Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par valsts uzņēmumu» (reģ. nr. 822) trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Latvijas Republikas likums par Valsts uzņēmumu

Grozījumi likumā "Par valsts uzņēmumu"

 

NAV.

 

Grozījumi likumā "Par valsts uzņēmumu"

 

Izdarīt likumā "Par valsts uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 17.nr.; 1996, 1., 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 17.nr.; 1996, 1., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 11.panta devītajā daļā, 12.panta otrajā daļā, 14.panta pirmajā daļā un 18.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts īpašuma fonds vai" (attiecīgā locījumā).

     

1. Izslēgt 11.panta devītajā daļā, 12.panta otrajā daļā, 14.panta pirmajā daļā un 18.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts īpašuma fonds vai" (attiecīgā locījumā).

4.pants. Valsts uzņēmuma dibināšana

Valsts uzņēmumu dibina ar Ministru kabineta rīkojumu. Valsts uzņēmumu pārzina Valsts īpašuma fonds vai cita ar likumu vai Ministru kabineta rīkojumu noteikta valsts institūcija (turpmāk - valsts institūcija).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 4.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmumu pārzina ar likumu vai Ministru kabineta rīkojumu noteikta valsts institūcija (turpmāk - valsts institūcija)."

     

2. Izteikt 4.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmumu pārzina ar likumu vai Ministru kabineta rīkojumu noteikta valsts institūcija (turpmāk - valsts institūcija)."

11.pants. Rīcība ar valsts uzņēmuma pamatkapitālu

         

Valsts uzņēmums nekustamos pamatlīdzekļus var pārdot par vienošanās cenu Latvijas Republikas valsts uzņēmumiem, valsts iestādēm un valsts organizācijām tikai ar ministrijas rakstveida atļauju, ja ministrija nav noteikusi citādu kārtību. Ar ministrijas rakstveida atļauju citām juridiskajām un fiziskajām personām nekustamos pamatlīdzekļus var pārdot tikai izsolē, pieaicinot izsoles kontrolei valsts uzņēmuma revīzijas komisiju. Veselu ražotni vai cehu var pārdot tikai saskaņā ar privatizācijas projektu, kas apstiprināts atbilstoši Latvijas Republikas 1992.gada 16.jūnija likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību" vai citiem Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem.

3. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Veselu ražotni vai cehu var pārdot tikai saskaņā ar likumiem un privatizācijas noteikumiem.";

     

3. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Veselu ražotni vai cehu var pārdot tikai saskaņā ar likumiem un privatizācijas noteikumiem.";

Valsts uzņēmuma nekustamos pamatlīdzekļus bez atlīdzības var nodot valsts institūcijām, citiem valsts uzņēmumiem vai valsts statūtsabiedrībām un pašvaldībām tikai ar Ministru kabineta rīkojumu.

         

Kustamos pamatlīdzekļus uzņēmums var pārdot bez ministrijas atļaujas par vienošanās cenu vai līdzvērtīgi mainīt ar citiem Latvijas Republikas valsts uzņēmumiem, valsts iestādēm vai valsts organizācijām. Citām juridiskajām vai fiziskajām personām kustamos pamatlīdzekļus var pārdot izsolē vai - ar ministrijas atļauju - bez izsoles rīkošanas. Transportlīdzekļu pārdošana saskaņojama ar nozares ministriju.

         

Ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas izlietojami, lai dzēstu parādu uzņēmuma darbiniekiem (izmaksātu darba algu) un valsts budžetam, iegādātos vai atjaunotu pamatlīdzekļus, pabeigtu celtniecības objektus.

         

Izsoli organizē valsts uzņēmums Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā. Ja izsole nenotiek tādēļ, ka uz kādu mantu pieteicies tikai viens pircējs, to var pārdot šīs izsoles laikā par vienošanās cenu. Izsoles rezultāti nav jāapstiprina.

         

Apgrozāmos līdzekļus uzņēmums var pārdot par tirgus cenu, mainīt un aizdot bez ministrijas atļaujas. Valūtu uzņēmums var brīvi pirkt un pārdot.

         

Ja ministrija nav noteikusi citādu kārtību, bojāto vai lieko mantu, kuru nevar pārdot, uzņēmums likvidē bez ministrijas atļaujas.

         

Kārtību, kādā valsts uzņēmuma kustamā un nekustamā manta saskaņā ar tiesas spriedumu realizējama parāda dzēšanai, nosaka Latvijas Civilprocesa kodeksa 418.pants.

aizstāt astotajā daļā vārdus "Latvijas Civilprocesa kodeksa 418.pants" ar vārdiem "Civilprocesa likums".

     

aizstāt astotajā daļā vārdus "Latvijas Civilprocesa kodeksa 418.pants" ar vārdiem "Civilprocesa likums".

Valsts uzņēmums var ieķīlāt nekustamos un kustamos pamatlīdzekļus un dot galvojumus trešajām personām tikai ar Valsts īpašuma fonda vai valsts institūcijas rakstveida atļauju.

