Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par zinātnisko darbību"

Izdarīt likumā "Par zinātnisko darbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.) grozījumu un papildināt 31.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Zinātnes virzienu prioritātes fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai katru gadu apstiprina Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, ievērojot Latvijas Zinātnes padomes priekšlikumu."

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par zinātnisko darbību””

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz spēkā esošajā likumā “Par zinātnisko darbību” nav paredzētas zinātnes virzienu prioritātes fundamentālo un lietišķo zinātnisko pētījumu finansēšanai un šo prioritāšu apstiprināšanas kārtība.

2. Tiesību akta būtība

Tiesību akts nepieciešams, lai izpildītu Ministru kabineta 26.09.2000. sēdes lēmumu (protokola Nr.46 28.§ 2.punkts). Likumprojekts paredz, ka zinātnes virzienu prioritātes fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai katru gadu apstiprina Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, kas tiek sagatavots, ievērojot Latvijas Zinātnes padomes priekšlikumu.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akts var veicināt valstij prioritāru tautsaimniecības nozaru attīstību.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Pēc tiesību akta stāšanās spēkā būs nepieciešams izdarīt grozījumus spēkā esošajos Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumos Nr.342 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība”, nosakot kārtību, kādā sagatavojams un iesniedzams Ministru kabinetā attiecīgs Ministru kabineta ikgadējais rīkojums.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām sabiedriskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas. Tiesību akta projekts sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 26.09.2000. sēdes protokola Nr.46 28.§ 2.punktu un precizēts atbilstoši Ministru kabineta komitejas 29.01.2001. sēdes protokola Nr.4 27.§. 2.1.apakšpunktam.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu tiesību akta izpildi, nav nepieciešama jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akta projekts indivīdu neierobežo.

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā –

vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs V. Makarovs