Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 27. februāra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem” ” (Reģ.nr.831) (dok.nr.2807; nr.2807A) un pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Leiškalns

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu

uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"

Izdarīt likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Ekonomikas ministrijai vai attiecīgajai valsts īpašuma privatizācijas komisijai attiecībā uz uzņēmumu, kas ir iekļauts privatizācijai vai atsavināšanai nodoto īpašuma objektu sarakstā. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas vērtību aprēķina un kompensācijai piešķiramo privatizācijas sertifikātu daudzumu nosaka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" (turpmāk - Valsts nekustamā īpašuma aģentūra);";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu par bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas vai atzīšanas veidu pieņem Ekonomikas ministrija."

2. 15.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārda "privatizācijai" ar vārdiem "vai atsavināšanai";

aizstāt piektajā daļā vārdus "privatizācijas noteikumus" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus".

3. Papildināt 20.panta pirmo daļu aiz vārda "privatizē" ar vārdiem "vai atsavina".

4. Aizstāt 21.panta sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra".

5. Papildināt 23.panta otro daļu aiz vārdiem "Privatizācijas aģentūru" ar vārdiem "vai citu normatīvajos aktos noteiktu institūciju, kura veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) privatizāciju (atsavināšanu)".

 

6. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā un 21.panta sestajā daļā paredzētās Ekonomikas ministrijas un Valsts nekustamā īpašuma aģentūras funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir nodevusi tām šīs funkcijas."