Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 8.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) koordinē un veic cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, likvidē jūrā notikušo avāriju sekas un piesārņojumu ar naftas produktiem, kā arī piedalās ekoloģiskajā uzraudzībā;".

 

Anotācija Ministru kabineta noteikumiem

“Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā”

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums vajadzīgs?

a) pašreizējā situācija;

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija.

a) Uz doto brīdi meklēšanas un glābšanas darbu koordināciju veic Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija”, bet faktiskos meklēšanas un glābšanas darbus – Jūras spēki.

b) Līdz ar likuma pieņemšanu viss Meklēšanas un glābšanas dienesta darbs atradīsies vienas institūcijas kompetencē, kas atvieglos un optimizēs tā darbu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecību?

a) tautsaimniecības konkurētspēja;

b) eksporta attīstība;

c) nodarbinātība;

d) investīciju pieplūde;

e) uzņēmējdarbība;

f) vide.

 

 

a) Likums tautsaimniecības konkurētspēju neietekmēs.

b) Likums eksporta attīstību neietekmēs.

c) Likums nodarbinātību neietekmēs.

d) Likums investīciju pieplūdi neietekmēs.

e) Likums uzņēmējdarbību neietekmēs.

f) Likums vidi un ar tās aizsardzību saistītās problēmas neietekmēs.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

a) valsts budžetā prognozējamie neparedzētie izdevumi;

 

 

 

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 

a) Pēc likuma pieņemšanas nav paredzami neparedzēti izdevumi valsts budžetā, jo saskaņā ar “Likumu par ostām” Latvijas Jūras administrācija meklēšanas un glābšanas koordinācijas funkciju veikšanai tika dotēta no valsts budžeta. Līdz ar šī likuma pieņemšanu šie līdzekļi Latvijas Jūras administrācijai vairs nebūs nepieciešami.

b) Budžeta izdevumi un ienākumi nemainīsies, jo veicamo funkciju apmērs līdz ar to nodošanu Jūras spēkiem nemainīsies.

c) Nākamajos piecos gados nav paredzamas budžeta ienākumu un izdevumu izmaiņas.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Līdz ar likuma pieņemšanu būs nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumos Nr.58 “Noteikumi par meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumos”, kā arī jāizstrādā kārtība, kāda notiks Meklēšanas un glābšanas dienesta un ar to saistītā aprīkojuma un funkciju nodošana. Saistībā ar funkciju nodošanu nepieciešama 2001. gada valsts budžeta līdzekļu pārdale.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistības izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstība Eiropas Kopienai attiecīgajā nozarē;

 

c) atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

a) Likumam nav saistības ar Latvijas starptautiskajām saistībām. Eiropas Savienības likumdošana neregulē jautājumu par to, kurai konkrētai valsts pārvaldes institūcijai jāveic meklēšanas un glābšanas darbu koordinācija.

 

b) Eiropas Kopienas valstīs nav vienotas prakses attiecībā uz meklēšanas un glābšanas koordinācijas veikšanu, taču lielākajā daļā valstu šīs funkcijas veic krasta apsardzes dienesti.

c) Likumam nav saistības ar Latvijas saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju.

d) Likuma pieņemšana neietekmēs meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra sadarbību ar ārvalstu meklēšanas un glābšanas koordinācijas centriem.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašināsies esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.

 

a) Pēc likuma pieņemšanas paplašināsies Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes veicamās funkcijas.

 

b) Likums indivīda tiesības neierobežo.

 

 

Satiksmes ministrs A. Gorbunovs

 

 

 

 

 

Ignatovičs

7028288