Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.832)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas piedāvātais likumprojekts otrajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

122.1 pants. Ceļa zīmju prasību neievērošana, cilvēku vai kravas

pārvadāšanas noteikumu un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Transportlīdzekļu vadītājiem par brīdinājuma signālu došanas noteikumu pārkāpšanu pirms pārkārtošanās, pagrieziena vai braukšanas virziena maiņas, kā arī par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem par braukšanu pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par braukšanu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām regulējošo noteikumu pārkāpšanu, par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, par transportlīdzekļu vadīšanu bez atbilstoša

aprīkojuma, par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, kā arī par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par luksofora aizlieguma signāla vai atbilstoša regulētāja žesta neievērošanu, par ceļa nedošanu operatīvajiem transportlīdzekļiem, par avārijas gaismas signalizācijas vai avārijas zīmes lietošanas noteikumu neievērošanu, kā arī par apdzīšanas noteikumu pārkāpšanu vai braukšanu pa

tramvaja pretējā virziena sliežu klātni -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem par kravas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 122.1 panta ceturto daļu aiz vārda "pārkāpšanu" ar vārdiem "izņemot

140. 1 pantā minētos gadījumus".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Aizstat likumprojekta 1.pantā skaitli “140.1” ar skaitļiem un vārdu “134.3 un 140.1”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 122.1 panta ceturto daļu pēc vārda "pārkāpšanu" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot

134.3 un 140.1 pantā minētos gadījumus".

 

130.pants. Norīkojumu došana lietot transportlīdzekļus, neievērojot darba un atpūtas laika režīmu, vai lietot transportlīdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transportlīdzekļu ekspluatācijas vai kontrolierīču lietošanas noteikumu pārkāpumi

Par norīkojumu došanu lietot transporta līdzekļus, ja šiem transporta līdzekļiem ir bojājumi vai uz tiem attiecas nosacījumi, kuru dēļ tos aizliegts ekspluatēt, vai arī tie nav reģistrēti noteiktā kārtībā, vai

tiem nav izdarīta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem personām, kuras

atbildīgas par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un ekspluatāciju.

Par to, ka uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju vadītāji atkārtoti nav izpildījuši Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku norādījumus novērst to noteikumu, normatīvu vai standartu pārkāpumus, kuri attiecas uz satiksmes drošības garantēšanu, -

uzliek naudas sodu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuru īpašnieku

civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot

autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.

2. Aizstāt 130.panta otrajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku" ar vārdiem "autotransporta kontroles iestāžu".

     

2. Aizstāt 130.panta otrajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku" ar vārdiem "autotransporta kontroles iestāžu".

 

134.pants. Bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu, vielu vai priekšmetu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana dzelzceļa, jūras un upju transportā, autotransportā un elektrotransportā

Par bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par sprāgstvielu, ugunsnedrošu, indīgu, viegli uzliesmojošu vai citādi bīstamu vielu vai priekšmetu pārvadāšanu ar dzelzceļa, jūras vai upju transportu, autotransportu vai elektrotransportu vai par šādu kravu, vielu vai priekšmetu atstāšanu bez uzraudzības transporta līdzekļos, kā arī nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu no divdesmit latiem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Šā panta pirmajā daļā minēto kravu, vielu un priekšmetu sarakstu nosaka attiecīgajos transporta veidos spēkā esošie noteikumi.

3. Izslēgt 134.pantā vārdu "autotransports" (visos locījumos).

     

3. Izslēgt 134.pantā vārdu "autotransports" (visos locījumos).

134.1 pants. Autopārvadājumu veikšana, ja nav klāt licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai reģistrācijas apliecības vai pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus

Par autopārvadājumu veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai reģistrācijas apliecības, bet tās nepieciešamība likumdošanas aktos ir paredzēta, vai pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos

dokumentus -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

4. 134.1 pantā:

papildināt aiz vārdiem "minēto dokumentu" ar vārdiem "nosacījumus vai";

aizstāt vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

2.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 4.panta pirmo daļu.

Atbalstīt.

4. Aizstāt 134.1 pantā vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

 

 

5. Papildināt kodeksu ar 134.2 pantu šādā redakcijā:

"134.2 pants. Starptautisko autopārvadājumu veikšana bez atļaujas vai pārkāpjot starptautiskos līgumus

Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļaujas vai pārkāpj starptautisko līgumu par autotransporta pārvadājumiem nosacījumus, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam simt latu apmērā."

