Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un

mantas izšķērdēšanas novēršanu" (reģ. nr. 825)

Likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"

attiecīgo pantu (daļu)redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 2801)

 

nr.

Iesniegtie priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas otrajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

4. pants. Ierobežojumi piešķirt kredītus, izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un garantijas

(1) Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi, statūtsabiedrības un uzņēmējsabiedrības kredītus var izsniegt Kredītiestāžu likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, statūtsabiedrībām un uzņēmējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un citos likumos paredzētos gadījumus, ir aizliegts izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz:

1) uzņēmējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus un kuras iepriekš ir saņēmušas rakstveida atļauju no valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētāja;

2) gadījumiem, kad valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība izsniedz aizdevumus un dod galvojumus un garantijas, iepriekš saņemot rakstveida atļauju no tās valsts institūcijas vai pašvaldības, kuras pārziņā ir attiecīgā statūtsabiedrība.

(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā statūtsabiedrība tiek privatizēta vai arī ja uzņēmējsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, minētā atļauja ir jāsaņem no institūcijas, kas veic privatizāciju.

(5) Institūcija, kuras pārziņā ir statūtsabiedrība, valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētājs uzņēmējsabiedrībā un institūcija, kas veic privatizāciju, izveido galvojumu un garantiju reģistru, kā arī glabā katra galvojuma vai garantijas vienu oriģināleksemplāru. Galvojumi un garantijas nav spēkā, ja nav reģistrēti attiecīgajā reģistrā.

(6) Ja valsts uzņēmums vai statūtsabiedrība tiek nodota privatizācijai, tad institūcija, kuras pārziņā bija privatizējamais objekts, nodod attiecīgo reģistru Privatizācijas aģentūrai.

(7) Izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un garantijas šajā pantā noteiktajā kārtībā atļauts tikai tad, ja aizdevuma izsniedzējs vai galvojuma vai garantijas devējs ir samaksājis valstij un pašvaldībai visus nodokļus, darbiniekiem izmaksājis algas un pret to tiesvedībā nav prasības par parāda piedziņu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā statūtsabiedrība tiek privatizēta vai arī ja uzņēmējsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, minētā atļauja ir jāsaņem no institūcijas, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu.";

papildināt piekto daļu pēc vārda "privatizāciju" ar vārdiem "vai atsavināšanu";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja valsts uzņēmums vai statūtsabiedrība tiek nodota privatizācijai vai atsavināšanai, tad institūcija, kuras pārziņā ir privatizējamais vai atsavināmais objekts, nodod attiecīgo reģistru institūcijai, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu."

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā statūtsabiedrība tiek privatizēta vai arī ja uzņēmējsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, minētā atļauja ir jāsaņem no institūcijas, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu.";

papildināt piekto daļu pēc vārda "privatizāciju" ar vārdiem "vai atsavināšanu";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja valsts uzņēmums vai statūtsabiedrība tiek nodota privatizācijai vai atsavināšanai, tad institūcija, kuras pārziņā ir privatizējamais vai atsavināmais objekts, nodod attiecīgo reģistru institūcijai, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu."

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 4.pantā minētās funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par institūciju, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu, un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" ir nodevusi tai šo funkciju saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu."

 

 

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 4.pantā minētās funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība

"Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un šīs funkcijas ir nodotas attiecīgajai institūcijai.”

 

Atbalstīt

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 4.pantā minētās funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un šīs funkcijas ir nodotas attiecīgajai institūcijai

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš