Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"” (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"” (reģ.nr. 826) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

4. pants.

(2) Šis likums neregulē:

2) bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - Privatizācijas aģentūra) publisko piedāvājumu, ko veic saskaņā ar Privatizācijas aģentūras apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem, un šādi piedāvātajos vērtspapīros nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;

1. Izteikt 4.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vērtspapīru publisko piedāvājumu, ko veic institūcija, kura saskaņā ar tās apstiprinātajiem vērtspapīru privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem privatizē vai atsavina valsts īpašumu, un šādi piedāvātajās akcijās nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;".

     

1. Izteikt 4.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vērtspapīru publisko piedāvājumu, ko veic institūcija, kura saskaņā ar tās apstiprinātajiem vērtspapīru privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem privatizē vai atsavina valsts īpašumu, un šādi piedāvātajās akcijās nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;".

5.pants.

(3) Privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu vērtspapīrus, kurus laiž publiskajā apgrozībā, reģistrē Vērtspapīru tirgus komisijā. Informācijas un dokumentu iesniegšanas, kā arī vērtspapīru reģistrācijas kārtību un termiņus nosaka Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātie noteikumi.

2. Papildināt 5.panta trešo daļu aiz vārda "privatizējamo" ar vārdiem "vai atsavināmo".

     

2. Papildināt 5.panta trešo daļu aiz vārda "privatizējamo" ar vārdiem "vai atsavināmo".

Pārejas noteikumi

10. Līdz 2003.gada 26.septembrim šā likuma 65.panta devītās daļas pirmajā teikumā paredzēto piedāvājumu atpirkt akcijas no pārējiem akcionāriem var neizteikt:

1) ieguldītājs, kurš ir ieguvis publiskās akciju sabiedrības akcijas šā likuma 65.panta pirmajā daļā noteiktajā daudzumā saskaņā ar valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai statūtsabiedrības privatizācijas noteikumiem (projektu, konkursa noteikumiem);

2) ieguldītājs, kurš ar privatizāciju veicošās institūcijas atļauju publiskās akciju sabiedrības akcijas nopircis no šā punkta 1.apakšpunktā minētā ieguldītāja;

3) šā punkta 1. un 2.apakšpunktā minētais ieguldītājs, ja viņš akcijas šā likuma 65.panta pirmajā daļā noteiktajā daudzumā ir ieguvis virs privatizācijas noteikumos (projektā, konkursa noteikumos) paredzētā apjoma.

3. Pārejas noteikumu 10.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumiem" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem";

papildināt 2.apakšpunktu aiz vārda "privatizāciju" ar vārdiem "vai atsavināšanu";

aizstāt 3.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumos" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos".

1.

Juridiskais birojs

Apvienot likumprojekta 3. un 4.pantu (grozījumus pārejas noteikumos) vienā pantā un līdz ar to izteikt likumprojekta 3. un 4.panta tekstu kā 3.pantu.

Atbalstīt

3. Pārejas noteikumos:

10.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumiem" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem";

papildināt 2.apakšpunktu aiz vārda "privatizāciju" ar vārdiem "vai atsavināšanu";

aizstāt 3.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumos" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos";

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā paredzēto valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkciju veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu šo funkciju ir nodevusi Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai."

     

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā paredzēto valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkciju veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu šo funkciju ir nodevusi Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai."