Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 122.1 panta ceturto daļu aiz vārda "pārkāpšanu" ar vārdiem "izņemot 140. 1 pantā minētos gadījumus".

2. Aizstāt 130.panta otrajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku" ar vārdiem "autotransporta kontroles iestāžu".

3. Izslēgt 134.pantā vārdu "autotransports" (visos locījumos).

4. 134.1 pantā:

papildināt aiz vārdiem "minēto dokumentu" ar vārdiem "nosacījumus vai";

aizstāt vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

5. Papildināt kodeksu ar 134.2 pantu šādā redakcijā:

"134.2 pants. Starptautisko autopārvadājumu veikšana bez atļaujas vai pārkāpjot starptautiskos līgumus

Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļaujas vai pārkāpj starptautisko līgumu par autotransporta pārvadājumiem nosacījumus, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam simt latu apmērā."

6. Papildināt kodeksu ar 134.3 pantu šādā redakcijā:

"134.3 pants. Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu autotransportā –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam divsimt latu apmērā, kravas nosūtītājam – divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piectūkstoš latu apmērā.

Par autotransporta līdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo vielu noplūde cisternu vai iesaiņojuma hermētiskuma trūkuma dēļ, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu bez autovadītāja apliecības bīstamo kravu pārvadājumiem, ja tāda ir paredzēta normatīvajos aktos, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt latu apmērā, vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – darba devējam vai kravas nosūtītājam – piecsimt latu apmērā.

Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav noteikumos paredzētās rakstiskās instrukcijas (avārijas kartes) vai rakstiskā instrukcija (avārijas karte) neatbilst pārvadājamai kravai, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai kravas nosūtītājam – simt latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piecsimt latu apmērā.

Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav noteiktu bīstamo vielu pārvadājumiem paredzēta transporta līdzekļa sertifikāta vai noteiktu bīstamo vielu iekšzemes pārvadājumiem paredzēta transporta līdzekļa sertifikāta, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt latu apmērā, vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam vai darba devējam – piecsimt latu apmērā.

Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav kravas nosūtītāja deklarācijas par kravas un tās iesaiņojuma atbilstību pārvadājumu noteikumiem vai tā neatbilst pārvadājamai bīstamajai kravai, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – tūkstoš latu apmērā.

Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav kravu pavadzīmes vai pavadzīmes saturs neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām atbilstošās bīstamās kravas pārvadāšanas prasībām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt piecdesmit latu apmērā, vai kravas nosūtītājam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam vai darba devējam – tūkstoš latu apmērā.

Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzeklim nav uzstādītas transportlīdzekļa pazīšanas zīmes vai tās neatbilst normatīvo aktu prasībām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – līdz simt latiem, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piecsimt latu apmērā.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar autotransporta līdzekli, kurā nav nepieciešamo ugunsdzēšanas aparātu, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam simt latu apmērā vai darba devējam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – darba devējam – tūkstoš latu apmērā.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar autotransporta līdzekli, kas nav apzīmēts ar atbilstošām bīstamības zīmēm, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā vai darba devējam – simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – darba devējam – tūkstoš latu apmērā.

Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam divsimt latu apmērā vai kravas nosūtītājam – divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai perso-
nai – kravas nosūtītājam – piectūkstoš latu apmērā.

Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja bīstamās kravas iesaiņojums nav atbilstošs bīstamajai kravai, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – piectūkstoš latu apmērā.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu, kuras iesaiņojums nav apzīmēts ar atbilstošām bīstamības zīmēm, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam divsimt latu apmērā, bet juridiskai personai – kravas nosūtītājam – tūkstoš latu apmērā."

7. Papildināt 137.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kas aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, –

uzliek naudas sodu simt piecdesmit latu apmērā."

8. Izteikt 140.pantu šādā redakcijā:

"140.pants. Autoceļu (ielu) lietošanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – divtūkstoš latu apmērā.

Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī par materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām simt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – tūkstoš latu apmērā.

Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas vai reklāmas plakātu, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu objektu uzstādīšanu autoceļu (ielu) zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – tūkstoš latu apmērā.

Par Noteikumu par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem, pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskām personām simt latu apmērā, bet juridiskām personām – piecsimt latu apmērā."

9. Papildināt kodeksu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Transportlīdzekļu vadīšana, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteiktos transportlīdzekļa gabarītus, pieļaujamo faktisko masu vai ass slodzi

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu līdz 2 t vai ass slodzi līdz 0,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 t vai ass slodzi no 0,5 līdz 1 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 t vai ass slodzi no 1 līdz 1,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteikto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu par 6 t vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 t vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divsimt piecdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos noteiktos transportlīdzekļu gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā".

10. Izteikt 141.pantu šādā redakcijā:

"141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

Par tādu darbību veikšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām), kuru dēļ samazinās autoceļu (ielu) pārredzamība vai palielinās autoceļu (ielu) aizputināmība, –

uzliek naudas sodu fiziskām personām piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – piecsimt latu apmērā.

Par kailciršu veikšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – divtūkstoš latu apmērā.

Par celtniecības, montāžas vai kalnrūpniecības darbu veikšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskām personām divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskām personām – divtūkstoš latu apmērā."

