Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta «Grozījumi likumā «Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās» » (reģ. nr. 818) trešajam lasījumam

 

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2946)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās

Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

     

Grozījumi likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Zemes reformas pamatprincipi

-------------------------------------

Pilsētas dome:

-------------------------------------

- pārdod pašvaldības zemi fiziskajām un juridiskajām personām likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā;

-------------------------------------

 

1.

(Deputāts L.Bojārs)

Aizstāt 4.panta 4.daļas 3.punktu (par pilsētas domi) ar tekstu šādā redakcijā:

“- pārdod pašvaldības zemi likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā fiziskām personām, kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi, un juridiskām personām, kuras ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

 

 

 

Neat-balstīt.

 
   

2.

(Deputāts L.Bojārs)

Papildināt 4.panta 4.daļu (par pilsētas domi) ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“- iepērk zemi no fiziskām un juridiskām personām, izmantojot pirmtiesības pirkšanā”.

 

 

Neat-balstīt.

 

12.pants. Zemes pieprasījumu apmierināšana

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos, izņemot gadījumus:

1) ja bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki pēc 1940. gada 22.

jūlija ēkas un būves uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem (vai to daļām) atsavinājuši likumā noteiktajā kārtībā. Tad pašreizējam ēkas īpašniekam - Latvijas Republikas pilsonim - ir tiesības saņemt zemes gabalu īpašumā par maksu tādā platībā, kādā tas bija viņa lietošanā apbūvei ēku un būvju atsavināšanas brīdī, bet ne lielāku par 1200 kvadrātmetriem, izņemot gadījumus, kad paliekošā zemes gabala daļa ir mazāka par pilsētas apbūvei noteikto minimālo apbūves gabala lielumu; šādos gadījumos šā zemes gabala daļa pievienojama ēkas īpašnieka apbūves gabalam. Bijušajam zemes īpašniekam vai viņa mantiniekiem zemes vērtība tiek kompensēta Ministru kabineta noteiktajos apmēros un termiņos;

2) ja uz bijušo zemes īpašnieku zemes gabaliem (vai to daļām) Latvijas Republikas pilsoņi likumā noteiktajā kārtībā uzcēluši dzīvojamās ēkas vai arī būvē tās, vai arī likumā noteiktajā kārtībā dzīvojamās ēkas ieguvuši īpašumā līdz 1992.gada 20.jūnijam. Tad dzīvojamās ēkas īpašniekam - Latvijas Republikas pilsonim - ir tiesības saņemt zemes gabalu īpašumā par maksu tādā platībā un robežās, kādās tas tika piešķirts apbūvei, bet ne lielāku par 1200 kvadrātmetriem, izņemot gadījumus, kad paliekošā zemes lietojuma daļa ir mazāka par pilsētas apbūvei noteikto minimālo apbūves gabala lielumu; šādos gadījumos šā zemes gabala daļa pievienojama ēkas īpašnieka apbūves gabalam. Tādas pašas tiesības saņemt zemes gabalu īpašumā ir arī dārzkopības sabiedrības biedram - augļu dārza lietotājam, ja zeme viņam piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām platībā, kas nepārsniedz 600 kvadrātmetrus, izņemot gadījumus, kad paliekošā zemes lietojuma daļa ir mazāka par pilsētas augļu dārza ierīkošanai noteikto minimālo zemes gabala lielumu; šādos gadījumos šā zemes gabala daļa pievienojama augļu dārza īpašnieka zemes gabalam. Bijušajam zemes īpašniekam vai viņa mantiniekiem zemes vērtība tiek kompensēta Ministru kabineta noteiktajos apmēros un termiņos vai tiek piešķirta līdzvērtīga zeme tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Piezīme. Ja šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos

ēkas īpašnieks nevēlas saņemt zemi īpašumā par maksu vai viņam nav tiesību iegūt zemi īpašumā, zeme paliek tās fiziskās personas, viņas mantinieku vai juridiskās personas īpašumā, kurai tā piederēja līdz 1940. gada 21. jūlijam un kura šo zemi ir pieprasījusi, bet ēkas īpašniekam ir garantētas zemes nomas tiesības tādā platībā, kādā šī zeme ir viņa likumīgā lietošanā (apbūvei), un zemes nomas maksa gadā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no zemes kadastrālās vērtības.

3) ja uz bijušo zemes īpašnieku zemes atrodas valsts īpaši aizsargājami dabas objekti (vai to daļas), kuru sarakstus apstiprinājusi Vides aizsardzības komiteja, vai ar likumu noteikti valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objekti, nacionālās sporta bāzes, kā arī valsts vai pilsētas nozīmes inženiertehniskās un transporta infrastruktūras objekti - ielas, tilti, tuneļi, ceļu pārvadi, dzelzceļa līnijas un ostas. Tad īpašuma tiesības uz zemi nostiprināmas valstij vai attiecīgajai pašvaldībai pēc tam, kad bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki atbilstoši savai izvēlei un likumā noteiktajā kārtībā saņēmuši kompensāciju vai līdzvērtīgu zemes gabalu citā vietā no tām zemēm, kas paliek pašvaldību rīcībā un izmantojamas zemes reformas pabeigšanai atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās".

Piezīme. Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem pieder dzīvojamās ēkas ostu teritorijā, viņiem ir tiesības atjaunot īpašuma tiesības uz zemi platībā, kāda ir viņu likumīgā lietošanā, bet ne lielākā par 1200 kvadrātmetriem, izņemot Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā ietilpstošo Kundziņsalas dzīvojamo rajonu, kur īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem tiek atjaunotas uz visu agrāk piederējušo platību.

Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas

īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, ēkas un būves, kas privatizētas likumos un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, zemes nomas maksa gadā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no zemes kadastrālās vērtības.

Pārējos gadījumos bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem pēc viņu izvēles ir tiesības:

- pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu;

- vai pieprasīt nodot viņiem īpašumā vai piešķirt lietošanā līdzvērtīgu zemes gabalu;

- vai saņemt kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā.

Ar pilsētas pašvaldības lēmumu var noteikt, ka līdzvērtīga zemes gabala

vietā piešķirama tikai kompensācija, ja pilsētas administratīvajās robežās

nav pietiekamu zemes platību, lai apmierinātu visus pieprasītājus. Šādu pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Dzīvojamās ēkas īpašniekam - Latvijas Republikas pilsonim, kurš zemes pieprasījumu iesniedzis pēc 1992.gada 20.jūnija, ir tiesības saņemt apbūves zemes gabalu īpašumā par maksu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā, ja šo zemes gabalu nav pieprasījuši bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki vai viņi pieprasījuši par to kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā.

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri nav iesnieguši pieprasījumus šā likuma 6.panta 1.punktā noteiktajā termiņā, ir tiesības pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu līdz 1994.gada 1.jūnijam. Šā termiņa nokavēšanas gadījumā īpašuma tiesības var atjaunot tiesa, ja prasības pieteikums tiesā iesniegts līdz 1999.gada 1.jūnijam.

Pēc bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījuma apmierināšanas zeme likumā noteiktajā kārtībā tiek nodota īpašumā vai piešķirta lietošanā šā likuma 9.pantā minētajām personām šādā secībā:

- zeme, kura šā likuma spēkā stāšanās brīdī atrodas to lietošanā;

- zeme, kura no jauna tiek pieprasīta dzīvojamo ēku un apkalpojošās sfēras objektu celtniecībai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 12.panta sestās daļas pēdējā teikuma palīgteikumu šādā redakcijā:

“ja zeme līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim nav reģistrēta zemesgrāmatā uz citas personas vārda.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāte A.Seile)

Papildināt 12.panta pirmās daļas 3.punktu ar šādu tekstu:

“Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem zeme līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja tagadējo ostu vai brīvostu teritorijās, vai viņu mantiniekiem nav atjaunotas īpašuma tiesības uz šo zemi vai tās vietā nav saņemta līdzvērtīga zeme likumā noteiktā kārtībā, priekšrocības tiesības iegūt šo zemi īpašumā ir valstij vai pašvaldībai ostas pārvaldes personā, ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņ u mantiniekiem par zemes platību, uz kuru ir atzītas īpašuma tiesības, tiek izmaksāta atlīdzība naudā kārtībā, kāda noteikta likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Šajos gadījumos piešķirtie īpašuma kompensācijas sertifikāti tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Izteikt 12.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā termiņa nokavēšanas gadījumā īpašuma tiesības var atjaunot tiesa, izņemot gadījumus, ja:

1) zemes īpašuma tiesības likumā noteiktajā kārtībā ir atjaunojusi vai ieguvusi cita persona;

2) pilsētas zemes komisija pieņēmusi attiecīgus atzinumus par zemes nodošanu īpašumā par maksu vai par fizisko personu pieteikumiem zemes gabala pirkšanai;

3) zeme kā apbūvēts vai neapbūvēts īpašuma objekts ir nodots privatizācijai”.

(Juridiskais birojs))

Izteikt 12.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā termiņa nokavēšanas gadījumā zemes īpašuma tiesības var atjaunot tiesa, izņemot gadījumus, ja:

1) zemes īpašuma tiesības likumā noteiktajā kārtībā ir atjaunojusi vai ieguvusi cita persona;

2) pilsētas zemes komisija pieņēmusi atzinumu par zemes nodošanu īpašumā par maksu vai atzinumu uz kura pamata fiziska persona ir tiesīga noslēgt zemes gabala pirkuma līgumu ar Hipotēku un zemes banku;

3) zeme kā apbūvēts vai neapbūvēts īpašuma objekts ir nodots privatizācijai”

 

 

 

(Deputāte K.Lībane)

Papildināt 12.panta sesto daļu ar šādu teikumu:

“Pēc minētā datuma par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu tiesā var griezties tikai bijušie īpašnieki un tikai tad, ja zemes īpašuma tiesību atjaunošana neaizskar citu personu tiesības (uz zemes atrodas citai personai piederošas ēkas, zeme piešķirta kā kompensācija citai personai, zeme nodota privatizācijai u. tml.).”

(Deputāti A.Tiesnesis, J.Stalidzāne, A.Klementjevs, P.Salkazanovs, A.Razminovičs)

Izteikt 12.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā termiņa nokavēšanas gadījumā īpašuma tiesības uz bijušo zemes īpašumu var atjaunot tiesa vai Centrālā zemes komisija, ja uz to nav atjaunotas īpašuma tiesības citai personai vai tas nav nodots īpašumā par maksu dzīvojamās ēkas īpašniekam.”

 

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 12.panta sestās daļas pēdējā teikuma palīgteikumu šādā redakcijā:

“ja zeme līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim nav reģistrēta zemesgrāmatā uz citas personas vārda vai tā ir reģistrēta zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda.”

 

(Deputāts K.Leiškalns)

4 varianti no Centrālās zemes komisijas sagatavotā atzinuma:

1.variants. Izteikt 12.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā termiņa nokavēšanas gadījumā var atjaunot zemes īpašuma tiesības vai piešķirt kompensāciju Centrālā zemes komisija, ja pieteikums Centrālajā zemes komisijā iesniegts līdz 2001.gada 1.jūnijam (vai 2001.gada 20.novembrim, t.i, 10 gadi kopš prasījuma tiesības rašanās)”.

(Deputāts K.Leiškalns)

2.variants. Izteikt 12.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā termiņa nokavēšanas gadījumā var atjaunot zemes īpašuma tiesības vai piešķirt kompensāciju tiesa, ja prasības pieteikums tiesā iesniegts līdz 2001.gada 1.jūnijam (vai 2001.gada 20.novembrim)”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Iespējams 3.variants analoģisks likumam “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, kurā nav norādīts termiņš, līdz kuram var pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensāciju CZK, jo vairākumā gadījumu pilsētās būs situācija, ka īpašuma tiesības uz mantojamo zemi nebūs iespējams atjaunot, jo zeme, ja tā ir neapbūvēta, būs piešķirta citam bijušajam zemes īpašniekam vai viņa mantiniekam, kuram nav iespējams atjaunot īpašuma tiesības uz viņa mantojamo zemi, bet apbūvētā zeme lielākā daļā gadījumu būs privatizēta. Līdzvērtīga zeme gadījumos, kad nokavēts zemes pieprasījuma iesniegšanas termiņš, netiktu piešķirta.

(Deputāts K.Leiškalns)

4.variants. Iespējams 12.panta 6.daļas 2.teikuma grozījums, nosakot iespēju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem pieprasīt īpašuma tiesību atjaunošanu CZK vai tiesā tikai tajā gadījumā, ja uz tās atrodas viņiem piederošs namīpašums, un tikai uz to zemes daļu, uz kuras atrodas viņiem piederošs namīpašums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neat-balstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 12.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā termiņa nokavēšanas gadījumā īpašuma tiesības var atjaunot tiesa, izņemot gadījumus, ja:

1) zemes īpašuma tiesības likumā noteiktajā kārtībā ir atjaunojusi vai ieguvusi cita persona;

2) pilsētas zemes komisija pieņēmusi attiecīgus atzinumus par zemes nodošanu īpašumā par maksu vai par fizisko personu pieteikumiem zemes gabala pirkšanai;

3) zeme kā apbūvēts vai neapbūvēts īpašuma objekts ir nodots privatizācijai”.

 

20.pants. Darījumu subjekti

Zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem:

1) Latvijas Republikas pilsoņi;

2) valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumi

(statūtsabiedrības);

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība:

a) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, valstij vai pašvaldībai - katram subjektam atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā,

b) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder fiziskajām vai

juridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim. Minētais attiecināms

arī uz fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām

starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos līgumos paredzēts Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāts L.Bojārs)

Aizstāt 20.pantā vārdu “puse” ar skaitli “80%”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neat-balstīt.

 

c) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder vairākiem "a" un "b"

apakšpunktā minētajiem subjektiem kopā,

d) kura ir publiska akciju sabiedrība, ja tās akcijas tiek kotētas fondu biržā;

4) līdz 1940.gada 21.jūlijam Latvijā reģistrētās reliģiskās

organizācijas.

 

14.

(Deputāts L.Bojārs)

Papildināt 20.panta 1.daļas 3.punkta d) apakšpunktu aiz vārda “biržā” ar vārdiem “un pēc pirkšanas-pārdošanas vairāk nekā 80% akciju pieder Latvijas Republikas pilsoņiem”.

 

Neat-balstīt.

 

Citas fiziskās un juridiskās personas, kuras nav minētas šā panta pirmajā daļā, var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti šajā nodaļā.

 

15.

(Deputāts L.Bojārs)

Izteikt 20.panta 2.daļu aiz vārdiem “panta pirmajā daļā” šādā redakcijā:

“var nomāt zemi uz laiku ne vairāk kā 25 gadiem”.

 

Neat-balstīt.

 

28.pants. Valsts un pašvaldību zemes privatizācijas un atsavināšanas kārtība

(1) Saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem privatizēt vai atsavināt var tikai to zemi, uz kuru valsts vai pašvaldības īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

(2) Zemes privatizāciju gadījumos, kad uz tās atrodas privatizācijai nodotie valsts vai pašvaldību īpašuma objekti, veic tā institūcija, kura veic uz attiecīgās zemes esošā īpašuma objekta privatizāciju.

(3) Zemes privatizāciju gadījumos, kad uz tās atrodas privatizētie pašvaldību īpašuma objekti, veic tā pašvaldība, kuras īpašumā ir attiecīgā zeme.

(4) Zemi, uz kuras atrodas valsts īpašuma objekti, kas nodoti atsavināšanai vai kas atsavināti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību", atsavina valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" (turpmāk - Valsts nekustamā īpašuma aģentūra).

(5) Pārējos gadījumos, kuri nav minēti šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, valsts zemes privatizāciju veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - Privatizācijas aģentūra).

 

(6) Lai varētu privatizēt vai atsavināt zemi šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētajos gadījumos, Ministru kabinets izdod rīkojumu vai attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par zemes nodošanu privatizācijai vai atsavināšanai, izņemot šā panta septītajā daļā

paredzēto gadījumu.

(7) Valsts īpašuma objektus, kuri tiek nodoti privatizācijai pēc 1997.gada 17.janvāra, var privatizēt vai atsavināt kopā ar zemi, uz kuras atrodas privatizācijai vai atsavināšanai nodotais īpašuma objekts, pamatojoties uz lēmumu, kuru pieņem institūcija, kas veic attiecīgā objekta privatizāciju vai atsavināšanu.

(8) Pašvaldību īpašuma objektus, kuri tiek nodoti privatizācijai pēc 1997.gada 17.janvāra, var privatizēt vai atsavināt kopā ar zemi, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības lēmumu.

(9) Speciālo ekonomisko zonu teritorijā esošo zemi, kura pieder vai piekrīt valstij vai pašvaldībai un uz kuras atrodas privatizējamie un privatizētie valsts un pašvaldības īpašuma objekti, privatizē vai atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība, saskaņojot privatizāciju vai atsavināšanu ar speciālās ekonomiskās zonas valdi.

 

 

 

 

 

 

2. 28.pantā:

izslēgt otro daļu;

 

izteikt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(3) Zemes privatizāciju vai atsavināšanu gadījumos, kad uz tās atrodas privatizācijai vai atsavināšanai nodotie un privatizētie vai atsavinātie pašvaldību īpašuma objekti, veic tā pašvaldība, kuras īpašumā ir attiecīgā zeme.

(4) Ja uz zemes atrodas valsts īpašuma objekti, kas nodoti atsavināšanai vai atsavināti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, vai valsts īpašuma objekti, kas nodoti privatizācijai vai privatizēti, šīs zemes privatizāciju veic vai šo zemi atsavina valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk — Valsts nekustamā īpašuma aģentūra).

(5) Pārējos gadījumos, kas nav minēti šā panta trešajā un ceturtajā daļā, valsts zemi atsavina Valsts nekustamā īpašuma aģentūra saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”.

 

 

 

 

(6) Lai varētu privatizēt vai atsavināt zemi šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētajos gadījumos, Ministru kabinets izdod rīkojumu vai attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par zemes nodošanu privatizācijai vai atsavināšanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

  ;

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāti G.Krasts, R.Jurdžs)

Izslēgt 28.panta 4.daļā tekstu “vai valsts īpašuma objekti, kas nodoti privatizācijai vai privatizēti, šīs zemes privatizāciju veic vai”.

(Deputāti G.Krasts, R.Jurdžs)

Izteikt 28.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“Pārējos gadījumos, kas nav minēti šā panta trešajā un ceturtajā daļā, valsts zemi privatizē Koncesiju aģentūra.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neat-balstīt.

 

 

 

 

Neat-balstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcio-nāli precizēta sestā daļa.

 

 

 

 

 

 

2. 28.pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“Zemes privatizāciju vai atsavināšanu gadījumos, kad uz tās atrodas privatizācijai vai atsavināšanai nodotie un privatizētie vai atsavinātie pašvaldību īpašuma objekti, veic tā pašvaldība, kuras īpašumā ir attiecīgā zeme.

Ja uz zemes atrodas valsts īpašuma objekti, kas nodoti atsavināšanai vai atsavināti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, vai valsts īpašuma objekti, kas nodoti privatizācijai vai privatizēti, šīs zemes privatizāciju veic vai šo zemi atsavina valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk — Valsts nekustamā īpašuma aģentūra).

Pārējos gadījumos, kas nav minēti šā panta trešajā un ceturtajā daļā, valsts zemi atsavina Valsts nekustamā īpašuma aģentūra saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”.

Lai varētu privatizēt vai atsavināt zemi šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētajos gadījumos, Ministru kabinets izdod rīkojumu vai attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par zemes nodošanu privatizācijai vai par tās atsavināšanu.”

29.pants. Pirmpirkuma tiesības un to izmantošana

Šā likuma 27.panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos īpašumā iegūtā objekta īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, uz kuras atrodas attiecīgais objekts.

------------------------------------

 

18.

(Deputāts L.Bojārs)

Papildināt 29.panta 1.daļu aiz vārdiem “objekta īpašniekam” ar vārdiem “Latvijas Republikas pilsonim”.

 

Neat-balstīt.

 
 

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma 28.panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētās Valsts nekustamā īpašuma aģentūras funkcijas attiecībā uz tās zemes privatizāciju, uz kuras atrodas privatizācijai nodotie vai privatizētie valsts īpašuma objekti, veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu tā šīs funkcijas ir nodevusi Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai.”

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

(Deputāti G.Krasts, R.Jurdžs)

Izteikt Pārejas noteikuma tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma 28.panta piektajā daļā paredzētās funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” līdz brīdim, kad šīs funkcijas pārņem Koncesiju aģentūra”.

 

 

(Deputāte A.Seile)

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Ja šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētā vienošanās starp bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem ar attiecīgās ostas pārvaldi netiek panākta, atzītās īpašuma tiesības tiek atjaunotas ar Centrālās zemes komisijas lēmumu.”

 

 

Neat-balstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neat-balstīt.

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma 28.panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētās Valsts nekustamā īpašuma aģentūras funkcijas attiecībā uz tās zemes privatizāciju, uz kuras atrodas privatizācijai nodotie vai privatizētie valsts īpašuma objekti, veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu tā šīs funkcijas ir nodevusi Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai.”