LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 7087318 fax 7087317

 

2001. gada 28. februāris

Nr.9/2 -

 

Saeimas Prezidijam

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.panta trešo daļu, Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojekta “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” (reģ.nr.836, dok.nr.2841) izskatīšanu 1.lasījumā. Komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt kā steidzamu.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja

A.Poča

 

Projekts

 

 

 

Grozījumi likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli²

 

Izdarīt likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli² (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr., 1996, 11.nr., 1997, 24.nr., 1999, 10., 24.nr., 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. papildināt 4.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

² Transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu un tranzīta pārvadājumiem, nodokli piemēro saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu.² .

2. papildināt pārejas noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

² 10.1 Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums par apliekamo preču piegādi ir noslēgts līdz 2001.gada 1.janvārim un līzinga līgumā atsevišķi izdalīti kredīta procenti, kas līdz 2000.gada 31.decembrim netika aplikti ar nodokli, tad šie procenti netiek aplikti ar nodokli arī pēc 2001.gada 1.janvāra līdz konkrētā līguma darbības beigām.² .

 

Likumprojekta ² Grozījumi likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli² ²

anotācija

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

a) Radušās neskaidrības pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar kravu pārvadājumiem, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (preču eksporta un tranzīta pārvadājumiem).

b) Nomas pirkuma (līzinga) līgumos, kas noslēgti līdz 2001.gada 1.janvārim, ar pievienotās vērtības nodokli tiek aplikti arī līguma atsevišķi izdalītie kredīta procenti, kas līdz 2000.gada 31.decembrim ar nodokli netika aplikti. Tā rezultātā sadārdzinās līzinga ņēmējam līgumā paredzētie maksājumi.

2. Likumprojekta būtība

a) Precizēta pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksporta un tranzīta pārvadājumiem.

b) Saglabās iespēju neaplikt ar pievienotās vērtības nodokli kredīta procentus līdz 2000.gada 31.decembrim noslēgtajos līzinga līgumos.

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

a) Nodrošinās skaidru nodokļu piemērošanas kārtību transporta pakalpojumiem eksporta un tranzīta pārvadājumos, kas novērsīs iespēju dažādi interpretēt nodokļa piemērošanas normas, un līdz ar to veicinās uzņēmējdarbību.

b) Uzlabos uzņēmējdarbības vidi līzinga tirgū un novērsīs līdz 2000.gada 31.decembrim noslēgtajos līzinga līgumos paredzēto maksājumu sadārdzināšanos.

3. Sociālo seku izvērtējums

Novērsīs līdz 2000.gada 31.decembrim noslēgtajos līzinga līgumos paredzēto maksājumu sadārdzināšanos

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Valsts budžeta ieņēmumus ietekmēs minimāli.

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav jāizdara

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst Eiropas līguma prasībām likumdošanas jomā un Eiropas Kopienas direktīvām

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

1977.gada 17.maija Eiropas Padomes Sestā direktīva (77/388/EEC)

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

4.panta sestā daļa

Article 9, 2(b)

 

Atbilst

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

a)Latvijas Starptautisko Autopārvadātāju Asociācija;

b) Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru Asociācija;

c) līzinga devēju asociācija

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta normu izpilde tiks nodrošināta esošās nodokļu administrācijas ietvaros. Likuma izpildei netiks radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī paplašinātas esošo institūciju funkcijas

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo nodokļu maksātāja tiesības

 

Komisijas priekšsēdētāja

A.Poča