Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās» (reģ. nr. 829) trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"

 

NAV.

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

33.pants. Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības likvidācija

         

(1) Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības darbība vienlaikus ar tās likvidāciju Likuma 89.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā notiek nevis ar akcionāru pilnsapulces lēmumu, bet gan ar akciju turētāja lēmumu.

         

(2) Valsts akciju sabiedrības likvidāciju īsteno Privatizācijas aģentūra saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". Privatizācijas aģentūra veic likumā "Par akciju sabiedrībām" paredzētās likvidatora funkcijas, ieceļot likvidatorus. Valsts akciju sabiedrības likvidācijas laikā akcionāru pilnsapulces funkcijas veic Privatizācijas aģentūra.

1. 33.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts akciju sabiedrības likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts akciju sabiedrības likvidācijas laikā akcionāru pilnsapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.";

     

1. 33.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts akciju sabiedrības likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts akciju sabiedrības likvidācijas laikā akcionāru pilnsapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.";

(3) Pašvaldības akciju sabiedrības likvidācijas laikā attiecīgā pašvaldība var noteikt, ka akcionāru pilnsapulces funkcijas veic pati pašvaldība.

         

(4) Uz valsts akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 90.pants.

         

(5) Uz pašvaldības akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 90.panta otrā daļa.

         

(6) Privatizācijas aģentūra pieteic Uzņēmumu reģistram lēmumu par valsts akciju sabiedrības likvidāciju. Pieteikumam pievieno akciju turētāja lēmumu par likvidāciju. Tajā norādāms katra likvidatora vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta.

aizstāt sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdu "Likvidators".

     

aizstāt sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdu "Likvidators".

(7) Uz valsts akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 91.panta otrā daļa.

         

(8) Pašvaldības akciju sabiedrības Likuma 91.panta otrajā daļā paredzētā akcionāru pilnsapulces protokola vietā Uzņēmumu reģistram iesniedz pašvaldības akciju sabiedrības akciju turētāja lēmumu par likvidāciju.

         

(9) Uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 92.panta otrā un trešā daļa.

         

51.pants. Valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācija

         

(1) Valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbība tiek izbeigta Likuma 49.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, turklāt nevis ar dalībnieku sapulces lēmumu, bet gan ar kapitāla daļu turētāja lēmumu.

         

(2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidāciju veic Privatizācijas aģentūra saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". Privatizācijas aģentūra veic minētajā likumā noteiktās likvidatora funkcijas, ieceļot likvidatorus. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācijas laikā dalībnieku sapulces funkcijas veic Privatizācijas aģentūra.

2. 51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācijas laikā dalībnieku sapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.";

     

2. 51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācijas laikā dalībnieku sapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.";

(3) Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācijas laikā pašvaldība var noteikt, ka dalībnieku sapulces funkcijas veic pati pašvaldība.

         

(4) Uz valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību neattiecas Likuma 50.pants.

         

(5) Uz pašvaldību sabiedrībām ar ierobežotu atbildību neattiecas Likuma 50.panta otrā daļa.

         

(6) Privatizācijas aģentūra piesaka Uzņēmumu reģistram lēmumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidāciju. Pieteikumam pievieno kapitāla daļu turētāja lēmumu par likvidāciju. Tajā norādāms katra likvidatora vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta.

aizstāt sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdu "Likvidators".

     

aizstāt sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdu "Likvidators".

(7) Uz valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību neattiecas Likuma 51.panta otrā daļa.

         

(8) Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību Likuma 51.panta otrajā daļā paredzētā dalībnieku sapulces protokola vietā Uzņēmumu reģistram iesniedz pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu turētāja lēmumu par likvidāciju.

         

(9) Valsts (pašvaldības) sabiedrībām ar ierobežotu atbildību Likuma 52.panta pirmajā daļā paredzētos lēmumus par sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības turpināšanu pieņem kapitāla daļu turētājs.

         

Pārejas noteikumi

         

1.Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībām grozījumi savos statūtos, kas saistīti ar šā likuma stāšanos spēkā, jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā līdz 1996.gada 1.septembrim.

         

2. Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrību valžu locekļiem statūtos paredzētais akciju daudzums jāiegādājas līdz 1996.gada 1.novembrim.

         

3. Līdz ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs 1992, 29./31.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 4.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.142 "Noteikumi par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.).

         

4. Grozījums likuma 20.panta pirmajā daļā (atsauce uz 38.panta ceturtās daļas izslēgšanu) stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         
 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šajā likumā minētās privatizāciju veicošās institūcijas funkcijas, kuras pilda Privatizācijas aģentūra, likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā var pārņemt Ministru kabineta noteikta institūcija."

     

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šajā likumā minētās privatizāciju veicošās institūcijas funkcijas, kuras pilda Privatizācijas aģentūra, likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā var pārņemt Ministru kabineta noteikta institūcija."