Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā

valsts un pašvaldību atbalsta kontroli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 7.nr.) grozījumu un izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

 

 

Likumprojekta

,,Grozījums likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli””

a n o t ā c i j a

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

 

Spēkā esošais likums nosaka, privatizēto vai privatizējamo uzņēmumu nodokļu maksājumu pamatparāda kapitalizāciju Ministru kabineta noteiktā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra. Sākot ar 2000. gadu likuma Pārejas noteikumu 1.punkts pilnā mērā attiecas uz jebkuru uzņēmējdarbībai sniegto valsts atbalstu neatkarīgi no tā formas.

 

Likums nepieciešams, lai novērstu iespējamās domstarpības par to, kāda institūcija veic nodokļu maksājumu pamatparāda kapitalizāciju, jo Pārejas noteikumu 1.punkts bija juridiski nozīmīgs līdz 2000. gada 1.janvārim.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

 

 

 

Likums šo jomu neskar.

 

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Valsts budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 

Budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Ja līdz Privatizācijas aģentūras likvidācijai nodokļu parādu kapitalizācija netiek pabeigta, tad jāizdara grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos: 03.06.1997. noteikumi Nr.200 ,,Noteikumi par valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju”, 29.07.1997. noteikumi Nr. 265 ,,Noteikumi par valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju privatizētajiem pašvaldību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), 11.05.1999. noteikumi Nr. 177 ,,Noteikumi par īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparādu kapitalizāciju”.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Nr.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas.

 

Likums šo jomu neskar.

 

Ministrs A.Kalvītis

 

 

atblikan