Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 28. marta komisijas sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” (Reģ.nr.839) (dok.nr.2868; nr.2868A)

un pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Leiškalns

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr., 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) pārvaldes, kontroles un revīzijas institūcijas, to izveidošanas kārtība, tiesības un pienākumi, atbildība, pilnvaru ilgums un darbības reglamentācija;”.

2. Papildināt 22.pantu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8) saņemt kompensāciju par veikto mantisko ieguldījumu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

3. Svītrot 23.panta piekto daļu.

4. Svītrot 24.panta trešās daļas otro teikumu.

5. Papildināt 30.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvokļu kooperatīvajās sabiedrībās dzīvokļu īpašums nevar būt par mantiskā ieguldījuma priekšmetu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

6. Aizstāt 46.panta trešajā daļā vārdu “pieciem” ar vārdu “trim”.

7. Papildināt ar jaunu 48.1.pantu šādā redakcijā:

“48.1.pants. Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļu atbildība

(1) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļiem savus pienākumus pilda ar krietna un kārtīga sabiedrības vadītāja rūpību.

(2) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi, kuri rīkojušies ļaunprātīgi vai nolaidīgi, par šo rīcību sabiedrībai, tās dalībniekiem un kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem atbild solidāri ar visu savu mantu.

(3) Ja rodas strīds par to, vai kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes loceklis rīkojies ar krietna un kārtīga sabiedrības vadītāja rūpību, viņam ir pierādīšanas pienākums.

(4) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi neatbild sabiedrībai un tās dalībniekiem par nodarīto zaudējumu, ja viņi rīkojušies saskaņā ar likumīgu dalībnieku sapulces lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības un tās dalībnieku priekšā.

(5) Kooperatīvā sabiedrība, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var atteikties no prasījuma pret padomes vai valdes locekli vai slēgt ar viņu izlīgumu. Lēmumu var pieņemt ne agrāk kā pēc trim gadiem no prasījuma tiesību rašanās dienas, ja pret to neiebilst kooperatīvās sabiedrības dalībnieki, kuri kopā pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla.”