Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr., 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) pārvaldes, kontroles un revīzijas institūcijas, to izveidošanas kārtība, tiesības un pienākumi, atbildība, pilnvaru ilgums un darbības reglamentācija;”.

2. Papildināt 22.pantu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8) saņemt kompensāciju par veikto mantisko ieguldījumu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

3. Svītrot 23.panta piekto daļu.

4. Svītrot 24.panta trešās daļas otro teikumu.

5. Papildināt 30.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Dzīvokļu kooperatīvajās sabiedrībās dzīvokļu īpašums nevar būt par mantiskā ieguldījuma priekšmetu kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.”

6. Aizstāt 46.panta trešajā daļā vārdu “pieciem” ar vārdu “trim”.

7. Papildināt ar jaunu 48.1.pantu šādā redakcijā:

“48.1.pants. Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļu atbildība

(1) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļiem savus pienākumus pilda ar krietna un kārtīga sabiedrības vadītāja rūpību.

(2) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi, kuri rīkojušies ļaunprātīgi vai nolaidīgi, par šo rīcību sabiedrībai, tās dalībniekiem un kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem atbild solidāri ar visu savu mantu.

(3) Ja rodas strīds par to, vai kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes loceklis rīkojies ar krietna un kārtīga sabiedrības vadītāja rūpību, viņam ir pierādīšanas pienākums.

(4) Kooperatīvās sabiedrības padomes un valdes locekļi neatbild sabiedrībai un tās dalībniekiem par nodarīto zaudējumu, ja viņi rīkojušies saskaņā ar likumīgu dalībnieku sapulces lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības un tās dalībnieku priekšā.

(5) Kooperatīvā sabiedrība, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var atteikties no prasījuma pret padomes vai valdes locekli vai slēgt ar viņu izlīgumu. Lēmumu var pieņemt ne agrāk kā pēc trim gadiem no prasījuma tiesību rašanās dienas, ja pret to neiebilst kooperatīvās sabiedrības dalībnieki, kuri kopā pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ ir nepieciešams likums?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju - pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju - paskaidro, kādēļ likums ir nepieciešams.)

Šobrīd divi likumi - Kooperatīvo sabiedrību likums un likums Par dzīvokļu īpašumu dažādi regulē dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumus, apsaimniekojot savu nekustamo īpašumu daudzdzīvokļu mājās. Lai novērstu dzīvokļu īpašnieku krāpšanu, pirmkārt, personām jānosaka tiesības ar to patstāvīgi rīkoties. Otrkārt, nepieciešams reglamentēt kooperatīvo sabiedrību vadības institūciju atbildība darījumu kārtošanā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Aizsargās īpašnieku un kreditoru intereses. Sekmēs gan dzīvokļu apsaimniekošanas pakalpojumu uzlabošanos, gan finansu resursu ieguldījumu dzīvokļu tirgū.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamos piecos gados samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi).

Likuma ieviešanai nav nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi.

Iespējama valsts budžeta ieņēmumu palielināšanās ilgākā laika posmā.

4. Kāda var būt iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, vai nepieciešami grozījumi

Nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta tiesību aktos.

citos normatīvajos aktos?

(Atbildot, uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura punktus)).

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret ES – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienas tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī uz tiesību aktu numuru;

c) atbilstību saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Eiropas savienībā ir prasības regulēt publiskās uzņēmējsabiedrības. Savukārt, kooperatīvās sabiedrības nav publiskās uzņēmējsabiedrības. Tomēr daudzās Eiropas sabiedrības dalībvalstīs, piemēram, Vācijā, no lietderības viedokļa tiek attiecināta arī uz kooperatīvajām sabiedrībām 1968.gadā Eiropas padomes pieņemtā Pirmā sabiedrības direktīva (First Council Directive 68/151/EEC of March 1968) trešo personu aizsardzībai.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma ieviešanai, papildus nav nepieciešams veikt valsts uzraudzību un radīt jaunas valsts institūcijas.

Likums nodrošina personas un kreditoru tiesību aizsardzību, sniedzot prasību tiesā pret kooperatīvās sabiedrības vadību.