Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

"Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"

(Reģ. nr. 828)

Spēkā esošā redakcija

2. lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas 3.lasījumam sagatavotā likumprojekta redakcija

Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums

“Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

"Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"

     

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

"Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"

 

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16. nr.; 1999, 2. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16. nr.; 1999, 2. nr.) šādus grozījumus:

Lai saglabātu Latvijas Republikas galvenās sporta bāzes un nodrošinātu

iespēju rīkot starptautiskas sporta sacensības, kā arī lai radītu apstākļus

Latvijas sportistu sagatavošanai Olimpiskajām spēlēm, pasaules un Eiropas čempionātiem un citām starptautiskām sacensībām, Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

         

1. Piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu šādām starptautisko sporta

federāciju prasībām atbilstošām Latvijas Republikas sporta bāzēm neatkarīgi no tā, kā īpašumā tās atrodas:

Latvijas Nacionālajam valsts sporta centram "Mežaparks",

Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseinam,

valsts tenisa centram "Lielupe",

valsts uzņēmumam "Rīgas sporta pils",

valsts uzņēmumam "Siguldas mācību un treniņu centrs kamaniņu sportā un bobslejā",

lietišķo sporta veidu Latvijas Nacionālās sporta skolas bāzei "Kleisti",

valsts uzņēmumam "Biķernieku kompleksā sporta bāze",

sporta biedrības "Daugava" Rīgas sporta kombinātam,

sporta biedrības "Daugava" Centrālajam sporta namam,

Rīgas pilsētas municipālajam uzņēmumam "Rīgas sporta manēža",

J.Daliņa Valmieras stadions,

Aizsardzības spēku sporta kluba sporta komplekss;

bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību Olimpiskā

centra "Ventspils" Ventspils sporta hallei.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.97. likumu un 17.12.98. likumu, kas stājas spēkā no 07.01.99.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M.Lujāns

Papildināt 1.punktā minēto uzskaitījumu ar šāda satura tekstu:

“Sporta kompleksam “Arkādija””.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1. punktā minēto uzskaitījumu ar šāda satura tekstu:

“Sporta kompleksam “Arkādija””.

2. Noteikt, ka 1.punktā minētās sporta bāzes var privatizēt, ja tam

piekrīt Nacionālā sporta padome, to privatizācijas noteikumos paredzot, ka

privatizācijas subjekta pienākums ir saglabāt attiecīgās sporta bāzes

darbības profilu, to ekonomiski un finansiāli garantējot, kā arī paredzot

nosacījumus starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību sarīkošanai.

Minēto sacensību atbilstību nepieciešamajām prasībām izvērtē Izglītības un

zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. Ja darījuma rezultātā privatizētajām

sporta bāzēm mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī

turpmākajiem nacionālo sporta bāzu ieguvējiem.

[<*> - 1997.gada 18.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no

22.07.97.]

3. Pirms attiecīgās nacionālās sporta bāzes privatizācijas noteikumu

apstiprināšanas Privatizācijas aģentūra izsūta noteikumu projektu

privatizējamās nacionālās sporta bāzes darbinieku arodu organizācijai, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, - sporta bāzes darbinieku kolektīvam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei un Nacionālajai sporta padomei.

[<*> - 1997.gada 18.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no

22.07.97.]

4. Privatizējamās nacionālās sporta bāzes privatizācijas noteikumu

apstiprināšanā Privatizācijas aģentūra pieaicina šīs sporta bāzes

darbinieku arodu organizācijas pārstāvi, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, - sporta bāzes darbinieku kolektīva izvirzītu pārstāvi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes un Nacionālās sporta padomes pārstāvi.

[<*> - 1997.gada 18.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no

22.07.97.]

1. Izteikt 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt, ka 1. punktā minētās sporta bāzes var privatizēt vai atsavināt, ja tam piekrīt Nacionālā sporta padome, to privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos paredzot, ka objekta pircēja pienākums ir saglabāt attiecīgās sporta bāzes darbības profilu, to ekonomiski un finansiāli garantējot, kā arī paredzot nosacījumus starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanai. Minēto sacensību atbilstību nepieciešamajām prasībām izvērtē Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. Ja privatizētajām vai atsavinātajām sporta bāzēm mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī turpmākajiem nacionālo sporta bāzu ieguvējiem.

3. Pirms attiecīgās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumu apstiprināšanas valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija nosūta noteikumu projektu privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes darbinieku arodu organizācijai, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, – sporta bāzes darbinieku kolektīvam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei un Nacionālajai sporta padomei.

 

 

4. Apstiprinot privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus, valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija pieaicina šīs sporta bāzes darbinieku arodu organizācijas pārstāvi, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, – sporta bāzes darbinieku kolektīva norīkotu pārstāvi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes un Nacionālās sporta padomes pārstāvi."

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 2. punktā vārdu “pircēja” ar vārdu “ieguvēja”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt, ka 1. punktā minētās sporta bāzes var privatizēt vai atsavināt, ja tam piekrīt Nacionālā sporta padome, to privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos paredzot, ka objekta ieguvēja pienākums ir saglabāt attiecīgās sporta bāzes darbības profilu, to ekonomiski un finansiāli garantējot, kā arī paredzot nosacījumus starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanai. Minēto sacensību atbilstību nepieciešamajām prasībām izvērtē Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. Ja privatizētajām vai atsavinātajām sporta bāzēm mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī turpmākajiem nacionālo sporta bāzu ieguvējiem.

3. Pirms attiecīgās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumu apstiprināšanas valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija nosūta noteikumu projektu privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes darbinieku arodu organizācijai, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, – sporta bāzes darbinieku kolektīvam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei un Nacionālajai sporta padomei.

4. Apstiprinot privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus, valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija pieaicina šīs sporta bāzes darbinieku arodu organizācijas pārstāvi, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, – sporta bāzes darbinieku kolektīva norīkotu pārstāvi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes un Nacionālās sporta padomes pārstāvi."

5. Nacionālās sporta bāzes, kuras atrodas uz zemes, kas līdz 1940.gada

21.jūnijam bija fizisko personu īpašumā, var nodot privatizācijai tikai pēc tam, kad bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" noteiktajā kārtībā ir saņēmuši kompensāciju vai līdzvērtīgu zemesgabalu citā vietā.

[<*> - 1997.gada 18.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no

22.07.97.]

2. Papildināt 5.punktu pēc vārda "privatizācijai" ar vārdiem "vai atsavināšanai".

     

3. Papildināt 5.punktu pēc vārda "privatizācijai" ar vārdiem "vai atsavināšanai".

6. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei līdz 1992.gada 1.decembrim

apstiprināt "Nolikumu par nacionālās sporta bāzes darbību un tās finansēšanas kārtību".

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

         
 

3. Papildināt lēmumu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā lēmuma 3. un 4.punktā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir nodevusi tai šīs funkcijas."

     

4. Papildināt lēmumu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā lēmuma 3. un 4.punktā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir nodevusi tai šīs funkcijas."