Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

“Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

(reģ. nr. 817, dok.nr. 2793)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Pr.

nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Šis likums reglamentē atbilstoši zemes reformas un privatizācijas likumiem valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesības un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošā zemes īpašuma izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās.

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem”.

     

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem”.

2.pants. (1) Zemes reformas laikā uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij (valsts uzņēmumiem, iestādēm), izņemot to zemi, kura:

1) zemes reformas gaitā atbilstoši likumiem piešķirta (nodota) īpašumā fiziskajai vai juridiskajai personai tai piederējušās zemes vietā;

2) piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā vai rezervēta ar tiesībām iegūt to īpašumā;

3) saskaņā ar šā likuma 3.panta trešo daļu ierakstāma uz pašvaldības vārda.

(2) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja:

1) uz šīs zemes ir valstij piederošas ēkas (būves);

2) uz šīs zemes ir juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kuras nevar iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas vai zemes privatizācijas likumiem;

3) apstiprinātajā pagasta vai pilsētas ģenerālplānā vai zemes ierīcības

projektā saskaņā ar zemes reformas laikā iesniegtajiem valsts institūciju pieprasījumiem paredzēti attiecīgi zemes gabali jaunu objektu celtniecībai un valsts funkciju realizēšanai.

(3) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībām, ja uz šīs zemes ir:

1) valstij piederošas ēkas (būves) un valsts uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

2) privatizēti valsts īpašuma objekti vai citādi atsavinātas valsts vai valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkas (būves).

(4) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par šo zemi saņēmušas līdzvērtīgu zemi no bijušajām valsts zemēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "zemes privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "zemes privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem".

8.pants. (1) (Izslēgta ar 25.05.2000. likumu, kas stājas spēkā no 21.06.2000.).

(2) Uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valsts meža zeme Grīņu dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, Moricsalas dabas rezervātā un Teiču dabas rezervātā, Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā un Slīteres nacionālajā parkā, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(3) Uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta un sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), kā arī valsts zeme, kas nepieciešama šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam, un saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, valstij piederošā un piekrītošā meža zeme, izņemot šā panta otrajā daļā minēto meža zemi, ja tā likumā noteiktajā kārtībā nav nodota īpašumā vai pastāvīgā lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(5) Uz valsts vārda bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā zemesgrāmatā tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas valsts īpašuma objekti, kas nodoti privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", kā arī privatizētie, denacionalizētie vai citādi atsavinātie valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma objekti.

(6) Valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav minēta šā panta pirmajā - piektajā daļā, zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vārda Finansu ministrijas personā, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 8.panta piekto daļu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 8.panta piekto daļu.

 

 

 

4. Likuma 3.pants stājas spēkā vienlaikus ar likumu par valsts un pašvaldību īpašuma atsavināšanas kārtību.

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likumprojekta 3. panta spēkā stāšanos.

Atbalstīt

 
 

5. Papildināt likumu ar 2. pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“2. Zemesgrāmatu ieraksti, ar kuriem īpašuma tiesības nostiprinātas uz valsts vārda bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā, grozāmi atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sestajai daļai.”

     

Pārejas noteikums

Zemesgrāmatu ieraksti, ar kuriem īpašuma tiesības nostiprinātas uz valsts vārda bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā, grozāmi atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sestajai daļai.