Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” ( Reģ. nr. 839) otrajam lasījumam

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.839, dok. nr. 2868)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

     

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6. nr. , 2000,10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6. nr., 2000,10. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

         

--------------------------------------

2) darbinieka paja - paja, kuru saņem kooperatīvās sabiedrības

darbinieks par ieguldījumu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā vai kuru

kooperatīvās sabiedrības darbiniekam piešķir kooperatīvā sabiedrība,

ievērojot šajā likumā noteiktos biedra tiesību ierobežojumus;

 

 

1.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izslēgt 1. panta 2. punktu.

Atbalstīt.

1.1. pantā:

izslēgt 2. punktu;

3) dividende - kooperatīvās sabiedrības peļņas daļa, kuru izmaksā kooperatīvās sabiedrības biedram atbilstoši viņa paju vērtībai;

 

2.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izteikt 1. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“pārpalikums - par pakalpojumiem iemaksātās summas pārsniegums par faktiskajām pakalpojumu izmaksām;”

Atbalstīt daļēji.

Ietverts atbildīgās komisijas priekšlikumā par 13. punktu.

 

----------------------------------

5) kooperatīvā sabiedrība - brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība, kuras mērķis ir apmierināt savu biedru ekonomiskās un sociālās

vajadzības, kā arī veicināt viņu sabiedrisko darbību, materiālās labklājības un kultūras līmeņa celšanos;

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“Kooperatīvā sabiedrība - brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai.”

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 1. panta 5. punktā vārdus “personu sabiedrība”ar vārdiem “personu apvienība”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Ietverts 5. punkta redakcijā.

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“Kooperatīvā sabiedrība - brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai.”;

 

 

 

 

6) kooperatīvo sabiedrību savienība - brīvprātīga kooperatīvo sabiedrību nodibināta apvienība, kuras mērķis ir sekmēt šo sabiedrību statūtos noteikto uzdevumu izpildi;

 

 

 

 

 

-----------------------------------------

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 1. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) kooperatīvo sabiedrību savienība - brīvprātīga kooperatīvo sabiedrību un citu juridisko personu nodibināta apvienība, kuras mērķis ir sekmēt tās dibinātāju statūtos noteikto uzdevumu izpildi;”

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 1. panta 6. punktu pēc vārda “nodibināta” ar vārdu “personu”.

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt 6. punktu pēc vārda “nodibināta” ar vārdu “personu”;

-------------------------------------

10) papildpaja - paja, kura nodrošina kooperatīvās sabiedrības biedram visas sabiedrības statūtos noteiktās biedra tiesības, izņemot

balsstiesības;

 

 

 

 

7..

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izteikt 1. panta 10. punktu šādā redakcijā:

“papildpaja - paja, kura nodrošina īpašumtiesības, bet nedod balsstiesības;”

Atbalstīt.

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

“10) papildpaja - paja, kura nodrošina īpašumtiesības, bet nedod balsstiesības;”;

11) peļņas atmaksa - kooperatīvās sabiedrības peļņas daļa, kuru šajā likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā izmaksā sabiedrības

biedriem atbilstoši viņu izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu

apjomam.

 

 

8.

 

 

 

9.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 1. panta 11. punktā vārdu “peļņa”ar vārdu “pārpalikums”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 11. punktu pēc vārda “peļņas”ar vārdiem “(lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikuma)”.

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

papildināt 11. punktu pēc vārda “peļņas”ar vārdiem “(lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikuma)”;

   

10.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 1. pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) lauksaimnieku kooperatīvs ir kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu.”

 

 

Atbalstīt

daļēji.

 
   

11.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 1. pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvs - kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu.”

 

 

Atbalstīt.

papildināt pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvs - kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;”

   

12.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 1. pantu ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13) pārpalikums lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - par pakalpojumiem iemaksātās summas pārsniegums pār faktiskajām pakalpojumu izmaksām;”

Atbalstīt.

papildināt pantu ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13) pārpalikums lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - par pakalpojumiem iemaksātās summas pārsniegums pār faktiskajām pakalpojumu izmaksām;”

2.pants.

Likuma mērķis, kooperatīvo sabiedrību un to savienību darbības tiesiskais pamats

         

(1) Likuma mērķis ir:

1) sekmēt kooperatīvo sabiedrību saimniecisko darbību un to biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu atbilstoši šā likuma 3. pantā noteiktajiem kooperatīvo sabiedrību darbības pamatprincipiem;

 

13.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Papildināt 2. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem “sekmēt kooperatīvo sabiedrību”ar vārdu “efektīvu”.

Atbalstīt.

2. Papildināt 2. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem “sekmēt kooperatīvo sabiedrību”ar vārdu “efektīvu”.

2) radīt labvēlīgu apstākļus kooperatīvo sabiedrību un to savienību darbībai.

         

3.pants. Kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipi

         

Kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipi ir šādi:

-----------------------------------

         

3) saskaņā ar demokrātijas principiem kooperatīvās sabiedrības biedriem

ir vienādas balsstiesības (viens biedrs - viena balss);

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt 3. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) katram kooperatīvās sabiedrības biedram neatkarīgi no viņam piederošo paju skaita biedru sapulcē ir viena balss;”

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 3. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) katram kooperatīvās sabiedrības biedram biedru kopsapulcē ir viena balss;”

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) katram kooperatīvās sabiedrības biedram biedru kopsapulcē ir viena balss;”;

 

4) kooperatīvās sabiedrības kapitālu veido un kontrolē, kā arī iegūto peļņu sadala tās biedri;

 

16.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 3. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) kooperatīvās sabiedrības kapitālu veido un kontrolē, kā arī iegūto peļņu (lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikumu) sadala tās biedri;

Atbalstīt.

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) kooperatīvās sabiedrības kapitālu veido un kontrolē, kā arī iegūto peļņu (lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikumu) sadala tās biedri;”;

5) kooperatīvā sabiedrība ir autonoma, sevi uzturoša un savu biedru kontrolēta organizācija;

 

17.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 3. panta 5. punktu.

Atbalstīt.

izslēgt 5. punktu;

6) kooperatīvā sabiedrība veic savu biedru izglītošanu un popularizē kooperatīvās darbības principus iedzīvotāju vidū;

 

18.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 3. panta 6. punktu.

Atbalstīt.

izslēgt 6. punktu;

7) paja - fiziskās vai juridiskās personas ieguldījums attiecīgās

kooperatīvās sabiedrības vai kooperatīvo sabiedrību savienības

pamatkapitālā;

------------------------------

 

19.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 3. panta 7. punktu.

Atbalstīt.

izslēgt 7. punktu;

9) kooperatīvā sabiedrība koncentrē uzmanību uz savu biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu, darbojas visas sabiedrības attīstības interesēs saskaņā ar savu biedru pieņemtajiem lēmumiem un atbalstītajiem

plāniem.

