Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 94.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "Valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja prasību atzīt akciju sabiedrību par neesošu ceļ valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija vai pašvaldības dome (padome), Uzņēmumu reģistrs vai prokuratūra, tas darāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no attiecīgo valsts nodevu maksas."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Privatizācijas aģentūras funkcijas, kuras minētas šā likuma 15.panta otrās daļas 2.punktā, Privatizācijas aģentūra veic līdz tās likvidēšanas brīdim. Šīs funkcijas citām institūcijām netiek nodotas.

13. Šā likuma 11.panta otrajā daļā un 94.pantā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu tā šo funkciju ir nodevusi valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības aģentūra"."

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām””

a n o t ā c i j a

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

 

 

Spēkā esošajā likumā noteiktas Privatizācijas aģentūras tiesības atzīstot par neesošu valsts akciju sabiedrību. Likvidējot Privatizācijas aģentūru, minētās tiesību normas nebūtu iespējams piemērot.

Likums nepieciešams, lai likumā noteiktajos gadījumos būtu iespēja arī citai institūcijai, kura veic privatizāciju vai atsavināšanu, pildīt ar valsts akciju sabiedrību atzīšanu par neesošu saistītās funkcijas.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

 

 

 

Likums šo jomu neskar.

 

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

Likums šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Valsts budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 

Budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 2. (Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Vienlaikus tiks veikti grozījumi likumā ,,Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 • (Atbildot uz jautājumu jāpamato:

  1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
  2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Ar.;
  3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
  4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

  Likums šo jomu neskar.

  1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

  (Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

  1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
  2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

   

   

   

   

  Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, jo likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas.

   

  Likums šo jomu neskar.

   

  Ministrs A.Kalvītis

   

   

  A AS