Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un

mantas izšķērdēšanas novēršanu"

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā statūtsabiedrība tiek privatizēta vai arī ja uzņēmējsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, minētā atļauja ir jāsaņem no institūcijas, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu.";

papildināt piekto daļu pēc vārda "privatizāciju" ar vārdiem "vai atsavināšanu";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja valsts uzņēmums vai statūtsabiedrība tiek nodota privatizācijai vai atsavināšanai, tad institūcija, kuras pārziņā ir privatizējamais vai atsavināmais objekts, nodod attiecīgo reģistru institūcijai, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 4.pantā minētās funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par institūciju, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu, un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" ir nodevusi tai šo funkciju saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu."

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

a) pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

 

 

 

 

 

likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

Spēkā esošā likumdošana paredz, ka nododot valsts uzņēmumu vai statūtsabiedrību privatizācijai, institūcija, kuras pārziņā bija privatizējamais objekts nodod izveidoto galvojumu un garantiju reģistru Privatizācijas aģentūrai. Funkcijas, kas saistītas ar valsts uzņēmumu un statūtsabiedrību privatizāciju un atsavināšanu, pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas paredzēts nodot citai institūcijai.

Likumprojekts nepieciešams, lai nodrošinātu Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanu tās likvidācijas procesā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likums šo jomu neskar.

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

 

 

 

 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Nr.;

c) atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Tiks paplašinātas valsts akciju sabiedrības “Latvijas Attīstības aģentūra” funkcijas

 

 

Likums šo jomu neskar.

Ministrs A.Kalvītis