 

 

         

12.pants. Valsts uzņēmuma pamatlīdzekļu iznomāšana

         

Visu valsts uzņēmumu var iznomāt tikai ar Ministru kabineta rīkojumu.

         

Valsts uzņēmums var iznomāt uzņēmuma daļu (ražotni, cehu, sociālos, kultūras vai sporta un tamlīdzīgus objektus) un citu valsts uzņēmuma bilancē esošo nekustamo mantu ar Valsts īpašuma fonda vai valsts institūcijas rakstveida atļauju. Atsevišķas telpas un kustamos pamatlīdzekļus uzņēmums var iznomāt patstāvīgi.

         

Nomas līgumi un valsts institūcijas rakstveida atļaujas reģistrējamas Valsts īpašuma fondā.

4. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus "Valsts īpašuma fondā" ar vārdiem "valsts institūcijā".

     

4. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus "Valsts īpašuma fondā" ar vārdiem "valsts institūcijā".

Nomas maksa par valsts nekustamās mantas iznomāšanu 50 procentu apjomā ieskaitāma valsts budžetā un 50 procentu apjomā paliek uzņēmuma rīcībā, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi. Līdzekļus, kas iegūti, iznomājot zinātnisko iestāžu pārvaldīšanā nodoto valsts īpašumu, šīs zinātniskās iestādes izmanto savai attīstībai.

         

Nomas maksa par valsts kustamās mantas iznomāšanu paliek uzņēmuma rīcībā.

         

13.pants. Valsts uzņēmuma direktors

         

Valsts uzņēmumu pārvalda direktors, pārvaldnieks vai ģenerāldirektors (turpmāk - direktors). Direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrija. Direktors ir atbildīgs par uzņēmuma darbību, mantu, likumu ievērošanu un līgumu izpildi.

         

Ieceļot direktoru amatā, ministrs vai komitejas priekšsēdētājs noslēdz ar viņu darba līgumu, kurā nosaka darba līguma termiņu, direktora tiesības, pienākumus un darba samaksu, kā arī paredz noteikumus, uz kuru pamata viņš atbrīvojams no amata pirms termiņa, ievērojot Latvijas darba likumu kodeksā noteiktās garantijas.

5. Aizstāt 13.panta otrajā daļā vārdus "komitejas priekšsēdētājs" ar vārdiem "valsts institūcijas vadītājs".

     

5. Aizstāt 13.panta otrajā daļā vārdus "komitejas priekšsēdētājs" ar vārdiem "valsts institūcijas vadītājs".

Valsts uzņēmuma direktors ir tiesīgs patstāvīgi izlemt visus viņa pārziņā nodotos ar uzņēmuma darbību saistītos jautājumus. Direktors atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un uzņēmuma statūtiem bez pilnvaras darbojas uzņēmuma vārdā:

- pārstāv uzņēmuma intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visos uzņēmumos;

- dibina un likvidē filiāles un pārstāvniecības;

- rīkojas ar uzņēmuma mantu un naudas līdzekļiem;

- slēdz saimnieciskus un darba līgumus;

- izsniedz pilnvaras;

- atver bankās norēķinu kontus un citus kontus;

- apstiprina uzņēmuma štatus;

- izdod pavēles un dod norādījumus, kas ir obligāti visiem uzņēmuma darbiniekiem;

- atbild par to, lai tiktu izpildīti uzņēmēja pienākumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ugunsdrošībā, eksplozijdrošībā, darba, veselības, vides aizsardzībā un citās jomās saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumu "Par uzņēmējdarbību" un citiem Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumiem.

         

Valsts uzņēmuma direktors pieņem darbā un atbrīvo no darba uzņēmuma darbiniekus Latvijas darba likumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

         

14.pants. Valsts uzņēmuma revīzijas komisija

         

Valsts uzņēmuma darbības pārbaudei Valsts īpašuma fonds vai valsts institūcija izveido revīzijas komisiju ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

         

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs un locekļi nedrīkst būt pārbaudāmā valsts uzņēmuma darbinieki, kā arī nedrīkst būt radniecībā līdz ceturtajai pakāpei un svainībā līdz trešajai pakāpei ar uzņēmuma direktoru, viņa vietniekiem un galveno grāmatvedi.

         

Revīzijas komisijas darbu apmaksā no pārbaudāmā uzņēmuma līdzekļiem. Darba samaksas apmēru un kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru Padome.

         

Revīzijas komisija savas sēdes protokolē. Protokolu norakstus līdz ar revīzijas aktiem un atzinumiem revīzijas komisija iesniedz ministrijai vai komitejai, kuras pārziņā ir uzņēmums, Latvijas Republikas Valsts kontrolei, Valsts finansu inspekcijai, Finansu ministrijai un uzņēmuma direktoram.

6. Izslēgt 14.panta ceturtajā daļā vārdus "Valsts finansu inspekcijai".

     

6. Izslēgt 14.panta ceturtajā daļā vārdus "Valsts finansu inspekcijai".

15.pants. Valsts uzņēmuma saimnieciskās darbības tiesības

         

Valsts uzņēmums ir tiesīgs veikt jebkuru saimniecisko darbību, kas nav aizliegta ar likumu un atbilst uzņēmuma statūtiem.

         

Valsts uzņēmumam likumā noteiktajā kārtībā ar Privatizācijas aģentūras un Valsts īpašuma fonda vai valsts institūcijas rakstveida atļauju ir tiesības piedalīties uzņēmējsabiedrībās (arī iegādāties vērtspapīrus) un bezpeļņas organizācijās. Šādos uzņēmumos valsts intereses pārstāv valsts uzņēmuma direktors. Valsts kapitāla daļai atbilstošā dividende tiek ieskaitīta valsts uzņēmuma ienākumos.

7. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmumam likumā noteiktajā kārtībā ar tās institūcijas rakstveida atļauju, kuras pārziņā valsts uzņēmums atrodas, ir tiesības piedalīties uzņēmējsabiedrībās. Ja uzņēmējsabiedrībā tiek ieguldīta valsts manta, šo mantu novērtē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra". Šādos gadījumos valsts intereses pārstāv valsts uzņēmuma direktors. Valsts kapitāla daļai atbilstošā dividende tiek ieskaitīta valsts uzņēmuma ienākumos."

     

7. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmumam likumā noteiktajā kārtībā ar tās institūcijas rakstveida atļauju, kuras pārziņā valsts uzņēmums atrodas, ir tiesības piedalīties uzņēmējsabiedrībās. Ja uzņēmējsabiedrībā tiek ieguldīta valsts manta, šo mantu novērtē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra". Šādos gadījumos valsts intereses pārstāv valsts uzņēmuma direktors. Valsts kapitāla daļai atbilstošā dividende tiek ieskaitīta valsts uzņēmuma ienākumos."

Vērtspapīrus valsts uzņēmums var brīvi pārdot.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

18.pants. Darba samaksa valsts uzņēmumā

         

Valsts uzņēmuma direktora darba samaksas un materiālās stimulēšanas noteikumus atkarībā no uzņēmuma tīrās peļņas nosaka Valsts īpašuma fonds vai valsts institūcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

Pārējo valsts uzņēmuma darbinieku darba samaksas un materiālās stimulēšanas noteikumus nosaka direktors saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumiem un darba koplīgumu, nepārsniedzot Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktos normatīvus.

         

Minimālās darba algas apmēru valsts uzņēmumā nosaka Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumi.

 

 

 

 

 

 

         

23.pants. Valsts uzņēmuma peļņa

         

Tīrā peļņa (jebkurā valūtā), kas paliek pēc nodokļu un citu Latvijas Republikas likumos, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumos, kā arī līgumos paredzēto maksājumu nokārtošanas, tiek izmantota saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumiem, uzņēmuma statūtiem un darba koplīgumu.

         

Valsts uzņēmums var daļu no tīrās peļņas ziedot, dāvināt vai pārskaitīt labdarības mērķiem bez ministrijas atļaujas saskaņā ar Latvijas Republikas 1990.gada 20. decembra likumu "Par peļņas nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4. nr.).

8. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmums tikai likumā noteiktajos gadījumos var bez valsts institūcijas atļaujas daļu no tīrās peļņas ziedot, dāvināt vai pārskaitīt labdarības mērķiem."

     

8. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmums tikai likumā noteiktajos gadījumos var bez valsts institūcijas atļaujas daļu no tīrās peļņas ziedot, dāvināt vai pārskaitīt labdarības mērķiem."

24.pants. Uzskaite valsts uzņēmumā un tā darbības kontrole

         

Uzņēmuma direktors gada bilanci un darbības pārskatu ministrijai iesniedz kopā ar revīzijas komisijas atzinumu Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā.

         

Uzņēmuma kases, grāmatvedības un citus dokumentus, kā arī gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija. Revīzijas komisija pēc sava ieskata var pārbaudīt un revidēt visu uzņēmuma mantu un darbību. Uzņēmuma darbību var pārbaudīt un revidēt arī pēc ministrijas, Valsts kontroles, Valsts finansu inspekcijas, kredītiestādes vai tiesībaizsardzības institūciju iniciatīvas.

9. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdus "Valsts finansu inspekcijas, kredītiestādes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

     

9. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdus "Valsts finansu inspekcijas, kredītiestādes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

Revīziju valsts uzņēmumā var izdarīt ne biežāk kā divas reizes gadā.

         
 

10. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Šā likuma 15.panta otrajā daļā paredzēto valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" funkciju veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu tā šo funkciju ir nodevusi valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra"."

     

10. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Šā likuma 15.panta otrajā daļā paredzēto valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" funkciju veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu tā šo funkciju ir nodevusi valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra"."