Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību

maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus "vai Privatizācijas aģentūrai".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ir tiesīgs ar rīkojumu nodot citai institūcijai.

16. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana pēc šā likuma pārejas noteikumu 15.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas tiek noformēta ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu."

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””

a n o t ā c i j a

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

 

Spēkā esošajā likumā noteikts, ka tiesa īpašos gadījumos var uzlikt par pienākumu veikt administratora funkcijas arī Privatizācijas aģentūrai.

Likvidējot Privatizācijas aģentūru, ir nepieciešams izdarīt atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

Likums šo jomu neskar.

 

.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Nav prognozējamas izmaiņas valsts budžeta ienākumos.

Nav prognozējamas izmaiņas valsts budžeta ienākumos.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

 

 

 

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Ar.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

Likums šo jomu neskar.

 

Ministrs A.Kalvītis

Amaksāt