3.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 134.2 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem”.

Atbalstīt.

5. Papildināt kodeksu ar 134.2 pantu šādā redakcijā:

"134.2 pants. Starptautisko autopārvadājumu veikšana bez atļaujas vai pārkāpjot starptautiskos līgumus

Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļauju vai pārkāpj nosacījumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par autotransporta pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”

 

 

6. Papildināt kodeksu ar 134.3 pantu šādā redakcijā:

"134.3 pants. Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

(1) Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu

autotransportā –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam divsimt latu apmērā, kravas nosūtītājam – divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piectūkstoš latu apmērā.

(2) Par autotransporta līdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo vielu noplūde cisternu vai iesaiņojuma nehermētiskuma dēļ, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 134.3 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā

“uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas nosūtītājam – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 134.3 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

6. Papildināt kodeksu ar 134.3 pantu šādā redakcijā:

"134.3 pants. Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

(1) Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu

ar autotransportu –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas nosūtītājam – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai – kravas nosūtītājam – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(2) Par autotransporta līdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo vielu noplūde cisternu vai iesaiņojuma nehermētiskuma dēļ, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

 

(3) Par bīstamās kravas pārvadāšanu bez autovadītāja apliecības bīstamo kravu pārvadājumiem, ja tāda ir paredzēta normatīvajos aktos, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt latu apmērā, vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – darba devējam vai kravas nosūtītājam – piecsimt latu apmērā.

(4) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav noteikumos paredzētās rakstiskās instrukcijas (avārijas kartes) vai rakstiskā instrukcija (avārijas karte) neatbilst pārvadājamai

kravai, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai kravas nosūtītājam – simt latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piecsimt latu apmērā.

(5) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav noteiktu bīstamo vielu pārvadājumiem paredzēta transporta līdzekļa sertifikāta vai noteiktu bīstamo vielu iekšzemes pārvadājumiem paredzēta transporta līdzekļa sertifikāta, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt latu apmērā, vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam vai darba devējam – piecsimt latu apmērā.

(6) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav kravas nosūtītāja deklarācijas par kravas un tās iesaiņojuma atbilstību pārvadājumu noteikumiem vai tā neatbilst pārvadājamai bīstamajai kravai, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – tūkstoš latu apmērā.

(7) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav kravu pavadzīmes vai pavadzīmes saturs neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām atbilstošās bīstamās kravas pārvadāšanas prasībām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt piecdesmit latu apmērā, vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam vai darba devējam – tūkstoš latu apmērā.

6.

/Juridiskais birojs/

Apvienot 134.3 panta trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu divās daļās un izteikt tās šādā redakcijā:

“Par bīstamas kravas parvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav normatīvajos aktos noteikto bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentu, -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(4) Par autotransporta līdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem bīstamo kravu autopārvadājumu

dokumentiem, -

uzliek naudas sodu pārvadātajam vai kravas nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajai

personai – no divsimt līdz tūkstoš latiem.”

Atbalstīt.

(3) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav normatīvajos aktos noteikto bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentu, -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(4) Par autotransporta līdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentiem, -

uzliek naudas sodu pārvadātajam vai kravas nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

 

(8) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzeklim nav uzstādītas transportlīdzekļa pazīšanas zīmes vai tās neatbilst normatīvo aktu prasībām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – līdz simt latiem, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piecsimt latu apmērā.

(9) Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar autotransporta līdzekli, kurā nav nepieciešamo ugunsdzēšanas aparātu, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam simt latu apmērā vai darba devējam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – darba devējam – tūkstoš latu apmērā.

(10) Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar autotransporta līdzekli, kas nav apzīmēts ar atbilstošām bīstamības zīmēm, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – darba devējam – tūkstoš latu apmērā.

7.

/Juridiskais birojs/

Apvienot 134.3 panta astoto, devīto, desmito daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“Par bīstamas kravas parvadāšanu, ja nav ievērotas autotransporta līdzekļa aprīkojuma prasības vai autotransporta līdzeklim nav uzstādītas pazīšanās un bīstamības zīmes, - uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simts latiem.”

Atbalstīt.

(5) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja nav ievērotas autotransporta līdzekļa aprīkojuma prasības vai autotransporta līdzeklim nav uzstādītas pazīšanas un bīstamības zīmes, -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

 

(11) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam divsimt latu apmērā vai kravas nosūtītājam – divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piectūkstoš latu apmērā.

8.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 134.3 panta vienpadsmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem vai kravas nosūtītājam – no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem”.

Atbalstīt.

(6) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem vai kravas nosūtītājam – fiziskajai personai - no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

 

(12) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja bīstamās kravas iesaiņojums nav atbilstošs bīstamajai kravai, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piectūkstoš latu apmērā.

(13) Par bīstamās kravas pārvadāšanu, kuras iesaiņojums nav apzīmēts ar atbilstošām bīstamības zīmēm, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam divsimt latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – tūkstoš latu apmērā."

9.

/Juridiskais birojs/

Apvienot 134.3 panta divpadsmito un trīspadsmito daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“Par bīstamas kravas iesaiņojuma vai apzīmēšanas prasību neievērošanu –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam – fiziskai personai no simt lidz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Atbalstīt.

(7) Par bīstamas kravas iesaiņojuma vai apzīmēšanas prasību neievērošanu –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam – fiziskajai personai - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.”

 

137.1 pants. Taksometru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Personai, kas taksometru izsaukusi, par atteikšanos apmaksāt taksometra izsaukumu, ja izpildīti pasūtījuma

nosacījumi, -

uzliek naudas sodu desmit latu apmērā.

Taksometru vadītājiem par atteikšanos apkalpot pasažierus, izņemot noteikumos paredzētos gadījumus, vai par pasažieru komplektēšanu stāvvietās, nosakot maršruta virzienu (izņemot maršruta taksometrus), kā

arī par pasažieru pārvadāšanu ar taksometru, kura speciālais aprīkojums neatbilst noteiktajām prasībām, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Taksometru vadītājiem par valsts kontroles iestāžu kompetencē esošajos jautājumos doto norādījumu nepildīšanu, kā arī par kavēšanu realizēt šo iestāžu amatpersonu likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

7. Papildināt 137.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kas aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, –

uzliek naudas sodu simt piecdesmit latu apmērā."

10.

/Juridiskā komisija/

Izteikt likumprojekta 7. pantā minēto sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem".

Atbalstīt.

7. Papildināt 137.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kas aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

140.pants. Autoceļu un ielu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu vai ielu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izpaužas autoceļu, ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju vai satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu bojāšanā, satiksmes traucējumu radīšanā,

ceļa braucamās daļas, ietves, nomaļu, sadales joslu, ceļa būvju vai zemes nodalījuma joslu piegružošanā vai aizsprostošanā, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu, transparentu, plakātu, reklāmas, vairogu, kiosku vai

citu tamlīdzīgu objektu nelikumīgā uzstādīšanā tiešā ceļa tuvumā, kā arī

darbībās, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

8. Izteikt 140.pantu šādā redakcijā:

"140.pants. Autoceļu (ielu) lietošanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – divtūkstoš latu apmērā.

(2) Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī par materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja)

atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – tūkstoš latu apmērā.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 140. panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijās:

“uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 140. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijās:

“uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.”

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 140.pantu šādā redakcijā:

"140.pants. Autoceļu (ielu) lietošanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

(2) Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī par materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai aut oceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

 

 

 

(3) Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas vai reklāmas plakātu, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu objektu uzstādīšanu autoceļu (ielu) zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja)

atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – tūkstoš latu apmērā.

(4) Par Noteikumu par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem, pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskām personām simt latu apmērā, bet juridiskām personām – piecsimt latu apmērā."

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 140. panta trešās daļas sankciju šādā redakcijās:

“uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 140. panta ceturtās daļas sankciju šādā redakcijās:

“uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas vai reklāmas plakātu, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu objektu uzstādīšanu autoceļu (ielu) zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja)

atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

(4) Par to, ka pārkāpti Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem,–

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

 

 

9. Papildināt kodeksu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Transportlīdzekļu vadīšana, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļa gabarītus, pieļaujamo faktisko masu vai ass slodzi

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu līdz 2 t vai ass slodzi līdz 0,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 t vai ass slodzi no 0,5 līdz 1 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 t vai ass slodzi no 1 līdz 1,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu par 6 t vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 t vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divsimt piecdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteiktos transportlīdzekļu gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā".

15.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 140.1 panta visu daļu sankcijas pēc vārda “vadītājam” ar vārdu “līdz”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

9. Papildināt kodeksu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Transportlīdzekļu vadīšana, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļa gabarītus, pieļaujamo faktisko masu vai ass slodzi

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu līdz 2 t vai ass slodzi līdz 0,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz divdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 t vai ass slodzi no 0,5 līdz 1 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 t vai ass slodzi no 1 līdz 1,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu par 6 t vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 t vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļu gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt piecdesmit latiem".

141.pants. Autoceļu un ielu aizsardzības zonas režīma neievērošana

Par autoceļu vai ielu aizsardzības zonas režīma neievērošanu, kas izpaužas kā visādu veidu celtniecības un montāžas vai kalnrūpniecības darbu veikšana šajā zonā bez ceļu dienesta atļaujas, kā arī meža

izciršana, zemessegas bojāšana, kura var izraisīt noslīdeņu, gravu, plūstošo smilšu vai sniega sanesumu veidošanos, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

10. Izteikt 141.pantu šādā redakcijā:

"141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

Par tādu darbību veikšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām), kuru dēļ samazinās autoceļu (ielu) pārredzamība vai palielinās autoceļu (ielu) aizputināmība, –

uzliek naudas sodu fiziskām personām piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – piecsimt latu apmērā.

Par kailciršu veikšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – divtūkstoš latu apmērā.

Par celtniecības, montāžas vai kalnrūpniecības darbu veikšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – divtūkstoš latu apmērā."

16.

/Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs/

Izteikt 141.pantu šādā redakcijā:

"141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot lauksaimnieciska rakstura) veikšanu aizsargjoslās par autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceāl (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

 

Atbalstīt daļēji (iestrādāts Juridiskās komisijas 17. priekšliku-mā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

17.

/Juridriskā komisija/

Izteikt 141.pantu šādā redakcijā:

"141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot lauksaimnieciska rakstura) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja)

atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

Atbalstīt.

10. Izteikt 141.pantu šādā redakcijā:

"141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot lauksaimnieciska rakstura) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

 

142.pants. Autoceļu un ielu uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri nosaka autoceļu vai ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī vai darbu veikšanas kārtību uz autoceļiem vai ielām, vai par pasākumu

neveikšanu, lai savlaicīgi aizliegtu vai ierobežotu satiksmi atsevišķos ceļa posmos, kad šo ceļa posmu lietošana var apdraudēt satiksmes drošību, kā arī par autoceļu vai ielu būvniecības, remonta vai uzturēšanas darbiem,

kuri pasliktina hidroloģisko režīmu autoceļu vai ielu aizsardzības zonā vai rada traucējumus ceļam blakus esošajās vai to šķērsojošajās melioratīvajās sistēmās vai būvju sistēmās, -

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras atbildīgas par autoceļu, ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju stāvokli vai darbu veikšanas kārtību uz autoceļiem vai ielām, no piecdesmit latiem līdz divsimt

piecdesmit latiem.

11. Izteikt 142.pantu šādā redakcijā:

"142.pants. Autoceļu (ielu) uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu personām, kuras atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par Noteikumu par darba vietu aprīkošanu uz autoceļiem (ielām) pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu personām, kuras tieši vada darbu izpildi uz autoceļiem (ielām), divsimt latu apmērā."

18.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 142. panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu personām, kuras tieši vada darbu izpildi uz autoceļiem (ielām), no piecdesmit līdz divsimt latiem."

Atbalstīt.

11. Izteikt 142.pantu šādā redakcijā:

"142.pants. Autoceļu (ielu) uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu personām, kuras ir atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras ir atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par Noteikumu par darba vietu aprīkošanu uz autoceļiem (ielām) pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu personām, kuras tieši vada darbu izpildi uz autoceļiem (ielām), no piecdesmit līdz divsimt latiem."

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142. (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150., 152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma

lietu), 172., 172.1 pantā, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

12. 210.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "vai šādu lidlauku tuvumā" ar skaitļiem "131.1, 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām)".

 

19.

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumprojek-ta 12.pantu pēc skaitļa “131.1” ar skaitli “134.”.

Atbalstīt.

12. 210.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "vai šādu lidlauku tuvumā" ar skaitļiem "131.1, 134., 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām)".

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1-201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

13. Papildināt 213.pantu aiz vārdiem "139.1 panta otrajā daļā" ar skaitli "140.".

     

13. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta otrajā daļā" ar skaitli "140.".

 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114., 121., 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 125., 126., 126.1 pantā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 126.4, 129., 131., 131.1, 131.2, 134., 135.-136., 138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 140., 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 159.4, 159.5 un 159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 181. un 183.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas

administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā,

125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā un otrajā daļā, 129., 136., 171.panta pirmajā daļā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 129.pantā;

4) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

14. 214.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa "134" ar skaitļiem un vārdiem "134.2, 134.3 (ja pārkāpumu izdarījis autotransporta līdzekļa vadītājs)", aiz skaitļa "136" ar skaitļiem un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā", aiz skaitļiem un vārdiem "139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "140.panta pirmajā daļā, 140.1";

papildināt otrās daļas 3.punktu aiz skaitļa "129" ar skaitļiem un vārdiem
"137.1 panta ceturtajā daļā, 140.1 pantā."

     

14. 214.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "134" ar skaitļiem un vārdiem "134.2, 134.3 (ja pārkāpumu izdarījis autotransporta līdzekļa vadītājs)", pēc skaitļa "136" ar skaitli un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā", pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "140.panta pirmajā daļā, 140.1";

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc skaitļa "129" ar skaitļiem un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā, 140.1 pantā".

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 155.1 - 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1 - 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 - 159.6 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27 - 166.31, 169.3, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā paredzēto administratīvo

pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā, -

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

15. 215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "kodeksa" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā";

papildināt otrās daļas 2.punktu aiz vārda "paredzēti" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā".

     

15. 215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "kodeksa" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā";

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "paredzēti" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā".

 

   

20.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt kodeksu ar 215.9 pantu šādā redakcijā:

“215.9 pants. Nacionālā radio un televīzijas padome

Nacionālā radio un televīzijas padome izskata šā kodeksa 166.13, 173.2, 201.5 un 201.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

Neatbalstīt.

 

 

221.pants. Transporta valsts kontroles iestādes

Transporta valsts kontroles iestādes izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 131.1 pantā, 134. panta pirmajā daļā, 134.1 pantā, 135.pantā, 136. panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137. pantā un 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) transporta valsts kontroles iestādes priekšnieks, viņa vietnieki, transporta valsts kontroles iestādes rajonu un republikas pilsētu nodaļu priekšnieki, viņu vietnieki, pašvaldību kontroles iestāžu priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) transporta valsts kontroles iestāžu un pašvaldību kontroles iestāžu kontrolieri - naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts transporta uzņēmumu, pašvaldību transporta uzņēmumu direktori, viņu vietnieki, daļu priekšnieki, viņu vietnieki, kustības kontroles dienesta priekšnieks, viņa vietnieki un kontrolieri - naudas

sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

4) Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāžu noteiktās amatpersonas - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

16. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, kuras paredzētas šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.2, 134.3, 135., 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas direktors, viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, naudas sodu fiziskām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) republikas pilsētu domju un rajonu padomju izveidoto autotransporta kontroles dienestu priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.3, 135., 136.panta ceturtajā, piektajā un devītajā daļā, 137., 137.1, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā, naudas sodu fiziskām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu.

Šajā pantā minēto autotransporta kontroles iestāžu kontrolieri ir tiesīgi iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu."

21.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 221.pantā vārdus “un amatpersonas”.

Neatbalstīt.

16. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, kuras paredzētas šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.2, 134.3, 135., pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas direktors, viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, naudas sodu fiziskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) republikas pilsētu domju un rajonu padomju izveidoto autotransporta kontroles dienestu priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.3, 135. pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā, naudas sodu fiziskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu.

Šajā pantā minēto autotransporta kontroles iestāžu kontrolieri ir tiesīgi iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu."

 

221.1 pants. Valsts ceļu dienesta iestādes

Valsts ceļu dienesta iestādes izskata šā kodeksa 134. un 140.-142.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ceļu dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Autoceļu direkcijas ģenerāldirektors, rajona valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļu vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Autoceļu direkcijas rajonu valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļu vecākie speciālisti - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

17. Izslēgt 221.1 pantu.

     

17. Izslēgt 221.1 pantu.

221.2 pants. Ceļu satiksmes drošības iestādes

Ceļu satiksmes drošības iestādes izskata šā kodeksa 130. un 140.-142.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ceļu satiksmes drošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas direktors, viņa vietnieki, daļu priekšnieki un rajonu (pilsētu) nodaļu priekšnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Ceļu satiksmes drošības direkcijas daļu priekšnieku vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

18. Izslēgt 221.2 pantu.

     

18. Izslēgt 221.2 pantu.

 

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti pie aizturēšanas, personas vai mantu apskates, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas. Izņemtās mantas un dokumenti turpmāk līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai glabājas vietās, kuras nosaka institūcijas (amatpersonas), kuriem ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, bet pēc lietas izskatīšanas, atkarībā no lietas izskatīšanas rezultātiem, tās noteiktā kārtībā konfiscējamas, atdodamas īpašniekam, iznīcināmas vai realizējamas.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

         

 

Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var uzlikt administratīvo sodu - naudas sodu vai atņemt transporta līdzekļa vadīšanas tiesības, - transporta līdzekļa vadītājam atņem vadītāja apliecību uz laiku līdz naudas soda samaksāšanai šajā lietā, par to tiek izdarīts ieraksts tiesībpārkāpumu protokolā, kā arī transporta līdzekļa vadīšanas tiesību pagaidatļaujā, ko vadītājam izsniedz vadītāja apliecības vietā.

Ja transportlīdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadīšanas tiesībām vai ja transportlīdzekļa piederību nav iespējams noskaidrot, transportlīdzekli var novietot speciālā maksas stāvvietā. Amatpersona, kas veikusi pasākumus transportlīdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties paziņo Valsts policijas teritoriālajai dežūrdaļai (dežurantam pēc transportlīdzekļa atrašanas vietas), kā arī divdesmit četru stundu laikā nosūta paziņojumu personai, uz kuras vārda attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā.

Ja transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai viņam nav vadītāja apliecības, transportlīdzeklis uz maksas stāvvietu nav jāpārvieto, ja konkrētā transportlīdzekļa pasažierim ir attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība un transportlīdzekļa īpašnieks pilnvaro pasažieri tālāk vadīt šo transportlīdzekli. Minētais fakts tiek rakstveidā fiksēts administratīvajā protokolā.

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

19. Papildināt 257.panta piekto daļu pēc vārda "noskaidrot" ar vārdiem "kā arī transportlīdzekļa sastāva pieļaujamās faktiskās masas vai ass slodzes pārsniegšanas gadījumā bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas".

22

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumprojekta 19.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“Izteikt 257.panta ceturto daļu šādā redakcijā: ”Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var piemērot administratīvo sodu – transporta līdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana, pārkāpējam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var uz laiku aizturēt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju, izdarot attiecīgu ierakstu protokolā par administratīvo parkāpumu.”

Atbalstīt.

19. 257.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

”(4) Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var piemērot administratīvo sodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu, pārkāpējam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var uz laiku aizturēt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju, izdarot attiecīgu ierakstu protokolā par administratīvo parkāpumu.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda "noskaidrot" ar vārdiem "kā arī transportlīdzekļa sastāva pieļaujamās faktiskās masas vai ass slodzes pārsniegšanas gadījumā bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas".

269.pants. Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vieta

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 118., 121.-128., 130. un 131.pantā, var izskatīt arī pēc transporta līdzekļu reģistrācijas vietas vai pārkāpēja dzīvesvietas.

Administratīvās komisijas administratīvo pārkāpumu lietas var nosūtīt izskatīšanai pēc pārkāpēja dzīvesvietas.

20. Papildināt 269.panta otro daļu aiz vārdiem "130. un 131.pantā" ar vārdiem "134.3, 137.1, 140. un 140.1 pantā".

     

20. Papildināt 269.panta otro daļu pēc skaitļiem un vārdiem "130. un 131.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "134.3, 137.1, 140. un 140.1 pantā".