Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

Par grozījumiem likumā

“Izglītības likums”

 

Iesniedzam grozījumus likumā “Izglītības likums”.

 

Pielikumā: grozījumi uz 1 lapas.

anotācija uz 1 lapas

Projekts

Izdarīt likumā “Izglītības likums” šādus grozījumus:

1) Izteikt 59.panta pirmo daļu sekojošā redakcijā: “Valsts izglītības iestādes un kristīgo konfesiju skolas, kurās tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā, finansē no valsts budžeta saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem. Valsts piedalās pašvaldību izglītības iestāžu finansēšanā šajā likumā paredzētajos gadījumos.”

2) Pārejas noteikumus papildināt ar 14.punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 59.panta pirmajā daļā ir spēkā līdz 2002.gada 1.janvārim.

 

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums vajadzīgs?

Kristīgo konfesiju budžeti galvenokārt sastāv no iedzīvotāju ziedojumiem. Reizēm ar iedzīvotāju dzīves līmeņa pazemināšanos samazinās arī ziedojumi baznīcām. Tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc daudzas Kristīgo konfesiju skolas ir uz slēgšanas sliekšņa, kā piemēram, Rīgas katoļu ģimnāzija ( no 1. līdz 12.klasei apmācība, ap 200 skolēni),Aglonas katoļu ģimnāzija un citas. Jāuzsver, ka šajās skolās ir ļoti laba bērnu vispārējā un tikumiskā audzināšana, augsts garīguma līmenis, netiek izplatītas narkotikas. Un, ja Latvija domā par Eiropas savienību, tad ES valstīs arī Kristīgo konfesiju skolu skolotāju algas apmaksā valsts, tur valsts lielā mērā piedalās šo skolu līdzfinansējumā. Tās ir rūpes par bērniem, par savas valsts nākotni. Pēdējais laiks arī mūsu valstij ir sākt līdzināties Eiropas savienības valstīm, ja gribam ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem pierādīt savu gribu un vēlmi iesaistīties Eiropas Savienībā.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecībai?

Ļoti liela! Jo strauju tautsaimniecības attīstību var veikt tikai vesela, garīgi stipra un izglītota jaunā paaudze.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Racionāli izplānojot valsts budžetu, zaudējumu nebūs. Toties nākotnē - valsts budžets tikai iegūs.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumicitos normatīvajos aktos?

Papildus normatīvie akti nav jāizdod, vienīgi jāizdara papildinājumi Ministru kabineta noteikumos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde.

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.