LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

___________________________________________________________________

Rīgā

2001. gada 7. martā

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ. nr. 824, dok. nr.2800) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 7. marta sēdē un atbalstīja to.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. 24.pantā:

aizstāt desmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju," ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija".

2. 29.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti atsavināšanai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra ir nodevusi šīs funkcijas Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.

31. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 30.punktā minētā valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija."