Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem” “ trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

( reģ. nr.831 )

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

           
 

Izdarīt likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

Nav.

 

Izdarīt likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozījumus:

           
 

1. 5.pantā:

     

1. 5.pantā:

5.pants. Institūcijas, kuras atjauno īpašuma tiesības

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

     

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

(1) Visas darbības, kas saistītas ar bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanu vai atzīšanu, uzņēmuma mantas

vērtības noteikšanu un kompensācijai piešķiramo sertifikātu skaita noteikšanu, jāveic:

         

1) Privatizācijas aģentūrai vai attiecīgajai valsts īpašuma privatizācijas komisijai attiecībā uz uzņēmumu, kas ir iekļauts privatizācijai nodoto īpašuma objektu sarakstā. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas vērtību aprēķina un kompensācijai piešķiramo privatizācijas sertifikātu daudzumu nosaka Privatizācijas aģentūra;

 

“1) Ekonomikas ministrijai vai attiecīgajai valsts īpašuma privatizācijas komisijai attiecībā uz uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas ir iekļauts privatizācijai vai atsavināšanai nodoto īpašuma objektu sarakstā. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas vērtību aprēķina un kompensācijai piešķiramo privatizācijas sertifikātu daudzumu nosaka valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk — Valsts nekustamā īpašuma aģentūra);”;

     

“1) Ekonomikas ministrijai vai attiecīgajai valsts īpašuma privatizācijas komisijai attiecībā uz uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas ir iekļauts privatizācijai vai atsavināšanai nodoto īpašuma objektu sarakstā. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas vērtību aprēķina un kompensācijai piešķiramo privatizācijas sertifikātu daudzumu nosaka valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk — Valsts nekustamā īpašuma aģentūra);”;

2) Izslēgts ar 10.10.96. likumu

3) attiecīgās pašvaldības domei (padomei), kuras pārziņā ir pašvaldības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai kuras pārziņā esošajā pašvaldības uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) atrodas manta, par kuru iesniegts pieteikums.

         
 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

(2) Privatizācijas aģentūras vai valsts īpašuma privatizācijas komisijas sagatavoto lēmumu par bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas vai atzīšanas veidu pieņem Ekonomikas ministrija.

“(2) Lēmumu par bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas vai atzīšanas veidu pieņem Ekonomikas ministrija.”

     

“(2) Lēmumu par bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas vai atzīšanas veidu pieņem Ekonomikas ministrija.”

(3) Lēmumu par veidu, kādā atjaunojamas vai atzīstamas bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesības uz uzņēmumu, kā arī uzņēmuma (statūtsabiedrības) mantu, kas atrodas pašvaldības uzņēmuma

(statūtsabiedrības) sastāvā, pieņem pašvaldības dome (padome), kuras pārziņā ir attiecīgais pašvaldības uzņēmums (statūtsabiedrība).

(4) Īpašuma tiesības uz uzņēmumu, kas pēc tā nacionalizācijas nodots valdījumā fiziskajai personai vai juridiskajai personai, kura nav attiecīgi valsts vai pašvaldības juridiskā persona, izņemot šā likuma 21.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā minētos gadījumus, atjaunojamas, ceļot tiesā prasību, ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki nav panākuši vienošanos ar uzņēmuma valdītāju par īpašuma tiesību atjaunošanu.

Uzņēmuma valdītājs atbild, atdodot vai kompensējot bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem uzņēmuma mantu, kuras vērtība nepārsniedz tās mantas vērtību, ko uzņēmuma valdītājam nodevusi valsts, pašvaldība vai iepriekšējais valdītājs. Ja uzņēmuma valdītāja - juridiskās personas - īpašumā ir valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, uzņēmuma valdītājam jārīkojas atbilstoši šā likuma 16. panta trešās daļas nosacījumiem.

(1994.gada 6.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.96. likumu, kas stājas spēkā no 12.11.96.)

