Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

Izdarīt 1997.gada 27.februāra likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fasēta prece – patēriņam paredzēts produkts jebkura veida atsevišķā iepakojumā, kurš aptver preci tā, ka tās saturam nevar piekļūt, neatverot vai nemainot iepakojumu;".

2. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likums nosaka vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm."

3. Papildināt 6.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. 10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Metroloģiskās prasības un metroloģiskās kontroles kārtību fasētajām precēm apstiprina Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtību sarakstu apstiprina Ministru kabinets."

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””

anotācija

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija –
 2. jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tehniskais regulējums;

   

   

 3. likumprojekta koncepcija –

jāpaskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

 

 

Spēkā esošajā likumā nav paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt obligātās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un fasētajām precēm

Likums nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas savienības reglamentētās metroloģijas normatīvu ieviešanu Latvijas likumdošanā

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2.  

   

   

   

   

 3. eksporta attīstību;
 4. nodarbinātību;
 5. investīciju pieplūdi;
 6. uzņēmējdarbību;
 7. vidi.)

 

 

 

 

Sakārtojot Latvijas nacionālo metroloģijas sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības valstīs pieņemtajai praksei, tiks veicināta Latvijas preču un pakalpojumu konkurētspēja Eiropas savienības tirgū

Likums šo jomu neskar

Likums šo jomu neskar

Likums šo jomu neskar

Likums šo jomu neskar

Likums šo jomu neskar

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

 

 

 

 

 

Nav prognozējami neparedzēti valsts budžeta izdevumi

Valsts budžeta ienākumi netiks ietekmēti

Budžeta ienākumi netiks ietekmēti

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 2. (Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.)

Tiek izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumu projekti:

“Metroloģiskās prasības fasētajām precēm”;

“Fasēto preču nominālā daudzuma un to iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtību saraksts”;

“Metroloģiskās prasības un kontroles metodes pudelēm, ko izmanto kā mērtraukus”.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 • (Atbildot uz jautājumu jāpamato:

  1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
  2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – jānorāda arī tiesību aktu nr.;
  3.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  4. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
  5. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

   

   

   

  Eiropas līgums paredz ieviest Eiropas savienības direktīvas Latvijas nacionālajā likumdošanā

   

   

  Eiropas Savienības 1971.gada 26.jūlija direktīvas 71/316/EEC “Par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem gan mērinstrumentiem, gan metroloģiskās kontroles metodēm”, Eiropas Savienības 1980.gada 15.janvāra direktīvas 80/232/EEC “Par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz fasēto preču daudzuma un tilpuma noteiktām nominālām vērtībām”, Eiropas Savienības 1976.gada 20.janvāra direktīvas 76/211/EEC “Par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz fasētu produktu piepildīšanu pēc svara vai tilpuma” un Eiropas Savienības 1974.gada 19.decembra direktīvas 75/106/EEC “Par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma”

  PTO šo jomu nereglamentē

  Likums šo jomu neskar

  6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

  (Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro:

  1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
  2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.)

   

   

   

  Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, jo likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas – Valsts metroloģiskā inspekcija

  Likums šo jomu neskar

   

  Ministrs A.Kalvītis