Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. 24.pantā:

aizstāt desmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju," ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "Privatizācijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija".

2. 29.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti atsavināšanai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad Privatizācijas aģentūra ir nodevusi šīs funkcijas Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.

31. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 24.panta desmito un divpadsmito daļu, ir spēkā līdz Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai par kārtību, kādā šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā minētās darbības pēc attiecīgo funkciju pārņemšanas no Privatizācijas aģentūras veic šā likuma pārejas noteikumu 30.punktā minētā valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija."

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

 

 

Spēkā esošā likumdošana paredz BO VAS “Privatizācijas aģentūra” tiesības noteiktos gadījumos kapitalizēt valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu, kā arī īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādus privatizētiem (privatizējamiem) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām). Likvidējot BO VAS “Privatizācijas aģentūra”, privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tiks liegta šī tiesība, ja netiks mainīta spēkā esošā kārtība.

Likumprojekts nepieciešams, lai saglabātu iespēju noteiktos gadījumos kapitalizēt nodokļu maksājumu pamatparādus privatizētiem (privatizējamiem) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

 

 

 

Likums var veicināt tautsaimniecības konkurētspēju, eksporta attīstību, nodarbinātību un investīciju pieplūdi, jo var samazināt uzņēmumu bankrotu skaitu.

 

 

 

 

 

 

Likums šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Iespējama valsts budžeta ienākumu nenozīmīga samazināšanās.

 

Iespējama valsts budžeta ienākumu nenozīmīga samazināšanās.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Sakarā ar šā likumā pieņemšanu, ja tiek likvidēta Privatizācijas aģentūra, jāizdara grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos:

03.06.1997. noteikumi Nr.200 ,,Noteikumi par valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju”,29.07.1997. noteikumi Nr.265 ,,Noteikumi par valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju privatizētajiem pašvaldību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)”, 11.05.1999. noteikumi Nr.177 ,,Noteikumi par īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparādu kapitalizāciju”.

Minēto noteikumu grozījumu projekti tiek sagatavoti.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izrtiet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Nr.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, jo likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas.

 

Likums šo jomu neskar.

 

Ministrs A.Kalvītis

 

 

A nod