilstoši paziņojumam.

3. Puses paziņo institūcijas tikai atbilstoši PECA un EEZ Nolīgumam.

9. pants

Paziņotās institūcijas

1. Paziņotās institūcijas šī Nolīguma ietvaros sākotnēji ir tās, kuras ir iekļautas sarakstos, ar kuriem Latvijas Republika un EEZ EBTA valstis ir apmainījušās pirms spēkā stāšanās procedūras pabeigšanas.

2. Turpmāk institūciju, kuras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar pielikumos norādītajiem Kopienas likumiem vai nacionālo normatīvo aktu prasībām, paziņošanai piemērojama sekojoša procedūra:

a) viena Puse iesniedz rakstisku paziņojumu pārējām Pusēm;

b) institūcija uzskatāma par paziņotu un kompetentu veikt atbilstības novērtēšanu atbilstoši pielikumos norādītajām prasībām no dienas, kad saņemts pārējo Pušu rakstisks apstiprinājums.

3. Ja Puse nolemj anulēt tās jurisdikcijā esošo paziņoto institūciju, tai rakstiski jāinformē otra Puse. Vēlākais no anulēšanas dienas institūcija pārtrauc veikt atbilstības novērtēšanu atbilstoši pielikumos noteiktajām prasībām. Tomēr atbilstības novērtēšana, kas veikta līdz šim datumam, paliek spēkā, ja Apvienotā komiteja nenolemj citādāk.

10. pants

Paziņoto institūciju pārbaude

1. Katra Puse var prasīt pārējām Pusēm veikt savā jurisdikcijā esošās paziņotās institūcijas tehniskās kompetences un atbilstības pārbaudi. Šāda prasība ļauj Pusei, kas atbildīga par paziņošanu, veikt prasīto pārbaudi un nekavējoties sniegt pārskatu pārējām Pusēm. Piedaloties attiecīgajām pārvaldes iestādēm, Puses var kopīgi veikt institūcijas pārbaudi. Šai sakarā Puses nodrošina pilnīgu savā jurisdikcijā esošo institūciju sadarbību. Puses veic visus nepieciešamos pasākumus un līdzekļus, lai atrisinātu jebkurus strīdīgos jautājumus.

2. Ja problēmu risinājums neapmierina abas Puses, tad Puses var informēt Apvienotās komitejas vadītāju par strīdīgajiem jautājumiem, paskaidrojot iemeslus. Apvienotā komiteja nosaka atbilstošo rīcību.

3. Ja Apvienotā komiteja neizlemj citādi un līdz lēmuma pieņemšanai, institūcijas paziņojums un tās kompetence veikt atbilstības novērtēšanu saskaņā ar pielikumos norādīto Kopienas vai nacionālo normatīvo aktu prasībām tiek daļēji vai pilnībā atcelta no dienas, kad Puses ir informējušas Apvienotās komitejas vadītāju par domstarpībām.

11. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa

Lai nodrošinātu pareizu un vienādu šī Līguma piemērošanu un skaidrojumu, Puses, to pārvaldes iestādes un paziņotās institūcijas:

a) apmainās ar visu atbilstošo informāciju par normatīvo aktu ieviešanu un praksi, tai skaitā, par paziņoto institūciju atbilstības nodrošināšanas procedūru;

b) piedalās, ja nepieciešams, attiecīgajās informācijas, sadarbības un citās Pušu aktivitātēs;

c) veicina institūciju sadarbību ar mērķi noslēgt savstarpējās atzīšanas nolīgumus nereglamentētajā sfērā.

12. pants

Konfidencialitāte

Pušu pārstāvji, eksperti un citas iesaistītās personas arī pēc savas darbības pārtraukšanas nedrīkst atklāt informāciju, kas iegūta šī Nolīguma ietvaros un pakļauta atbildībai par profesionālajiem noslēpumiem. Šo informāciju nedrīkst izmantot citiem nolūkiem, kā to paredz šis Nolīgums.

13. pants

Apvienotā komiteja

1. Līdz ar šo tiek nodibināta no Pušu pārstāvjiem sastāvoša Apvienotā komiteja. Tā atbild par Nolīguma efektīvu darbību un tiek sasaukta, kad kāda no Pusēm to uzskata par nepieciešamu.

2. Apvienotā komiteja pieņem lēmumus un apstiprina rekomendācijas vienprātīgi.

3. Apvienotā komiteja pati nosaka savas darbības noteikumus, kuri satur, starp citām lietām, sanāksmju sasaukšanas nosacījumus, vadītāja nozīmēšanu un vadītāja pilnvaru laiku. Tā var izlemt deleģēt specifiskus uzdevumus apakškomitejām.

4. Apvienotā komiteja var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar šī Nolīguma darbību. Tai ir īpašas tiesības pieņemt lēmumus par:

a) grozījumiem pielikumos;

b) jaunu pielikumu pievienošanu;

c) apvienotas ekspertu komitejas vai komiteju nozīmēšanu, lai pārbaudītu paziņotās institūcijas tehnisko kompetenci un atbilstību prasībām;

d) informācijas apmaiņu par ierosinātajām un veiktajām izmaiņām pielikumos minētajos EEZ normatīvajos aktos un Latvijas normatīvajos aktos;

e) jaunām vai papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām, kuras ietekmē pielikumos aptvertos sektorus;

f) jebkuru jautājumu risināšanu, kuri attiecas uz šī Nolīguma piemērošanu.

5. Ar šo Nolīgumu izveidotā Apvienotā komiteja ir neatkarīga un šķirta no Apvienotās komitejas, kura ir izveidota ar EBTA valstu un Latvijas Republikas Brīvās tirdzniecības līgumu.

6. Apvienotā komiteja drīkst izveidot apvienotās sektoru grupas individuāliem sektoru pielikumiem, ietverot atbilstošas Pušu nozīmēšanas un regulēšanas iestādes un ekspertus. Šīs grupas uzsāks specifisko atbilstības novērtēšanu, rūpniecisko produktu atzīšanu un regulēšanas jautājumus, kuri attiecas uz doto sektoru. Apvienotās sektoru grupas var būt atbildīgas par:

a) pēc vienas no Pusēm pieprasījuma izmeklēt specifiskas problēmas, kuras radušās no jebkādu savstarpējās atzīšanas pārejas plānu ieviešanas, un sniegt konsultatīvos slēdzienus Apvienotajai komitejai par savstarpēji neskaidriem jautājumiem;

b) sniegt informāciju un konsultācijas par jebkuru jautājumu attiecībā uz ieviešanu, un par noteikumiem, procedūrām un atbilstības novērtēšanas sistēmu, kas saistīta ar attiecīgo pielikumu, tādā apjomā, kā Puses pieprasījušas;

c) pārbaudīt katra sektora pielikuma ieviešanas un darbības dažādus aspektus;

d) izskatīt jautājumus par sektoru pielikumu prasību interpretāciju un, kur nepieciešams, sniegt rekomendācijas Apvienotajai komitejai.

14. pants

Strīdu izšķiršana

Katra Puse var nodot izskatīšanai Apvienotajā komitejā jebkuru strīdu par šī Nolīguma skaidrojumu vai lietojumu. Apvienotā komiteja cenšas izšķirt strīdu un tai ir jāsaņem jebkura informācija, kas var atvieglot situācijas pilnīgu izmeklēšanu ar nolūku atrast pieņemamu risinājumu. Šajā nolūkā Apvienotā komiteja apsver visus iespējamos līdzekļus šī Nolīguma netraucētai darbībai.

 

15. pants

Līgumi ar citām valstīm

Puses vienojas, ka atbilstības novērtēšanas savstarpējās atzīšanas līgumi, kurus kāda no Pusēm noslēgusi ar valsti, kura nav šī Nolīguma dalībvalsts, neuzliek pienākumu citām Pusēm atzīt trešajā valstī veikto atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātus, ja vien nepastāv skaidri noteikta vienošanās starp Pusēm Apvienotās komitejas ietvaros.

 

16. pants

Depozitārijs

1. Norvēģijas valdība, darbojoties kā depozitārijs, paziņo visām valstīm, kuras ir parakstījušas šo Nolīgumu, par ratifikācijas vai pieņemšanas instrumentu deponēšanu, kā arī par šī Nolīguma stāšanos spēkā. Depozitārijs paziņo Valstīm par jebkuru Nolīguma izbeigšanu, grozījumiem un termiņa beigšanos.

2. Šis Nolīgums ir pakļauts ratifikācijai vai pieņemšanai. Ratifikācijas vai pieņemšanas instrumenti tiek nodoti depozitārijam.

 

17. pants

Stāšanās spēkā, grozījumi un ilgums

1. Šis Nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir deponēti parakstītāju Valstu instrumenti par ratifikāciju vai pieņemšanu.

2. Neskarot 13. panta ceturtās daļas (a) un (b) rindkopas, ja kāda Puse vēlas grozīt šo Nolīgumu, tai jāinformē Apvienotā komiteja. Grozījumus var pieņemt ar rakstisku procedūru, ja Puses tā vienojas. Grozījumi stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad depozitārijs ir saņēmis visu Pušu paziņojumu par nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu.

3. Katra šī Līguma Puse var to anulēt, sešus mēnešus iepriekš iesniedzot depozitārijam rakstisku paziņojumu. Ja viena vai vairākas EEZ EBTA valstis anulē šo Nolīgumu, Nolīgums turpina būt spēkā starp pārējām EEZ EBTA valstīm no vienas puses un Latviju, no otras puses.

4. Šis Nolīgums zaudēs spēku dienā, kad Latvija pievienosies EEZ Nolīgumam.

 

18. pants

Nobeiguma jautājumi

Šis Nolīgums ir sastādīts četros eksemplāros angļu valodā.

 

Noslēgts 2002.gada 26.septembrī, Briselē

Latvijas Republikas vārdā

Andris Piebalgs

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

Islandes Republikas vārdā

Gunnar Snorri Gunnarsson

Islandes Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

 

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Prince Nikolaus

Lihtenšteinas Firstistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

 

 

Norvēģijas Karalistes vārdā

Bjorn Grydeland

Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks pārstāvniecībā

Eiropas Savienībā

   

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ

Saturs

 

 1. Elektrodrošība
 2. Elektromagnētiskā saderība
 3. Rotaļlietas
 4. Būvizstrādājumi

Pielikums savstarpējai atzīšanai atbilstības novērtēšanas jomā

ELEKTRODROŠĪBA

I. DAĻA

EEZ normatīvie akti un Latvijas nacionālie normatīvie akti

EEZ normatīvie akti:

1973. gada 19. februāra Padomes direktīva 73/23/EEC Par dalībvalstu likumdošanas tuvināšanu zemsprieguma elektroiekārtu jomā (publicēts OJ L 77, 26.03.1973, 29. lpp.), grozīta ar 1993. gada 22. jūlija direktīvu 93/68/EEC (OJ L 220, 30.8.1993, 1. lpp.).

EEZ Nolīgums, II pielikums, X nodaļa, 1. punkts, pirmā atkāpe, pievienota ar lēmumu Nr.7/94.

   

Latvijas normatīvie akti:

Ministru Kabineta 2000.gada 30.maija noteikumi Nr.187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis 2000, 201/204.nr)

II. DAĻA

Paziņojošās iestādes

EEZ EBTA valstis:

 

 • Islande

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Lihtenšteina

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norvēģija

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Ministry of Labour and Government Administration)

Samferdselsdepartementet (Ministry of Transport and Communication)

   

Latvija:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

 

 

 

 

 

 

III. DAĻA

Paziņotās institūcijas

EEZ EBTA valstis:

Institūcijas, kuras EEZ EBTA valstis ir paziņojušas saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem EEZ normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas Latvijai saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

Latvija:

Institūcijas, kuras Latvija ir pilnvarojusi saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem Latvijas normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas EEZ EBTA valstīm saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

 

IV. DAĻA

Īpaši nosacījumi

Drošības pasākumi

A. Drošības pasākumi attiecībā uz rūpnieciskajām precēm

1. Ja Puse veikusi pasākumus, kas aizliedz brīvi ievietot tās tirgū preces, kas ir marķētas ar CE zīmi, tad, atbilstoši šim Pielikumam, tai nekavējoties jāinformē pārējās Puses, norādot lēmuma iemeslus un kā neatbilstība ir tikusi noteikta.

2. Puses izvērtē iemeslus un iesniegtos pierādījumus un informē viena otru par izmeklēšanas rezultātiem.

3. Vienošanās gadījumā Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, nodrošinot, lai šādas preces netiktu ievietotas tirgū.

4. Ja šādu izmeklēšanu rezultātā Pusēm neizdodas vienoties, tad lieta tiek iesniegta Apvienotajā komitejā, kura var izlemt veikt tās ekspertīzi.

5. Ja Apvienotā komiteja uzskata, ka pasākums ir:

a) nepamatots, tad Puses nacionālajai institūcijai, kas piemērojusi pasākumu, tas jāatsauc;

b) pamatots, tad Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu šādas preces neievietotu tirgū.

 

B. Drošības pasākumi attiecībā uz harmonizētajiem standartiem.

Ja viena no Pusēm uzskata, ka kāds harmonizētais standarts, uz kuru atsaucas šajā Pielikumā minētie normatīvie akti, neatbilst šādu normatīvo aktu būtiskajām prasībām, tai jāinformē Apvienotā komiteja un jāiesniedz pamatojums.

Pielikums savstarpējai atzīšanai atbilstības novērtēšanas jomā:

ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA

I. DAĻA

EEZ normatīvie akti un nacionālie normatīvie akti

EEZ normatīvie akti:

1989. gada 3. maija Padomes direktīva 89/336/EEC par dalībvalstu likumdošanas tuvināšanu elektromagnētiskās saderības jomā (OJ L 139, 23.05.1989, 19. lpp.).

EEZ Nolīgums, II pielikums, X nodaļa, 6. punkts.

1993. gada 22. jūlija Padomes direktīva 93/68/EEC (OJ L 220, 30.8.1993, 1. lpp.).

EEZ Nolīgums, II pielikums, XIX nodaļa, 3.c punkts, iekļauts ar lēmumu Nr.7/94.

   

Latvijas normatīvie akti:

Ministru Kabineta 2000. gada 30. maija noteikumi Nr.188 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis 2000, 201/204.nr), grozīti ar Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumiem Nr.78 (Latvijas Vēstnesis 2001, 31.nr)

II. DAĻA

Paziņojošās iestādes

EEZ EBTA valstis:

 

 • Islande

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Lihtenšteina

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norvēģija

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Ministry of Labour and Government Administration)

Samferdselsdepartementet (Ministry of Transport and Communication)

   

Latvija:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

 

 

 

III. DAĻA

Paziņotās institūcijas

EEZ EBTA valstis:

Institūcijas, kuras EEZ EBTA valstis ir paziņojušas saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem EEZ normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas Latvijai saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

Latvija:

Institūcijas, kuras Latvija ir paziņojusi saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem Latvijas normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas EEZ EBTA valstīm saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

IV. DAĻA

Īpaši nosacījumi

Drošības pasākumi

A. Drošības pasākumi attiecībā uz rūpnieciskajām precēm

1. Ja Puse veikusi pasākumus, kas aizliedz brīvi ievietot tās tirgū preces, kas ir marķētas ar CE zīmi, tad, atbilstoši šim Pielikumam, tai nekavējoties jāinformē pārējās Puses, norādot lēmuma iemeslus un kā neatbilstība ir tikusi noteikta.

2. Puses izvērtē iemeslus un iesniegtos pierādījumus un informē viena otru par izmeklēšanas rezultātiem.

3. Vienošanās gadījumā Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, nodrošinot, lai šādas preces netiktu ievietotas tirgū.

4. Ja šādu izmeklēšanu rezultātā Pusēm neizdodas vienoties, tad lieta tiek iesniegta Apvienotajā komitejā, kura var izlemt veikt tās ekspertīzi.

5. Ja Apvienotā komiteja uzskata, ka pasākums ir:

a) nepamatots, tad Puses nacionālajai institūcijai, kas piemērojusi pasākumu, tas jāatsauc;

b) pamatots, tad Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu šādas preces neievietotu tirgū.

 

 

B. Drošības pasākumi attiecībā uz harmonizētajiem standartiem.

Ja viena no Pusēm uzskata, ka kāds harmonizētais standarts, uz kuru atsaucas šajā Pielikumā minētie normatīvie akti, neatbilst šādu normatīvo aktu būtiskajām prasībām, tai jāinformē Apvienotā komiteja un jāiesniedz pamatojums.

Pielikums savstarpējai atzīšanai atbilstības novērtēšanas jomā:

ROTAĻLIETAS

I. DAĻA

EEZ un Latvijas nacionālie normatīvie akti

EEZ normatīvie akti:

1988. gada 3. Maija Padomes direktīva par dalībvalstu likumdošanas tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošumu (88/378/EEC) (OJ L 187, 16.7.1988, 1. lpp.), grozīta ar 1993. gada 22. jūlija Padomes direktīvu 93/68/EEC (OJ L 220, 30.08.1993, 1. lpp.)

EEZ Nolīgums, XXIII nodaļa, 1. punkts.

   

Latvijas normatīvie akti:

Ministru Kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.128 “Rotaļlietu drošuma noteikumi” (Latvijas Vēstnesis 2000, 125./126.nr), grozīti ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.429 (Latvijas Vēstnesis 2001, 161.nr).

II. DAĻA

Paziņojošās iestādes

EEZ EBTA valstis:

 

 • Islande

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Lihtenšteina

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norvēģija

Barne- og familiedepartementet (Ministry of Children and Family)

   

Latvija:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

III. DAĻA

Paziņotās institūcijas

EEZ EBTA valstis:

Institūcijas, kuras EEZ EBTA valstis ir paziņojušas saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem EEZ normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas Latvijai saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

Latvija:

Institūcijas, kuras Latvija ir paziņojusi saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem Latvijas normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas EEZ EBTA valstīm saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

 

IV. DAĻA

Īpaši nosacījumi

1. Informācija par sertifikātu un tehnisko dokumentāciju

Saskaņā ar direktīvas 88/378/EEC 10.(4) pantu, valsts institūcijas, kas ir uzrādītas II daļā drīkst pieprasīt sertifikāta kopiju un, iesniedzot pamatotu pieprasījumu, – tehniskās dokumentācijas un veikto pārbaužu un testu pārskatus.

2. Paziņojumi par apstiprināto institūciju atteikumu iemesliem

Saskaņā ar direktīvas 88/378/EEC 10.(5) pantu, Latvijas institūcijām jāinformē Ekonomikas ministrija, kad tās ir atteikušas izsniegt EC tipa pārbaudes sertifikātu. Ekonomikas ministrijai tālāk jāziņo Eiropas Kopienu Komisijai un EEZ EBTA valstīm par šādiem gadījumiem.

3. Drošības pasākumi

A. Drošības pasākumi attiecībā uz precēm

1. Ja Puse veikusi pasākumus, kas aizliedz brīvi ievietot tās tirgū preces, kas ir marķētas ar CE zīmi, tad, atbilstoši šim Pielikumam, tai nekavējoties jāinformē pārējās Puses, norādot lēmuma iemeslus un kā neatbilstība ir tikusi noteikta.

2. Puses izvērtē iemeslus un iesniegtos pierādījumus un informē viena otru par izmeklēšanas rezultātiem.

3. Vienošanās gadījumā Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, nodrošinot, lai šādas preces netiktu ievietotas tirgū.

4. Ja šādu izmeklēšanu rezultātā Pusēm neizdodas vienoties, tad lieta tiek iesniegta Apvienotajā komitejā, kura var izlemt veikt tās ekspertīzi.

 

 

5. Ja Apvienotā komiteja uzskata, ka pasākums ir:

a) nepamatots, tad Puses nacionālajai institūcijai, kas piemērojusi pasākumu, tas jāatsauc;

b) pamatots, tad Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu šādas preces neievietotu tirgū.

B. Drošības pasākumi attiecībā uz harmonizētajiem standartiem.

Ja viena no Pusēm uzskata, ka kāds harmonizētais standarts, uz kuru atsaucas šajā Pielikumā minētie normatīvie akti, neatbilst šādu normatīvo aktu būtiskajām prasībām, tai jāinformē Apvienotā komiteja un jāiesniedz pamatojums.

Pielikums savstarpējai atzīšanai atbilstības novērtēšanas jomā:

BŪVIZSTRĀDĀJUMI

I. DAĻA

EEZ un nacionālie normatīvie akti

EEZ normatīvie akti:

1988.gada 21.decembra Padomes direktīva Nr.89/106/EEC par dalībvalstu likumu, noteikumu un nosacījumu tuvināšanu būvizstrādājumu jomā (OJ L 040, 11/02/1989, 12. lpp.), grozīta ar 1993.gada 22.jūlija Padomes direktīvu Nr.93/68/EEC (OJ L 220, 30.08.1993, 1. lpp.).

EEZ Nolīgums, II pielikums, VI nodaļa.

   

Latvijas normatīvie akti:

1995.gada 10.augusta Būvniecības likums (Latvijas Vēstnesis 1995, 131.nr), grozīts ar 1997.gada 27.februāra likumu (Latvijas Vēstnesis 1997, 69./70.nr) un 1997.gada 1.oktobra likumu (Latvijas Vēstnesis 1997, 274./276.nr).

Ministru kabineta 1998.gada 17.jūnija rīkojums Nr.313 “Par institūciju pilnvarošanu būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā” (Latvijas Vēstnesis 1998, 182.nr).

Ministru Kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.181 “Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” (Latvijas Vēstnesis 2001, 68.nr).

Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumi Nr.142 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm” (Latvijas Vēstnesis 2001, 52.nr).

II. DAĻA

Paziņojošās iestādes

EEZ EBTA valstis:

 

 • Islande

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Lihtenšteina

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norvēģija

Kommunal- og regionaldepartementet (Ministry of Local Government and Regional Development)

Latvija:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

III. DAĻA

Paziņotās institūcijas

EEZ EBTA valstis:

Institūcijas, kuras EEZ EBTA valstis ir paziņojušas saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem EEZ normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas Latvijai saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

Latvija:

Institūcijas, kuras Latvija ir paziņojusi saskaņā ar I daļā uzskaitītajiem Latvijas normatīvajiem aktiem un kuras ir paziņotas EEZ EBTA valstīm saskaņā ar šī Līguma 9. pantu.

IV. DAĻA

Īpaši nosacījumi

 1. Mērķis un aptverošā sfēra

Šī pielikuma nosacījumi attiecas tikai uz būvizstrādājumiem, kuri atbilst harmonizētajiem standartiem un atbilstošajiem Latvijas nacionālajiem standartiem.

2. Drošības pasākumi

A. Drošības pasākumi attiecībā uz rūpnieciskajām precēm

1. Ja Puse veikusi pasākumus, kas aizliedz brīvi ievietot tās tirgū preces, kas ir marķētas ar CE zīmi, tad, atbilstoši šim Pielikumam, tai nekavējoties jāinformē pārējās Puses, norādot lēmuma iemeslus un kā neatbilstība ir tikusi noteikta.

2. Puses izvērtē iemeslus un iesniegtos pierādījumus un informē viena otru par izmeklēšanas rezultātiem.

3. Vienošanās gadījumā Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, nodrošinot, lai šādas preces netiktu ievietotas tirgū.

4. Ja šādu izmeklēšanu rezultātā Pusēm neizdodas vienoties, tad lieta tiek iesniegta Apvienotajā komitejā, kura var izlemt veikt tās ekspertīzi.

5. Ja Apvienotā komiteja uzskata, ka pasākums ir:

a) nepamatots, tad Puses nacionālajai institūcijai, kas piemērojusi pasākumu, tas jāatsauc;

b) pamatots, tad Pusēm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu šādas preces neievietotu tirgū.

B. Drošības pasākumi attiecībā uz harmonizētajiem standartiem.

Ja viena no Pusēm uzskata, ka kāds harmonizētais standarts, uz kuru atsaucas šajā Pielikumā minētie normatīvie akti, neatbilst šādu normatīvo aktu būtiskajām prasībām, tai jāinformē Apvienotā komiteja un jāiesniedz pamatojums.

 

 

 

 

 

Agreement

on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products

between the Republic of latvia and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, and the Kingdom of Norway

The REPUBLIC OF LATVIA, hereinafter referred to as Latvia, on the one hand, and the REPUBLIC OF ICELAND, the PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN, and the KINGDOM OF NORWAY, hereinafter when referred to collectively, to be known as the EEA EFTA States, on the other,

TOGETHER hereinafter referred to as the “Parties”,

CONSIDERING the close ties that exist between Latvia and the EEA EFTA States, in particular through the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Latvia, signed on 7 December 1995,

considering the close relationship between the European Community and the EEA EFTA States through the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as the “EEA Agreement”, signed on 2 May 1992, and that the EEA EFTA States are integrated into the Internal Market and thereby adopt and implement Community legislation,

Whereas Latvia has applied for membership of the European Union and such membership implies the effective implementation of the acquis of the European Community,

WHEREAS it is appropriate to conclude this parallel Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial products between Latvia and the EEA EFTA States, hereinafter referred to as the “Agreement”, equivalent to the Protocol to the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, hereinafter referred to as the “PECA”,

Considering that, in the sectors covered by this Agreement the Latvian national law substantially takes over the Community law also incorporated into the EEA Agreement,

Considering their shared commitment to the principles of free movement of goods and to promoting product quality, so as to ensure the health and safety of their citizens and the protection of the environment,

Desiring to conclude this Agreement providing for the application of the mutual acceptance of industrial products, which fulfil the requirements to be lawfully placed on the market in one of the Parties and of the mutual recognition of the results of conformity assessment of industrial products, which are subject to EEA legislation or Latvian national law,

Bearing in mind that the relations with regard to conformity assessment between the EEA EFTA States are governed by the EEA Agreement,

Bearing in mind their status as Contracting Parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation and conscious in particular of their obligations under the World Trade Organisation Agreement on Technical Barriers to Trade,

Have agreed as follows:

Article 1

Purpose

1. The purpose of this Agreement is to facilitate the elimination by Latvia, on the one hand, and the individual EEA EFTA States, on the other, of technical barriers to trade in respect of industrial products. The means to this end is the progressive adoption and implementation by the Republic of Latvia of national law, which is equivalent to Community law also incorporated into the EEA Agreement.

2. This Agreement provides for:

a) The mutual acceptance of industrial products, listed in the annexes on mutual acceptance of industrial products, which fulfil the requirements to be lawfully placed on the market in one of the Parties;

b) The mutual recognition of the results of conformity assessment of industrial products subject to EEA legislation and to the equivalent Latvian national law, both listed in the annexes on mutual recognition of results of conformity assessment.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Agreement,

“EEA EFTA States” means those members of the European Free Trade Association that are Parties to the EEA Agreement, i.e. Iceland, Liechtenstein and Norway.

“Industrial products” means products, as specified in Article 2 of the Protocol to the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (PECA).

“EEA legislation” means any legal act and implementing practice of the European Community, as incorporated into the EEA Agreement and subsequently amended by decisions of the EEA Joint Committee, applicable to a particular situation, risk or category of industrial products.

“Latvian national law” means any legal act and implementing practice by which the Republic of Latvia takes over the Community law applicable to a particular situation, risk or category of industrial products.

The terms used in this Agreement shall have the meaning given in EEA legislation and the Latvian national law.

Article 3

Mutual Acceptance of industrial products

The Parties agree that, for the purpose of mutual acceptance, industrial products listed in the annexes on “mutual acceptance of industrial products”, which fulfil the requirements to be lawfully placed on the market of a Party, may be placed on the market of the other Party, without further restriction. This shall be without prejudice to prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of exhaustible national resources; the protection of national treasures of artistic, historic, or archaeological value or the protection of intellectual, industrial and commercial property or rules relating to gold and silver. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Parties.

 

Article 4

Mutual Recognition of the results of conformity assessment procedures

The Parties agree to recognize the results of conformity assessment procedures carried out in accordance with EEA legislation or Latvian national law listed in the annexes on “mutual recognition of the results of conformity assessment”. The Parties shall not require procedures to be repeated, nor shall they impose additional requirements, for the purposes of accepting that conformity.

Article 5

Safeguard clause

Where a Party finds that an industrial product placed on its territory by virtue of the present Agreement, and used in accordance with its intended use, may compromise the safety or health of users or other persons, or any other legitimate concern protected by legislation identified in the annexes, it may take appropriate measures to withdraw such a product from the market, to prohibit its placing on the market, putting into service or use, or to restrict its free movement. The annexes shall provide for the procedure to be applied in such cases.

Article 6

Extension of Coverage

As the Republic of Latvia adopts and implements further national law taking over Community law, also incorporated into the EEA Agreement, the Parties may amend the annexes or conclude new ones, in accordance with the procedure laid down in Article 13.

Article 7

Origin

The provisions of this Agreement shall apply to industrial products irrespective of their origin.

Article 8

Obligation of Parties as regards their authorities and bodies

1. The Parties shall ensure that authorities under their jurisdiction, which are responsible for the effective implementation of EEA legislation and Latvian national law shall continuously apply it. Further, they shall ensure that these authorities are able, where appropriate, to notify, suspend, remove suspension and withdraw notification of bodies, to ensure the conformity of industrial products with EEA legislation or Latvian national law or to require their withdrawal from the market.

2. The Parties shall ensure that bodies, notified under their respective jurisdiction to assess conformity in relation to requirements of EEA legislation or Latvian national law specified in the annexes, continuously comply with the requirements of Community or national law. Further, they shall take all necessary steps to ensure that these bodies maintain the necessary competence to carry out the tasks for which they are notified.

3. The Parties may only notify bodies notified under the PECA and EEA Agreement respectively.

Article 9

Notified bodies

1. Initially, the bodies notified for the purpose of this Agreement shall be those included in the lists, which Latvia and the EEA EFTA States have exchanged before the completion of the procedures for entry into force.

2. Afterwards, the following procedure shall apply for the notification of bodies to assess conformity in relation to the requirements of EEA legislation or Latvian national law specified in the annexes:

a) A Party shall forward its notification to the other Parties in writing.

b) On the acknowledgement of the other Parties, given in writing, the body will be considered as notified and as competent to assess conformity in relation to the requirements specified in the annexes from that date.

3. If a Party decides to withdraw a notified body under its jurisdiction, it shall inform the other Parties in writing. The body will cease to assess conformity in relation to the requirements specified in the annexes from the date of its withdrawal at the latest. Nevertheless, conformity assessment carried out before that date shall remain valid, unless otherwise decided by the Joint Committee.

 

Article 10

Verification of notified bodies

1. Each Party may request the other Parties to verify the technical competence and compliance of a notified body under its jurisdiction. Such request will be justified in order to allow the Party responsible for the notification to carry out the requested verification and report speedily to the other Parties. The Parties may also jointly examine the body, with the participation of the relevant authorities. To this end, the Parties shall ensure the full co-operation of bodies under their jurisdiction. The Parties shall take all appropriate steps, and use whatever available means may be necessary, with a view to resolving any problems which are detected.

2. If the problems cannot be resolved to the satisfaction of the Parties, they may notify the chair of the Joint Committee of their dissent, giving their reasons. The Joint Committee may decide on appropriate action.

3. Unless and until decided otherwise by the Joint Committee, the notification of the body and the recognition of its competence to assess conformity in relation to the requirements of EEA legislation or Latvian national law specified in the annexes shall be suspended in part or totally from the date on which the disagreement of the Parties has been notified to the Chair of the Joint Committee.

Article 11

Exchange of information and Co-operation

In order to ensure a correct and uniform application and interpretation of this Agreement, the Parties, their authorities and their notified bodies shall:

a) Exchange all relevant information concerning implementation of law and practice including, in particular, on procedure to ensure compliance of notified bodies.

b) Take part, as appropriate, in the relevant mechanisms of information, co-ordination and other related activities of the Parties.

c) Encourage their bodies to co-operate with a view to establishing mutual recognition arrangements in the voluntary sphere.

 

Article 12

Confidentiality

Representatives, experts and other agents of the Parties shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information acquired under this Agreement, which is of the kind covered by the obligation of professional secrecy. This information may not be used for purposes other than those envisaged by this Agreement.

 

Article 13

Joint Committee

1. A Joint Committee consisting of the representatives of the Parties is hereby established. It shall be responsible for the effective functioning of the Agreement and shall meet whenever deemed necessary by one of the Parties.

2. The Joint Committee shall take its decisions and adopt its recommendations by consensus.

3. The Joint Committee shall determine its own rules of procedure, which shall contain, inter alia, provisions on the convening of meetings, the appointment of the Chair and the Chair’s term of office. It may decide to delegate specific tasks to sub-committees.

4. The Joint Committee may consider any matter related to the operation of this Agreement. In particular, it shall have the power to take decisions regarding:

a) amending the Annexes;

b) adding new Annexes;

c) appointing a joint team or teams of experts to verify the technical competence of a notified body and its compliance with the requirements;

d) exchanging information on proposed and actual modifications of the EEA legislation and Latvian national law referred to in the Annexes;

e) considering new or additional conformity assessment procedures affecting a sector covered by an Annex;

f) resolving any questions relating to the application of this Agreement.

5. The Joint Committee established under this Agreement is independent of and separate from the Joint Committee that has been established under the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Latvia.

6. The Joint Committee may establish Joint Sectoral Groups for individual Sectoral Annexes comprising the appropriate designating and regulatory authorities and experts of the Parties. These groups will address the specific conformity assessment, acceptance of industrial products and regulatory issues related to a given sector. The responsibility of the Joint Sectoral Groups may include the following:

a) at the request of a Party, to examine specific problems arising in the implementation of any transitional plans for mutual recognition and to give advisory opinions to the Joint Committee on issues of mutual concern;

b) furnish information and advice on any matters relating to implementation, and on the regulations, procedures and conformity assessment system related to a particular Annex, as may be requested by a Party;

c) review various aspects of the implementation and operation of each Sectoral Annex;

d) consider issues of interpretation of requirements in the Sectoral Annexes, and where appropriate to make recommendations to the Joint Committee.

 

Article 14

Dispute settlement

Any Party may refer any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement to the Joint Committee. The Joint Committee shall endeavour to settle the dispute, and must be supplied with any information, which may facilitate a thorough examination of the situation with a view to finding an acceptable solution. For that purpose, the Joint Committee shall consider every possible means of maintaining the smooth functioning of this Agreement.

Article 15

Agreements with other Countries

The Parties agree that agreements on conformity assessment concluded by any Party with a country which is not a party to this Agreement shall not entail an obligation upon the other Parties to accept the results of conformity assessment procedures carried out in that third country, unless there is an explicit agreement between the Parties in the Joint Committee.

Article 16

Depositary

1. The Government of Norway, acting as Depositary, shall notify all States that have signed this Agreement of the depositing of instruments of ratification or acceptance, as well as the entry into force of this Agreement. The Depositary shall also notify the States of any notifications of termination, amendments and of the expiry of the Agreement.

2. This Agreement is subject to ratification or acceptance. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Depositary.

Article 17

Entry into force, amendments and duration

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the depositing of instruments of ratification or acceptance by all signatory States.

2. Without prejudice to Article 13 paragraph 4 letters (a) and (b), if a Party wishes to have this Agreement amended, it shall inform the Joint Committee. Amendments may be decided by written procedure if the Parties so agree. Amendments shall enter into force 30 days after receipt by the Depositary of the notification of all Parties that the requisite internal procedures have been completed.

3. Each Party to this Agreement may withdraw there from with six months notice by means of a written notification to the Depositary. Should one or more EEA EFTA States withdraw from this Agreement, the Agreement will continue in force for the remaining EEA EFTA States, on the one hand, and for Latvia, on the other.

4. This Agreement shall be repealed on the date of accession of Latvia to the EEA Agreement.

Article 18

Final Provisions

This Agreement is drawn up in four originals in the English language.

Done at Brussels on 26 September, 2002.

For the Republic of Latvia

Andris Piebalgs

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the European Union

For the Republic of Iceland

Gunnar Snorri Gunnarsson

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the European Union

 

For the Principlity of Liechtenstein

Prince Nikolaus of Liechtenstein

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the European Union

 

 

For the Kingdom of Norway

Bjorn Grydeland

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the European Union

   

 

 

 

 

 

ANNEXES ON MUTUAL RECOGNITION

OF RESULTS OF CONFORMITY ASSESSMENT

Table of contents

 

 1. Electrical Safety
 2. Electromagnetic Compatibility
 3. Toys
 4. Construction Products

 

 

Annex on Mutual Recognition of results of Conformity Assessment:

ELECTRICAL SAFETY

SECTION I

EEA Legislation and Latvian National Law

EEA Legislation:

Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (OJ L 77, 26.03.1973, p. 29), as last amended by Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 (OJ L 220, 30.8.1993, p.1).

EEA Agreement, Annex II, Chapter X, point 1, first indent as added by Decision No 7/94.

   

Latvian National Law:

Regulations of the Cabinet of Ministers of May 30, 2000 No.187 (Latvijas Vēstnesis No. 201/204, 02.06.2000, p.4).

 

SECTION II

Notifying Authorities

EEA EFTA States:

 • Iceland

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Liechtenstein

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norway

Arbeids- og administrasjons departementet (Ministry of Labour and Government Administration )

Samferdsels departementet (Ministry of Transport and Communication)

   

Latvia:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

SECTION III

Notified Bodies

EEA EFTA States:

Bodies which have been notified by the EEA EFTA States in accordance with the EEA legislation of Section I and notified to Latvia in accordance with Article 9 of this Agreement.

 

Latvia:

Bodies which have been authorised by Latvia in accordance with the Latvian national law of Section I and notified to the EEA EFTA States in accordance with Article 9 of this Agreement.

SECTION IV

Specific Arrangements

Safeguard Clauses

A. Safeguard clause relating to industrial products

 1. Where a Party has taken a measure to deny free access to its market for industrial products bearing the CE marking, subject to this Annex, it shall immediately inform the other Parties, indicating the reasons for its decision and how non-compliance has been assessed.
 2. The Parties shall consider the matter and the evidence brought to their knowledge, and shall report to each other the results of their investigations.
 3. In case of agreement, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.
 4. In case of disagreement on the outcome of such investigations the matter shall be forwarded to the Joint Committee who may decide to have an expertise carried out.
 5. Where the Joint Committee finds that the measure is:
 1. unjustified, the national authority of the Party who has taken the measure shall withdraw it;
 2. justified, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.

B. Safeguard clause relating to harmonised standards.

Where one of the Parties considers that a harmonised standard referred to in the legislation defined in this Annex, does not meet the essential requirements of such legislation, it shall inform the Joint Committee giving the reasons thereof.

 

 

 

Annex on Mutual Recognition of results of Conformity Assessment:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

SECTION I

EEA Legislation and national law

EEA legislation:

Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (OJ L 139, 23.05.1989, p. 19).

EEA Agreement, Annex II, Chapter X, point 6.

Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 (OJ L 220, 30.8.1993, p.1).

EEA Agreement, Annex II, Chapter XIX, point 3c as inserted by Decision No 7/94.

Latvian National law:

Regulations of the Cabinet of Ministers of May 30, 2000 No.188 (Latvijas Vēstnesis No. 201/204, 02.06.2000, p.5), as amended by as amended by Regulations nr.78 of 20 February 2001 (Latvijas Vēstnesis No.31, 23.02.2001 p.3).

SECTION II

Notifying Authorities

EEA EFTA States:

 • Iceland

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Liechtenstein

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norway

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Ministry of Labour and Government Administration )

Samferdselsdepartementet (Ministry of Transport and Communication)

   

Latvia:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

 

SECTION III

Notified Bodies

EEA EFTA States:

Bodies which have been notified by the EEA EFTA States in accordance with the EEA legislation of Section I and notified to Latvia in accordance with Article 9 of this Agreement.

Latvia:

Bodies which have been authorised by Latvia in accordance with the Latvian national law of Section I and notified to the EEA EFTA States in accordance with Article 9 of this Agreement.

SECTION IV

Specific Arrangements

Safeguard Clauses

A. Safeguard clause relating to industrial products

 1. Where a Party has taken a measure to deny free access to its market for industrial products bearing the CE marking, subject to this Annex, it shall immediately inform the other Parties, indicating the reasons for its decision and how non-compliance has been assessed.
 2. The Parties shall consider the matter and the evidence brought to their knowledge, and shall report to each other the results of their investigations.
 3. In case of agreement, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.
 4. In case of disagreement on the outcome of such investigations the matter shall be forwarded to the Joint Committee who may decide to have an expertise carried out.
 5. Where the Joint Committee finds that the measure is:
 1. unjustified, the national authority of the Party who has taken the measure shall withdraw it;
 2. justified, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.

 

B. Safeguard clause relating to harmonised standards.

Where one of the Parties considers that a harmonised standard referred to in the legislation defined in this Annex, does not meet the essential requirements of such legislation, it shall inform the Joint Committee giving the reasons thereof.

