Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” “ otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr.821 ; dok. nr. 2797 )

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

Grozījums likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”

       

Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 7.nr.) grozījumu un

   

Red. preciz.

Izdarīt likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

III nodaļa. Reģionālās attīstības atbalsta noteikumi

8.pants. Valsts atbalsts reģionālajai attīstībai

(1) Valsts atbalstu reģionālajai attīstībai var apstiprināt, ja attiecīgajam reģionam piešķirts īpaši atbalstāmā reģiona statuss, vai arī tad, ja uz attiecīgo reģionu ir attiecināms vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) dzīves līmenis ir sevišķi zems - iekšzemes kopprodukts, iedzīvotāju ienākumi vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, ir vismaz par 15 procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējo līmeni valstī;

2) bezdarba līmenis vismaz par 10 procentiem pārsniedz vidējo līmeni valstī;

3) iedzīvotāju blīvums ir mazāks par 12,5 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru.

(2) Ja attiecīgie rādītāji ir tuvi šā panta pirmajā daļā minētajiem, valsts atbalstu var apstiprināt, ņemot vērā darba tirgus tendences, bezdarba struktūru, ekonomiskās attīstības tendences, migrāciju, investīciju līmeni un infrastruktūras stāvokli.

(3) Reģionālajai attīstībai paredzētā valsts atbalsta maksimālā intensitāte ir 50 procenti no sākotnējo investīciju summas vai 2000 latu par radīto darba vietu.

(4) Sākotnējās investīcijas ir investīcijas jauna uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļos, esoša uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) paplašināšanā vai arī ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa

fundamentālā pārveidošanā, investīcijas pamatlīdzekļos, pārņemot slēgtu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai tādu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kuru slēgtu, ja nenotiktu tā pārņemšana.

         

(5) Ekonomikas ministrija nodrošina Komisiju ar valsts sociālekonomiskās situācijas karti, kas izmantojama, lai novērtētu dažādu valsts reģionu ekonomisko situāciju un noteiktu pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti.

Karte tiek izstrādāta un ik pēc trim gadiem atjaunota atbilstoši attiecīgā reģiona bezdarba līmenim, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, iedzīvotāju blīvumam, investīciju līmenim un citiem rādītājiem.

(6) Valsts atbalsts reģionālajai attīstībai nedrīkst izraisīt pārprodukciju kādā no nozarēm.

         
   

1

Finansu ministrs G. Bērziņš

Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Valsts atbalsts reģionālai attīstībai lielo investīciju projektiem

  1. Ikvienu reģionālā valsts atbalsta projektu, tai skaitā projektu, kurš tiek realizēts apstiprinātas valsts atbalsta programmas ietvaros, ir jāpiesaka Komisijā, ja projekta kopējās izmaksas pārsniedz 28 000 000 latus, bet projektam, ko realizē uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuru darbības sfēra ir tekstilizstrādājumu ražošana, - 8 400 000 latus. Valsts atbalstu lielo investīciju projektu realizācijai var sniegt, ja saņemts pozitīvs Komisijas lēmums.

(2) Komisija savā lēmumā nosaka pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti individuāli katram projektam, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti attiecīgajā reģionā, produkcijas realizācijas tirgu struktūru, investīciju projekta kapitāla intensitātes faktoru un projekta ietekmi uz attiecīgā reģiona attīstību."

 

 

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

1. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

“8.1 pants. Valsts atbalsts reģionālajai attīstībai lielo investīciju projektiem

(1) Ikviens reģionālā valsts atbalsta projekts, arī projekts, kurš tiek realizēts apstiprinātas valsts atbalsta programmas ietvaros, ir jāpiesaka Komisijai, ja tā kopējās izmaksas pārsniedz 28 000 000 latu, bet projekts, ko realizē uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuru darbības sfēra ir tekstilizstrādājumu ražošana, — 8 400 000 latu. Valsts atbalstu lielo investīciju projektu realizācijai var sniegt, ja saņemts pozitīvs Komisijas lēmums.

(2) Komisija savā lēmumā nosaka pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti katram projektam atsevišķi, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti attiecīgajā reģionā, produkcijas realizācijas tirgu struktūru, investīciju projekta kapitāla intensitātes faktoru un projekta ietekmi uz attiecīgā reģiona attīstību.”

15.pants. Valsts atbalsts kuģniecībai

Valsts atbalstu kuģniecībai var apstiprināt, ja tā kopējais apjoms

neatkarīgi no izraudzītās atbalsta formas nepārsniedz sociālās

apdrošināšanas obligāto iemaksu summu un ienākuma nodokļa summu, ko

vajadzētu maksāt kuģniecības nozares uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai

tajos nodarbinātajām personām atbilstoši nodokļu un sociālās apdrošināšanas

likumu prasībām.

 

2

Finansu ministrs G. Bērziņš

Izslēgt 15. pantu.

atbalstīt

2. Izslēgt 15. pantu.

 

   

3

Finansu ministrs G. Bērziņš

Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1 nodaļa. Valsts atbalsta noteikumi atsevišķos sektoros

atbalstīt

3. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

“IV1 nodaļa. Valsts atbalsta noteikumi atsevišķos sektoros

     

16.1 pants. Vispārējie noteikumi valsts atbalstam atsevišķos sektoros

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru darbības sfēra ir tērauda rūpniecība, mākslīgo šķiedru ražošana, motortransporta līdzekļu ražošana, kuģu būve un remonts, transporta sektors (turpmāk – jūtīgie sektori).

(2) Valsts atbalstu jūtīgos sektoros var apstiprināt šā likuma 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 un 16.6 pantā minētajiem mērķiem saskaņā ar Eiropas Līguma 64.panta 2.daļu, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības konkrētajos sektoros. Valsts atbalstu jūtīgajos sektoros var sniegt, ja saņemts pozitīvs Komisijas lēmums.

Redakc. preciz

16.1 pants. Vispārīgie noteikumi valsts atbalstam atsevišķos sektoros

(1)  Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru darbības sfēra ir tērauda rūpniecība, mākslīgo šķiedru ražošana, motortransporta līdzekļu ražošana, kuģu būve un remonts, transporta sektors (turpmāk — jutīgie sektori).

(2) Valsts atbalstu jutīgos sektoros var apstiprināt šā likuma 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 un 16.6 pantā minētajiem mērķiem saskaņā ar Eiropas Līguma 64.panta 2.daļu, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības attiecībā uz konkrētajiem sektoriem. Valsts atbalstu jutīgajos sektoros var sniegt, ja saņemts pozitīvs Komisijas lēmums.

     

16.2 pants. Valsts atbalsts tērauda rūpniecībai

Valsts atbalstu tērauda rūpniecībai var apstiprināt:

1) pētījumiem,

2) vides aizsardzībai,

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) slēgšanai.

 

16.2 pants. Valsts atbalsts tērauda rūpniecībai

Valsts atbalstu tērauda rūpniecībai var apstiprināt:

1) pētījumiem;

2) vides aizsardzībai;

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) slēgšanai.

     

16.3 pants. Valsts atbalsts mākslīgo šķiedru ražošanai

Valsts atbalstu mākslīgo šķiedru ražošanai var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai,

2) pētniecībai un attīstībai,

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai,

4) reģionālai attīstībai.

 

16.3 pants. Valsts atbalsts mākslīgo šķiedru ražošanai

Valsts atbalstu mākslīgo šķiedru ražošanai var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai;

2) pētniecībai un attīstībai;

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai;

4) reģionālajai attīstībai.

     

16.4 pants. Valsts atbalsts mototransporta līdzekļu ražošanai

Valsts atbalstu motortransporta līdzekļu ražošanai var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai,

2) pētījumiem,

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai,

4) reģionālai attīstībai.

 

16.4 pants. Valsts atbalsts motortransporta līdzekļu ražošanai

Valsts atbalstu motortransporta līdzekļu ražošanai var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai;

2) pētījumiem;

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai;

4) reģionālajai attīstībai.

     

16.5 pants. Valsts atbalsts kuģu būvei un remontam

Valsts atbalstu kuģu būvei un remontam var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai,

2) pētījumiem,

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai,

4) reģionālai attīstībai.

 

16.5 pants. Valsts atbalsts kuģu būvei un remontam

Valsts atbalstu kuģu būvei un remontam var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai;

2) pētījumiem;

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai;

4) reģionālajai attīstībai.

     

16.6 pants. Valsts atbalsts transporta sektoram

(1) Šā panta noteikumi attiecas uz transporta pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdens ceļiem, gaisa pārvadājumiem un kuģniecību.

(2) Valsts atbalstu transporta pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdens ceļiem var apstiprināt:

1) transporta infrastruktūras celtniecībai,

2) pētījumiem,

3) izņēmumu gadījumos – transporta pakalpojumu jaudas samazināšanai,

4) zaudējumu kompensācijai, kas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) rodas, pildot valsts vai pašvaldības noteiktās funkcijas vai sniedzot valsts vai pašvaldības noteiktos pakalpojumus.

(3) Valsts atbalstu gaisa pārvadājumiem var apstiprināt:

1) papildus izdevumu segšanai, kas rodas pārvadājot cilvēkus ar veselības traucējumiem,

2) zaudējumu kompensācijai, kas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) rodas, pildot valsts vai pašvaldības noteiktās funkcijas vai sniedzot valsts vai pašvaldības noteiktos pakalpojumus,

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai,

4) reģionālai attīstībai.

Redakc. preciz

16.6 pants. Valsts atbalsts transporta sektoram

(1) Šā panta noteikumi attiecas uz transporta pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, gaisa pārvadājumiem un kuģniecību.

(2) Valsts atbalstu transporta pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem var apstiprināt:

1) transporta infrastruktūras celtniecībai;

2) pētījumiem;

3) izņēmuma gadījumos — transporta pakalpojumu jaudas samazināšanai;

4) to zaudējumu kompensācijai, kuri uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) radušies, pildot valsts vai pašvaldības noteiktās funkcijas vai sniedzot valsts vai pašvaldības noteiktos pakalpojumus.

(3) Valsts atbalstu gaisa pārvadājumiem var apstiprināt:

1) papildu izdevumu segšanai, kas radušies, pārvadājot cilvēkus, kuriem ir veselības traucējumi;

2) to zaudējumu kompensācijai, kuri uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) radušies, pildot valsts vai pašvaldības noteiktās funkcijas vai sniedzot valsts vai pašvaldības noteiktos pakalpojumus;

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ārstrukturēšanai;

4) reģionālajai attīstībai.

     

(4)Valsts atbalstu kuģniecībai var apstiprināt:

    1. sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas un ienākuma nodokļa summas samazināšanai, ko vajadzētu maksāt kuģniecības nozares uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai tajā nodarbinātajām personām atbilstoši nodokļu un sociālās apdrošināšanas likumu prasībām, ja šis uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir reģistrēts Latvijā,
    2. reģionālai attīstībai,
    3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai,

4) zaudējumu kompensācijai, kas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) rodas, pildot valsts vai pašvaldības noteiktās funkcijas vai sniedzot valsts vai pašvaldības noteiktos pakalpojumus."

Redakc. preciz

(4) Valsts atbalstu kuģniecībai var apstiprināt:

1) sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas un ienākuma nodokļa summas samazināšanai, ko vajadzētu maksāt kuģniecības nozares uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai tajā nodarbinātajām personām atbilstoši nodokļu un sociālās apdrošināšanas likumu prasībām, ja šis uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir reģistrēts Latvijā;

2) reģionālajai attīstībai;

3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstrukturēšanai;

4) to zaudējumu kompensācijai, kuri uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) radušies, pildot valsts vai pašvaldības noteiktās funkcijas vai sniedzot valsts vai pašvaldības noteiktos pakalpojumus.”

Pārejas noteikumi

1. Šis likums piemērojams ar 2000.gada 1.janvāri attiecībā uz:

1) valsts budžetā ieskaitāmo privatizēto vai privatizējamo valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

2) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)

īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

3) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) zemes

nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta

noteiktajā kārtībā veic pašvaldības;

4) nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem.

[<*> - 1999.gada 4.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no

26.03.99.]

izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

     

4. Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā

izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.284 "Noteikumi par valsts un

pašvaldību atbalsta uzņēmējdarbībai kontroli" (Latvijas Republikas Saeimas

un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 18.nr.).