Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu

uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"

Izdarīt likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Ekonomikas ministrijai vai attiecīgajai valsts īpašuma privatizācijas komisijai attiecībā uz uzņēmumu, kas ir iekļauts privatizācijai vai atsavināšanai nodoto īpašuma objektu sarakstā. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas vērtību aprēķina un kompensācijai piešķiramo privatizācijas sertifikātu daudzumu nosaka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" (turpmāk - Valsts nekustamā īpašuma aģentūra);";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu par bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas vai atzīšanas veidu pieņem Ekonomikas ministrija."

2. 15.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārda "privatizācijai" ar vārdiem "vai atsavināšanai";

aizstāt piektajā daļā vārdus "privatizācijas noteikumus" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus".

3. Papildināt 20.panta pirmo daļu aiz vārda "privatizē" ar vārdiem "vai atsavina".

4. Aizstāt 21.panta sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra".

5. Papildināt 23.panta otro daļu aiz vārdiem "Privatizācijas aģentūru" ar vārdiem "vai citu normatīvajos aktos noteiktu institūciju, kura veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) privatizāciju (atsavināšanu)".

 

6. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā un 21.panta sestajā daļā paredzētās Ekonomikas ministrijas un Valsts nekustamā īpašuma aģentūras funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir nodevusi tām šīs funkcijas."

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

 

 

 

 

 

likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

Spēkā esošā likumdošana neparedz institūciju, kas veiks uzņēmumu, kas ir iekļauts privatizācijai nodoto īpašuma objektu sarakstā, mantas vērtības aprēķināšanu un kompensācijai piešķiramo privatizācijas sertifikātu daudzumu, BO VAS “Privatizācijas aģentūra” likvidācijas gadījumā.

 

Likumprojekts nepieciešams, lai nodrošinātu Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanu likvidācijas procesā.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

Likums šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

 

 

 

 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izrtiet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Nr.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

 

 

 

Ministrs A.Kalvītis