Annex on Mutual Recognition of results of Conformity Assessment:

TOYS

SECTION I

EEA Legislation and Latvian National law

EEA EFTA States:

Council Directive of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys (88/378/EEC) (OJ L 187, 16.7.1988, p.1), as amended by Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 (OJ L 220, 30.08.1993, p.1)

EEA Agreement, Chapter XXIII, point 1.

   

Latvian National law:

Regulations of the Cabinet of Ministers of 4 April 2000 No 128 “Regulations on safety of toys” (Latvijas Vēstnesis No 125, 07.04.2000, p.2), as amended by Regulation nr.429 of 2 October 2001 (Latvijas Vēstnesis No.161, 08.11.2001)

 

SECTION II

Notifying Authorities

EEA EFTA States:

 • Iceland:

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Liechtenstein:

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norway:

Barne- og familiedepartementet (Ministry of Children and Family Affairs)

   

Latvia:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

 

SECTION III

Notified Bodies

EEA EFTA States: Bodies which have been notified by the EEA EFTA States in accordance with the EEA legislation of Section I and notified to Latvia in accordance with Article 9 of this Agreement.

Latvia:

Bodies which have been authorised by Latvia in accordance with the Latvian national law of Section I and notified to the EEA EFTA States in accordance with Article 9 of this Agreement.

 

SECTION IV

Specific Arrangements

 1. Information concerning the certificate and the technical file

In accordance with Article 10(4) of Directive 88/378/EEC, the authorities listed in section II may obtain on request a copy of the certificate and, on reasoned request, a copy of the technical file and the reports on the examinations and tests carried out.

2. Notification of grounds for refusal by approved bodies

In accordance with Article 10(5) of Directive 88/378/EEC, the Latvian bodies shall inform the Ministry of Economics when refusing to issue an EC type- examination certificate. The Ministry of Economics shall likewise notify the Commission of the European Communities and the EEA EFTA States thereof.

Safeguard Clauses

A. Safeguard clause relating to products

 1. Where a Party has taken a measure to deny free access to its market for products bearing the CE marking, subject to this Annex, it shall immediately inform the other Parties, indicating the reasons for its decision and how non-compliance has been assessed.
 2. The Parties shall consider the matter and the evidence brought to their knowledge, and shall report to each other the results of their investigations.
 3. In case of agreement, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.
 4. In case of disagreement on the outcome of such investigations the matter shall be forwarded to the Joint Committee who may decide to have an expertise carried out.
 5. Where the Joint Committee finds that the measure is:

 1. unjustified, the national authority of the Party who has taken the measure shall withdraw it;
 2. justified, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.

B. Safeguard clause relating to harmonised standards.

Where one of the Parties considers that a harmonised standard referred to in the legislation defined in this Annex, does not meet the essential requirements of such legislation, it shall inform the Joint Committee giving the reasons thereof.

 

 

Annex on Mutual Recognition of results of Conformity Assessment:

CONSTRUCTION PRODUCTS

SECTION I

EEA legislation and National law

EEA legislation:

Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (OJ L 040, 11/02/1989 p. 12), as amended by Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 (OJ L 220, 30.08.1993, p.1).

EEA Agreement, Annex II, Chapter VI.

   

Latvian National law:

Building Law of 10.08.1995 (Latvijas Vēstnesis No 131, 30.08.1995) as amended by Law of 27.02.1997 (Latvijas Vēstnesis No 69/70, 11.03.1997) and Law of 01.10.1997 (Latvijas Vēstnesis No 274/276, 21.10.1997).

Cabinet Order 313 of 17 June 1998 “On authorisation of bodies involved in conformity attestation of building materials and construction products in mandatory area”.

Regulations of the Cabinet of Ministers of 30 April 2001 No 181 “Procedure of conformity attestation of construction products in regulatory area” (Latvijas Vēstnesis No 68, 04.05.2001).

Building Code LBN 006-00 “Essential Requirements for construction works” (Latvijas Vēstnesis No 52, 30.03.2001).

 

SECTION II

Notifying Authorities

EEA EFTA States:

 • Iceland:

Išnašar- og višskiptarįšuneytiš (Ministry of Industry and Commerce)

 • Liechtenstein:

Die Regierung des Fuerstentums Liechtenstein (The Government of Liechtenstein)

 • Norway:

Kommunal- og regionaldepartementet (Ministry of Local Government and Regional Development)

   

Latvia:

Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics)

 

 

SECTION III

Notified Bodies

EEA EFTA States:

Bodies which have been notified by the EEA EFTA States in accordance with the EEA legislation of Section I and notified to Latvia in accordance with Article 9 of this Agreement.

Latvia:

Bodies which have been authorised by Latvia in accordance with the Latvian national law of Section I and notified to the EEA EFTA States in accordance with Article 9 of this Agreement.

SECTION IV

Specific Arrangements

 1. Scope and coverage
 2. The provisions of this Annex shall only apply to construction products covered by harmonised standards and corresponding Latvian national standards.

 3. Safeguard Clauses

A. Safeguard clause relating to products

1.Where a Party has taken a measure to deny free access to its market for products bearing the CE marking, subject to this Annex, it shall immediately inform the other Parties, indicating the reasons for its decision and how non-compliance has been assessed.

2.The Parties shall consider the matter and the evidence brought to their knowledge, and shall report to each other the results of their investigations.

3.In case of agreement, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.

4. In case of disagreement on the outcome of such investigations the matter shall be forwarded to the Joint Committee who may decide to have an expertise carried out.

5. Where the Joint Committee finds that the measure is:

 1. unjustified, the national authority of the Party who has taken the measure shall withdraw it;
 2. justified, the Parties shall take appropriate measures to ensure that such products are not placed on the market.

B. Safeguard clause relating to harmonised standards.

Where one of the Parties considers that a harmonised standard referred to in the legislation defined in this Annex, does not meet the essential requirements of such legislation, it shall inform the Joint Committee giving the reasons thereof.