Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību

īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) grozījumu un papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"4. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ir tiesīgs ar rīkojumu nodot citām institūcijām.

5. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citai institūcijai pēc pārejas noteikumu 4.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.

6. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā tās likvidatoru darbību jautājumos, kas saistīti ar valsts īpašuma objektu privatizāciju, pārrauga šā likuma 9.pantā minētā padome un citas valsts institūcijas.

7. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc ekonomikas ministra – valsts pilnvarnieka Privatizācijas aģentūrā – priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus var izmantot arī likvidācijas izdevumu finansēšanai."

 

Likumprojekta

,,Grozījums likumā ,,Par valsts un pašvaldību īpašuma

objektu privatizāciju””

a n o t ā c i j a

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

 

Spēkā esošais likums nosaka valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas kārtību un Privatizācijas aģentūras funkcijas, tiesības un pienākumus valsts īpašuma objektu privatizācijas procesā

Sakarā ar Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanu privatizācijas process tiktu kavēts, ja netiks mainīta spēkā esošā kārtība.

Likums nepieciešams, lai nodrošinātu valsts īpašuma privatizācijas procesa pabeigšanu pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

 

 

 

Likums veicinās tautsaimniecības konkurences spēju, investīciju pieplūdi, uzņēmējdarbību, kā arī var veicināt eksporta attīstību un nodarbinātību, jo nodrošinās privatizācijas (atsavināšanas) procesa nepārtrauktību.

 

Likums šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Valsts budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 

Budžeta ienākumi netiek ietekmēti.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Vienlaikus ir izstrādāti grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”, ,,Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”, ,,Par akciju sabiedrībām”, ,,Latvijas Republikas likums par Valsts uzņēmumu”, ,,Par nodokļiem un nodevām”, ,,Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, ,,Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem”, ,,Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”, ,,Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, ,,Par vērtspapīriem”, Augstākās Padomes lēmumā ,,Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”.

Ar minētajiem likumiem saistītie Ministru kabineta noteikumu projekti tiks izstrādāti pēc šo likumprojektu akceptēšanas Ministru kabinetā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Ar.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, jo likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas.

 

Likums šo jomu neskar.

 

Ekonomikas ministra vietā finansu ministrs G.Bērziņš

 

 

prlikan