26

08.05.2001

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"” (reģ.nr. 824) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3.nr., Latvijas Vēstnesis, 2001, 46.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3.nr., Latvijas Vēstnesis, 2001, 46.nr.) šādus grozījumus:

24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija

(10) Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kapitalizē valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu:

1) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai to daļām;

2) privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parāds bija izveidojies līdz privatizācijai un līdz šim brīdim no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav samaksāts.

1. 24.pantā:

aizstāt desmitajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju,” ar vārdiem “Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija”;

     

1. 24.pantā:

aizstāt desmitajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju,” ar vārdiem “Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija”;

(12) Privatizācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var kapitalizēt īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādus privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds bija izveidojies līdz privatizācijai un līdz šim brīdim no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav samaksāts.

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra” ar vārdiem “Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija”.

     

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra” ar vārdiem “Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija”.

29.pants. Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana

(4) Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana:

1) tiek pārtraukta, ja šā likuma 24.pantā nav noteikts citādi:

a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem,

b) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kurus tiesa pasludinājusi par maksātnespējīgiem, - no tiesas nolēmuma pieņemšanas dienas,

c) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā tiek kapitalizēti nodokļu maksājumu pamatparādi;

2) tiek atjaunota, ja:

a) šīs daļas 1.punkta "a" vai "c" apakšpunktā noteiktajam termiņam beidzoties, nokavētie nodokļu maksājumi nav samaksāti vai nav kapitalizēti un ar kapitalizāciju saistītie grozījumi nav reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda tiek aprēķināta vispārējā kārtībā no dienas, kad tās aprēķināšana tika pārtraukta;

b) šīs daļas 1.punkta "b" apakšpunktā minēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātspēja ir atjaunota no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

2. Izteikt 29.panta ceturtās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) — no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) — no dienas, kad tie nodoti atsavināšanai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem,”.

     

2. Izteikt 29.panta ceturtās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) — no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) — no dienas, kad tie nodoti atsavināšanai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem,”.

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

“37. Šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu šīs funkcijas ir nodevusi Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts J.Gailis

Izteikt pārejas noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:

“30. Šā likuma 24.panta desmitajā, divpadsmitajā daļā un pārejas noteikumu 32.punktā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra ir nodevusi šīs funkcijas Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašumu atsavināšanu veicošajai institūcijai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 37.punktu šādā redakcijā:

“37. Šā likuma 24.panta desmitajā, divpadsmitajā daļā un pārejas noteikumu 39.punktā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma šīs funkcijas ir nodevusi Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

“37. Šā likuma 24.panta desmitajā, divpadsmitajā daļā un pārejas noteikumu 39.punktā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma šīs funkcijas ir nodevusi Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai.

 

38. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 37.punktā minētā valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija.”

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deputāts J.Gailis

Izteikt pārejas noteikumu 31.punktu šādā redakcijā:

“31. Ministru kabineta noteikumu, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā, divpadsmitajā daļā un pārejas noteikumu 32.punktā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 30.punktā minētā valsts īpašumu atsavināšanu veicošā institūcija.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 38.punktu šādā redakcijā:

“38. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā, divpadsmitajā daļā un pārejas noteikumu 39.punktā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 37.punktā minētā valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

38. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā, divpadsmitajā daļā un pārejas noteikumu 39.punktā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 37.punktā minētā valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija.”

   

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Deputāts J.Gailis

Likuma pārejas noteikumus papildināt ar jaunu 32., 33., 34 un 35.punktu šādā redakcijā:

“32. Gadījumos, ja privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) valsts un pašvaldību budžetā iemaksājamo nodokļu parāds ir izveidojies pēc privatizācijas un līdz šim brīdim nav samaksāts vai izveidojies līdz privatizācijai un nebija kapitalizējams, Finansu ministrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu un Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija kapitalizē valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

a) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ražo augstās tehnoloģijas produktus un tā neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

b) kuriem valsts vai pašvaldību daļa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā nepārsniedz 25 procentus;

33. Pārejas noteikumu 32.punkts ir piemērojams šā likuma 8.pantā minētajiem nodokļiem un tiem nodokļu pamatparādiem, kuri ir izveidojušies līdz 2000.gada 31.decembrim, un ar tiem saistītās nokavējuma un soda naudas, kuras ir izveidojušās uz kapitalizācijas brīdi.

34. Kapitalizāciju veicošā institūcija pārejas noteikumu 32.punktā paredzētajos gadījumos kapitalizē valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu, piemērojot šā likuma 24.panta 10. un 12.daļā minēto Ministru kabineta kārtību.”

35. Saskaņā ar pārejas noteikumu 32.punktu kapitalizētos nodokļu maksājumu pamatparādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas paziņojuma dzēš Finansu ministrs.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 39., 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

“39. Gadījumos, ja privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) valsts un pašvaldību budžetā iemaksājamo nodokļu parāds ir izveidojies pēc privatizācijas un līdz šim brīdim nav samaksāts vai izveidojies līdz privatizācijai un nebija kapitalizējams, Finansu ministrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu un Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija kapitalizē valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

a) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ražo augstas tehnoloģijas produktus un tā neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

b) kuriem valsts vai pašvaldību daļa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā nepārsniedz 25 procentus.

40. Pārejas noteikumu 39.punkts ir piemērojams šā likuma 8.pantā minētajiem nodokļiem un tiem nodokļu pamatparādiem, kuri ir izveidojušies līdz 2000.gada 31.decembrim, un ar tiem saistītās nokavējuma un soda naudas, kuras ir izveidojušās uz kapitalizācijas brīdi.

41. Kapitalizāciju veicošā institūcija pārejas noteikumu 39.punktā paredzētajos gadījumos kapitalizē valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu, piemērojot šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā minēto Ministru kabineta kārtību.

42. Saskaņā ar pārejas noteikumu 39.punktu kapitalizētos nodokļu maksājumu pamatparādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas paziņojuma dzēš Finansu ministrs.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 39., 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

“39. Gadījumos, ja privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) valsts un pašvaldību budžetā iemaksājamo nodokļu parāds ir izveidojies pēc privatizācijas un līdz šim brīdim nav samaksāts vai izveidojies līdz privatizācijai un nebija kapitalizējams, Finansu ministrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu un Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija kapitalizē valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

a) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ražo augstas tehnoloģijas produktus un tā neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

b) kuriem valsts vai pašvaldību daļa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā nepārsniedz 25 procentus.

40. Pārejas noteikumu 39.punkts ir piemērojams šā likuma 8.pantā minētajiem nodokļiem un tiem nodokļu pamatparādiem, kuri ir izveidojušies līdz 2000.gada 31.decembrim, un ar tiem saistītās nokavējuma un soda naudas, kuras ir izveidojušās uz kapitalizācijas brīdi.

41. Kapitalizāciju veicošā institūcija pārejas noteikumu 39.punktā paredzētajos gadījumos kapitalizē valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu, piemērojot šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā minēto Ministru kabineta kārtību.

42. Saskaņā ar pārejas noteikumu 39.punktu kapitalizētos nodokļu maksājumu pamatparādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas paziņojuma dzēš Finansu ministrs.”