Likumprojekts

Likumprojekts

Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz

personas datu automātisko apstrādi

1.pants. 1981.gada 28.janvāra Eiropas Padomes Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 3.panta 2.punktu Konvencija netiks piemērota attiecībā uz personas datiem, kas atzīti par valsts noslēpuma objektiem, kā arī personas datu apstrādi, ko veic publiskās institūcijas nacionālās drošības un krimināltiesību jomā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 13.panta 2.punkta "a" apakšpunktu Datu valsts inspekcija sadarbojas ar citām Konvencijas līgumslēdzējām pusēm.

4.pants. Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Padomes ģenerālsekretāram Datu valsts inspekcijas adresi.

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18.pantu pārstāvis Konsultatīvajā komitejā ir Datu valsts inspekcijas vadītājs, pārstāvja vietnieks – Datu valsts inspekcijas vadītāja vietnieks.

6.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

7.pants. Konvencija stājas spēkā tās 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".