         

15.pants. Gadījumi, kad uzņēmums jāpārveido statūtsabiedrībā

(1) Uzņēmums jāpārveido statūtsabiedrībā, kuras dalībnieki ir bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki un uzņēmuma pašreizējais īpašnieks, ja uzņēmuma pašreizējās mantas vērtība ir palielinājusies salīdzinājumā ar tās mantas vērtību, uz kuru saskaņā ar šā likuma 7.pantu atjaunojamas bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesības, un bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki vēlas atgūt savu īpašuma daļu, bet nevēlas izpirkt uzņēmuma pašreizējam īpašniekam piederošo mantas daļu.

2. 15.pantā:

     

2. 15.pantā:

(2) Uzņēmums jāpārveido statūtsabiedrībā arī tad, ja tas ir piederējis vairākām personām uz kopīpašuma tiesību pamata vai kā mantas kopība un ne visas fiziskās personas, kurām ir piederējis uzņēmums, vai viņu mantinieki ir iesnieguši pieteikumu par īpašuma tiesību atjaunošanu vai arī kāda no šīm personām vai tās mantinieki ir izvēlējušies kompensāciju.

Pamatkapitāla (statūtu fonda) daļas, kas pienāktos bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri nav iesnieguši pieteikumu par īpašuma tiesību

atjaunošanu vai kuri ir izvēlējušies kompensāciju, paliek uzņēmuma pašreizējā īpašnieka īpašumā līdz to atdošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, pamatojoties uz viņu pieteikumu, vai līdz šo daļu privatizācijai saskaņā ar šā likuma 20.panta noteikumiem.

papildināt otro daļu pēc vārda “privatizācijai” ar vārdiem “vai atsavināšanai”;

     

papildināt otro daļu pēc vārda “privatizācijai” ar vārdiem “vai atsavināšanai”;

(3) Uzņēmums jāpārveido par statūtsabiedrību arī tad, ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki vēlas izpirkt pašreizējam īpašniekam piederošo mantas daļu, bet uzņēmuma pašreizējās mantas (pamatlīdzekļu) vērtība ir palielinājusies vairāk nekā par 55 procentiem salīdzinājumā ar to mantas vērtību, uz kuru saskaņā ar šā likuma 7.pantu atjaunojamas bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesības, kā arī tad, ja bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem nav atjaunotas īpašuma tiesības uz visu zemes gabalu, ko aizņem pašreizējais uzņēmums, un nacionalizēto uzņēmumu nav iespējams tehnoloģiski nošķirt dabā.

(4) Statūtsabiedrība ir visa pārveidotā pašreizējā uzņēmuma tiesību un saistību, arī uzņēmuma darbinieku darba līgumos un darba koplīgumā

noteikto tiesību un saistību, pārņēmēja.

         

(5) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minētās institūcijas izstrādā privatizācijas noteikumus, ja īpašuma tiesības atzīstamas,

piešķirot pamatkapitāla daļu statūtsabiedrībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.96. likumu, kas stājas spēkā 12.11.96.)

aizstāt piektajā daļā vārdus “privatizācijas noteikumus” ar vārdiem “privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus”.

     

aizstāt piektajā daļā vārdus “privatizācijas noteikumus” ar vārdiem “privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus”.

           

20.pants. Valsts vai pašvaldības pamatkapitāla (statūtu fonda) daļas privatizācija

(1) Valstij vai pašvaldībai piederošo pamatkapitāla (statūtu fonda) daļu statūtsabiedrībā privatizē likumā noteiktajā kārtībā.

3. Papildināt 20.panta pirmo daļu pēc vārda “privatizē” ar vārdiem “vai atsavina”.

     

3. Papildināt 20.panta pirmo daļu pēc vārda “privatizē” ar vārdiem “vai atsavina”.

(2) Bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem rezervēto pamatkapitāla (statūtu fonda) daļu statūtsabiedrībā var atsavināt likumā noteiktajā

kārtībā, ja mēneša laikā pēc 1994.gada 6.oktobra likuma "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"" spēkā stāšanās dienas nav iesniegts pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu.

