Projekts

 

Projekts

 

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

 

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Papildināt 11.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sievietēm, kurām ir pieci un vairāk bērni, kā arī sievietēm, kuru bērni ir invalīdi kopš bērnības, ir tiesības uz vecuma pensiju, sasniedzot 50 gadu vecumu, ja viņu apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem un ja viņas bērnus ir izaudzinājušas līdz 8 gadu vecumam.”

(5) Vīriešiem, kuri vieni izaudzinājuši piecus un vairāk bērnus līdz 8 gadu vecumam, ir tiesības uz vecuma pensiju, sasniedzot 55 gadu vecumu, ja viņu apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem.

2.Izteikt pārejas noteikumu 8.punkta pirmo daļu šādā redakcijā: “Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, kāds līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai bija noteikts 1990.gada 29.novembra likuma "Par valsts pensijām" 8.panta otrajā punktā, 9., 11. un 12.pantā, 1996.gadā ir paaugstināms par vienu gadu, un ar katru nākamo gadu tas pieaug par sešiem mēnešiem, līdz tiek sasniegts 62 gadu vecums.”