Likumprojekts

Likumprojekts

Par Eiropas Padomes 1996.gada konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu

1.pants. Eiropas Padomes 1996.gada 25.janvāra konvencija par bērnu tiesību piemērošanu (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 1.panta ceturto daļu Latvijas Republika piemēro šīs Konvencijas noteikumus tikai attiecībā uz laulību šķiršanas, vecāku varas, adopcijas, tiesisku darījumu slēgšanas ar bērna mantu, bērna šķiršanu no ģimenes un aizbildnības ģimenes tiesību lietu kategorijām.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 17.panta pirmo daļu Latvijas Republiku Pastāvīgajā komitejā pārstāvēs Valsts bērna tiesību aizsardzības centra pārstāvis.

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".