Piezīme. 20.panta otrās daļas nosacījums nav piemērojams, ja laikā no 1994.gada 1.jūlija līdz 1994.gada 6.oktobra likuma "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"" spēkā stāšanās dienai likumā noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums par pamatkapitāla (statūtu fonda) daļas atsavināšanu un ir iesniegts privatizācijas pieteikums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.10.94. likumu, kas stājas spēkā no 03.11.94.)

         

21.pants. Kompensācijas piešķiršana

(1) Kompensācija par uzņēmumu jāpiešķir, ja:

1) bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki pieteikumā ir izvēlējušies kompensāciju, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus;

2) ja īpašuma tiesības nevar atjaunot, atdodot uzņēmumu vai pārveidojot to statūtsabiedrībā un piešķirot bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem atbilstošu pamatkapitāla (statūtu fonda) daļu šajā likumā minēto iemeslu dēļ vai tādēļ, ka uzņēmums nav saglabājies, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus;

3) pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumu iesniegts valsts vai pašvaldības institūcijai vēlāk nekā vienu mēnesi pēc 1994.gada 6.oktobra likuma "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"" spēkā stāšanās dienas;

4) uzņēmuma sastāvā nav bijis nekustamā īpašuma;

5) uzņēmums likumos noteiktajā kārtībā atsavināts, to privatizējot;

6) valsts vai pašvaldību institūcijas laikposmā no nacionalizācijas dienas līdz 1990.gada 24.oktobrim ir atsavinājušas uzņēmuma nekustamo mantu pret atlīdzību uz notariāli apliecināta līguma pamata labticīgam pircējam - fiziskajai personai - vai arī nodevušas pret atlīdzību labticīgam pircējam - juridiskajai personai, kas nav valsts vai pašvaldības juridiskā persona;

7) bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki iesnieguši pieteikumu pēc tam, kad ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par tā īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, kura sastāvā atrodas attiecīgais uzņēmums, un ir apstiprināti privatizācijas noteikumi (privatizācijas projekts);

8) bija noslēgts līgums par atdotā uzņēmuma vai tā daļas nomu ar izpirkumu. Šajā gadījumā valstij ir jāatmaksā īpašniekam vai viņa mantiniekiem visa saņemtā izpirkuma maksa tādos pašos maksāšanas līdzekļos, kādos tika saņemta izpirkuma maksa;

9) bija noslēgts līgums par pārveidotā uzņēmuma vai tā daļas nomu ar izpirkumu. Šajā gadījumā valstij vai pašvaldībai ir jāatmaksā bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem saņemtās izpirkuma maksas daļa, kas ir proporcionāla bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku daļai statūtsabiedrības pamatkapitālā (statūtu fondā), tādos pašos maksāšanas līdzekļos, kādos tika saņemta izpirkuma maksa.

         

(2) Kompensācija netiek piešķirta, ja:

1) uzņēmums ir gājis bojā karadarbības dēļ Otrā pasaules kara laikā vai arī kustamo mantu laikposmā no 1941.gada 22.jūnija līdz 1945.gada 9.maijam atņēmušas PSRS vai Vācijas iestādes vai amatpersonas;

2) bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki labprātīgi atsavinājuši uzņēmumu. Par labprātīgu atsavināšanu nav uzskatāma atsavināšana, kas

izdarīta, lai samaksātu vai piedzītu nesamērīgos nodokļus un nodevas;

3) valsts vai pašvaldība pēc nacionalizācijas akta pieņemšanas nav pārņēmusi uzņēmumu savā valdījumā un nav likusi šķēršļus bijušā īpašnieka

saimnieciskajai darbībai uzņēmumā. Par šķērsli uzskatāms arī tas, ka bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki ir bijuši spiesti pamest uzņēmumu

otrā pasaules kara darbības rezultātā, kā arī izvairoties no iespējamām represijām.

