Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu

pārveidošanu statūtsabiedrībās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 33.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts akciju sabiedrības likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts akciju sabiedrības likvidācijas laikā akcionāru pilnsapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdu "Likvidators".

2. 51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācijas laikā dalībnieku sapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdu "Likvidators".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šajā likumā minētās privatizāciju veicošās institūcijas funkcijas, kuras veic Privatizācijas aģentūra, likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā var pārņemt Ministru kabineta noteikta institūcija."

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību

uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

Spēkā esošais likums paredz, ka Privatizācijas aģentūra pieteic Uzņēmuma reģistram lēmumu par valsts akciju sabiedrības un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidāciju, kā arī veic minēto sabiedrību likvidāciju. Likvidējot Privatizācijas aģentūru, valsts akciju sabiedrību un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību likvidācija kļūst neiespējama.

Likvidējot Privatizācijas aģentūru, nepieciešams nodrošināt likumdošanā paredzēto valsts akciju sabiedrību un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību likvidācijas iespēju, nosakot Privatizācijas aģentūras minētās funkcijas pārņēmēju.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

Likums šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Nav prognozējamas izmaiņas valsts budžeta ienākumos.

Nav prognozējamas izmaiņas valsts budžeta ienākumos.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

 

 

 

 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas
 2. Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izrtiet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

 3. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Nr.;
 4. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 5. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

Likums šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

Ministrs A.Kalvītis