11. Izteikt 142.pantu šādā redakcijā:

"142.pants. Autoceļu (ielu) uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu personām, kuras atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par Noteikumu par darba vietu aprīkošanu uz autoceļiem (ielām) pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu personām, kuras tieši vada darbu izpildi uz autoceļiem (ielām), divsimt latu apmērā."

12. Izslēgt 210.panta pirmajā daļā vārdus "(par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām)".

13. Papildināt 210.panta pirmo daļu aiz vārdiem "vai šādu lidlauku tuvumā)" ar skaitļiem "131.1, 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1".

14. Papildināt 213.pantu aiz vārdiem "139.1 panta otrajā daļā" ar skaitli "140.".

15. 214.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa "134" ar skaitļiem un vārdiem "134.2, 134.3 (ja pārkāpumu izdarījis autotransporta līdzekļa vadītājs)", aiz skaitļa "136" ar skaitļiem un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā", aiz skaitļiem un vārdiem "139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "140.panta pirmajā daļā,
140.1";

papildināt otrās daļas 3.punktu aiz skaitļa "129" ar skaitļiem un vārdiem
"137.1 panta ceturtajā daļā, 140.1 pantā."

16. 215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "kodeksa" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā";

papildināt otrās daļas 2.punktu aiz vārda "paredzēti" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā".

17. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, kuras paredzētas šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.2, 134.3, 135., 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas direktors, viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, naudas sodu fiziskām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) republikas pilsētu domju un rajonu padomju izveidoto autotransporta kontroles dienestu priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.3, 135., 136.panta ceturtajā, piektajā un devītajā daļā, 137., 137.1, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā, naudas sodu fiziskām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu.

Šajā pantā minēto autotransporta kontroles iestāžu kontrolieri ir tiesīgi iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu."

18. Izslēgt 221.1 pantu.

19. Izslēgt 221.2 pantu.

20. Papildināt 257.panta piekto daļu aiz vārda "noskaidrot" ar vārdiem "kā arī transportlīdzekļa sastāva pieļaujamās faktiskās masas vai ass slodzes pārsniegšanas gadījumā bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas".

21. Papildināt 269.panta otro daļu aiz vārdiem "130. un 131.pantā" ar vārdiem "134.3, 137.1, 140. un 140.1 pantā".

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.

 

Normatīvā bāze ir papildinājusies ar jaunām normām, pieņemti Ministru kabineta 19.01.1999 noteikumi Nr.15 “Ceļu satiksmes noteikumi”, kuros noteiktas jaunas prasības par transportlīdzekļu pieļaujamajiem gabarītiem, faktisko masu un ass slodzi, par autoceļu (ielu) lietošanu un aizsardzību, par aprobežojumiem aizsargjoslās gar autoceļiem u.c. Pieņemti Ministru kabineta 07.12.1999 noteikumi Nr 401 “Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi”, kuros noteiktas prasības autotransporta līdzekļa aprīkojumam, kas pārvadā bīstamās kravas, prasības bīstamo kravu pārvadājumu dokumentiem, noteiktas kravas nosūtītāja, pārvadātāja un autovadītāja atbildības robežas u.c.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nepieciešams, lai paredzētu atbildību par šo normu pārkāpumiem.

Ministru kabineta 07.12.1999 sēdes protokols Nr.68, 25§.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2.  

   

   

 3. eksporta attīstību;
 4. nodarbinātību;
 5.  

   

   

 6. investīciju pieplūdi;
 7. uzņēmējdarbību;
 8.  

 9. vidi.

 

 

 

 

Iestrādājot grozījumus paaugstināsies Latvijas autopārvadātāju konkurētspēja starptautiskajā tirgū.

 

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

Institucionāli jānostiprina autotransporta kontroles dienesti.

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Veicinās godīgu konkurenci autopārvadājumu jomā.

Iestrādājot grozījumus mazināsies draudi apkārtējai videi.

3.Kāda var būt likumprojekta iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3.  

 4. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 

 

Grozījumu APK realizācija papildus asignējumus no valsts budžeta neprasa.

Budžeta ienākumi palielināsies. Likumprojekts paredz iekasēt soda naudas.

Prognozējama ienākumu stabilizācija 3 – 4 gadus pēc grozījumu stāšanās spēkā.

4.Kāda var būt likumprojekta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un nepieciešamība grozīt citus normatīvos aktus?

Grozījumi APK neiespaido esošo tiesību normu sistēmu.

Papildus izdot citus normatīvos aktus – likumus un Ministru kabineta noteikumus nav nepieciešams

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
 3.  

   

   

 4. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 5. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

Grozījumi APK nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

EK Progresa ziņojums /99;

Pievienošanās partnerība /99

Nacionālā programma integrācijai ES

 

Eiropas valstu nolīgums “Par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)

Atbilst ES direktīvām par bīstamo kravu pārvadājumiem (94/55/EC; 95/50/EC un 96/35/EC).

Atbilst

 

Atbilst, jo likumprojekts neparedz diskriminējošas normas administratīvo sodu piemērošanā.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

 

 

 

Pēc grozījumu pieņemšanas paplašināsies esošo institūciju pilnvaras.

 

 

 

Likumprojektā nav grozītas normas kas paredzētu ierobežot indivīda tiesības pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu APK paredzētajā kārtībā.

 

 

 

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 

 

 

J.Vaitužs

7028303