(3) Ja uzņēmējdarbība, kuru pašlaik veic valsts uzņēmums saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību", ir atļauta tikai valsts uzņēmumiem, Ministru kabinetam ir tiesības bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem neatdot uzņēmumu, bet piešķirt kompensāciju.

(4) Kompensācija bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem piešķirama saskaņā ar likumu "Par privatizācijas sertifikātiem" un šo likumu.

(5) Ja tiesa taisījusi spriedumu par īpašuma prasības apmierināšanu, bet apmierinājuma apmērs ir mazāks par to mantas vērtību, uz kuru saskaņā ar šā likuma 7.pantu atjaunojamas bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesības, par trūkstošo daļu Ekonomikas ministrijai jāpiešķir bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekiem kompensācija privatizācijas sertifikātos.

         

(6) Ja uzņēmuma valdītājs ir šā panta pirmās daļas 6. un 7.punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, lēmumu par kompensācijas piešķiršanu

privatizācijas sertifikātos pieņem Ekonomikas ministrija, bet privatizācijas sertifikātu daudzumu nosaka Privatizācijas aģentūra.

(7) Izslēgta ar 10.10.96. likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.10.94. likumu un 10.10.96., kas stājas spēkā no 12.11.96.)

4. Aizstāt 21.panta sestajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra” ar vārdiem “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”.

     

4. Aizstāt 21.panta sestajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra” ar vārdiem “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”.

23.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana

(1) Sūdzības par valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas rīcību (lēmumiem) vai citādu bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku interešu aizskārumu jāizskata kārtībā, kāda noteikta 1994.gada 10.februāra likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,

1994, 6.nr.).

         

(2) Prasības pret Ekonomikas ministriju, ministriju, kuras pārziņā ir valsts uzņēmums, Privatizācijas aģentūru vai pašvaldības domi (padomi), kuras pārziņā ir pašvaldības uzņēmums, par tās bezdarbību, rīcības (lēmumu) likumību, tās veikto mantas novērtēšanu, statūtsabiedrības pamatkapitāla (statūtu fonda) sadalīšanu, kompensācijas aprēķināšanu, kā arī par termiņu neievērošanu un citiem ar īpašuma tiesību atjaunošanu saistītajiem jautājumiem izskata tiesa.

5. Papildināt 23.panta otro daļu pēc vārdiem “Privatizācijas aģentūru” ar vārdiem “vai citu normatīvajos aktos noteiktu institūciju, kas veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) privatizāciju vai atsavināšanu”.

     

5. Papildināt 23.panta otro daļu pēc vārdiem “Privatizācijas aģentūru” ar vārdiem “vai citu normatīvajos aktos noteiktu institūciju, kas veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) privatizāciju vai atsavināšanu”.

(3) Strīdus starp bijušajiem īpašniekiem, viņu mantiniekiem un uzņēmuma valdītāju, kā arī citus ar īpašuma tiesību atjaunošanu saistītos strīdus

izskata tiesa.

(4) Īpašnieki vai viņu mantinieki atbrīvojami no valsts nodevas maksāšanas, ja viņi šajā pantā paredzētajos gadījumos tiesas ceļā prasa savu tiesību aizskāruma novēršanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.10.94. likumu, kas stājas spēkā no 03.11.94.)

         

Pārejas noteikums

6. Aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”.

     

6. Aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”.

(1996.gada 10.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 12.11.96.)

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.125 "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"" (Latvijas

Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.).

         
 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

     

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

“2. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā un 21.panta sestajā daļā paredzētās Ekonomikas ministrijas un Valsts nekustamā īpašuma aģentūras funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu tā ir nodevusi šīs funkcijas Ekonomikas ministrijai un Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai.”

   

Redakc. preciz.

“2. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā un 21.panta sestajā daļā paredzētās Ekonomikas ministrijas un Valsts nekustamā īpašuma aģentūras funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu tā šīs funkcijas ir nodevusi Ekonomikas ministrijai un Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai.”