Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 18.nr.; 1996, 23.nr.; 1998, 12.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 15.nr.) grozījumu un papildināt 15.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Drošības policija organizē un veic valsts amatpersonu, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzības pasākumus, izņemot to amatpersonu aizsardzību (apsardzi), kuru saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu veic Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests. Drošības policijas aizsargājamās amatpersonas, kā arī sadarbību ar citām valsts institūcijām un aizsardzības (apsardzes) kārtību nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo trešo, ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

 

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā”

 

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Valsts drošības iestāžu likuma 15. pantā ir nepieciešams grozījums, lai sakārtotu likumdošanu. Spēkā esošajā Drošības policijas nolikuma 10.6.1. apakšpunktā ir noteikts, ka Drošības policijas funkcijās ietilpst veikt pasākumus, lai garantētu Ministru kabineta un tā noteikto personu fizisko drošību viņu darbavietā un dzīvesvietā, kā arī viņu pārvietošanās laikā Latvijā un ārvalstīs.

Drošības policijas nolikums ir pārstrādāts un sagatavotajā projektā tās funkciju pārskaitījums nav ietverts, lai nedublētu likuma normas, jo visas pārējās funkcijas ir uzskaitītas likumā.

Šobrīd ir spēkā 1997. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.393 “Ārvalstu pārstāvju drošības garantēšanas noteikumi”, kurus nepieciešams pārstrādāt, līdz ar to šajā jautājumā ir nepieciešams attiecīgs deleģējums likumā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Šo jomu likumprojekts neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti-likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību- no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses, kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

Ministrs M.Segliņš