Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"” (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"” (reģ.nr. 824) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

1.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta pirmajā rindkopā papildināt atsauci uz likuma oficiālajām publikācijām ar atsauci uz Latvijas Republikas Saeimas un Valdības Ziņotāja 2001. gada 3. numuru un Latvijas Vēstneša 2001.gada 46.numuru.

Atbalstīt

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3.nr., Latvijas Vēstnesis, 2001, 46.nr.) šādus grozījumus:

24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija

(10) Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kapitalizē valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu:

1) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai to daļām;

2) privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parāds bija izveidojies līdz privatizācijai un līdz šim brīdim no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav samaksāts.

1. 24.pantā:

aizstāt desmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju," ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija";

     

1. 24.pantā:

aizstāt desmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju," ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija";

(12) Privatizācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var kapitalizēt īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādus privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds bija izveidojies līdz privatizācijai un līdz šim brīdim no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav samaksāts.

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija".

     

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija".

29.pants. Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana

(4) Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana:

1) tiek pārtraukta, ja šā likuma 24.pantā nav noteikts citādi:

a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem,

2. 29.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti atsavināšanai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem."

     

2. 29.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti atsavināšanai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra ir nodevusi šīs funkcijas Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.

31. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 30.punktā minētā valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija."

2.

 

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 3. pantā pārejas noteikumu punktu numerācijā skaitli 30. un 31. attiecīgi ar skaitli 37. un 38.

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt pārejas noteikumu līdzšinējā 31. punktā vārdus ‘’līdz Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai’’ ar vārdiem ‘’līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai’’.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"37. Šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra ir nodevusi šīs funkcijas Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.

38. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 30.punktā minētā valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija."