Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām» (reģ. nr. 820) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Par akciju sabiedrībām

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

     

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

94.pants. Akciju sabiedrības atzīšana par neesošu

         

1. Katram akcionāram, akciju sabiedrības padomei, valdei, revīzijas komisijai vai revidentam, kā arī Uzņēmumu reģistram un prokuratūrai ir tiesības celt tiesā prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu, ja:

1) akciju sabiedrības statūti ir pretrunā ar šā likuma prasībām;

2) tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas akciju sabiedrības dibināšana, ir apstrīdamas atbilstoši likumu prasībām.

         

2. Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" attiecībā uz valsts īpašumu, kā arī pašvaldības domei (padomei) attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja akciju sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

1. 94.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai";

1.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Ierosina neizdarīt grozījumus 94. pantā.

Neatbalstīt

1. 94.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai";

3. Prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu var celt:

1) šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā - visu laiku, kamēr attiecīgās akciju sabiedrības statūti neatbilst šā likuma prasībām;

2) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - divu gadu laikā pēc akciju sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja akciju sabiedrība izveidota, neveicot privatizāciju;

3) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - sešu gadu laikā pēc akciju sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja akciju sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

         

4. Ja prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu ceļ akcionārs, akciju sabiedrības padome, valde, revīzijas komisija vai revidents, piemērojami šā likuma 63.panta ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumi.

         

5. Ja prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu ceļ bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" vai pašvaldības dome (padome), Uzņēmumu reģistrs vai prokuratūra, tas darāms Latvijas Civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no valsts nodevu samaksas šajās lietās.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu ceļ valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija vai pašvaldības dome (padome), Uzņēmumu reģistrs vai prokuratūra, tas darāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no attiecīgo valsts nodevu maksas."

     

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu ceļ valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija vai pašvaldības dome (padome), Uzņēmumu reģistrs vai prokuratūra, tas darāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no attiecīgo valsts nodevu maksas."

6. Akcionāru pilnsapulcei ir tiesības novērst trūkumus akciju sabiedrības statūtos, izdarot tajos grozījumus šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja prasība tiek celta šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā.

         

7. Ja tiesa pieņem nolēmumu par akciju sabiedrības atzīšanu par neesošu, Uzņēmumu reģistrs uzsāk akciju sabiedrības likvidācijas procesu un tam piemērojami šā likuma 91.panta noteikumi.

         

8. Ja akciju sabiedrību atzīst par neesošu, darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā.

         

Pārejas noteikumi

         

1. Grozījumi šā likuma 14.panta pirmās daļas 12.punktā un 79.panta otrajā daļā stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

         

2. (Izslēgts ar 09.12.99. likumu, kas stājas spēkā no 12.01.2000.).

         

3. Šā likuma 1.panta septītā daļa stājas spēkā vienlaikus ar likuma par privātajiem pensiju fondiem spēkā stāšanos.

         

4. Akciju sabiedrībām, kuru pamatdokumenti neatbilst šā likuma 66.panta pirmās un otrās daļas prasībām, attiecīgi grozījumi pamatdokumentos jāizdara ne vēlāk kā līdz 2000.gada 1.augustam.

         

5. Grozījumi likuma 38.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         

6. Grozījumi likuma 38.panta pirmajā daļā, 42.panta pirmajā daļā un otrās daļas 5.punktā, kā arī 43.panta pirmajā daļā (atsauce uz 38.panta ceturtās daļas izslēgšanu) stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         

7. Grozījumi likuma 58.panta septītajā daļā, kā arī 61.panta pirmajā un otrajā daļā (aizstājot vārdu "klātesošo" ar vārdu "pārstāvēto") stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

         

8. Akciju sabiedrību uzņēmumi jāpārveido par akciju sabiedrības statūtsabiedrībām vai jāpievieno akciju sabiedrībai līdz 2000.gada 30.decembrim.

         

9. Akciju sabiedrībām jāievēlē padomes saskaņā ar likuma 65.panta piektās daļas noteikumiem ne vēlāk kā līdz 2000.gada 1.augustam."

         

10. Grozījumi likuma 58.panta pirmajā daļā (par akcionāru balsošanu neklātienē) stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā likums par elektronisko dokumentu juridisko statusu.

         

11. Grozījumi likuma 21.panta ceturtajā un piektajā daļā, 38.panta trešajā daļā, 42.panta otrās daļas 7.punktā, 47.panta pirmajā daļā, kā arī grozījumi visā likumā attiecībā uz vārdu "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

         
 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Privatizācijas aģentūras funkcijas, kuras minētas šā likuma 15.panta otrās daļas 2.punktā, Privatizācijas aģentūra veic līdz tās likvidēšanas brīdim. Šīs funkcijas citām institūcijām netiek nodotas.

13. Šā likuma 11.panta otrajā daļā un 94.pantā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu tā šo funkciju ir nodevusi valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības aģentūra"."

   

Redakcionāli precizēts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Privatizācijas aģentūra funkcijas, kuras minētas šā likuma 15.panta otrās daļas 2.punktā, veic līdz tās likvidēšanas brīdim. Šīs funkcijas citām institūcijām netiek nodotas.

13. Šā likuma 11.panta otrajā daļā un 94.pantā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu tā šīs funkcijas ir nodevusi valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības aģentūra"."