Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un

to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem".

2. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "zemes privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem".

3. Svītrot 8.panta piekto daļu.

Likuma 3.pants stājas spēkā vienlaikus ar likumu par valsts un pašvaldību īpašuma atsavināšanas kārtību.

 

Likumprojekta

,,Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

 

Sakarā ar izmaiņām spēkā esošajā likumdošanā, kas saistītas ar Privatizācijas aģentūras likvidāciju, šā likuma piemērošana tiks balstīta arī uz valsts un pašvaldību atsavināšanas likumiem.

Spēkā esošā likumdošana neparedz kā personā tiks nostiprināta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas valsts īpašuma objekti, kas nodoti privatizācijai, kā arī privatizētie, denacionalizētie vai citādi atsavinātie valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma objekti, ja tiek likvidēta Privatizācijas aģentūra.

Likums nepieciešams, lai nodrošinātu Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas procesu.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

Likums šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likums šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi.

Nav prognozējama valsts budžeta ienākumu samazināšanās vai palielināšanās..

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Vienlaicīgi ar šo likumprojektu tiek izstrādāti grozījumi likumā ,,Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu Nr.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likums šo jomu neskar.

 

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

 

 

 

 

Tiks paplašinātas valsts akciju sabiedrības ,,Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” funkcijas.

 

Likums šo jomu neskar.

 

Ministrs A.Kalvītis

 

 

zmreflka