Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» (reģ. nr. 827) trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

 

NAV.

 

Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

53.pants. Sabiedrības atzīšana par neesošu

         

1. Katram sabiedrības dalībniekam, dalībnieku sapulcei, izpildinstitūcijai, revīzijas komisijai vai revidentam, kā arī Uzņēmumu reģistram un prokuratūrai ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu, ja:

         

1) sabiedrības statūti ir pretrunā ar šā likuma prasībām;

         

2) tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas sabiedrības dibināšana, ir apstrīdamas atbilstoši likumu prasībām.

         

2. Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" attiecībā uz valsts īpašumu, kā arī pilsētas domei, rajona vai pagasta padomei attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

1. 53.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai, kā arī pašvaldības padomei (domei) attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja sabiedrība izveidota, atsavinot vai privatizējot valsts vai pašvaldības mantu.";

     

1. 53.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai, kā arī pašvaldības padomei (domei) attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja sabiedrība izveidota, atsavinot vai privatizējot valsts vai pašvaldības mantu.";

3. Prasību atzīt sabiedrību par neesošu var celt:

         

1) šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā - visu laiku, kamēr attiecīgās sabiedrības statūti neatbilst likumu prasībām;

         

2) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - divu gadu laikā pēc sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja sabiedrība izveidota, neveicot privatizāciju;

         

3) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - sešu gadu laikā pēc sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

         

4. Ja prasību atzīt sabiedrību par neesošu ceļ bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", pilsētas dome, rajona vai pagasta padome, prokuratūra, Valsts kontrole vai Uzņēmumu reģistrs, tas darāms Latvijas Civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no valsts nodevu samaksas šajās lietās.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja prasību atzīt sabiedrību par neesošu ceļ valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija vai pašvaldības padome (dome), Valsts kontrole, Uzņēmumu reģistrs vai prokuratūra, tas darāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no attiecīgo valsts nodevu maksas."

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja prasību atzīt sabiedrību par neesošu ceļ valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija vai pašvaldības padome (dome), Valsts kontrole, Uzņēmumu reģistrs vai prokuratūra, tas darāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no attiecīgo valsts nodevu maksas."

5. Dalībnieku sapulcei ir tiesības novērst trūkumus sabiedrības statūtos, izdarot tajos grozījumus šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja prasība tiek celta šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā.

         

6. Ja tiesa pieņem nolēmumu par sabiedrības atzīšanu par neesošu, Uzņēmumu reģistrs uzsāk sabiedrības likvidācijas procesu un tam piemērojami šā likuma 51.panta noteikumi.

         

7. Ja sabiedrību atzīst par neesošu, darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā.

         

Pārejas noteikumi

         

1. Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras līdz 1996.gada 1.maijam nav palielinājušas pamatkapitālu un kuru pamatkapitāls neatbilst šā likuma 23.panta noteikumiem, palielināt pamatkapitālu un līdz 1996.gada 31.decembrim Uzņēmumu reģistrā reģistrēt grozījumus attiecīgās sabiedrības statūtos.

         

2. Valsts nodevas likmi par to, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēta kapitāla palielināšana līdz 2000 latiem, noteikt 100 latu.

         

3. Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras nepalielinās savu pamatkapitālu, līdz 1996.gada 31.decembrim pabeigt reorganizāciju vai arī ne vēlāk kā 1996.gada 1.oktobrī izsludināt savu likvidāciju likumā noteiktajā kārtībā.

         

4. Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 15.janvārim publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to sabiedrību ar ierobežotu atbildību sarakstu, kuru pamatkapitāls neatbilst šā likuma 23.panta noteikumiem.

         

5. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.11 "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.287 "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 131. nr.).

         
 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šajā likumā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" ir nodevusi tai minētās funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu."

     

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šajā likumā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" ir nodevusi tai minētās funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu."