Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 58.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personām, kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības par sevišķi smagiem noziegumiem."

2. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Soda samazināšana izņēmuma gadījumos

Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem."

3. Izteikt 175.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

4. Izteikt 176.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

5. 180.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "175.panta ceturtajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "175.panta trešajā un ceturtajā daļā";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām."

6. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

"181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās

Šā likuma 175., 177., 179. un 180.pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 224.pantā vai 228.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem."

7. Papildināt likumu ar 182.1 pantu šādā redakcijā:

"182.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana

publiskajam telekomunikāciju tīklam

(1) Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, –

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

8. Papildināt 191.panta pirmo un otro daļu pēc vārdiem "pāri muitas robežai" ar vārdiem "vai kuri apliecina šo vērtību likumīgu izcelsmes veidu".

 

9. Papildināt likumu ar 204.1 un 204.2 pantu šādā redakcijā:

"204.1 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu

tirdzniecība neatļautās vietās

(1) Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

204.2 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

(1) Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas".

 

 

 

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi Krimināllikumā”

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju - paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Krimināllikumā pašreiz paredzēts atbrīvot no atbildības, kā arī samazināt sodu personai, kas izdarījusi noziegumu vai notiesāta un palīdzējusi atklāt tikai organizētas grupas izdarītu noziegumu (58.p.3.d.,60.p.). Taču patreiz, ņemot vērā kriminogēno situāciju valstī, smago un sevišķi smago noziegumu lielo skaitu, sevišķi aktuāla ir palīdzība jebkura smaga vai sevišķi smaga nozieguma atklāšanā.

Praksē transporta līdzekļu zādzības (arī laupīšanas) galvenokārt izdara grupas, kurām ir visas “organizētas grupas” pazīmes, kas paredzētas KL 21.p., taču šādu grupu atbildība nav paredzēta KL 175.,176.p.

Krimināllikuma 180.p.1.daļā, paredzot atbildību par zādzību nelielā apmērā, tiek atrunāta zādzība, kas izdarīta iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, kā arī ja tā izdarīta no glabātavas utt. (175.p.3.d.), jo šāda zādzība izdarīta kvalificējošos apstākļos un atzīstama par smagu noziegumu neatkarīgi no nodarītā zaudējuma apmēra.

Praksē aktuāla ir personu saukšana pie kriminālatbildības par atkārtotām zādzībām nelielā apmērā, jo KL 180.p.šāda atbildība nav paredzēta.

Tā kā ierosināts APK 155.3,155.6p. noteikt atbildību par pirmo reizi izdarītu alkoholisko dzērienu, spirta, tabakas izstrādājumu, kā arī benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās, tad KL jānosaka atbildība par šo darbību atkārtotu izdarīšanu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Papildus budžeta līdzekļi likumprojekta realizācijai nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti -likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Likumprojekti par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas Kriminālprocesa kodeksā tiek virzīti vienlaicīgi ar minēto likumprojektu.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību- no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses, kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

Ministrs M.Segliņš