Likumprojekts

Likumprojekts

Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un

Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā

1.pants. 2001.gada 25.janvārī Briselē parakstītais Daudzgadējais finansu līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Saskaņā ar Līgumu Finansu ministrijas valsts sekretāra vietnieks pilda nacionālās atbildīgās amatpersonas un kompetentās institūcijas pienākumus.

3.pants. Līguma izpratnē Finansu ministrija atbild par Nacionālā fonda funkciju izpildi.

4.pants. Līguma izpratnē sertificējošā institūcija ir Finansu ministrijas organizētajā konkursā izvēlētā institūcija.

5.pants. Saskaņā ar līgumu SAPARD programmas realizācijā SAPARD aģentūras funkcijas pēc akreditācijas pabeigšanas līgumā noteiktajā kārtībā pilda Lauku atbalsta dienests.

6.pants. Līguma izpratnē vadošās iestādes funkcijas veic Zemkopības ministrija.

7.pants. Zemkopības ministrs atbild par:

1) SAPARD programmas ieviešanu atbilstoši Lauku attīstības plānam un līgumam;

2) iepirkuma noteikumu ievērošanas nodrošināšanu saskaņā ar līgumu;

3) Lauku atbalsta dienesta iekšējās kontroles un audita sistēmas darbības nodrošināšanu atbilstoši līgumam;

4) uzskaites sistēmas izveidošanu un nodrošināšanu Lauku atbalsta dienestā atbilstoši līgumam;

5) maksājumu pieprasījumos Eiropas Komisijai iekļautās informācijas par programmas ieviešanas gaitu un uzrādīto summu pareizību un atbilstību faktiskajai situācijai;

6) par maksājumu uzdevumos pārskaitījumu veikšanai atbalsta saņēmējiem iekļautās informācijas atbilstību līguma prasībām un faktiskajai situācijai.

8.pants. Nacionālās atbildīgās amatpersonas, Finansu ministrijas, Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta sadarbību līguma ietvaros SAPARD programmas ieviešanā regulē minēto institūciju savstarpēji saskaņota vienošanās.

9.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

10.pants. Līgums stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".