Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vērtspapīru publisko piedāvājumu, ko veic institūcija, kura saskaņā ar tās apstiprinātajiem vērtspapīru privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem privatizē vai atsavina valsts īpašumu, un šādi piedāvātajās akcijās nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;".

2. Papildināt 5.panta trešo daļu aiz vārda "privatizējamo" ar vārdiem "vai atsavināmo".

3. Pārejas noteikumu 10.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumiem" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem";

papildināt 2.apakšpunktu aiz vārda "privatizāciju" ar vārdiem "vai atsavināšanu";

aizstāt 3.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumos" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā paredzēto valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkciju veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu šo funkciju ir nodevusi Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai."

 

 

Likumprojekta

,,Grozījumi likumā ,,Par vērtspapīriem””

a n o t ā c i j a

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

 

 

Spēkā esošais likums nav attiecināms tikai uz Privatizācijas aģentūras organizēto akciju publisko piedāvājumu un neparedz īpašu kārtību tad, ja akcijas publisko piedāvājumu organizē cita institūcija.

 

Likums nepieciešams, lai nodrošinātu privatizācijai vai atsavināšanai nodoto valsts akciju sabiedrību akciju pārdošanu īpašā kārtībā arī pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

 

 

 

Likums šo jomu neskar.

 

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Valsts budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 

Budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Vienlaikus tiek izstrādāti grozījumi likumā ,,Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, ,,Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Ar.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, jo likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas.

 

Likums šo jomu neskar.

 

Ministrs A.Kalvītis

 

 

vrtpapa