 

20.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 3. panta 9. punktu.

Atbalstīt.

izslēgt 9. punktu.

4.pants. Kooperatīvās sabiedrības uzņēmējdarbība

 

Kooperatīvā sabiedrība var veikt uzņēmējdarbību, kā arī dibināt savas uzņēmējsabiedrības.

 

21.

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants . Kooperatīvās sabiedrības saimnieciskā darbība

Kooperatīvajai sabiedrībai ir komersanta statuss.

Kooperatīvā sabiedrība var veikt komercdarbību , kā arī dibināt komercsabiedrības un būt par dalībnieku komersabiedrībās.”

 

 

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

   

22.

Juridiskā komisija

Izteikt 4. panta tekstu šādā redakcijā:

“Kooperatīvā sabiedrība ir komersants, izņemot dzīvokļu īpašnieku, automašīnu garāžu īpašnieku, laivu garāžu īpašnieku un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības.”

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

Ietverts atbildīgās komisijas priekšlikumā.

 
   

23.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Kooperatīvās sabiedrības statuss

Kooperatīvā sabiedrība ir komersants, izņemot lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvus, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības.”

Atbalstīt.

4. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Kooperatīvās sabiedrības statuss

Kooperatīvā sabiedrība ir komersants, izņemot lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvus, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības.”

7.pants. Kooperatīvās sabiedrības nosaukums un simbolika

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības nosaukumā ir jābūt vārdiem "kooperatīvā (kopdarbības) sabiedrība" vai "kooperatīvā biedrība". Kooperatīvo

sabiedrību savienības nosaukumā ir jābūt vārdiem "kooperatīvo sabiedrību

savienība" vai "kooperatīvo biedrību savienība".

 

24.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Papildināt 7. panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības vai to savienības nosaukumā jābūt arī vārdam “lauksaimnieku”vai nozares nosaukumam.”

Atbalstīt.

5. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības vai to savienības nosaukumā jābūt arī vārdam “lauksaimnieku” vai nozares nosaukumam.”

(2) Kooperatīvās sabiedrības nosaukumā var norādīt attiecīgās sabiedrības darbības veidu.

 

 

         

(3) Kooperatīvās sabiedrības nosaukums jāveido atbilstoši Valodu likuma prasībām.

 

25.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 7. panta trešo daļu..

Neatbalstīt.

 

(4) Kooperatīvajai sabiedrībai var būt sava simbolika.

         

8.pants. Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji

         

(1) Kooperatīvo sabiedrību var dibināt fiziskās vai juridiskās personas. Kooperatīvajā sabiedrībā juridisko personu pārstāv tās pilnvarots pārstāvis.

 

 

 

26.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kooperatīvo sabiedrību var dibināt un/vai juridiskās personas.”

Neatbalstīt.

 

(2) Par kooperatīvās sabiedrības dibinātājiem uzskatāmas personas,kuras parakstījušas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas līgumu un tās statūtus, kā arī izdarījušas dibināšanas līgumā paredzēto ieguldījumu un veikušas citus dibināšanas līgumā noteiktos maksājumus. Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji kļūst par tās biedriem ar brīdi, kad sabiedrība tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

 

27.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 8. panta otro daļu, attiecīgi mainot daļu numerāciju.

Neatbalstīt.

 

(3) Ja valsts vai pašvaldību uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, iestādes vai organizācijas grib piedalīties kooperatīvās sabiedrības dibināšanā vai

kļūt par tās biedru, tiem ir nepieciešama attiecīgās valsts pārvaldes institūcijas vai pašvaldības domes (padomes) atļauja.

 

28.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 8. panta trešo daļu, attiecīgi mainot daļu numerāciju.

Neatbalstīt.

 

(4) Kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par trim.

         

11.pants. Kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtība

         

------------------------------------

 

 

29.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 11. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Lauksaimnieku kooperatīva dibinātāji var būt fiziskas vai juridiskas personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus.”

 

Atbalstīt

daļēji.

 
   

30.

Tauts., agrārās, vides un reģ. politikas komisija

Papildināt 11. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4) Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva dibinātāji var būt fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo

lauksaimniecības produktus.”

Atbalstīt.

6. Papildināt 11. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva dibinātāji var būt fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus.”

13.pants. Kooperatīvās sabiedrības statūti

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības statūtos norādāmas šādas ziņas:

--------------------------------

         

7) pārvaldes, kontroles un revīzijas institūcijas, to izveidošanas”kārtība, tiesības un pienākumi, pilnvaru ilgums un darbības reglamentācija;

-------------------------------

1. Izteikt 13. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) pārvaldes, kontroles un revīzijas institūcijas, to izveidošanas kārtība, tiesības un pienākumi, atbildība, pilnvaru ilgums un darbības reglamentācija;

     

7. 13. pantā:

izteikt pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) pārvaldes, kontroles un revīzijas institūcijas, to izveidošanas kārtība, tiesības un pienākumi, atbildība, pilnvaru ilgums un darbības reglamentācija;”;

12) peļņas sadales un zaudējumu segšanas kārtība;

 

 

 

31.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 13. panta pirmās daļas 12. punktā vārdu “peļņas”ar vārdu “pārpalikuma”.

Atbalstīt daļēji.

 
   

32.

Tauts., agrārās, vides un reģion. politikas komisija

Papildināt 13. panta pirmās daļas 12. punktu pēc vārda “peļņas”ar vārdiem “ vai pārpalikuma (lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā)”.

Atbalstīt.

papildināt pirmās daļas 12. punktu pēc vārda “peļņas”ar vārdiem “ vai pārpalikuma (lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā)”;

   

33

Juridiskā komisija

Aizstāt 13. panta pirmās daļas 13. punktā vārdu “uzņēmējsabiedrību”ar vārdu “komercsabiedrību”.

 

Atbalstīt.

Ietverts 13. panta pirmās daļas 13. punkta redakcijā.

 

13) uzņēmējsabiedrību dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas

kārtība;

-------------------------------------

 

 

 

&n bsp;

 

34.

 

 

 

 

 

 

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 13. panta pirmās daļas 13. punktu šādā redakcijā:

“13) komercsabiedrību dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību;”

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas13. punktu šādā redakcijā:

“13) komercsabiedrību dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību;”;

 

 

(2) Statūtos var iekļaut arī citus likumiem un normatīvajiem aktiem atbilstošus noteikumus, kas saistīti ar kooperatīvās sabiedrības darbības

īpatnībām.

         

(3) Statūtus paraksta visi dibinātāji vai dibināšanas sapulces pilnvarotas personas.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Juridiskā komisija

Papildināt 13. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību paraugstatūtus apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību paraugstatūtus apstiprina Ministru kabinets.”

16.pants. Kooperatīvās sabiedrības reģistrācija un darbības uzsākšana

--------------------------------------

         

(2) Kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcija vai dibināšanas sapulces pilnvarota persona 15 dienu laikā pēc dibināšanas sapulces iesniedz Uzņēmumu reģistram attiecīgās kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas pieteikumu un šādus dokumentus:

-----------------------------------

         

5) juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmumu par piedalīšanos sabiedrības dibināšanā un šīs juridiskās personas pārstāvjiem izsniegtās

pilnvaras;

 

36.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt 16. panta otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ziņas par kooperatīvajās sabiedrības pārvaldes un revīzijas institūcijām un to pilnvarojumu;”

Neatbalstīt.

 

6) juridisko adresi apstiprinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta uzņēmējdarbības reģistrācijas valsts nodeva un

maksa par uzņēmējdarbības reģistrācijas publikāciju.

 

 

 

 

37.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt 16. panta otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) citus dokumentus saskaņā ar likumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru;”

Atbalstīt.

8. Izteikt 16. panta otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) citus dokumentus saskaņā ar likumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”.”

17.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedri

         

(1) Par kooperatīvās sabiedrības biedriem var būt personas, kuras atzīst sabiedrības statūtus un ir izdarījušas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā tās statūtos noteiktajā kārtībā, kā arī veic citus statūtos un sabiedrības lēmumos noteiktos maksājumus.

 

38.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 17. panta pirmajā daļā vārdus “kuras atzīst sabiedrības statūtus”ar vārdiem “kuras izmanto sabiedrības pakalpojumus, atzīst un pilda sabiedrības statūtus”.

Atbalstīt.

9. Aizstāt 17. panta pirmajā daļā vārdus “kuras atzīst sabiedrības statūtus”ar vārdiem “kuras izmanto sabiedrības pakalpojumus, atzīst un pilda sabiedrības statūtus”.

18.pants. Biedru uzņemšana kooperatīvajā sabiedrībā

         

 

------------------------------

 

39.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Papildināt 18. pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

“Par lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības biedru var būt fiziska vai juridiska persona, kura savā saimniecībā veic lauksaimniecības produkcijas ražošanu un izmanto lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām.”

Atbalstīt daļēji.

 
   

40.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 18. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Par lauksaimniecības kooperatīvu biedriem var būt juridiskās un fiziskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus.”

Atbalstīt daļēji.

 
   

41.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 18. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“Par lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām.”

Atbalstīt.

10. Papildināt 18. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Par lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām.”

19.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedru reģistrs

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības valde iekārto biedru reģistru, kurā norāda šādas ziņas:

1) ja biedrs ir fiziskā persona, - tās vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilsonību un adresi; ja biedrs ir juridiskā persona, - tās nosaukumu, reģistrācijas apliecības numuru un adresi;

-----------------------------

 

42.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt no 19. panta pirmās daļas 1. punkta vārdus “pilsonība”un “apliecības”.

Atbalstīt.

11. 19. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktā vārdus “pilsonību”un “apliecības”;

(2) Katram kooperatīvās sabiedrības biedram un tās kreditoram ir tiesības iepazīties ar biedru reģistru.

 

43.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt no 19. panta otrās daļas vārdus “un tās kreditoram”.

Atbalstīt.

izslēgt otrajā daļā vārdus “un tās kreditoram”.

(3) Biedru reģistrā var ierakstīt arī citus datus, ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

         

20.pants. Paju jeb biedra karte

         

(1) Paju jeb biedra karte ir dokuments, kas apliecina kooperatīvās sabiedrības biedram piederošo paju skaitu un to kopējo vērtību un dod

tiesības piedalīties sabiedrības darbā un pārvaldē, saņemt attiecīgās dividendes un peļņas atmaksu, bet sabiedrības likvidācijas gadījumā -likvidācijas kvotu.

 

44.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 20. panta pirmajā daļā aiz vārda “pārvaldē”pārējo teikuma daļu ar vārdiem “saņemt pārpalikuma atmaksu atbilstoši izmantotajiem pakalpojumiem, kā arī sabiedrības likvidācijas gadījumā - likvidācijas kvotu”.

 

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

45.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 20. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva biedrs saņem pārpalikuma atmaksu atbilstoši izmantoto pakalpojumu apjomam, bet sabiedrības likvidācijas gadījumā - arī likvidācijas kvotu”;

Atbalstīt.

12. 20. pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva biedrs saņem pārpalikuma atmaksu atbilstoši izmantoto pakalpojumu apjomam, bet sabiedrības likvidācijas gadījumā - arī likvidācijas kvotu”;

(2) Paju jeb biedra karti biedram izsniedz kooperatīvās sabiedrības valde. Tajā uzrādāma visa biedru reģistrā esošā informācija par kooperatīvās sabiedrības biedru.

 

 

 

 

46.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt no 20. panta otrās daļas vārdus “Tajā uzrādāma visa biedru reģistrā esošā informācija par kooperatīvās sabiedrības biedru.”

 

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts.

izslēgt otrās daļas otro teikumu.

21.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedra pienākumi

(1) Kooperatīvās sabiedrības biedra pienākumi ir:

         

1) pildīt sabiedrības statūtos paredzētos pienākumus un tās pārvaldes un revīzijas institūciju lēmumus;

         

2) savlaicīgi izpildīt saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu, kā arī uz mantisko un finansiālo līdzdalību sabiedrības darbībā statūtos noteiktajā kārtībā;

 

47.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 21. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “darba ieguldījumu”ar vārdiem “saņemtajiem pakalpojumiem”.

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------

 

48.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 21. panta pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem “darba ieguldījumu”ar vārdiem

“( lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - uz saņemto pakalpojumu apjomu)”.

Atbalstīt.

13. Papildināt 21. panta pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem “darba ieguldījumu” ar vārdiem “( lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - uz saņemto pakalpojumu apjomu)”.

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedra tiesības

(1) Kooperatīvās sabiedrības biedra tiesības nosaka šis likums un sabiedrības statūti.

         

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības:

1) piedalīties sabiedrības darbībā;

 

49.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt 22. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“ 1) piedalīties sabiedrības darbībā un pārvaldē;

Atbalstīt.

14. 22. panta otrajā daļā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“ 1) piedalīties sabiedrības darbībā un pārvaldē;”;

2)piedalīties tās pārvaldīšanā;

--------------------------------

 

50.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt otrās daļas 2. punktu, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt.

izslēgt 2. punktu;

----------------------------

5) saņemt dividendi un peļņas atmaksu sabiedrības statūtos paredzētajā apmērā un kārtībā;

----------------------------------

 

51.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 22. panta otrās daļas 5. punktā vārdus “dividendi un peļņas atmaksu”ar vārdu “pārpalikumu”.

 

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

52.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 22. panta otrās daļas 5. punktu aiz vārdiem “dividendi un peļņas atmaksu”ar vārdiem “ vai pārpalikumu (lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā)”;

uzskatīt līdzšinējo 3.,4.,5., 6. un 7. punktu attiecīgi par 2., 3., 4. 5. un 6. punktu.

 

 

Atbalstīt.

papildināt 5. punktu pēc vārdiem “dividendi un peļņas atmaksu”ar vārdiem “ vai pārpalikumu (lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā)”;

uzskatīt līdzšinējo 3.,4.,5., 6. un 7. punktu attiecīgi par 2., 3., 4. 5. un 6. punktu.

 

2. Papildināt 22. pantu ar jaunu 8. punktu šādā redakcijā:

“8) saņemt kompensāciju par veikto mantisko ieguldījumu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

 

     

papildināt pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) saņemt kompensāciju par veikto mantisko ieguldījumu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

23.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedra izstāšanās un izslēgšanas kārtība

         

--------------------------------------

(3) Ar brīdi, kad biedrs iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības. Pēc tam kad pieņemts lēmums par biedra izstāšanos vai izslēgšanu, viņš zaudē tiesības piedalīties biedru kopsapulcē (pilnvaroto

sapulcē) un būt kooperatīvās sabiedrības vēlēto pārvaldes un revīzijas institūciju sastāvā.

 

 

53.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 23. panta trešo daļu.

Neatbalstīt.

 

(4) Biedram, kas izstājies no kooperatīvās sabiedrības, pajas izmaksājamas gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot

no to vērtības zaudējumus, kas radušies, vai pieskaitot dividendi. Ja biedra paju vērtība pārsniedz 10 procentus no sabiedrības pamatkapitāla,

sabiedrības statūtos atmaksas termiņu var pagarināt līdz trim gadiem, paredzot, ka atmaksa veicama vienmērīgi pa gadiem. Ja pajas ieguldītas kustamā vai nekustamā mantā, biedram izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā, pamatojoties uz līgumu par mantiskā ieguldījuma izdarīšanu vai pēc abpusējas vienošanās, ieguldījumu var kompensēt ar ieguldīto vai līdzvērtīgu mantu. Kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības statūtos paredzētajos gadījumos atsavināt pajas par labu citam šīs sabiedrības biedram.

 

54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izteikt 23. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ar nākošo gadu pēc pakalpojumu izmantošanas samazināšanās vai pārtraukšanas, kā arī izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā, attiecīgais pamatpaju skaits tiek pārvērsts par papildpajām.Papildpajas var brīvi pārdot par vienošanās cenām vai citādi atsavināt. Ja pajas ieguldītas kustamā un nekustamā mantā, biedra izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā, pamatojoties uz līgumu par mantiskā ieguldījuma izdarīšanu vai divpusējo vienošanos, ieguldījumu var kompensēt ar ieguldīto mantu.”

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 23. panta ceturtās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem “kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem “izņemot lauksaimnieku kooperatīvus”.

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

56.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 23. panta ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem “izņemot lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvu”.

Atbalstīt.

15. 23. pantā:

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem “izņemot lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvu”;

(5) Biedram, kas izstājies vai izslēgts no kooperatīvās sabiedrības, nav tiesību pieprasīt kādu daļu no citiem kooperatīvās sabiedrības

kapitāliem vai tās mantas.

 

 

3. Svītrot 23. panta piekto daļu.

     

izslēgt piekto daļu;

(6) Kooperatīvās sabiedrības biedra nāves gadījumā pajas un dividendes tiek mantotas. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās pajas manto dzīvokļa īpašuma mantinieki. Ja mantinieki kooperatīvās sabiedrības valdei

iesniedz pieteikumu par iestāšanos sabiedrībā, viņi kļūst par kooperatīvās sabiedrības biedriem un iegūst visas biedra tiesības un pienākumus,

izņemot mirušā biedra amatus sabiedrības institūcijās. Valdes pienākums ir izdarīt attiecīgus grozījumus biedru reģistrā. Iestāšanās maksu mantinieki

nemaksā.

 

57.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 23. panta sestajā daļā vārdu “dividendes”ar vārdiem “pārpalikuma atmaksa”.

Atbalstīt daļēji.

 
   

58.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Uzskatīt 23. panta sesto daļu par piekto daļu un

papildināt tekstu pēc vārda “dividendes”ar vārdiem “(lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikums)”.

 

Atbalstīt.

uzskatīt sesto daļu par piekto daļu un papildināt tekstu pēc vārda “dividendes”ar vārdiem “(lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikums)”;

(7) Strīdus, kas rodas paju sadalīšanā starp mantiniekiem, izšķir tiesa.

 

59.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 23. panta 7. daļu.

 

Atbalstīt.

izslēgt septīto daļu;

   

60.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 23. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lauksaimnieku kooperatīva biedram, kas izstājies no kooperatīvās sabiedrības, pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā laikā.”

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

61.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 23. pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva biedram, kas izstājies no kooperatīvās sabiedrības, pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā termiņā.”

 

Atbalstīt.

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva biedram, kas izstājies no kooperatīvās sabiedrības, pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā termiņā.”

24.pants. Kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls

--------------------------------------

         

(3) Kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2000 latu. Dzīvokļu, garāžu un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām, kuru darbības virziens ir minēto īpašumu apsaimniekošana, pamatkapitāla minimālajam lielumam jābūt ne mazākam par 200 latiem. Ja pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par statūtos noteikto minimālo lielumu, valde triju

mēnešu laikā sasauc biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci), kurā tiek lemts par sabiedrības tālāko darbību.

 

4. Svītrot 24. panta trešās daļas otro teikumu.

62.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt likumprojekta 4. pantu un papildināt likuma 24. panta trešo daļu aiz vārda “garāžu” ar vārdu “meliorācijas” un aiz vārda “apsaimniekošana” ar vārdiem “bet meliorācijas kooperatīvajām sabiedrībām - meliorācijas sistēmu būvniecība un apsaimniekošana.”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

16. Papildināt 24. panta trešo daļu pēc vārda “garāžu” ar vārdu “meliorācijas”, bet pēc vārda “apsaimniekošana” -ar vārdiem “bet meliorācijas kooperatīvajām sabiedrībām - meliorācijas sistēmu būvniecība un apsaimniekošana.”

25.pants. Pajas, to veidi un citi kooperatīvās sabiedrības biedru maksājumi

 

         

(1) Kooperatīvajā sabiedrībā var būt šādas pajas:

1) pamatpajas;

2) papildpajas;

3) darbinieku pajas.

 

 

63.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izslēgt 25. panta pirmās daļas 3. punktu.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

17. 25. pantā:

izslēgt pirmās daļas 3. punktu;

(6) Ja sabiedrības statūtos paredzēta iestāšanās maksa, tā nosakāma vienāda visiem biedriem. Iestāšanās maksas lielums nedrīkst pārsniegt

sabiedrības statūtos noteikto vienas pajas nominālvērtību. Statūtos var reglamentēt biedra naudas lielumu un tās noteikšanas kritērijus.

 

 

64.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 25. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja sabiedrības statūtos paredzēta iestāšanās maksa, tā nosakāma vienāda visiem biedriem. Statūtos var reglamentēt biedra naudas lielumu un tās noteikšanas kritērijus.”

Atbalstīt.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja sabiedrības statūtos paredzēta iestāšanās maksa, tā nosakāma vienāda visiem biedriem. Statūtos var reglamentēt biedra naudas lielumu un tās noteikšanas kritērijus.”

26.pants. Pamatpajas

----------------------------------

         

(2) Sabiedrības statūtos var noteikt, ka biedra pamatpaju skaitam ir jāatbilst viņa izmantoto sabiedrības pakalpojumu apjomam iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā, ievērojot šādu kārtību:

-----------------------------------

 

         

4) biedram nepieciešamās pamatpajas jāiegādājas biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktajos termiņos. Ja biedrs neiegulda šo paju

iegādei nepieciešamos līdzekļus, viņam aprēķinātā dividende un peļņas atmaksa tiek ieskaitīta kā ieguldījums par iegādājamām pajām;

----------------------------------

 

65.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 26. panta otrās daļas 4. punktā vārdus “dividende un peļņas”ar vārdu “pārpalikuma’” .

Atbalstīt daļēji.

 
   

66.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 26. panta otrās daļas 4. punktu pēc vārdiem “dividende un peļņas”ar vārdiem “( lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā -pārpalikuma)” .

 

 

 

Atbalstīt.

18. Papildināt 26. panta otrās daļas 4. punktu pēc vārdiem “dividende un peļņas”ar vārdiem “( lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā -pārpalikuma)” .

27.pants. Papildpajas

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības biedriem statūtos noteiktajā kārtībā ir tiesības savstarpēji pirkt, pārdot un dāvināt savas papildpajas.

         

(2) Pēc sabiedrības biedra pieprasījuma viņa papildpajas var atsavināt

gada laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas kooperatīvās sabiedrības valdei,

ievērojot statūtos noteikto kārtību. Atsavinātās papildpajas atlīdzināmas

pēc to nominālvērtības, pieskaitot pienākošos dividendi par tām.

 

 

67

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 27. panta otro daļu pēc vārdiem “biedra pieprasījuma” ar vārdiem “izņemot lauksaimnieku kooperatīvus”.

Atbalstīt daļēji.

 
   

68.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 27. panta otro daļu pēc vārdiem “biedra pieprasījuma” ar vārdiem “)izņemot lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvu)”.

Atbalstīt.

19.27. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “biedra pieprasījuma” ar vārdiem “(izņemot lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvu)”;

   

69.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 27. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lauksaimnieku kooperatīva biedra papildpajas var atsavināt pēc viņa pieprasījuma iesniegšanas kooperatīvās sabiedrības valdei, ievērojot statūtos noteikto kārtību. Atsavinātās papildpajas atlīdzināmas pēc to nominālvērtības, pieskaitot dividendi par tām.”

Atbalstīt daļēji.

 
   

70.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 27. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva biedra papildpajas var atsavināt pēc viņa pieprasījuma iesniegšanas kooperatīvās sabiedrības valdei, ievērojot statūtos noteikto kārtību. “

 

Atbalstīt.

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīva biedra papildpajas var atsavināt pēc viņa pieprasījuma iesniegšanas kooperatīvās sabiedrības valdei, ievērojot statūtos noteikto kārtību. “

28.pants. Darbinieku pajas

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības darbiniekiem biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) var piedāvāt iegādāties darbinieku pajas. Tās var pārdot atbilstoši paju nominālvērtībai, ar atlaidi vai piešķirt bez maksas. Ja darbinieku pajas pārdotas ar atlaidi vai piešķirtas bez maksas, starpību, kas veidojas starp kooperatīvās sabiedrības statūtos noteikto pajas nominālvērtību un kooperatīvās sabiedrības darbinieka iemaksāto summu,

sedz no kooperatīvās sabiedrības peļņas.

-------------------------------

 

 

 

71.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izslēgt 28. pantu, attiecīgi mainot pantu numerāciju.

Atbalstīt.

20. Izslēgt 28. pantu.

30.pants. Mantisko ieguldījumu izdarīšanas kārtība

         

(1) Izdarot mantisko ieguldījumu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā, par šo ieguldījumu tiek slēgts attiecīgs līgums, kurā

norādāma mantas vērtība un ar šo mantu saistītās tiesības un saistības. Mantiskā ieguldījuma novērtēšanai var pieaicināt ekspertu, kura atzinumā ietverams mantiskā ieguldījuma apraksts un novērtējums.

         

(2) Ieguldītājam tiek piešķirts ieguldījuma vērtībai atbilstošs paju skaits.

         

(3) Ja sabiedrība netiek reģistrēta, pamatkapitālā ieguldītās ķermeniskās lietas atdodamas atpakaļ dibinātājiem.

         
 

5. Papildināt 30. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvokļu kooperatīvajās sabiedrībās dzīvokļu īpašums nevar būt par mantiskā ieguldījuma priekšmetu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

72.

Juridiskā komisija

Papildināt 30. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvokļu īpašnieku, automašīnu garāžu īpašnieku, laivu garāžu īpašnieku un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls apmaksājams tikai naudā.”

Neatbalstīt.

Redakcionāli precizēta pirmā lasījuma redakcija.

21.Papildināt 30. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās dzīvokļu īpašums nevar būt par mantiskā ieguldījuma priekšmetu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

31.pants. Kooperatīvās sabiedrības rezerves kapitāls

         

 

 

(2) Rezerves kapitālu veido:

1) iestāšanās maksa, ja tā paredzēta kooperatīvās sabiedrības statūtos;

 

         

2) atskaitījumi no kooperatīvās sabiedrības ikgadējās peļņas. Šie

atskaitījumi vismaz 40 procentu apmērā no peļņas pēc nodokļu nomaksas izdarāmi obligāti, līdz rezerves kapitāls sasniedz vismaz pusi no

pamatkapitāla, un, ja rezerves kapitāls kļūst mazāks par pusi no pamatkapitāla, šie atskaitījumi atjaunojami. Ar biedru kopsapulces

(pilnvaroto sapulces) lēmumu rezerves kapitālā var ieskaitīt arī lielāku peļņas daļu;

 

73.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Izslēgt 31. panta otrās daļas 2. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

22. 31. pantā:

izslēgt otrās daļas 2. punktu;

 

3) neizņemtās dividendes un pajas;

4) ziedojumi un citi neparedzēti ieņēmumi.

 

74.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns Aizstāt 31. panta otrās daļas 3. punktā vārdu “dividendes” ar vārdiem “pārpalikuma atmaksa”.

Atbalstīt daļēji.

 
   

75.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 31. panta otrās daļas 3. punktu pēc vārda “dividendes” ar vārdiem “(lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikums)”;

uzskatīt līdzšinējo 3. un 4. punktu attiecīgi par 2. un 3. punktu.

Atbalstīt.

papildināt otrās daļas 3. punktu pēc vārda “dividendes” ar vārdiem “(lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikums)”;

uzskatīt līdzšinējo 3. un 4. punktu attiecīgi par 2. un 3. punktu.

33.pants. Nodokļu atvieglojumi kooperatīvajām sabiedrībām

Nodokļu atvieglojumus kooperatīvā sabiedrība saņem nodokļu likumos paredzētajā kārtībā.

 

76.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Papildināt 33. pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Uzņēmuma ienākuma nodokli maksā kooperatīvās sabiedrības biedri no savas uzņēmējdarbības.”

Atbalstīt daļēji

 
   

77.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 33. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā kooperatīvās sabiedrības biedri no savas uzņēmējdarbības.”

Atbalstīt.

23. Papildināt 33. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā kooperatīvās sabiedrības biedri no savas uzņēmējdarbības.”

36.pants. Kooperatīvo sabiedrību līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās

-------------------------------

         

(3) Kooperatīvās sabiedrības uzņēmumi ir viena īpašnieka uzņēmumi, kas iegūst juridiskās personas statusu pēc to reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā.

 

78.

Dep. K.Leiškalns

Izslēgt 36. panta trešo daļu.

 

 

Atbalstīt.

 

 

24. Izslēgt 36. panta trešo daļu.

37.pants. Kooperatīvās sabiedrības pārvaldes un revīzijas institūcijas

         

(2) Sabiedrības statūtos var paredzēt, ka tiek sasaukta nevis biedru kopsapulce, bet gan pilnvaroto sapulce, nosakot pilnvaroto pārstāvības normu un viņu ievēlēšanas kārtību.

-------------------------------------

 

79.

Dep. J.Dobelis

Izteikt 37. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja kooperatīvajā sabiedrībā ir 200 biedru un vairāk, ar kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces lēmumu var sasaukt pilnvaroto sapulci. Pilnvarotos pēc statūtos noteiktās pārstāvniecības normas izvirza sabiedrības biedri savās sapulcēs, bet ievēlē kopsapulce uz laiku ne ilgāku par trim gadiem.”

Neatbalstīt.

 
   

80.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 37. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība kopsapulču starplaikā var sasaukt pilnvaroto sapulci, ja kooperatīvajā sabiedrībā ir vairāk nekā 200 biedru.”

Atbalstīt.

25. Papildināt 37. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība kopsapulču starplaikā var sasaukt pilnvaroto sapulci, ja kooperatīvajā sabiedrībā ir vairāk nekā 200 biedru.”

38.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce)

         

(1) Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ir kooperatīvās sabiedrības

augstākā pārvaldes institūcija. Tā var būt kārtējā vai ārkārtas.

 

 

81.

Dep. J.Dobelis

Izteikt 38. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kooperatīvās sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.”

Atbalstīt.

26. Izteikt 38. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kooperatīvās sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.”

39.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) tiesīgums

         

10) sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu un noteikt zaudējumu segšanas kārtību;

 

82.

Dep. G.Freimanis,P.Salkazanovs,

V.Lauskis, A.Kalniņš, E.Baldzēns

Aizstāt 39. panta otrās daļas 10. punktā vārdu “peļņu”ar vārdu “pārpalikumu”.

Atbalstīt daļēji.

 
   

83

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 39. panta otrās daļas 10. punktu pēc vārda “peļņu”ar vārdiem “(lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikumu)”.

Atbalstīt.

27. Papildināt 39. panta otrās daļas 10. punktu pēc vārda “peļņu”ar vārdiem “ (lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā - pārpalikumu)”.

42.pants. Kooperatīvās sabiedrības padome un tās sastāvs

         

---------------------------------------

(4) Padomes locekļu pilnvaru termiņu nosaka kooperatīvās sabiedrības statūti, bet tas nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Padomes loceklis nevar

uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

85.

Dep. J.Dobelis

Izteikt 42. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Padomes locekļu pilnvaru termiņu nosaka kooperatīvās sabiedrības statūti, bet tas nedrīkst pārsniegt trīs gadus.”

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Aizstāt 42. panta ceturtajā daļā vārdu “piecus” ar vārdu “trīs”.

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

28. Aizstāt 42. panta ceturtajā daļā vārdu “piecus” ar vārdu “trīs”.

46.pants. Kooperatīvās sabiedrības valde

         

(3) Valdes locekļus uz kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēto laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, ievēlē biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce). Valdes priekšsēdētāju ievēlē biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), bet viņa vietnieku - valdes locekļi no sava vidus.

6. Aizstāt 46. panta trešajā daļā vārdu “pieciem”ar vārdu “trim”.

86.

Dep. J.Dobelis

Izteikt 46. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus uz kooperatīvās sabiedrības statūtos noteikto laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē kopsapulce, aizklāti balsojot. Kopsapulce nosaka valdes locekļu skaitu, valdes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un valdes locekļu atalgojumu. Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē valdes locekļi no sava vidus.”

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts.

29. Izteikt 46. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus uz kooperatīvās sabiedrības statūtos noteikto laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē biedru kopsapulce, aizklāti balsojot. Kopsapulce nosaka valdes locekļu skaitu, valdes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un valdes locekļu atalgojumu. Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē valdes locekļi no sava vidus.”

   

87.

Dep. J.Dobelis

Papildināt 46. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Beidzoties kooperatīvās sabiedrības valdes locekļu pilnvaru termiņam, valde organizē pilnvaroto personu pārvēlēšanu.”

Neatbalstīt.

 
 

 

 

 

 

 

7. Papildināt ar jaunu 48. prim pantu šādā redakcijā:

88.

 

 

 

 

 

 

 

 

89.

Juridiskā komisija

Likumprojekta 48. prim pantu izteikt kā 55. pantu un aizstāt visā pantā vārdu “dalībnieks”(attiecīgā locījumā), “sapulce”(attiecīgā locījumā), ar vārdu “biedrs” (attiecīgā locījumā) un “kopsapulce (pilnvaroto sapulce)”(attiecīgā locījumā).

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt likumprojekta 48. prim pantu (pirmā lasījuma redakcijā) kā 55. pantu šādā redakcijā:

Atbalstīt.

Ietverts 55. panta redakcijā.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Ietverts 55. panta redakcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“48. prim pants. Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļu atbildība

 

“55.pants. Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļu atbildība

   
 

(1) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļiem savus pienākumus pilda ar krietna un kārtīga sabiedrības vadītāja rūpību.

 

(1) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi savus pienākumus pilda ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

   
 

(2) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi, kuri rīkojušies ļaunprātīgi vai nolaidīgi , par šo rīcību sabiedrībai, tās dalībniekiem un kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem atbild solidāri ar visu savu mantu.

 

(2) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi, kuri rīkojušies ļaunprātīgi vai nolaidīgi, vai pārsnieguši savas pilnvaras, vai pārkāpuši likuma vai statūtu prasības, vai kopsapulču (pilnvaroto sapulču) lēmumus, par šo rīcību sabiedrībai , tās biedriem un kreditoriem un citām trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem atbild solidāri ar visu savu mantu.

   
 

(3) Ja rodas strīds par to, vai kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes loceklis rīkojies ar krietna un kārtīga sabiedrības vadītāja rūpību, viņam ir pierādīšanas pienākums.

 

 

(3) Ja rodas strīds par to, vai kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes loceklis rīkojies ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību, viņam ir pierādīšanas pienākums.

   
 

(4)Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi neatbild sabiedrībai un tās dalībniekiem pa nodarīto zaudējumu, ja viņi rīkojušies saskaņā ar likumīgu dalībnieku sapulces lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības un tās dalībnieku priekšā.

 

 

 

(4) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi neatbild sabiedrībai un tās biedriem par nodarīto zaudējumu, ja viņi rīkojušies saskaņā ar likumīgu biedru sapulces lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības un tās biedru priekšā.”

   
 

(5) Kooperatīvā sabiedrība, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var atteikties no prasījuma pret padomes vai valdes locekli vai slēgt ar viņu izlīgumu. Lēmumu var pieņemt ne agrāk kā pēc trim gadiem no prasījuma tiesību rašanās dienas, ja pret to neiebilst kooperatīvās sabiedrības dalībnieki, kuri kopā pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla.”

 

 

 

 

 

       

49.pants. Kooperatīvās sabiedrības revīzijas komisija (revidents)

         

(2) Revīzijas komisiju (revidentu) ievēlē biedru kopsapulce (pilnvaroto

sapulce) uz sabiedrības statūtos noteikto laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Revīzijas komisijā var ievēlēt arī vienu zvērinātu revidentu, kas nav sabiedrības biedrs.

-----------------------------

 

 

 

90.

Dep. J.Dobelis

Izteikt 49. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas komisiju (revidentu) ievēlē kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcē uz sabiedrības statūtos noteikto laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem. Revīzijas komisijā var ievēlēt arī vienu zvērinātu revidentu, kas nav sabiedrības biedrs.Revīzijas komisijas locekļu skaitu nosaka kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce.”

 

Atbalstīt daļēji.

 
   

91.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 49. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas komisiju (revidentu) uz kooperatīvās sabiedrības statūtos noteikto laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcē. Revīzijas komisijā var ievēlēt arī vienu zvērinātu revidentu, kas nav sabiedrības biedrs.”

Atbalstīt.

30. Izteikt 49. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas komisiju (revidentu) uz kooperatīvās sabiedrības statūtos noteikto laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcē. Revīzijas komisijā var ievēlēt arī vienu zvērinātu revidentu, kas nav sabiedrības biedrs.”

 

 

 

51.pants. Kooperatīvās sabiedrības darbības izbeigšana

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības darbība izbeidzas:

         

-----------------------------------

3) ja sabiedrības biedru skaits ne mazāk kā trīs mēnešus ir bijis mazāks par trim;

 

 

 

--------------------------------------

6) pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma, ja sabiedrība atkārtoti neiesniedz nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu

aprēķinus, kā arī nav paziņojusi par savas darbības izbeigšanu;

 

 

92.

 

 

 

 

 

 

 

93.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt 51. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ja sabiedrības biedru skaits ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas ir bijis mazāks par trim;”

 

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 51. panta pirmās daļas 6. punktu.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

31. 51. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ja sabiedrības biedru skaits ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas ir bijis mazāks par trim;”;

izslēgt pirmās daļas 6. punktu;

uzskatīt pirmās daļas 7. punktu par 6. punktu;

(2) Ja kooperatīvās sabiedrības darbība izbeidzas reorganizācijas rezultātā, jāievēro likuma "Par uzņēmējdarbību" un Konkurences likuma prasības.

 

 

 

94.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 51. panta otro daļu.

Atbalstīt.

izslēgt otro daļu.

52.pants. Kooperatīvās sabiedrības atzīšana par neesošu

(1) Katram kooperatīvās sabiedrības balsstiesīgajam biedram, sabiedrības padomei, valdei un revīzijas komisijai (revidentam) vai zvērinātam revidentam, kā arī Uzņēmumu reģistram un prokuratūrai ir

tiesības celt tiesā prasību atzīt kooperatīvo sabiedrību par neesošu šādos gadījumos:

 

95.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt likuma 52. pantu šādā redakcijā:

“Kooperatīvās sabiedrības atzīšana par neesošu

(1) Katram kooperatīvās sabiedrības balsstiesīgajam biedram, sabiedrības padomei, valdei un revīzijas komisijai (revidentam) vai zvērinātam revidentam, kā arī Uzņēmumu reģistram ir tiesības celt tiesā prasību atzīt kooperatīvo sabiedrību par neesošu, ja tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas sabiedrības dibināšana, ir apstrīdamas atbilstoši likumu prasībām.”

Atbalstīt.

32. Izteikt 52. pantu šādā redakcijā:

“Kooperatīvās sabiedrības atzīšana par neesošu

(1) Katram kooperatīvās sabiedrības balsstiesīgajam biedram, sabiedrības padomei, valdei un revīzijas komisijai (revidentam) vai zvērinātam revidentam, kā arī Uzņēmumu reģistram ir tiesības celt tiesā prasību atzīt kooperatīvo sabiedrību par neesošu, ja tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas sabiedrības dibināšana, ir apstrīdamas atbilstoši likumu prasībām.

1) ja sabiedrības statūti ir pretrunā ar šā likuma noteikumiem;

2) ja tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas sabiedrības dibināšana,

ir apstrīdamas atbilstoši likumu prasībām.

         

(2) Biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) ir tiesības novērst trūkumus sabiedrības statūtos, izdarot tajos grozījumus šajā likumā

noteiktajā kārtībā, ja prasība celta šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā.

         

(3) Ja tiesa pieņem nolēmumu par kooperatīvās sabiedrības atzīšanu par neesošu, Uzņēmumu reģistrs uzsāk sabiedrības likvidācijas procesu šā likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.

   

(2) Ja tiesa pieņem nolēmumu par kooperatīvās sabiedrības atzīšanu par neesošu, Uzņēmumu reģistrs uzsāk sabiedrības likvidācijas procesu šā likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Ja tiesa pieņem nolēmumu par kooperatīvās sabiedrības atzīšanu par neesošu, Uzņēmumu reģistrs uzsāk sabiedrības likvidācijas procesu šā likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Ja kooperatīvo sabiedrību atzīst par neesošu, darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā.

   

(3) Ja kooperatīvo sabiedrību atzīst par neesošu, darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā.”

 

(3) Ja kooperatīvo sabiedrību atzīst par neesošu, darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā.”

55.pants. Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļu atbildība

 

96.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izteikt 55. pantu redakcijā, kura ietverta 89. priekšlikumā par 48. prim pantu 1. lasījuma redakcijā.

Atbalstīt.

33.Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

“55.pants. Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļu atbildība

(1) Ja kooperatīvās sabiedrības padomes vai valdes priekšsēdētājs, padomes vai valdes locekļi rīkojas nelikumīgi, pārsniedz savas pilnvaras, neievēro likumu un sabiedrības statūtu noteikumus vai biedru kopsapulču (pilnvaroto sapulču) lēmumus vai darbojas nolaidīgi, viņi ir atbildīgi ar visu savu mantu par zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ radušies sabiedrībai,

tās biedriem vai trešajām personām.

       

(1) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi savus pienākumus pilda ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

(2) Par lietām, kuras biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) uzdevusi kārtot tikai padomes vai valdes priekšsēdētājam, vienam padomes vai valdes

loceklim, pārējie padomes vai valdes locekļi nav atbildīgi, ja viņiem nav bijis iespējams zaudējumus novērst.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli

precizēts.

(2) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi, kuri rīkojušies ļaunprātīgi vai nolaidīgi vai pārsnieguši savas pilnvaras, vai pārkāpuši likuma vai statūtu prasības, vai kopsapulču (pilnvaroto sapulču) lēmumus, par šo rīcību sabiedrībai , tās biedriem un kreditoriem un citām trešajām personām , kurām ar to nodarīti zaudējumi, atbild solidāri ar visu savu mantu.

         

(3) Ja rodas strīds par to, vai kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes loceklis rīkojies ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību, viņam ir pierādīšanas pienākums.

         

(4) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi neatbild sabiedrībai un tās biedriem par nodarīto zaudējumu, ja viņi rīkojušies saskaņā ar likumīgu biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības un tās biedru priekšā.”

58.pants. Kooperatīvās sabiedrības prasības celšana

-----------------------------------

         

(3) Biedru mazākumam, kas pieprasījis prasības celšanu, jākompensē sabiedrībai tiesas izdevumi, ja tiesa prasību noraida.

 

 

97.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 58. panta trešo daļu.

Neatbalstīt.

 

60.pants. Kooperatīvo sabiedrību savienības dibināšana

-------------------------------------

(2) Lai dibinātu kooperatīvo sabiedrību savienību, ir jāsaņem Konkurences padomes atzinums.

 

98.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt 60. panta otro daļu.

Atbalstīt.

34. Izslēgt 60. panta otro daļu.

62.pants. Kooperatīvo sabiedrību savienības biedru pienākumi

(1) Kooperatīvo sabiedrību savienības biedriem ir pienākums ievērot šā likuma 22.pantā noteiktās prasības, kā arī:

 

99.

Dep. J.Jurkāns, I.Solovjovs, A.Bartaševičs

Izslēgt likuma 62. pantu.

Neatbalstīt.

 

1) atbalstīt kooperatīvo sabiedrību savienības un tajā ietilpstošo kooperatīvo sabiedrību saimniecisko un citu darbību;

2) ziņot kooperatīvās sabiedrības savienības sapulcei (kongresam, konferencei) par grozījumiem kooperatīvās sabiedrības statūtos.

 

         

(2) Kooperatīvo sabiedrību savienība savos statūtos var iekļaut arī tās biedru pienākumu izmantot pirmām kārtām kooperatīvo sabiedrību savienības biedriem sniedzamos pakalpojumus.

 

         

 

 

 

64.pants. Kooperatīvo sabiedrību savienības līdzekļi un uzņēmējdarbība

Kooperatīvo sabiedrību savienības uzņēmējdarbība veicama un līdzekļi

veidojami atbilstoši šā likuma IV nodaļas noteikumiem, ievērojot, ka kooperatīvo sabiedrību savienībā nav kooperatīvo sabiedrību savienības darbinieku paju.

 

 

100.

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 64. pantu šādā redakcijā:

“64.pants. Kooperatīvo sabiedrību savienības līdzekļi un saimnieciskā darbība

Kooperatīvo sabiedrību savienības saimnieciskā darbība veicama un līdzekļi veidojami atbilstoši šā likuma IV nodaļas noteikumiem, ievērojot, ka kooperatīvo sabiedrību savienībā nav kooperatīvo sabiedrību savienības dalībnieku paju.”

Atbalstīt daļēji.

 
   

101.

Juridiskā komisija

Izteikt 64. pantu šādā redakcijā:

“64.pants. Kooperatīvo sabiedrību savienības līdzekļi un darbība

Kooperatīvo sabiedrību savienības darbība veicama un līdzekļi veidojami atbilstoši šā likuma IV nodaļas noteikumiem, ievērojot, ka kooperatīvo sabiedrību savienībā nav kooperatīvo sabiedrību savienības dalībnieku paju.”

Atbalstīt daļēji.

 
   

102.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 64. pantu šādā redakcijā:

“64.pants. Kooperatīvo sabiedrību savienības līdzekļi un saimnieciskā darbība

Kooperatīvo sabiedrību savienības saimnieciskā darbība veicama un līdzekļi veidojami atbilstoši šā likuma IV nodaļas noteikumiem.”

 

Atbalstīt.

35. Izteikt 64. pantu šādā redakcijā:

“64.pants. Kooperatīvo sabiedrību savienības līdzekļi un saimnieciskā darbība

Kooperatīvo sabiedrību savienības saimnieciskā darbība veicama un līdzekļi veidojami atbilstoši šā likuma IV nodaļas noteikumiem.”

Pārejas noteikumi

--------------------------------

2. Nodibinātajām un reģistrētajām kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām un to savienībām triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā

stāšanās dienas izdarīt grozījumus savos statūtos atbilstoši šā likuma prasībām.

 

 

 

103.

Dep. J.Dobelis

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Nodibinātajām un reģistrētajām kooperatīvajām

sabiedrībām un to savienībām triju mēnešu laikā no šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienas izdarīt attiecīgus grozījumus savos statūtos atbilstoši šā likuma

prasībām, kā arī veikt kooperatīvo sabiedrību amatpersonu pārvēlēšanu, ievērojot likuma normas.”

 

 

Neatbalstīt.