Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

Izdarīt likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 53.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai, kā arī pašvaldības padomei (domei) attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja sabiedrība izveidota, atsavinot vai privatizējot valsts vai pašvaldības mantu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja prasību atzīt sabiedrību par neesošu ceļ valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija, kā arī pašvaldības padome (dome), prokuratūra, Valsts kontrole vai Uzņēmumu reģistrs, tas darāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no valsts nodevu samaksas šajās lietās."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šajā likumā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" ir nodevusi tai minētās funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu."

 

Likumprojekta

,,Grozījumi likumā “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”””

a n o t ā c i j a

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

 

 

Spēkā esošais likums noteiktos gadījumos paredz Privatizācijas aģentūrai tiesības celt tiesā prasību atzīt uzņēmējsabiedrību par neesošu, ja tā izveidota, veicot privatizāciju. Likvidējot Privatizācijas aģentūru, minēto tiesību normu nebūtu iespējams piemērot.

 

 

Likums nepieciešams, lai likumā noteiktajos gadījumos būtu iespēja arī citai likumdošanas aktos paredzētai institūcijai, kura veic privatizāciju vai atsavināšanu, celt tiesā prasību atzīt uzņemējsabiedrību par neesošu, ja tā izveidota, veicot privatizāciju.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

 

 

 

Likums šo jomu neskar.

 

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Valsts budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 

Budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Vienlaikus tiks veikti grozījumi likumā ,,Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, likumā ,,Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Nr.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, jo likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas.

 

Likums šo jomu neskar.

 

Ministrs A.Kalvītis

 

 

A sia