Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 27. februāra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” ” (Reģ.nr.827) (dok.nr.2803; nr.2803A) un pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Leiškalns

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

Izdarīt likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 53.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai, kā arī pašvaldības padomei (domei) attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja sabiedrība izveidota, atsavinot vai privatizējot valsts vai pašvaldības mantu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja prasību atzīt sabiedrību par neesošu ceļ valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija, kā arī pašvaldības padome (dome), prokuratūra, Valsts kontrole vai Uzņēmumu reģistrs, tas darāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no valsts nodevu samaksas šajās lietās."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šajā likumā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" ir nodevusi tai minētās funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu."